प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग आठरावा : बडोदें ते मूर

बालकंपवातरोग (कोरी) - हा वातरोग बहुतकरून बालवयांत आढळतो व त्याचे मुख्य लक्षण हे की सर्व शरीरांतील स्नायूमधून झटके आल्याप्रमाणे हलतात.

का र णे - नऊ ते बारा वर्षांपर्यंत म्हणजे बालवयांत पहिले दांत पडून जाऊन नवे दांत येण्याच्या सुमारास हा रोग विशेष आढळतो. अति लहान लेकरांत व जेव्हा यौवनावस्था प्राप्त होते त्या चवदा वर्षांपुढील मुलांना हा रोग झाल्याचे फार करून पाहण्यांत येत नाही, पण या नियमास अपवादहि बरेच सांपडतात. मुलींमध्ये हा वातरोग जितक्या प्रमाणांत आढळतो त्यापेक्षा मुलांना तो झालेला दुप्पट अधिक प्रमाणांत आढळतो. अगोदर प्रकृति कांही कारणामुळे अशक्त होऊन त्यांत पूर्वानुवंशिक वातरोग होण्याची साहजिक प्रवृत्ति असल्यास तशा मुलांना हा रोग होतो. या रोगाचा आरंभ होण्यास तात्कालिक निमित्त, भीति, मुलास कठोरपणे वागविणे किंवा त्यास अतिश्रम पडणे, अपुरे अन्न, मनास अगर शरीरास कोणत्याहि प्रकारची फाजील दगदग, काळजी अथवा श्रम यांपैकी एखाद दुसरे होऊन त्यामुळे मनाचा संक्षोम होऊन दुखणे जडते. पुनर्दंतोद्भव, पोटांत जंत होणे, इत्यादी दूरस्थ पंरतु संक्षोभ करणारी अन्य कारणे ही रोगाचे निमित्त होऊ शकतात. गरोदरपणामध्ये हा वातरोग झाल्याची उदाहरणे पहाण्यांत येतात. संधिगत वायुरोगाचा व या रोगाचा निकट संबंध व कदाचित कार्यकारणभाव असावा असा अनेकदा अनुभव झाल्याचे सिध्द होऊन तो संबंध वैद्यशास्त्रांत मान्य झाला आहे. कारण रोगी मूल पूर्वी या रोगाने आजारी होते असा पूर्वेतिहास बहुधा सांपडतो किंवा संधिवातवायुरोग मुलाम प्रथम होतो व त्यांत झटके आल्याप्रमाणे रोग्याच्या इच्छेविरुध्द त्याचे स्नायू हलूं लागतात. यावरून या रोगाचा आरंभहि एखाद्या वेळी त्या रोगांतच होतो. शिवाय संधिगत वायूमध्ये ज्याप्रमाणे हृदयांतील एक अगर अधिक पडदे बिघडतात, त्याप्रमाणे ते हा रोग झाल्यामुळेहि बिघडतात. हा रोग ज्याच्यायोगे होतो असा रोगजंतू पॉईटन व पेन यांनी शोधून काढून शास्त्रज्ञ लोकांना त्यांचे अस्तित्व सिध्द करून दाखविले आहे. यामुळे हा रोग अंमट स्पर्शसंचारी असावा असा कित्येक वैद्यांचा तर्क आहे.

रो ग ल क्ष णे - भीति वगैरे कारणांचें निमित्त होऊन रोगाच्या लक्षणांस आरंभ होत असल्याचे आढळून आले आहे; तथापि तसे कारण न होता सावकाशपणे आपोआप रोगलक्षणांचा आरंभ अनेक रोग्यांत आढळतो. रोगाच्या पूर्वावस्थेत मूल अंमऴ अशक्त होऊन त्याच्या स्वभावांत चिडेखोरपणा, लहर व औदासिन्य असल्याचे दिसून येते, व लक्षांत येण्यासारखे पहिले लक्षण म्हणजे मूल कावरे बावरे होऊन त्यास एकदम सर्वांग किंवा काही विशिष्ट भाग हलविण्याचा चाळा लागला आहे असे वाटते. कधी मूल चालतांना एकच पाय सरपटत चालत असल्याचे नजरेस येते. यानंतर आरंभी तरी जे स्नायू आपोआप हालतात ते फक्त एका हाताचे किंवा पायाचे, मात्र त्यांनतर रोगाच्या पूर्णावस्थेतहि त्या अवयवापुरताच स्नायुकंप असतो किंवा अनेक ठिकाणी स्नायुकंप सुरू होतो, पण त्यांतल्या त्यांत उजव्या अगर डाव्या भागास जसा कंप विशेष स्पष्ट असतो तसा तो विरुध्द बाजूस नसतो. रोग पूर्णावस्थेस पोचला म्हणजे मूल उभे असो किंवा बसलेले असो ते संथपणे स्वस्थ बसत नाही, तर एकदा एक पाय नाही तर हात हालवील व लगेच दुसरा हातपाय, नंतर दुसरा कोणतातरी शरीराचा भाग-याप्रमाणे त्याचा अंगनाचरेपणा चालू असतो, कधी तोंडच वाकडेतिकडे करण्याचा चाळा त्याला लागतो. या लक्षणांवरून रोग ओळखण्यास कठिण पडत नाही. असा चाळा लागण्याचे कारण वातामुळे स्नायूंची बेशिस्त हालचाल हे होय. मूल आपण होऊन एखादी हालचाल कांही विशिष्ट कार्य करण्यासाठी करू लागते तेव्हा अगर परकी माणसे त्याच्या हालचालीकडे निरखून पाहूं लागली म्हणजे त्या मुलाचे हे अंगनाचविणे अगर चाळा अधिकच वाढतो, कारण स्नायूंवर त्याचा ताबा कमीच असतो. मुलांचे बोलणेहि चमत्कारिक येते. याचे कारण वातामुळे त्याच्या जिभेस जडत्व येते हे एक व त्यामुळे तो अनैच्छिकपणे आंत श्वास घेत असतांच शब्दोचार करतो, पोटांत अन्न जाण्याचीहि अडचण पडते, कारण घांस तोंडाशी पोचेपर्यंत तो बराचसा सांडतो व शिवाय अन्न गिळण्याचे स्नायू वातामुळे ती क्रिया नीट करीत नाहीत. मुलास जीभ दाखिवण्यास सांगितले म्हणजे मोठया मुष्किलीने कांपत कांपत तो जीभ बाहेर काढून दाखवितो न दाखवितो तोच ती पुन्हा आत नेतो. चालण्यामध्ये व इतर हालचाल करण्यामध्ये ह्या स्नायूंच्या बेशिस्तपणामुळे मुलांच्या चालण्यात, वागणुकीत व हालचालींत लक्षांत येण्याजोगता बेडौलपणा दिसून येतो. चालताना मूल थोडेसे चालते, नंतर अडखल्याप्रमाणे जरा थांबते, नंतर काही वेळ उडया मारीत चालते. व या अशा चालीमुळे पायांत पाय घोटाळून पुन्हा अडखळून थांबते. एकंदरीत सर्व स्नायूची क्रिच्या रोग्याच्या मनाप्रमाणे न चालता हवीतशी यदृच्छेने चालते, व म्हणून एका डाक्टराने या रोगांत ''स्नायूंना वेड लागते'' असे विनोदाने म्हटले आहे. त्या म्हणण्यांत बरेच सत्य आहे. अमुक एक ठरलेली क्रिच्या करावयाची अशी निश्चित क्रिया रोग्याकडून घडत नाही, कारण त्याच्या प्रत्येक स्नायूचा कल जणु काय स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे वागण्याचा असल्यामुळे रोग्यास सहज व सफाईने हालचाली करता येत नाहीत. हृदयाच्या वगैरे शरीरांतील अनैच्छिक स्नायूंच्या ठराविक गतीमध्ये मात्र बदल होत नाही हा विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे, तथापि स्नायूंना अन्य त-हेने विकृति या रोगातंहि (संधिरोगांत होते तशी) होते, व त्यामुळे कायमचा हृदयरोग जडतो. रोगाचे स्वरूप विशेष तीव्र असल्यास त्या रोग्याचे पदोपदी नडते व त्याची प्रकृतिहि बरीच खालावलेली दिसते. पंरतु झोपेमध्ये मात्र रोगांची लक्षणे सौम्य असतात. रोग्यांच्या स्वभावांत व मनोरचनेत बदल होतो. मूल रागलोभादि मनोधर्मास लवकर विकारवश होऊन चिडखोर व अंमल वेडसर व दिसण्यात बावळट दिसते. तथापि हा बाह्य फरक कायमचा नसतो व जसजसा रोग कमी होतो तसतशी चर्येतहि सुधारणा होते. क्वचित्प्रसंगी या रोगाचे स्वरूप इतके तीव्र असलेले आढळते की रोग्यास स्नायूंच्या हालचालीमुळे इजा होऊ नये म्हणून मुद्दाम त्याचे हातपाय बांधून ठेवून अगर त्यास भूल येण्याचे औषध हुंगवून स्वस्थ ठेवावे लागते. असले रोगी असाध्यच असतात. कारण त्यांना झोप येत नाही, उत्तरोत्तर त्याची शक्ति क्षीण होत जाऊन शेवटी ते मरण पावतात. परंतु असले अपवादात्मक कांही रोगी वगळले असता बहुतेक रोग्याची लक्षणे एक दोन महिने किंवा कांही जास्त काळ टिकून नंतर कांही थोडया किंवा ब-याच कालानंतर रोग्यास पूर्ण आराम पडतो.

औषधोपचार - या रोगावर पुष्कळ औषधे प्रचारांत आहेत पण त्याचा खरा उपयोग कितपत होतो याची वानवाच आहे. कारण असे पाहिले आहे की रोग्यास आरोग्यवर्धक परिस्थितीत ठेविल्याने रोग आपोआप बरा होण्याच्या, पंथास लागतो ही गोष्ट सदा ध्यानात ठेविली पहिजे. म्हणून रोग्यास पचेल व रुचेल असे हलके पण पौष्टीक अन्न द्यावे. त्याच्या मनास त्रास, क्षोभ वगैरे न होईल असा बंदोबस्त राखावा. जंत वगैरे त्याचे कोठयात किंवा अन्य ठिकाणी काही विकृति असल्यास ती बरी करून त्याची एकंदर प्रकृति सुधारावी. लक्षणे जरा तीव्र असतील तरच मात्र रोग्यास घराबाहेर किंवा प्रसंगविशेषी अंथरुणातूनहि हलूं देऊ नये. परंतु हे कारण संपले म्हणजे होता होईल तो जितक्या लवकर रोग्यास उघडया हवेंत चालण्याचा व्यायाम घेण्यासाठी जाता येईल तितक्या लवकर त्यास हिडण्याची मोकळीक द्यावी. पण कोणी एका प्रसिध्द वैद्याच्या मते बेयर मिचेलच्या पध्दतिनुसार रोग्यास महिना दीडमहिना वेळेने व पूर्ण विश्रांती घेऊ द्यावी व निजवून ठेवावा. व त्या अवधीत त्यास बिलकूल हिंडू फिरु देऊ नये. सोमल, लोह व बंग ह्याचे क्षार व भस्मे एकंदर प्रकृति सुधारून रक्तात इष्ट सुधारणा घडवून आणून शक्ति वाढवितात म्हणून ती द्यावीत सोडासॅलिसिलेट हे औषध संधिवातावर रामबाण आहे म्हणून ते याहि रोगांत द्यावे असे काहि डॉक्टराचे मत आहे. अर्गट, क्यांफर मॉनोब्रोमोट व कढत पाण्यात फडक्याची घडी निजवून शेक करणे हे उपाय कोणी पसंत करतात. दिवसांतून पाठीच्या कण्यावर दोन वेळा ईयर या औषधाच्या तुषाराचा वर्षाव केल्याने स्नायूंच्या वेडयावाकडया हालचाली थांबतात असा अनुभव आहे झोपेसाठी पोटयाश ब्रोमाइड अथवा क्लोराल हैड्रेट हे औषध चांगले आहे. रोग जुनाट होऊ लागल्यास हवापालट करून रोग्यात सौम्य त-हेची तालीम करण्यास जिंकवावे. विजेचा पेटी लावून किंवा अंग माहितगाराकडून चोळविण्याने फायदा होतो. या उपायानीं रोग बरा झाल्यानंतर काही काळपर्यंत रोग्यास मनास चंड व राग येईल अशी खबरदारी ठेवावी. कारण त्याची मनःस्थिती व मज्जाशक्ति लवकर संक्षोम पावते. त्यास अति अभ्यास किंवा शारीरिक श्रम करू देंऊ नयेत.

   

खंड १८ : बडोदे - मूर  

 

 

 

  बदकें
  बदक्शान
  बंदनिके
  बंदर
  बदाउन
  बदाम
  बदामी
  बदौनी
  बद्धकोष्ठता
  बद्रिनाथ
  बनजिग
  बनारस
  बनास
  बनिया
  बनूर
  बनेड
  बनेरा
  बन्नू
  बफलो
  बब्रुवाहन
  बयाना
  बयाबाई रामदासी
  बरगांव
  बरद्वान
  बरनाळ
  बरपाली
  बरहामपूर
  बराकपूर
  बरांबा
  बरिपाडा
  बरी साद्री
  बरेंद्र
  बरेली
  बॅरोटसेलॅंड
  बरौंध
  बर्क, एडमंड
  बर्झेलियस
  बर्थेलो
  बर्थोले
  बर्न
  बर्नार्ड, सेंट
  बर्नियर, फ्रान्सिस
  बर्न्स
  बर्बर
  बर्मिगहॅम
  बर्लिन
  ब-हाणपूर
  ब-हानगर
  बलबगड
  बलराम
  बलरामपूर
  बलसाड
  बलसान
  बलसोर
  बलि
  बलिजा
  बलिया
  बली
  बलुचिस्तान
  बलुतेदार
  बल्गेरिया
  बल्ख
  बल्लारी
  बल्लाळपूर
  बव्हेरिया
  बशहर
  बसरा
  बसव
  बसवापट्टण
  बसार
  बॅसुटोलंड
  बसेन
  बस्तर
  बस्ती
  बहरैच
  बहाई पंथ
  बहादूरगड
  बहादुरशहा
  बहामनी उर्फ ब्राह्मणी राज्य
  बहामा बेटें
  बहावलपूर
  बहिणाबाई
  बहिरवगड
  बहिरा
  बहुरुपकता
  बहुरुपी
  बहुसुखवाद
  बॉइल, राबर्ट
  बांकीपूर
  बांकु
  बांकुरा
  बांगरमी
  बागलकोट
  बागलाण
  बागेवाडी
  बाघ
  बाघपत
  बाघल
  बाघेलखंड
  बाजबहादूर
  बाजरी
  बाजी पासलकर
  बाजी प्रभू देशपांडे
  बाजी भीवराव रेटरेकर
  बाजीराव बल्लाळ पेशवे
  बाटुम
  बांडा
  बाणराजे
  बांतवा
  बादरायण
  बांदा
  बानर्जी सर सुरेंद्रनाथ
  बाप्पा रावळ
  बार्फिडा
  बाबर
  बाबिलोन
  बाबिलोनिया
  बांबू
  बाबूजी नाईक जोशी
  बाभूळ
  बाभ्रा
  बायकल सरोवर
  बायजाबाई शिंदे
  बायरन, जॉर्ज गॉर्डन
  बायलर
  बारगड
  बारण
  बारपेटा
  बारबरटन
  बारबरी
  बारमूळ
  बारमेर
  बारवल
  बारसिलोना
  बाराबंकी
  बारामती
  बारा मावळें
  बारिया संस्थान
  बारिसाल
  बारी
  बार्कां
  बार्डोली
  बार्बाडोज
  बार्लो, सर जॉर्ज
  बार्शी
  बालकंपवातरोग
  बालवीर
  बालाघाट
  बालासिनोर
  बाली
  बाल्कन
  बाल्टिमोर
  बाल्तिस्तान
  बावडेकर रामचंद्रपंत
  बावरिया किंवा बोरिया
  बावल निझामत
  बाशीरहाट
  बाष्कल
  बाष्पीभवन व वाय्वीभवन
  बांसगांव
  बांसडा संस्थान
  बांसदी
  बांसवाडा संस्थान
  बासी
  बांसी
  बासोडा
  बास्मत
  बाहवा
  बाहलीक
  बाळंतशेप
  बाळाजी आवजी चिटणवीस
  बाळाजी कुंजर
  बाळाजी बाजीराव पेशवे
  बाळाजी विश्वनाथ पेशवे
  बाळापुर
  बिआवर
  बिआस
  बिकानेर संस्थान
  बिकापूर
  बिक्केरल
  बिजना
  बिजनी जमीनदारी
  बिजनोर
  बिजली
  बिजा
  बिजापूर
  बिजावर संस्थान
  बिजोलिया
  बिज्जी
  बिझान्शिअम
  बिठूर
  बिथिनिया
  बिधून
  बिनामी व्यवहार
  बिनीवाले
  बिब्बा
  बिभीषण
  बिमलीपट्टम
  बियालिस्टोक
  बिलग्राम
  बिलदी
  बिलाइगड
  बिलारा
  बिलारी
  बिलासपूर
  बिलिन
  बिलिन किंवा बलक
  बिलोली
  बिल्हण
  बिल्हौर
  बिशमकटक
  बिश्नोई
  बिष्णुपूर
  बिसालपूर
  बिसोली
  बिस्मत
  बिसमार्क द्वीपसमूह
  बिस्मार्क, प्रिन्स व्हॉन
  बिस्बान
  बिहट
  बिहारीलाल चौबे
  बिहोर
  बीकन्स फील्ड
  बीजगणित
  बीजभूमिती
  बीट
  बीड
  बीरबल
  बीरभूम
  बुखारा
  बुखारेस्ट
  बुजनुर्द
  बुडापेस्ट
  बुंदी
  बुंदीन
  बुंदेलखंड एजन्सी
  बुद्ध
  बुद्धगथा
  बुद्धघोष
  बुद्धि
  बुद्धिप्रामाण्यवाद
  बुध
  बुन्सेन
  बुरुड
  बुलढाणा
  बुलंदशहर
  बुलबुल
  बुल्हर, जे. जी.
  बुशायर
  बुसी
  बुहदारण्यकोपनिषद
  बृहन्नटा
  बृहन्नारदीय पुराण
  बृहस्पति
  बृहस्पति स्मृति
  बेकन, फ्रॅन्सिस लॉर्ड
  बेगुन
  बेगुसराई
  बेचुआनालँड
  बेचुना
  बेझवाडा
  बेझोर
  बेंटिंक, लॉर्ड विल्यम
  बेट्टिहा
  बेडन
  बेडफर्ड
  बेथेल
  बेथ्लेहेम
  बेदर
  बेन, अलेक्झांडर
  बेने-इस्त्रायल
  बेन्थाम, जर्मी
  बेमेतारा
  बेरड
  बेरी
  बेरीदशाही
  बेल
  बेल, अलेक्झांडर ग्राहाम
  बेलग्रेड
  बेलदार
  बेलफास्ट
  बेलफोर्ट
  बेला
  बेलापूर
  बेला प्रतापगड
  बेलिझ
  बेलूर
  बेल्जम
  बेस्ता
  बेहडा
  बेहरोट
  बेहिस्तान
  बेळगांव
  बेळगामी
  बैकल
  बैगा
  बैजनाथ
  बैझीगर
  बैतूल
  बैरागी
  बैरुट
  बोकप्यीन
  बोकेशियो
  बोगले
  बोगार
  बोगोटा
  बोग्रा
  बोटाड
  बोडीनायक्कनूर
  बोडो
  बोघन
  बोधला माणकोजी
  बोनाई गड
  बोनाई संस्थान
  बोपदेव
  बोबीली जमीनदारी
  बोर
  बोरसद
  बोरसिप्पा
  बोरिया
  बोरिवली
  बोर्डो
  बोर्नमथ
  बोर्निओ
  बोलनघाट
  बोलपूर
  बोलिव्हिया
  बोलीन
  बोलुनद्रा
  बोल्शेविझम
  बोस्टन
  बोहरा
  बोळ
  बौद
  बौधायन
  बौरिंगपेठ
  ब्युनॉस आरीस
  ब्रॅडफोर्ड
  ब्रॅंडफोर्ड
  ब्रश
  ब्रह्म
  ब्रह्मगिरि
  ब्रह्मगुप्त
  ब्रह्मदेव
  ब्रह्मदेश
  ब्रह्मपुत्रा
  ब्रह्मपुरी
  ब्रह्मवैवर्त पुराण
  ब्रह्म-क्षत्री
  ब्रम्हांडपुराण
  ब्रह्मेंद्रस्वामी
  ब्राउनिंग रॉबर्ट
  ब्रॉकहौस, हरमन
  ब्राँझ
  ब्राझील
  ब्रायटन
  ब्राहुइ
  ब्राह्मण
  ब्राह्मणबारिया
  ब्राह्मणाबाद
  ब्राह्मणें
  ब्राह्मपुराण
  ब्राह्मसमाज
  ब्रिटन
  ब्रिटिश साम्राज्य
  ब्रिडिसी
  ब्रिस्टल
  ब्रुंडिसियम
  ब्रुनेई
  ब्रुन्सविक
  ब्रूसेल्स
  ब्रूस्टर, सर डेव्हिड
  ब्रेमेन
  ब्रेस्लॉ
  ब्लॅक, जोसेफ
  ब्लॅंक, मॉन्ट
  ब्लॅव्हॅट्रस्की, हेलेना पेट्रोव्हना
  ब्लोएमफाँटेन
 
  भक्कर
  भक्तिमार्ग
  भगंदर
  भंगी
  भगीरथ
  भज्जी
  भटकल
  भटिंडा
  भटोत्पल
  भट्टीप्रोलू
  भट्टोजी दीक्षित
  भडगांव
  भडभुंजा
  भंडारा
  भंडारी
  भंडीकुल
  भडोच
  भद्राचलस्
  भद्रेश्वर
  भमो
  भरत
  भरतकाम
  भरतपूर
  भरथना
  भरवाड
  भरहुत
  भरिया
  भर्तृहरि
  भवभूति
  भवया
  भवानी
  भविष्यपुराण
  भस्मासुर
  भागलपूर
  भागवतधर्म
  भागवतपुराण
  भागवत राजारामशास्त्री
  भागीरथी
  भाजीपाला
  भाजें
  भाट
  भाटिया
  भांडारकर, रामकृष्ण गोपाळ
  भात
  भांदक
  भादौरा
  भाद्र
  भानसाळी
  भानिल
  भानुदास
  भानुभट्ट
  भाबुआ
  भामटे
  भारतचंद्र
  भारवि
  भालदार
  भालेराई
  भावनगर
  भावलपूर
  भावसार
  भाविणी व देवळी
  भावे, विष्णु अमृत
  भाषाशास्त्र
  भास
  भास्करराज
  भास्कर राम कोल्हटकर
  भास्कराचार्य
  भिंगा
  भितरी
  भिंद
  भिंदर
  भिनमाल
  भिलवाडा
  भिलसा
  भिल्ल
  भिवंडी
  भिवानी
  भीम
  भीमक
  भीमथडी
  भीमदेव
  भीमदेव भोळा
  भीमसिंह
  भीमसेन दीक्षित
  भीमस्वामी
  भीमा
  भीमावरम्
  भीमाशंकर
  भीष्म
  भीष्माष्टमी
  भुइनमाळी
  भुइया
  भुईकोहोळा
  भुईमूग
  भुंज
  भुवनेश्वर
  भुसावळ
  भूगोल
  भूतान
  भूपालपट्टणम्
  भूपृष्ठवर्णन
  भूमिज
  भूमिती
  भूर्जपत्र
  भूलिया
  भूषणकवि
  भूस्तरशास्त्र
  भृगु
  भेडा
  भेडाघाट
  भेंडी
  भैंसरोगड
  भोई
  भोकरदन
  भोगवती
  भोग्नीपूर
  भोज
  भोजपूर
  भोनगांव
  भोनगीर
  भोंपळा
  भोपावर एन्जसी
  भोपाळ एजन्सी
  भोपाळ
  भोर संस्थान
  भोलथ
  भौम
 
  मकरंद
  मका
  मॅकीव्हेली, निकोलोडि बर्नाडों
  मक्का
  मक्रान
  मॅक्समुल्लर
  मॅक्सवेल, जेम्स क्लार्क
  मक्सुदनगड
  मंख
  मखतल
  मग
  मॅगडेबर्ग
  मगध
  मगरतलाव
  मंगरूळ
  मंगल
  मंगलदाइ
  मंगलोर संस्थान
  मंगलोर
  मगवे
  मंगळ
  मंगळवेढें
  मंगोल
  मंगोलिया
  मग्न
  मंचर
  मच्छली
  मच्छलीपट्टण
  मच्छी
  मंजटाबाद

  मंजिष्ट

  मंजुश्री
  मजूर
  मज्जातंतुदाह
  मज्जादौर्बल्य
  मंझनपूर
  मझारीशरीफ
  मटकी
  मट्टानचेरि
  मंडनमिश्र
  मंडय
  मंडला
  मंडलिक, विश्वनाथ नारायण
  मंडाले
  मंडावर
  मँडिसन
  मंडी
  मंडेश्वर
  मंडोर
  मढी
  मढीपुरा
  मणिपूर संस्थान
  मणिपुरी लोक
  मणिराम
  मणिसंप्रदाय
  मणिहार
  मतिआरी
  मंत्री
  मत्स्यपुराण
  मत्स्येंद्रनाथ
  मंथरा
  मथुरा
  मथुरानाथ
  मदकसीर
  मदनपल्ली
  मदनपाल
  मदनपूर
  मदपोल्लम्
  मदय
  मंदर
  मंदार
  मदारीपूर
  मदिना
  मदुकुलात्तूर
  मदुरा
  मदुरांतकम्
  मद्दगिरिदुर्ग
  मद्रदूर
  मद्रदेश
  मद्रास इलाखा
  मध
  मधान
  मधुकैटभ
  मधुच्छंदस्
  मधुपुर
  मधुमती
  मधुमेह
  मधुरा
  मधुवन
  मधुवनी
  मध्यअमेरिका
  मध्यदेश
  मध्यप्रांत व व-हाड
  मध्यहिंदुस्थान
  मध्व
  मन
  मनकी
  मनमाड
  मनरो, जेम्स
  मनवली
  मनसा
  मनु
  मनूची
  मनोदौर्बल्य
  मन्नारगुडी
  मम्मट
  मय लोक
  मयासुर
  मयूर
  मयूरभंज संस्थान
  मयूरसिंहासन
  मराठे
  मरु
  मरुत्
  मरुत्त
  मलकनगिरी
  मलकापुर
  मलबार
  मलबारी, बेहरामजी
  मलय
  मलयालम्
  मलाका
  मलायाद्विपकल्प
  मलाया संस्थाने
  मलायी लोक
  मलिक महमद ज्यायसी
  मलिकअंबर
  मलेरकोटला
  मल्हारराव गायकवाड
  मल्हारराव होळकर
  मसूर
  मसूरी
  मॅसेडोनिया
  मस्कत
  मस्तकविज्ञान
  मस्तिष्कावरणदाह
  महबूबनगर
  महंमद पैगंबर
  महंमदाबाद
  महमुदाबाद
  महमूद बेगडा
  महाकाव्य
  महारान, गोविंद विठ्ठल
  महाजन
  महाड
  महाडिक
  महादजी शिंदे
  महानदी
  महानुभावपंथ
  महाबन
  महाबळेश्वर
  महामारी
  महायान
  महार
  महाराजगंज
  महाराष्ट्र
  महाराष्ट्रीय
  महालिंगपूर
  महावंसो
  महावस्तु
  महावीर
  महासंघ
  महासमुंड
  महिदपूर
  महिंद्रगड
  महिषासुर
  मही
  महीकांठा
  महीपति
  महू
  महेंद्रगिरि
  महेश्वर
  माकड
  माकमइ संस्थान
  माग
  मांग
  माँगकंग संस्थान
  मागडी
  माँगनाँग संस्थान
  माँगने संस्थान
  मांगल संस्थान
  मांचूरिया
  मांजर
  माजुली
  मांझा प्रदेश
  माझिनी
  माँटगॉमेरी
  माँटेग्यू एडविन सॅम्युअल
  माँटेनीग्रो
  मांडक्योपनिषद
  माड्रीड
  माढें
  माणगांव
  मातृकन्यापरंपरा
  माथेरान
  मादण्णा उर्फ प्रदनपंत
  मादागास्कर
  मादिगा
  माद्री
  माधव नारायण (सवाई)
  माधवराव पेशवे (थोरले)
  माधवराव, सरटी
  माधवाचार्य
  मांधाता
  माध्यमिक
  माण
  मानभूम
  मानवशास्त्र
  मानससरोवर
  मानाग्वा
  मानाजी आंग्रे
  मानाजी फांकडे
  माने

  मॉन्स

  मामल्लपूर
  मॉम्सेन
  मायकेल, मधुसूदन दत्त
  मायफळ
  मायराणी

  मॉयसन, हेनरी

  मायसिनियन संस्कृति
  माया
  मायावरम् 
  मायूराज
  मारकी
  मारकीनाथ
  मारवाड
  मारवाडी
  मॉरिशस
  मार्कंडेयपुराण
  मार्क्स, हीनरिच कार्ल
  मार्मागोवें
  मार्संलिस
  मालवण
  मालिआ
  मालिहाबाद
  मालेगांव
  मालेरकोट्ला संस्थान
  मालोजी
  माल्टा
  माल्डा

  माल्थस, थॉमस रॉबर्ट

  मावळ
  माशी
  मासा
  मास्को
  माही
  माहीम
  माळवा
  माळशिरस
  माळी
  मिंटो लॉर्ड
  मित्र, राजेंद्रलाल डॉक्टर
  मिथिल अल्कहल
  मिथिला (विदेह)
  मिदनापूर
  मिनबु
  मियानवाली
  मिरची
  मिरजमळा संस्थान
  मिरज संस्थान
  मिराबाई
  मिराबो ऑनोरे गॅब्रिएल 
  मिराशी
  मिरासदार
  मिरीं
  मिर्झापूर
  मिल्टन, जॉन
  मिल्ल, जॉन स्टुअर्ट
  मिशन
  मिशमी लोक
  मिस्त्रिख
  मिहिरगुल
  मीकतिला
  मीकीर
  मीठ
  मीडिया
  मीना
  मीमांसा
  मीरगंज
  मीरजाफर
  मीरत
  मीरपूर बटोरो
  मीरपूर-माथेलो
  मीरपूर-साक्रो
  मुकडेन
  मुकुंद
  मुक्ताबाई
  मुक्तिफौज
  मुक्तेश्वर
  मुंगेली
  मुंजाल
  मुझफरगड
  मुझफरनगर
  मुझफरपूर
  मुंडा
  मुण्डकोपनिषद
  मुद्देबिहाळ
  मुद्रणकला
  मुधोळ संस्थान
  मुंबई
  मुबारकपूर
  मुरबाड
  मुरसान
  मुरळी
  मुरादाबाद
  मुरार- जगदेव
  मुरारराव घोरपडे
  मुरी
  मुर्शिद कुलीखान
  मुर्शिदाबाद
  मुलतान
  मुलाना
  मुसीरी
  मुसुलमान
  मुस्तफाबाद
  मुळा
  मूग
  मूतखडा
  मूत्रपिंडदाह
  मूत्राशय व प्रोस्टेटपिंड
  मूत्रावरोध
  मूत्राशयभंग
  मूर

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .