प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ- बडोदें    
   
पिट, विल्यम (१७०८-१७७८)--(थोरला) अर्ल ऑफ चॅथॅम; हा इंग्रज मुत्सद्दी राबर्ट पिटचा धाकटा मुलगा आणि मद्रासचा गव्हर्नर थॉमस पिट याचा नातू. याला पूर्वजांचा संधिवात रोग लहानपणापासून जडल्यामुळें ग्रॅज्युएट होण्यापूर्वीच शिक्षण सोडावें लागलें. स. १७२७ त बाप वारल्यावर त्यानें सैन्यांत नोकरी धरली. पण त्याचा थोरला भाऊ स. १७३४ च्या निवडणुकींत ओकहॅम्पटन व ओल्ड सेरम या दोन्ही मतदारसंघांतर्फे निवडून आला व पार्लंमेंटच्या नियमाप्रमाणें त्यांपैकीं दुसरी जागा विल्यम पिटला मिळाली, त्यामुळें लष्करी नोकरी सोडून तो पार्लंमेंटचा सभासद बनला. लहानपणापासूनच पिटला प्रख्यात ग्रीक वक्ता डेमॉस्थेनिस याचीं व्याख्यानें वाचण्याचा विशेष नाद असे व त्याच्याप्रमाणें प्रसिद्ध वक्ता बनण्याचे प्रयत्‍न पिटनें चालविले होते. पार्लमेंटांत वालपोलविरोधी 'पेट्रियट्स' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या पक्षांत पिट सामील झाला. वक्त्याला लागणारे सर्वगुणनाटकी हावभाव, तीक्ष्ण भेदकदृष्टि, अत्यंत लवचिक (लहान मोठा होणारा) आवाज आणि वजनदार चेहरा-त्याच्या ठिकाणीं होते. वालपोलविरुद्ध त्यानें अनेक भाषणें केलीं, पण पार्लमेंटांतील कामाचा रिपोर्ट प्रसिद्ध करण्यास त्यावेळीं मनाई असल्यामुळें पिटचें मूळ भाषण आज एकहि उपलब्ध नाहीं. १७४६ त प्रधानमंडळांत प्रवेश होऊन त्याला लवकरच पेमास्टर-जनरलची जागा मिळाली. ही पुष्कळ पैसे मिळविण्याची जागा असूनहि पिटनें पगाराखेरीज एक पैहि घेतली नाहीं, त्यामुळें पार्लमेटांत व देशांत पिटचें वजन एकदम फार वाढलें. प्रधानमंडळांत शिरल्यामुळें पिटचीं कांही मतें बदललीं, पण परिस्थिति बदलते त्याप्रमाणें मतें बदलणें, हा इंग्रज मुत्सद्दी दोष मानीत नाहींत. स. १७५५ पर्यंत पिटनें वरील जागेवर काम केलें; पण न्यूकॅसल या मुख्य प्रधानाशीं अनेकदां मतभेद झाल्यामुळें पिटला प्रधानमंडळांतून काढून टाकण्यांल आलें. या सुमारास सप्तवार्षिक युद्ध सुरु होऊन न्यूकॅसलला तें नीट न चालवितां आल्यामुळें पिटला प्रधानमंडळांत घेण्याबद्दल लोकांची मागणी इतकी वाढली कीं, अखेर स. १७५७ त न्यूकॅसल व पिट यांच्यांत तडजोड होऊन पिटच्या हातीं युद्ध चालविण्याची सर्व सत्ता आली. ही सत्ता फक्त १७६१ पर्यंत त्याच्या हातीं होती. पण तेवढयांत इंग्लंडला यूरोप, अमेरिका व हिंदुस्थान येथें सर्वत्र विजय मिळत गेले, वसाहतीचें साम्राज्य स्थापण्याच्या चढाओढींत फ्रान्सचा पूर्ण पराजय झाला आणि अद्वितीय युद्धमंत्री म्हणून सर्व राष्ट्रानें एकमतानें त्याची स्तुति केली. पण नुकतांच राज्यावर आलेला तिसरा जॉर्ज तहास उत्सुक झाल्यामुळें पिटला राजीनामा द्यावा लागला. पुढें स. १७६६ त राजानें पिटला पुन्हां मुख्य प्रधान नेमलें व अर्ल ही पदवी दिली; पण त्यामुळें पिटचें लोकांतील वजन कमी झालें. शिवाय त्याचा मुळचा रोगहि बळावला म्हणून त्यानें स. १७६८ त राजीनामा दिला, तथापि लार्डोच्या सभेंत मधूनमधून हजर राहून तो भाषण करीत असे; व स. १७७८ त त्या सभेंत अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाच्या बाबतींतच भाषण करीत असतां मूर्च्‍छा येऊन तो एकदम पडला व त्यांतच त्याचा अंत झाला.

धाकटा (१७८९-१८०६)- हा इंग्रज मुत्सद्दी अर्ल ऑफ चॅथॅमचा दुसरा मुलगा. त्याचें शिक्षण केब्रिज युनिव्हर्सिटींत होऊन त्याला सतराव्या वर्षी मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम्. ए.) ही पदवी मिळाली. पुढें कायद्याचा अभ्यास करुन स. १७८३ व तो वकिली करुं लागला शिवाय पार्लमेंटांतील वादविवादपद्धतीचा त्यानें बारकाईनें अभ्यास चालविला होता. लवकरच पार्लमेंटचा सभासद होऊन त्यानें स. १७८१ त पहिलें भाषण केलें. त्याची बर्क, फॉक्स वगैरे प्रख्यात वक्त्यांनींहि स्तुति केली. लॉर्ड शेलबोर्नच्या प्रधान मंडळांत त्याला चॅन्सलर ऑफ एक्सचेकरची जागा मिळाली (जुलै १७८२) पण तें प्रधानमंडळ लवकरच मोडलें. लॉर्ड नॉर्थ व फॉक्स यांच्या प्रधानमंडळानें फॉक्सचें इंडिया बिल आणलें तें तिसर्‍या जॉर्जला न आवडल्यामुळें राजानें त्या दोघांचे राजीनामे घेऊन पिटला मुख्य प्रधान नेमलें त्यावेळीं पिटला अवघें पंचविसावें वर्ष होतें. तथापि त्यानें मोठया चातुर्यानें वागून आपलें प्रधानमंडळ सं. १७८४ पासून १८०१ पर्यंत टिकविलें. त्याच्या कारकीर्दीचे १७९२ पर्यंत शांततेचा व पुढें फ्रान्सबरोबरच्या युद्धाचा असे दोन कालविभाग पडतात. चांगला अर्थशास्त्रज्ञ असल्यामुळें त्यानें पहिल्या शांततेच्या काळांत राष्ट्राचा जमाखर्च उत्तम ठेवून राष्ट्रीय कर्ज कमी केलें, उद्योगधंद्यास उत्तेजन दिलें व व्यापार वाढविला. त्यामुळें तो फार लोकप्रिय झाला. चॅथॅम, वालपोल किंवा मार्लबरो यांचेंहि पार्लमेंटांत पिटच्याइतके वजन नसे. कामन्ससभेची सुधारणा, नीग्रोगुलामपद्धति, मुद्रणस्वातंत्र्य वगैरे महत्त्वाच्या प्रश्नांसंबंधीं पिटचीं भाषणें व वर्तन व्हिग उर्फ लिबरल पक्षाला शोभेल असेंच असे. पण पुढें फ्रान्सबरोबरच्या युद्धाची व्यवस्था त्याला मुळींच साधली नाहीं; त्यामुळें आरमारांत अव्यवस्था माजून संप झाले व जमीनीवरच्या लढायांत एकहि विजय इंग्लंडला मिळाला नाहीं. आयर्लंडनें बंडाची तयारी केली. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितींतहि अनेक युक्त्याप्रयुक्त्यांनीं पिटनें पार्लमेंटांत आपलें बहुमत कायम राखून स्वत:चें वैगुण्य राष्ट्राच्या नजरेस येऊं दिलें नाहीं शिवाय आयर्लंडबरोबर पार्लन्मेटरी यूनियन घडवून आणली (१८००). पण या यूनियनकरितां आयरिश कॅथॉलिकांनां देऊं केलेल्या हक्कांस जॉर्ज राजा परवानगी देईना म्हणून पिटनें राजीनामा दिला. १८०४ त पिट पुन्हां मुख्य प्रधान झाला व नेपोलियनबरोबर लढण्याकरितां त्यानें अनेक यूरोपीय राष्ट्रांचा संघ बनविला. तरी पण नेपोलियननें ऑस्ट्रियन सैन्याचे उल्म व ऑस्टरलिझ येथें दोन मोठे पराभव केले. त्यांचें वृत्त ऐकून पिटच्या मनाला मोठा धक्का बसला व त्यानेंच तो मरण पावला.

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .