प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ- बडोदें    
 
पाणतीर, (टार्पेडो)- गेल्या महायुद्धांत योजलेल्या अनेक शस्त्रास्त्रांत पाणतीराचा पहिला नंबर लागेल. पाणतीराचा आकार दोन्हीहि बांजूस सिगारेटसारखा निमुळता असतो. शीघ्रज्वलत् अशा स्फोटक द्रव्यांनीं तें भरलेलें असतें, तें सुमारें सहा यार्ड लांब असून त्याचा व्यास दीड-दोन फूट असतो, व तीन चार कोटी रु. खर्च करून बांधलेलें अत्यंत मोठें व मजबूत लढाऊ जहाज या पाणतीराच्या आघातानें त्यावरील हजारों माणसांसह समुद्रतळीं जातें.

१८०५ सालीं राबर्ट फुल्टन यानें जहाजाच्या पाण्याखालींल भागावर दारूचा मोठा स्फोट करून जहाज नष्ट करणार्‍या अस्त्राची कल्पना काढली. पण त्याला वेग देऊन जहाजावर आपटण्याची युक्ति न साधल्यामुळें बरींच वर्षे हें हत्यार उपयोगांत आलें नाहीं. पुढें या अस्त्राला एक लांब काठी बांधून जहाज जवळ आल्यावर दांडयाच्या साहाय्यानें तें जहाजावर आपटण्याची युक्ति योजली. पण शत्रु सावध असल्यास असा मारा करणें अशक्य. तथापि अमेरिकन यादवीच्या वेळीं (१८६४) आणि फ्रान्स व चीनमधील युद्धांत (१८८४) या अस्त्रानें कांहीं बोटी नष्ट करण्यांत आल्या. पुढें विजेच्या तारांनीं त्याला गति देण्याची युक्ति काढण्यांत आली व जहाजावरून किंवा किनार्‍यावरून तारांनीं गति मिळणार्‍या पाणतीरांचा उपयोग ब्रिटिश युद्धखात्यानें मंजूर केला होता. पण आरमारी अधिकार्‍यांनीं याला हरकत घेतली. यानंतर लवकरच व्हाईटहेड व हॉवेल यांनीं स्वतंत्र यंत्रेंच पाणतीरांत बसवून गति देण्याची युक्ति १९ व्या शतकाच्या शेवटल्या चतुर्थकांत काढली. पण पाणतीर सरळ जाण्याकरितां भोंवर्‍याची (जीरास्कोप) युक्ति व्‍हाईटहेडच्या टार्पेडोंत असल्यामुळें व्हाईटहेड टार्पेडोच सर्वमान्य झाला. गति अधिक देण्याकरितां त्यांत अलीकडे बर्‍याच सुधारणा करण्यांत आल्या आहेत.

पाणतीराचा व्यास १४ ते २१ इंचांच्या दरम्यान असतो. त्याचें पुढलें टोंक बोंथट असतें. त्याच्या मागच्या टोंकास जोरानें नेणारे जोडदांडे असून त्याच्या पुढच्या बाजूस वल्हीं जोडलेले व आडवे फिरणारे पंख असतात व पाणतीरास समुद्राच्या योग्य खोलींतून सरळ नेण्याच्या कामीं याच पंख्यांचा उपयोग होतो. टार्पेडोच्या पुढच्या टोंकांत व्यवस्थित रीतीनें तयार केलेल्या कप्प्यांमधून बंदुकीची दारू भरलेली असते व तोफेच्या कान्याप्रमाणें यालाहि एक काना असून अमक्या एका अंतरावर जाईपर्यंत ही कान्यांतील दारू ओली होऊं नये म्हणून या कान्यावर एक यांत्रिक टोंपण बसविलेलें असतें. नेम चुकून कोणत्याहि बोटीवर आघात न होतां हें शस्त्र दुसरीकडे गेल्यास तें कोणीकडे गेलें हें समजण्याकरितां त्याच्या कान्यांतील एका बाजूस होल्स लाईट या नांवाचा एक कॅल्शियम धातूचा तयार केलेला दिवा ठेवलेला असतो. पाणतीर थांबल्यावर या कॅलशियम धातूवर पाण्याचा परिणाम होऊन बराच धूर उत्पन्न होऊन ज्वालाहि उठतात व त्यामुळें तें कोणीकडे गेलें त्याची दिशा समजते. टार्पेडोच्या पुढच्या टोकांत हवेचा एक कप्पा असतो. हा कप्पा म्हणजे एकतृतीयांश इंच जाडीची पोलादी पोकळ नळी असून एका चौरस इंचावर २२५० रत्तल इतका हवेचा दाब ती सोंसूं शकते या पोकळींत पंपानें हवा भरली जाऊन आंतील एंजिनें चालविण्याकडे या हवेचा उपयोग होतो. पाणतीराचा तोल सांभाळणारे व तो सोडल्यानंतर त्याला योग्य खोलींत ठेवणारे पंखे चालविण्याकरितां लागणारी यंत्रसामुग्री पाणतीराच्या डोक्यांतील तिसर्‍या कप्प्यांत असते. तोल संभाळण्यास उपयोगी पडणार्‍या या कप्प्याच्या पाठीमागें हवेच्या दाबानें चालणारीं मोठीं इंजिने ठेवलेली असून एका तासांत ८५ किंवा त्यापेक्षांहि जास्त मैल वेगानें हें अस्त्र नेण्याचें यांच्यांत सामर्थ्य असतें. पाणतीर तरते ठेवण्याकरितां बसविलेला भोंवरा (जीरोस्कोप) या एंजिनाच्या मागें असतो. जीरोस्कोपमधील चाक ज्या पातळींत फिरतें ठेवलेलें असतें त्याच पातळींत तें सारखें फिरत राहतें आणि या चाकाचा व उभ्या पातळींत फिरणार्‍या बाहेरच्या पंख्यांचा संबंध जोडलेला असतो. प्रथम स्थितींत फिरूं लागलेल्या पातळींतच एकसारखे फिरत असलेल्या या भोंवर्‍याच्या चाकाच्या साहाय्यानें फिरणारे हे पंखे टार्पेडोस प्रथम सोडतांना दिलेल्याच दिशेंत सारखे ठेवतात. पाणतीरांतील भोंवरा हें यंत्र फारच सूक्ष्म व बारीक असून त्याची किंमत ७५० रुपये असते. पाणतीर तरते ठेवण्यास उपयोगी असलेला भोंवरा, पाणतीर सोडल्यावर सुरू केलेला असतो. पाणतीर एखाद्या वेळीं नेम चुकून दुसरीकडे गेला व त्याचा वेग संपला म्हणजे भोंवरा पूर्ववत् चालूच असल्यामुळें तो पाण्याच्या सपाटीवर तंरगूं लागतो. युद्धाच्या वेळीं असेल तंरगत असलेले पाणतीर शत्रुला व स्वत:लाहि घातक असल्यामुळें वेग संपल्यावर ते वर येऊन तरंगू नये म्हणून ज्या कप्प्यांत हा भोंवरा ठेवलेला असतो तो कप्पा वेग संपतांक्षणीं पाण्यानें भरून जाऊन पाणतीर बुडून तळाशीं जावा अशी योजना केलेली असते. पाणतीराचा शेवटचा भाग म्हणजे त्याची शेंपटी हा होय. या शेंपटीचा पाणतीरास गति देणार्‍या दांडयाशीं संबंध जोडलेला असल्यामुळें तिचा सुकाणूच्या ऐवजीं उपयोग होतो.

पाणतीरापासून लढाऊ जहाजाचें रक्षण करण्याकरितां जहाजांवर पोलादी तारेचीं जाळीं ठेवतात व पाहिजे त्या वेळीं जहाजाभोंवतीं तीं पसरतात. हीं जाळीं जहाजांच्या बाजूंपासून तीस फुटांवर असून पाण्याच्या खालीं २०-२५ फूट खोल राहतील अशी त्यांची योजना करण्यांत आलेली असते. जहाजांच्या संरक्षणासाठीं अशीं अभेद्य जाळीं असलीं तरी पाणतीर आपल्या जहाजाला लागणार्‍या पूर्वी पाणबुडीवर जोराचा गोळीबार करणें व तीस बुडावयास लावणें हाच त्यापासून बचाव करण्याचा उत्तम उपाय आहे. (ब्रिटानिका; केसरी १४।१०।१९१५.)

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .