प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ- बडोदें    

पेंड- गळिताच्या बियांतून सर्व तेल काढून घेतल्यानंतर मागे जो एक प्रकारचा कच्चा माल राहतो त्यास पेंड म्हणतात. पेंड हे एकच विशिष्ठ द्रव्य नसून तिच्यात कित्येक इतर द्रव्ये मिश्र झालेली आहेत. त्यात मुखत्वेकरुन पाणी (शेकडा ६ ते १३ पर्यंत); कच्चे प्रोटीन (७ ते ४६ पर्यंत); कच्चे तेल (५ ते २२); नायट्रोजन-विरहित द्रव्ये (११ ते ४४); कच्चा तंतु (फायबर– ६ ते २५); आणि राख (अथवा निरिंद्रिय द्रव्यांची जाळून झालेली प्राणिदे ४ ते १४) इ. होत. याशिवाय शिल्लक राहिलेले तेल असते ते निराळेच. घाण्याच्या पेंडेत तर ते शेकडा १५ ते १९ पर्यंत असते. आधुनिक `हायड्रोलिक’साच्यातून निघालेल्या पेंडेत ७ ते १२ पर्यंत आढळते. तथापि रासायनिक द्रव्याच्या साहाय्याने हे प्रमाण १ पर्यंत अथवा त्याहूनहि कमी करता येते. घाण्यातून व सांच्यातून निघालेली पेंड, तीत मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असलेल्या तेलामुळे व तेल पिळण्याच्या कृतीतील दाबामुळे, तिच्यातील कण एकमेकांस चिकटून तिच्या लहान मोठ्या लाद्या होतात. रासायनिक द्रव्यांच्या साहाय्याने आतील सर्व तेल निघून गेल्यानंतर, मागे राहिलेली पेंड, कोरडी व भुसभुशीत अशी दिसते. दाबाच्या भिन्नत्वामुळे घाण्याच्या पेंडीपेक्षा साचाची पेंड (आत तेल कमी असून देखील) जास्त कठिण असते. पेंडीत असलेल्या `नायट्रोजन’संयुक्त व `फास्फरस’संयुक्त द्रव्यांमुळे व `पोटॅशियम’ द्रव्यामुळे तिचा शेतकीच्या कामात खताकडे फार उपयोग होतो. हे खताचे महत्त्व हिंदुस्थानसारख्या देशाला (जेथे शेकडा ८५ लोक शेती करतात त्यास) फार आहे. सर्व खतात शेणखत उत्तम समजले जाते. त्या खताशी पेंडेची तुलना केल्यास खालील प्रमाण आढळते–

खतांतील द्रव्यांचे शेकडा प्रमाण.
बियांचे नांव नायट्रोजन फास्फरस पोटॅशियम
तीळ १४.५२ १०.३५ १.५ ते ३
भुईमूग १३.४२ .२९५ ''
एरंडी १८.५५ ११.३० ''
राई (मोहरी) ११.५७ ''
सरसू ११.५७ .८२५ ''
शेण ३.० २.५ १.०


वरील आकडयावरुन पेंडेचे महत्त्व खताच्या बाबतीत किती आहे हे समजून येते. याशिवाय शेणखतात नसणारे कार्बोहाड्रेटस पेंडेत पुष्कळ प्रमाणात सापडतात. कार्बोहायड्रेटसचा मुख्य उपयोग म्हणजे ते कुजून गेल्यानंतर त्यांच्या पासून कॅर्बालिक अ‍ॅसिड तयार होते, हा होय. या अ‍ॅसिडचा जमिनीत असलेल्या, अविद्राव्य इनऑर्ग्यनिक द्रव्यांवर परिणाम होऊन, त्याच्यापासून त्यांची सहज विरघळणारी कार्बन द्रव्ये होतात, व अशा स्थितीत त्यांचा खताच्या कामी फार उपयोग होतो.

बाजारात मिळणार्‍या पेंडेत दोन दोष असतात. ते दोन्ही तिच्यात असलेल्या तेलामुळेच उद्भवतात. ते असे– (१) आतील तेलामुळे जमीनीवर होणारा परिणाम; पेंडीत असलेले तेलाचे कण जमिनीवर पसरल्यास, ते त्या जमिनीस पाणी शोषूं देत नाहीत. त्यायोगाने तेवढा भाग कोरडा राहून शेतकीच्या कामी तो निरुपयोगी होतो. (२) ह्या कणांमुळे जमिनीत असलेले खाण्याच्या पदार्थांच्या अभावी एरव्ही मरुन जाणारे कोट्यावधी जीवजंतू पेंडेतील तेलावर व इतर द्रव्यांवर परसले जाऊन पुढे ते पिकांस बराच उपद्रव करतात. यामुळे खताच्या कामी, तेलाचा अगदीच अभाव असलेली व भुसभुसीत पेंड जास्त मोलाची असते. शिवाय ही पेंड फोडून तिचा भुगा वाटण्या करण्यास विशेष त्रास न फोडून ती वाटेल तशा बारीक जाड थरात पसरविता येते. अशा स्थितीत ती लवकर कुजून शेताच्या उपयोगी पडते.

पेंडेचा दुसरा मोठा उपयोग म्हटला म्हणजे ती गुराढोरांना खाऊ घालतात. आपल्याकडे ही रीत जरी आज कित्येक शतके प्रचारात आहे तरी पण तिच्यातील गुणावगुणाकडे आपण विशेषसे लक्ष्य दिलेले नाही. ती गुरांस पौष्टिक आहे. मात्र तिच्यातील द्रव्यांच्या प्रमाणाकडे लक्ष्य द्यावयास पाहिजे. घाण्यातील पेंडेत सुमारे शें. १८ प्रमाणात तेल असते. हे सर्व तेल गुरांस पचविता येत नाही. त्यांतील बराच भाग फुकट जाऊन, शिवाय तसल्या जडान्नामुळे गुरे आळशी होतात. जास्तीतजास्त शेकडा ५।६ प्रमाणात तेल गुरे पचवू शकतात. बाकीचे तेल शेणात व्यर्थ जाते. तेलाशिवाय पेंडेत असलेली इतर शेकडा ७५-८५ पर्यंतची द्रव्ये गुरांना पचवण्यासारखी आहेत. एकंदरीत पेंड ही गुरांना अत्यंत उपयोगी व पौष्टिक असून, तिचा उपयोग गुरांची वाढ, जोपासना, दुभतेपणा, मस्तपणा, व लोकर देण्याची शक्ति इ. अनेक गोष्टीकडे होतो. तथापि गुरांना पुढील जातीची म्हणजे एरंडीची, रतनज्योतची, राईची इ. पेंड-तीत असलेल्या विषारी द्रव्यामुळे- वर्ज्य आहे. असली पेंड फक्त खताच्या कामी उपयोगी पडते.

काही गळितांची पेंड मनुष्याच्या खाण्याच्या कामीहि उपयोगी पडते. ही पेंड बदाम, भुईमूग, खसखस यांची होय. (१) स्पेन देशात भुईमुगीच्या पेंडेत साखर आणि काही सुवासिक द्रव्ये घालून त्यांच्या मिश्रणापासून एक प्रकारचे स्वस्त `चॉकोलेट’करतात. (२) ईजिप्त देशात तिळाच्या पेंडेत मध आणि लिंबाचा रस मिश्र करुन `टाहिन’नांवाचा पदार्थ करतात. (३) जॉर्जिया व दक्षिण कॅरोलिनामध्ये तिळाची पेंड, ज्वारी किंवा बाजरीबरोबर एकत्र करुन त्यापासून अनेक प्रकारच्या भाकरी तयार करतात. अलीकडे तर पाश्चात्त्य राष्ट्रे भुईमुगाच्या पेंडेतील तेल वेगळे काढून व आंत असलेली प्रोटीन द्रव्ये निराळी काढून ती बिस्कुटाच्या कामी उपयोगात आणतात. त्यामुळे असल्या पेंडेस फार मागणी होऊ लागली आहे आणि आपल्याकडील बहुतेक पेंड ह्याच कामासाठी यूरोपला रवाना होत असते. पेंडेचा उपयोग औषधाच्या व सुवासिक द्रव्ये करण्याच्या बाबतीतहि होतो. आळशीचे पोटीस व राईचे (मोहरीचे)  पोटीस प्रसिद्ध आहे.

हिंदुस्थानातून पेंडेची होणारी निर्गत
पेडीचे नांव टन
भुईमुगाची ६२,०००
अळशीची ८९,५००
सरसूची
सरकीची १०,४००
एरंडीची ४,९००
खोबर्‍याची ४,२००
इतर पेडं ४,२००

वरील आंकडयावरुन भुईमुगाच्या पेंडेचे प्रमाण लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. वर दिलेले आकडे १९१३-१४ चे आहेत. त्यानंतर व विशेषत: लढाई संपल्यावर ते किती तरी जास्त फुगले आहेत. [ युबेलोहडे- हांडेबुख डर डयुलेऊंड फेटे; हेफ्टर टेक्नॉलॉजी डर फेटे ऊंड डयुले व्हा. १; ल्युकोविचटेक्नॉलॉजी ऑफ ऑईल्स, फॅटस अ‍ॅड वॅक्सीस. ] (ले. वामन द्वारकानाथ कोर्डे)

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .