प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ - बडोदें   

पंप- कोणताहि प्रवाही पदार्थ द्रवरूप किंवा वायुरूप असला तरी त्याला खालच्या पातळीवरून उचलून वरच्या पातळीवर नेणें किंवा त्याला जोरानें दाबणें यासाठीं जें यंत्र लावतात त्याला पंप असें म्हणतात. पंपाचा मुख्य उपयोग दाब उत्पन्न करण्याकडे होतो. पंप मुख्यत: दोन जातींचे असतात. एका पंपामध्यें पदार्थावर प्रत्यक्ष दाब घालून तो पुढें लोटला जातो व दुसर्‍यामध्यें प्रदार्थाला इतकी वाटोळी गति दिली जाते कीं, तो आपोआपच त्यांत उत्पन्न होणार्‍या केंद्रोत्सारी (सेंट्रिफ्यूगल) बलानें त्याला जोडलेल्या नळीमधून आपोआप बाहेर जात असतो. यावरून असें दिसून येईल कीं, कोणत्याहि जातीचा पंप असला तरी त्याचें मुख्य कार्य पदार्थ एका बाजूनें ओढून दुसर्‍या बाजूला लोटणें हेंच आहे. वर सांगितलेल्या पहिल्या प्रकारच्या पंपाला प्लंजर पंप असें म्हणतात व दुसर्‍या जातीच्या पंपाला सेंट्रिफ्यूगल पंप असें म्हणतात.

प्लं ज र पं प.- यांत एका पंचपात्रा (सिलिंडरा)मध्यें एक दट्ट्या (पिस्टन) मागें पुढें होत असतो. सिलिंडरवर दोन पडदे बसविलेले असतात. एक दट्ट्या पुढें जावयांस लागला म्हणजे आंत उत्पन्न होणार्‍या पोकळीमुळें लागणार्‍या ओढीनें आपोआप उघडतो व त्यामधून पदार्थ, पाणी, हवा वगैरे जें असेल तें सिलिंडरमध्यें आंत येतें. दट्ट्याची धांव पुरी झाली व तो परत यावयास लागला म्हणजे हा पडदा आपोआप बंद होतो. सिलिंडरवर त्याच बाजूला आणखी एक पडदा बसविलेला असतो. दट्ट्या मागें जावयाला लागला म्हणजे आंत असलेला प्रवाही पदार्थ दाबला जातो. त्या दाबानें हा दुसरा पडदा उघडतो व आंत आलेला पदार्थ बाहेर जातो. दट्ट्या पुरा मागें जाईपर्यंत हा पदार्थ बाहेर जात असतो. दट्ट्या मागें परतला म्हणजे हा पडदा बंद होतो व पहिला पडदा पुन्हां उघडतो, अशा तर्‍हेनें हा पंप चालू असतो. दट्ट्या खालीं येतांना उघडणार्‍या पडद्याला शोषक पडदा आणि दुसर्‍याला उत्सर्जक पडदा असें म्हणतात. जर सिलिंडर दोन्ही बाजूंनीं बंद असेल आणि त्याच्या दोन्ही बाजूंनां वर सांगितलेले दोन दोन पडदे असतील तर त्याला दुहेरी (डबल) पंप असे म्हणतात. जेव्हां पडदे एकाच बाजूला असतात त्या वेळीं पंप एकाच बाजूनें चालतो; त्या वेळेस त्या पंपाला एका फेरीचा (सिंगल अ‍ॅक्टिंग) पंप असें म्हणतात. ह्या जातीचे पंप आडवे किंवा उभे असतात. तापकांत पाणी भरणें, हवा दाबणें वगैरे पुष्कळ कामाला हे पंप उपयोगी पडतात. विशेषत: कमी शक्तीनें काम होणें या गोष्टीकडे लक्ष नसून काम बरोबर झालेंच पाहिजे अशा सर्व ठिकाणीं याच जातीचे पंप वापरतात. तसेंच वायु किंवा द्रवरूप पदार्थांनां या जातीचे पंप चालतात.

सें ट्रि फ्यू ग ल पं प.- हे बहुतकरून पाणी चढण्यासाठीं वापरतात व तेलालाहि वापरतात. या पंपामध्यें एक बाहेरचा आंतून पोकळ असा भाग असतो. यामध्यें बोटीच्या पंख्याच्या आकाराचा भाग फिरत असतो. या जातीच्या पंपामध्यें पाणी पंपाच्या मध्यभागीं आंत येतें व पंपाच्या बाहेरच्या भागापासून बाहेर जातें. पंप चालू केला म्हणजे या मधल्या बाजूस असलेलें पाणी मधल्या फिरत्या घड्याबरोबर खूप जोरानें फिरल्यामुळें त्या पाण्याच्या अंगीं त्या पंख्याच्या टोंकाकडे जोरानें जाण्याची शक्ति उत्पन्न होते व तिकडे तें पाणी जातें. त्याच जोरानें तें बाहेरच्या भागाला जोडलेल्या नळीमधून बाहेर जातें. हें पाणी बाहेर जात असल्यामुळें पंपाच्या मध्यभागीं जी पोकळी उत्पन्न होते या पोकळीच्या जोरानें लागणार्‍या ओढीमुळें जें पाणी पंप करावयाचें असतें तें आंत येतें; अशा रीतीनें हा पंप चालतो. पंपामध्यें बहुतकरून आंत फिरणारा एकच भाग असतो. एका फिरत्या भागाच्या पंपामुळें पाणी ५० ते ७५ फूट पर्यंत उंच जातें. यापेक्षां पुष्कळ जास्त उंचीवर किंवा फार लांबीवर पाणी न्यावयाचें असल्यास एका शेजारीं एक असे २-३ फिरते भाग बसवावे लागतात. ते एकमेकांपासून अगदीं निरनिराळे असतात. एकांतलें पाणी त्यांतून फिरून बाहेर पडल्यानंतर मागून दुसर्‍यांत, जरूर असल्यास तिसर्‍यांत किंवा चवथ्यांत सुद्धां पुढें पुढें जातें. असल्या पंपामध्यें जितक्या वेळां पाणी पुन्हां फिरतें तितक्या पटीनें पाण्याची उंचावर जाण्याची शक्ति वाढते. असल्या जातीचे पंप १४-१५ फुटांपेक्षां फारच तर २० फुटांपेक्षां जास्त उंच पाणी फेकूं शकत नाहींत. तसेंच त्यांची पाणी खेंचण्याच्या बाजू मध्यें हवा वगैरे मुळींच जाणार नाहीं अशा तर्‍हेनें बंद कराव्या लागतात.

रो ट री पं प.- रोटरी पंप म्हणून एक आणखी पंपाची जात आहे. ह्यामध्यें प्लंजर पंप व सेंट्रल पंप या दोहोंच्या क्रिया घडत असतात पण विशेषत: प्लंजर पंपाचीच क्रिया जास्त असते. याच्याहि दोन जाती आहेत. एकामध्यें दांते बसविलेलीं दोन चक्रें फिरत असतात. तीं एका टांकी (बॅरल) मध्यें बसविलेलीं असतात. यामध्यें पाणी किंवा तेल जें पंप करावयाचें असेल तें येतें. दांताचीं चाकें फिरावयास लागलीं म्हणजे त्यांच्याबरोबर हें पाणी लोटलें जातें. तें पाणी बाहेर जाण्याच्या वाटेनें बाहेर पडतें. व दुसरें खालच्या बाजूनें पाणी आंत येतें. दुसर्‍या जातीमध्यें दोन चाकें नसून एकच चाक असतें व त्याला समोरासमोर फक्त दोनच दांते असतात. हे दोन दांते व टांकीचा आंतला भाग यांमध्यें फार थोडें अंतर असतें. यामुळें पाणी लोटलें जात असतांना हा पंप इकडून तिकडे जात नाहीं. पाणी सरळ बाहेर जाण्याच्या वाटेनें बाहेर जातें व आंत येण्याच्या वाटेनें आत येतें. याचे आणखीहि पुष्कळ प्रकार आहेत. पण ते सर्व याच तत्त्वावर आहेत. शोषक पंप व 'प्रक्षेपक' पंप असे आणखीहि दोन प्रकार कोणी मानतात. शोषक पंपामध्यें फक्त पाणी खेंचलें जातें पण तें पंपाच्या पातळीच्या वरती जाऊं शकत नाहीं. पण प्रक्षेपक (फोर्स) पंपमध्यें पाणी लागले तितक्या उंचीवर चढवितां येतें. शोषक पंपाला फक्त शोषण पडदा असतो, उत्सर्जक नसतो. या जाती फक्त प्लंजर पंपांत असतात. सेंट्रिंफ्यूगल, रोटरी व इतर सर्व पंप शोषक (सक्शन) व प्रक्षेपक (फोर्स) दोन्ही कामें करतात. [ले. वा. ह. मनोहर].

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .