प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ- बडोदें 
     
पारद- पारा. परमाणुभारांक २००० रासायनिक संज्ञा रा. हा एक धातु आहे. नेहमींच्या उष्णमानावर हाच धातु द्रवरूपांत असतो. बाकीचे धातू घनरूपांत असतात. याचा शोध ख्रि. पूर्व ३०० या वर्षी लागला. तेव्हां हिंगूळ, तांबें व द्राक्षासव यांचें मिश्रण करून हा काढीत असत. डायोस्कोरिडीज यानें हिंगुळांत लोखंडाचे तुकडे घालून हा तयार केला होता. ते लोक समजत कीं हें एक मूलद्रव्य आहे व हें सर्व धातूंत असल्यामूळें सर्व धातू चकाकतात. इसवी सनाच्या १६ व्या शतकांत रसायनशास्त्र व औषधीशास्त्र हीं एकत्र झालीं, तेव्हां याचा उपयोग औषधांत फार होऊं लागला.

हिंगुळाचे दगड हेच या धातूचे अशुद्ध दगड होत. या दगडांत कधीं कधीं शुद्ध पाराहि थोडया प्रमाणांत असतो या दगडांचा मुख्य सांठा स्पेनमध्यें आल्मादीन, इलिरियामध्यें इड्रिया व अमेरिकेंत कॅलिफोर्निया व टेक्सस् या ठिकाणीं आहे. शिवाय हे दगड रशिया, बव्हेरिया, इटाली, त्रान्सिल्व्हानिया, बोहिमिया, मेक्सिको व पेरू या देशांतहि सांपडतात.

एकेकाळीं इड्रिया व आल्मादीन येथील खाणींतून पारा निघत असे. परंतु हल्लीं बहुतेक पारा कॅलिफोर्निया व टेक्सस् येथून येतो. तेथील मूळचे रानटी लोक या दगडांनीं आपलीं अंगें रंगवीत असत. अमेरिकेंत उट', नेब्राडा, ऑरेगॉन, व अ‍ॅरिझोना येथें पारा सांपडतो. मद्रास इलाख्यांतहि कांहीं ठिकाणीं पारा सांपडतो.

पारा एका जागेहून दुसर्‍या जागेवर पोलादी बाटल्यांतून पाठवितात. या बाटल्यांनी मळसूत्री बुचें बसवितात. एका बाटलींत ७५-७६ पौंड पारा भरतात. लहान कारखान्यांतून बकरीच्या कातडयाच्या पिशव्यांत भरूनहि पारा पाठवितात.

शुद्ध धातू काढण्याची कृति.- पारा शुद्ध करण्याची कृति फार सोपी आहे. पार्‍याची वाफ लवकर होते व हिंगूळ तापविला असतां त्याशीं लोखंड, चुना किंवा हवेंतील प्राणवायु यांचा संयोग होऊन अनुक्रमें लोहगंधकित, खटगंधकित व गंधकप्राणिद हे तयार होऊन पारा निराळा होतो. याकरितां लोखंडाचें ऊर्ध्वपातन यंत्र उपयोगांत आणीत असत. सध्यां हिंगूळ एका भांडयांत घालून त्यावर प्राणदायक ज्योत सोडतात म्हणजे गंधक जळून पारा बाहेर निघतो. व तो बाहेर काढून भांडयांतून सांठवितात. आल्मादीन येथील दगडांत शेंकडा ५ ते ७ भाग पार्‍याचें प्रमाण असतें परंतु इतर ठिकाणच्या दगडांत पार्‍याचें प्रमाण याहून देखील कमी असतें. आपल्याकडे पार्‍याचें ऊर्ध्वपातन करण्याकरितां ढेकी यंत्र वापरीत.

हल्लीं प्रचारांत असलेली पारद काढण्याची भठ्ठी येणेंप्रमाणें:- चुन्याच्या भट्टयांप्रमाणें उभ्या भट्टया केलेल्या असतात. त्यांत वरून अशुद्ध धातूचे दगड टाकतात व खालून एका भोंकांतून जाळ लावितात व दुसर्‍या भोंकातून राहिलेला गाळ काढून टाकण्यांत येतो. भट्टीच्या वरच्या तोंडाजवळ ऊर्ध्वपातन यंत्रासारखी रचना केलेली असते. त्यांतून पार्‍याच्या वाफा बाहेर निघून त्या द्रवीकरणयंत्रातून जातात. तेथें त्याचें द्रवरूप होतें व पारा तयार होतो. या पार्‍यांत पुष्कळसें काजळ असतें. याकरितां त्यास पुन्हां शुद्ध करावा लागातो. हें काजळ काढून टाकण्याकरिता एक लोखंडी वाटोळा डबा केलेला असतो. या डब्याच्या बुंधाला पुष्कळ छिद्रें पाडलेलीं असतात. व आंत ताक करण्याच्या रवीसारखें चक्र फिरत असतें या फिरणार्‍या रवीनें, काजळ हलकें असल्यामुळें त्यास गति मिळतें व तें उडून वर जाऊं लागतें व खालच्या छिद्रांतून पारा गळून खालीं पडतो. याला पुन्हां शुद्ध करण्याकरितां शामॉय नांवाच्या कातडयांतून गाळतात. किंवा एका बारीक छिद्राच्या चाडीं (नरसाळें) तून गाळतात. किंवा शून्यावकाशांत ऊर्ध्वपातन करून त्याला शुद्ध करतात. किंवा पारदसनत्रित व नत्राम्ल यांचें मिश्रण करून त्यांतून याचे फवारे सोडतात किंवा या मिश्रणाऐवजीं गंधकाम्लचा उपयोग करतात. असा शुद्ध झालेला पारा कागदावर टाकला असतां त्याची गोळी होते. या गोळीवर आघात केला असतां त्याच्या बारीक गोळ्या होतात, परंतु त्या कागदास चिकटत नाहींत. जर पारा कागदाला चिकटला तर तो शुद्ध झाला नाहीं असें समजावें.

गुणधर्म:- पारा हा अस्निग्ध द्रव आहे. यांत पदार्थ टाकला असतां त्याला तो चिकटत नाहीं. याचा रंग चांदीसारखा पांढरा असतो. याच्या पातळ थरांतून निळ्या रंगाचा प्रकाश जातो. हा-३९० उष्णमानावर घनरूप होतो. तेव्हां हा घनवर्धनीय, तन्य, रंगानें पांढरा व चाकूनें कापण्याइतका मऊ असतो. याला तापविला असतां हा एकसारखा प्रसरण पावतो व ३६०० अंशावर याची वाफ होते. हा जड, द्रवरूप व लवकर वाफ न होणारा असा असल्यामुळें याची उष्णमानमापकयंत्रें करण्याकडे योजना करितात. याचें वि. गु. १३.६ आहे. याचा उपयोग भारमापकयंत्रांत करतात.

निर्द्रव हवा, प्राणवायु, नत्रसप्राणिद व कर्बद्विप्राणिद यांचा शुद्ध पाण्यावर कांहीं परिणाम होत नाहीं म्हणून हे वायू जमा करण्याकरितां पाण्याऐवजीं पार्‍याचा उपयोग करतात. ओल्या हवेंत याचा हळू हळू पारदसप्राणिद तयार होतो. उघडया हवेंत थोडा वेळ तापविल्यास याचा तांबडा पारदिकप्राणिद (हिंगूळ) तयार होतो. या प्राणिदास आणखी तापविल्यास पृथक्करण होऊन पारा व प्राणवायु हे अलग होतात. हरसंघ व गंधक यांशीं पारा संयोग पावतो. मंद गंधकाम्लांत हा विरघळत नाहीं परंतु अम्ल तीव्र असल्यास त्यांच्या संयोगापासून गंधकद्विप्राणिद व पारदस किंवा पारदिकगंधकित तयार होतें. पारा जलराजांत (अ‍ॅक्वारेजिया) विरघळतो. पार्‍यांत इतर धातू विरघळतात व त्यांच्या संयोगापासून त्या त्या धातूंचे पारदमेल तयार होतात.

लवणें- पार्‍याचे दोन प्रकारचे क्षार तयार होतात. (१) पारदसक्षार व (२) पारदिकक्षार.

(१) पारदसप्राणिद:- पारदस हरिदाशीं पालाशदाहकाचा संयोग झाला असतां हा प्राणिद बनतो. याचा रंग तांबूस असतो. हा फार अस्थिर असतो. याचें प्रकाशानें पृथक्करण होऊन पारदिक प्राणिद बनतो.

(२) पारदिक प्राणिद हा दोन तर्‍हांनी बनतो. पारा हवेंत तापविला असतां हा प्राणिद बनतो. याचा रंग लाल असतों. किंवा पारदिक क्षार व दाहक पालाश यांचा संयोग केला असतां हा तयार होतो. तेव्हां याचा रंग पिंवळा असतो. याला ४०० अंशांपर्यंत तापविला असतां याचा लाल रंगाचा प्राणिद बनतो. लाल रंगाचा प्राणिद थोडा तापविला असतां काळा पडतो व थंड केल्यावर पुन्हां लाल होतो. ६३० अंशापर्यंत तापविल्यास याचें पारा व प्राणवायु यात पृथक्करण होतें,

(३) पारदस हरिद व पारदिक हरिद:- हे दोन फार महत्त्वाचे क्षार आहेत.

(४) पारदसनत्रित:-
थंड व क्षीण नत्राम्लांत पारा विरघळून या नत्रिताचे पांढरे स्फटिक बनतात. हे पाण्यांत विरघळतात.

(५) पारदिक नत्रित:- पारदिक प्राणिद नत्राम्लांत विरघळला म्हणजे एक द्रव तयार होतो. यांत तीव्र नत्राम्ल घातला म्हणजे पारदिकनत्रिक तयार होतो. याची पांढरी पूड बनते.

(६) पारदस गंधकिद:- पारदस हरिदांत उज्जगंधकिद व कर्बद्विप्राणिद घातलें असतां हा तयार होतो.

(७) पारदिक गंधकिद उर्फ रससिंदूर:- याचा, अंगाला
लावावयाच्या रंगांत उपयोग होतो.

(८) पारदस गंधकित:-
पारदसनत्रित व सिंधुगंधकित यांच्या संयोगानें हा तयार होतो. याचा रंग पांढरा असतो.

(९) पारदिक गंधकित:-
उष्ण व तीव्र गंधकाम्लांत पारा घातला असतां हें तयार होतें. याचा रंग पांढरा असतो व हें पाण्यांत विरघळतें.

औ ष धो प यो ग- ग्रीक व रोमन लोकांच्या वेळेस याचा उपयोग करीत नसत याचा उपयोग ६ शतकापासून लोक करूं लागले. पारा किंवा पारदसक्षार यांचा कांहीं उपयोग होत नाहीं परंतु हीं पोटांत गेल्यावर त्यांचे पारदिक क्षार बनतात व त्यांचा शरीरावर परिणाम होऊं लागतो. पारदिकहरिद व अदिद हीं जंतुमारक आहेत, तरी यांचा उपयोग यंत्रें धुण्याकडे करीत नाहींत कारण यानें धातूंचीं यंत्रें गंजतात. खरजेवर यांचा उपयोग करतात. काळजाच्या विकारावर रक्तशुद्धीकरितां याचा उपयोग कितपत होतो याची शंकाच आहे. परंतु उपदंशावर याचा उपयोग फार होतो हें निर्विवाद आहे.

पारदिकहरिद हें जालीम विष आहे. हें पोटांत गेल्याबरोबर आंतडयांत आग होते, वांती येते व भाताच्या पेजेसारखे जुलाब होतात. अंडयांतील बलक हें एकच औषध यावर लागू होतें. थोडा थोडा पारा पोटांत गेल्यास हळूहळू त्याचा विषारी परिणाम होतो, खातांना दांत दुखूं लागतात व हिरडयांची आग होते व त्यांतून रक्तस्त्राव होतो. तोंडातून सतत लाळ गळते व दांत पडण्यास सुरवात होते. तोंड व जीभ यांवर फोड येतात. सर्वांगाची आग होऊं लागते. यानंतर रोगी फार दिवस जगण्याची आशाच नाहीं. याला औषध म्हणजे पालाशअदिद हें थोडेंथोडें रोज देत जावें.

इतर उपयोग.- पारा दुसर्‍या धातूंशी त्वरित संयोग पावत असल्यानें कलाकौशल्याच्या कामांत त्याचा फार उपयोग होतो. कथील व पारा यांचें मिश्रण लावून आरसे करतात. शास्त्रीय यंत्रें करण्याच्या कामीं पार्‍याचा चांगला उपयोग होतो.

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .