प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ- बडोदें   
        
प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति- प्रकाशलहरी एका दिशेनें जात असतां विरुद्ध दिशेनें जर तशाच प्रकाशलहरी येत असतील तर त्य दोहोंचा संयोग होऊन त्या ठिकाणीं प्रकाशाच्या ऐवजीं काळोख दिसतो. या चमत्कारास प्रकाशव्यतिकरण असें म्हणतात. पाइसन यानें गणिताच्या साहाय्यानें असें सिद्ध केलें कीं, प्रकाशकिरणांच्या मार्गांत एखादी लहानशी चकती ठेवली तर त्या चकतीच्या सावलीच्या मध्यभागीं एक प्रकाशबिंदु दिसेल व प्रयोगांतीं याप्रमाणें दिसूनहि आलें आहे. यानंतर फ्रेसनेलनें प्रकाशलहरींचीं तिर्यक् आंदोलन होतात हें दाखवून दिलें.

फ्रेसनेल यानें दोन आरसे जवळ जवळ १८०० कोन करतील असे ठेवले. त्या दोन्ही आरशांमध्यें एका प्रकाशबिंदूचीं दोन प्रतिबिंबे दिसतील. ह्या दोन्ही प्रतिबिंबांपासून निघणा-या प्रकाशलहरी एकमेकांस वृद्धिंगत करीत असतील तर ह्या लहरी ज्या ठिकाणीं एकत्रित होत असतील त्या ठिकाणीं तेजस्वी बिंदु दिसेल व जर त्या लहरी एकमेकांचे परिणाम नष्ट करीत असतील तर काळा बिंदु दिसेल. हा काळा बिंदु व्यतिकरणाच्या योगानें दिसतो. फ्रेसनेल यानें या बाबतींत दुसराहि एक प्रयोग केला. ह्या वेळीं त्यानें एकाच्या पायास दुस-याचा पाया लावून बसविलेलीं दोन त्रिकोणी भिंगे घेऊन त्यावर एक तेजस्वी प्रकाशबिंदूपासून किरण पाडलें, व मागील प्रयोगाप्रमाणें याहि वेळीं, या भिंगापासून दूर ठेवलेल्या अशा पडद्यावर ज्या ठिकाणीं ह्या भिंगामधून बाहेर पडणा-या प्रकाशलहरी वृध्दिंगत होतात त्या ठिकाणीं एक तेजस्वी पट्टा व ज्या ठिकाणीं त्यांचे परिणाम नष्ट होतात त्या ठिकाणीं काळा पट्टा दिसतो.

प्रकाशविकृति.- एका कागदावर एकांत एक याप्रमाणें वर्तुळें काढतात. या वर्तुलांचे व्यास आणि परिघांची जाडी यांचें प्रमाण गणितशास्त्राधारें ठरविलेलें असतें. या कागदाचा फोटो घेतात. नंतर फोटोच्या कांचेच्या प्लेटीवर एका बाजूनें प्रकाश पाडल्यास कांचेपासून कांहीं अंतरावर दुस-या बाजूस तो प्रकाश केन्द्रीभूत झालेला दिसेल. या प्रकारच्या कांचेस कटिबंधाची तबकडी असें नांव आहे. या तबकडीच्या योगानें लेन्साप्रमाणेंच प्रकाशाचें केन्द्रीभवन करतां येतें. या चमत्काराचें कारण प्रकाशाची विकृति हें आहे.

न्यूटनचीं वलयें- मोठी त्रिज्या असलेलें लेन्स घेऊन त्याला एका सपाट कांचेच्या पृष्ठभावर दाबून धरलें तर त्यायोगानें प्रकाशाचीं वर्तुलाकृति वलयें दिसूं लागतात. हीं वलयें पारदर्शक प्रकाश किंवा परावृत प्रकाश यांपैकीं कोणत्याहि प्रकाशाच्या योगानें दिसूं शकतात. या प्रकारचीं वलयें पाहून त्याविषयीं न्यूटननें प्रथमतः पद्धतशीर विचार केला म्हणून यांस न्यूटनचीं वलयें असें नांव आहे. प्रकाशाचें व्यतिकरण हेंहि वलयें दिसण्यास कारणीभूत आहे.

साबणाचे फुगे- साबणाचें पाणी घेऊन त्याचे फुगे तयार केल्यास त्यांवर नाना त-हेचे रंग दिसतात. हे जे फुग्यावर रंग दिसतात, त्याचें कारण प्रकाशाच्या किरणांचें साबणाच्या थरावर व्यतिकरण होऊन निरनिराळे रंग दिसतात. एखाद्या विहिरींत थोडेसे तेलाचे थेंब टाकल्यास तें तेल पाण्याच्या पृष्ठभागावर पसरतें व त्याचा त्या पृष्ठभागावर अत्यंत पातळ असा थर होतो. या थरापासून प्रकाशाचें व्यतिकरण होतें व त्यामुळें आपणास चित्रविचित्र रंग दिसूं लागतात. जी.लिपमन यानें प्रकाशाच्या व्यतिकरणाच्या गुणधर्माचा उपयोग करून रंगीत फोटो तयार करण्याची युक्ति शोधून काढली.

मिचेलसनचें व्यतिकरणयंत्र- ए.ए.मिचेलसनें प्रकाशाचें व्यतिकरण करून त्यायोगानें प्रकाशलहरींची लांबी मोजली. त्या यंत्राचें पुढीलप्रमाणें वर्णन आहे- या व्यतिकरणयंत्रात दोन सारख्या जाडीच्या कांचा असून त्या समांतर ठेवलेल्या असतात. ह्या दोन कांचापैकीं पहिलीचा दुस-या कांचेकडे असणारा पृष्ठभाग सूक्ष्म रौप्य थर बसवून अर्धपारदर्शक केलेला असतो. यांत आणखी दोन आरसे असून तो अशा रीतीनें बसवितात कीं पहिल्या कांचेंतून निघणारे किरण एकावर व दुस-यामधून निघणारे किरण दुस-यावर पडतील. आतां पहिल्या जाड कांचेवर प्रकाशकिरण पाडला तर त्याचा कांहीं भाग परावृत होतो व कांहीं भाग कांचेमधून जातो कांचेमधून गेलेला भाग दुस-या कांचेमधून जाऊन तिच्या जवळ असलेल्या आरशांतून परावृत होऊन गेलेल्या मार्गानेंच पुन्हां परत येऊन पहिल्या कांचेवर परावृत्त होतो व पहिल्यानें परावृत्त झालेला किरणांचा भाग पहिल्या कांचेजवळील आरशांत परावर्तन पावून याच ठिकाणीं येत असल्यामुळें त्यास मिळतो.

आतां हे किरण एकाच उगमापासून निघालेले आहेत; अर्थात जर हे प्रकाशकिरण उर्फ प्रकाशलहरी विरुद्ध कलेंत आल्या तर व्यतिकरण होईल व त्यामुळें त्यांच्या संयोगस्थलीं अंधेर दिसूं लागेल. आतां दुस-या कांचेजवळील आरसा एका सूक्ष्म (अंतरमापक) मळसूत्रानें प्रकाशलहरींच्या अर्ध्या अंतराइतका दूर केला तर फिरून एकवार प्रकाशाचे व्यतिकरण होऊन पुन्हां संयोगस्थलीं अंधेर दिसूं लागेल; परंतु ह्या अंतराच्या दरम्यान आरसा असतांना त्याच ठिकाणीं केव्हांहि अंधेर दिसणार नाहीं. अर्थात एका ठराविक अंतरावर हा आरसा हलविला असतां किती वेळ अंधेर व प्रकाश दिसेल हें मोजून काढून त्यावरून एक मीटर इतक्या अंतरांत ठराविक प्रकाशकिरणाच्या किती लहरी होतील हें निश्र्चितपणें सांगतां येतें.

क्याडमियम धातूचा वायु तापविला असतां तीन प्रकारचे किरण दिसतात; त्यांचीं एका मीटरमध्यें किती प्रकंपनें होतात हें मिचेलसन यानें प्रयोगानें मोजून काढलें आहे.

एकमिटर    =   १५५३१६.६ (आर) लहरी
,,              =   १९६६२४९.७ (जी)  ,,
,,              =   २०८३३७२.१  (बी) ,,

वर दिल्याप्रमाणें क्याडमियमच्या तप्त वायूच्या आर, जी आणि बी प्रकाशलहरींचीं प्रकंपनें होत असतात. वर दिलेल्या प्रकाशलहरींच्या साहाय्यानें मीटरची इयत्ता आपणांस अत्यंत सूक्ष्म प्रमाणांत ठरवितां येते. म्हणजे कांहीं कारणानें जगांतील सर्व मीटरचीं मापें एकदम नष्ट झाली तर या प्रकाशलहरींच्या साहाय्यानें अत्यंत सूक्ष्म प्रमाणांत फिरून एकवार मीटरच्या मापाची नक्कल तयार करतां येण्यासारखी आहे. कारण वरील आंकडयांत फक्त दशमस्थानांत कायती चूक असण्याचा संभव आहे, इतके ते आंकडे विश्वसनीय आहेत. यामुळें कित्येक शास्त्रज्ञ लोक प्रकाशलहरींच्या ठराविक अंतरासच ''मूलप्रमाणभूत अंतर'' म्हणून धरण्यास तयार आहेत.

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .