प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ- बडोदें    
       
पोष्ट, हिंदुस्थान- आजच्यासरखी ज्यांत लोकांची सोय होईल अशी टपालाची व्यवस्था जुन्या काळीं (अथवा १९ व्या शतकापूर्वी) सरकारमार्फत होत नसे. लोकांच्या टपालाची जबाबदारी सरकारवर नसून लोकांनां आपल्या खर्चानें ती पार पाडावी लागत असे. सरकारचें मात्र तसें स्वतःपुरतें टपालखातें असे. त्यांत काशीद, लबे अथवा जासूद व त्यांचे नाईक असत. काशीद, लबे अथवा जासूद यांच्याकडे पत्रें (टपाल) पोंहचविण्याचें काम असे. लोकांनीं जर आपलीं पत्रें त्यांच्याबरोबर दिलीं तरी चाले. मात्र त्याबद्दल त्यांनां गाठचा पैका द्यावा लागे. हा स्थळाचा अंतरावर व वेळेच्या महत्त्वावर अवलंबून असे. सरकारकडून मात्र नोकरांनां दरमहा १५।२० रूपये पगार असे. युद्धाच्या काळी यांनां पगार रोजीं १ पासून ३ रूपयें असे. युद्धकाळीं सतत डाक ठेवावी लागे व त्यामुळें जासुदांची संख्या ६०।७५ पर्यंत वाढे. रोज दोन तीन वेळ डाक जाई. जासूद एकटा नसे, तर दोघे दोघे असत. कारण वाटेंत शत्रूकडून एक मारला किंवा पकडला गेला तर दुसरा तें काम करी. अशा वेळीं वेळेचें महत्त्व असल्यानें जासुदाला सरकारी उंट अथवा सांडणी देत. सांडणी ही उंटापेक्षा जलद चालते. पायीं जाणार्‍या जासुदाजवळ हल्लींच्यासारखीं घुंगरू लावलेली काठी व स्वसंरक्षणार्थ हत्यार (भाला, तरवार वगैरे) असे.

पुण्याहून दिल्लीस साधारणतः एक महिन्यांत, खानदेशांतून (थाळनेर) १८ दिवसांत, महेश्वरहून १३ दिवसांत दिल्लीस डाक जाई. डाक जितक्या लवकर जाईल तिकिी रक्कम जास्त मिळे. कलकत्त्यास जाणारी डाक पुण्याहून बर्‍हाणपूर मार्गे बनारस येथें जाई. तेथून ती इंग्रज कंपनी आपल्या डाकेबरोबर कलकत्त्यास रवाना करी. त्यावेळीं बहुतेक हिंदुस्थानांत हिच जासूदपद्धति अंमलांत होती. परराज्यांत डाक बसविण्यात त्या सरकारची परवानगी घ्यावी लागे. टिप्पूशीं अथवा फ्रेंचांशीं इंग्रजाचें युद्ध चालू झालें म्हणजे इंग्रज कंपनी आपली डाक मराठयांच्या राज्यांतून जाण्यासाठीं पेशवे सरकारची परवानगी मिळवी व ती न मिळविल्यास त्यांची डाक अडकविण्याचा मराठी दरबारास हक्क असे.

सावकारांची डाक मात्र हिंदुस्थानांत सर्वत्र असे व ते ती आपल्या खर्चानें ठेवीत. सरकारी बातमीपेक्षांहि यांची बातमी कधीं कधीं आधीं येई. मराठी कागपत्रांत सावकारी बातमी, सावकारी वर्तमान म्हणूस जो शब्दप्रयोग येतो. तो या डाकेबद्दल होय. अशा डाकेंत लोकांनां आपली डाक देतां येई, मात्र त्याबद्दल त्यांनां वरीलप्रमाणेंच रक्कम द्यावी लागे.

ब्रिटिश अंमलः- हल्लीं हिंदुस्थानांत पोष्ट व तारखातें यांवर मुख्य अधिकारी डिरेक्टरजनरल हा असून हें खातें सरकारच्या औद्योगिक खात्यांत अन्तर्भूत होतें. शिवाय डेप्युटी डिरेक्टर जनरल व सहा असिस्टंट डिरेक्टर जनरल (यांचा दर्जा डेप्युटी पोष्ट-मास्तर जनरल यांच्यासारखा असतो) हे प्रमुख अधिकारी असतात. या खात्याच्या व्यवस्थेकरितां सर्व हिंदुस्थानचे आठ भाग केले आहेत तेः- बंगाल व आसाम, बहार व ओरिसा, मुंबई, ब्रह्मदेश, सेंट्रल (मध्यप्रांत, मध्यहिंदुस्थान व राजपुताना एजन्सी), मद्रास, पंजाब व वायव्य सरहद्दप्रांत, व संयुक्तप्रांत प्रत्येक भागाचा मुख्य अधिकारी पोष्टमास्तर-जनरल असतो. शिवाय रेल्वेनें किंवा अन्तर्भागांत जलमार्गानें जाणार्‍या पोष्टाची व्यवस्था पाहणारे तीन डेप्युटी पोष्टमास्तर जनरल आहेत. सर्व पोष्टमास्तर जनरल यांच्या हाताखाली पर्सनल अ‍ॅसिस्टंट व मोठ्या भागामध्यें त्याशिवाय डेप्युटी पोष्ट-मास्तर जनरल असतात. या आठ भागांचे आणखी पोटविभाग पाडून प्रत्येक विभागावर सुपरिंटेंडेंट व त्याच्या हाताखालीं इन्स्पेक्टर असे अधिकारी असतात. प्रत्येक जिल्ह्याला एक हेड पोष्ट ऑफिस असून त्याच्याखालीं इतर पोष्ट ऑफिसें असतात. कलकत्ता, मुंबई व मद्रास येथें जनरल पोष्ट ऑफिसें असून त्यांचा वरिष्ठ पोष्टमास्तर जनरल असतो. प्रेसिडेन्सी पोष्ट मास्तराच्या मदतीला एक किंवा अधिक सुपरिंटेंडेंट असतात. जिल्ह्यांतील मोठाल्या गांवीं सब-ऑफिसें असतात व येथें पोष्टसंबंधी सर्व कामें चालतात. लहान गांवीं ब्रँच ऑफिसें असतात व तेथें फक्त कांहीं कामें चालतात व तीं गांवांतीलच शाळामास्तर, दुकानदार, जमीनदार वगैरेपैकीं कोणाकडे तरी दिलेलीं असतात. या खात्याचा हिशोब अकौटंट जनरल (पोष्ट व टेलिग्राफ) ठेवतो. त्याच्या हाताखालीं डेप्यटी अकौटंट जनरल व इतर नोकर असतात. सब-ऑफिसें व कांहीं हेड-ऑफिसें तारखात्याचेंहि काम करतात.

परदेश- यूरोपांत पूर्वी सरकारी कागदपत्र नेण्याकरतां ठेवलेले सरकारी जासूद असत. यामध्येंच सांप्रतच्या पोष्टखात्याचा मूळ उगम सांपडतो. स.१५४४ मध्यें स्पेन व जर्मनीमध्यें सरकारी जासुदांनां खाजगी इसमांची पत्रें नेण्याची परवानगी दिल्याचा दाखला सापडतो. ग्रेटब्रिटन मध्यें १५ व्या व क्वचित १४ व्या शतकांतहि सरकारी पोष्टाच्या तांग्यांतून खाजगी पत्रे नेण्याला परवानगी असे, ही गोष्ट त्या काळांतील सांप्रत उपलब्ध असलेल्या खाजगी पत्रांवरील सरकारी शिक्यावरून सिद्ध होते. सुमारें १६०० पासून इंग्लंडचा पोष्ट-मास्तर नांवाचा व १६६० पासून पोष्ट-मास्तर जनरल नांवाचा अधिकारी नेमला जात असे. स.१८३६ पर्यंत एका पत्राला पोष्टाचा आकार ४ पेन्स ते १ शि.८ पेन्सपर्यंत असे. १८३६-१८४२ च्या दरम्यान सर रोलंड हिलच्या सूचनांनुसार पोष्टखात्यांत अनेक सुधारणा झाल्या, त्यांपैकीं पेनी पोष्ट म्हणजे पत्राला किमान आकार सरसकट १ पेनी ठेवण्यांत आला. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात सर्व प्रकारच्या सुधारणा होऊन या खात्याला हल्लीचें विस्तृत स्वरूप प्राप्त झालें आहे. फ्रान्समध्यें फ्रेंच पोष्टाची व्यवस्था प्रथम ११ व्या लुईच्या कारकीर्दीत (१४६४) झाली. त्यानंतर १८०२ सालीं नेपोलियननें महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या व त्याच साधारणतः जरूर ते फरक होऊन आजहि अंमलांत आहेत सरकारी पोष्टखातें ऑस्ट्रिया-इंगेरीत स.१७७२, जर्मनी-प्रशियामध्यें १६४६ व युनायटेड स्टेट्समध्ये स.१७७५ पासून चालू आहे.

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .