प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ - बडोदें   

पतियाळा, संस्थान.- पंजाबांतील सर्वांत मोठें संस्थान. याचा मुलुख एकत्र नसून पसरलेला आहे. या संस्थानांत मोठी नदी नाहीं. घग्गर नदी संस्थानांतून वाहते. शिसू, चिंच, खैर वगैरे झाडें आढळतात. येथील आंबे विशेष प्रसिद्ध आहेत. चितळ, कस्तुरीमृग, चित्ता वगैरे प्राणी आढळतात. हवा सामान्यत: निरोगी पण निरनिराळ्या भागांत निरनिराळी आहे. पावसाचें प्रमाणहि ४० पासून १२ इंचपर्यंत आहे.

इतिहास- पतियाळा संस्थानचा आरंभीचा इतिहास फुल्कियन संस्थानांच्या इतिहासांत मोडतो. येथील संस्थानिक अलासिंग याला अहमदशहा दुराणीनें १७६२ सालीं राजा हा किताब दिल्यापासून या संस्थानच्या इतिहासाला नांवाला सुरवात होते; परंतु खरी सुरवात १७६३ सालीं, शीख लोकांनीं अहमदशहाच्या सुभेदारापासून सरहिंदचा किल्ला घेऊन सर प्रांताची विभागणी केली तेव्हांपासून होते. या विभागणींत, सरहिंद व त्याच्या आजूबाजूचा प्रदेश राजा अलासिंगाच्या वांट्याला आला. तो १७६५ सालीं वारल्यानंतर त्याचा नातू अमरसिंग गादीवर बसला, याला अहंमदशहा दुराणीकडून राजा-इ-राजगान हा किताब मिळाला होता. १७८१ सालीं त्याच्या मृत्यूपर्यंत, त्यानें पैल, तिब्बा, पिंजौर, गोविंदगड, सैफाबादचा किल्ला, फत्तोहाबाद, सिरस, वगैरे मुलूख व किल्ले सर केले होते. १७७९ सालीं मोंगल सैन्यानें पतियाळा घेण्याचा प्रयत्‍न केला परंतु त्याला केवळ भै लुटून परत जावें लागलें. अमरसिंगामागून त्याचा साहेबसिंग नांवाचा ५ वर्षांचा मुलगा गादीवर आला; याच्या कारकीर्दींत त्याच्या नातलगांनीं बंडें केल्यामुळें दिवाण नानुमल यानें मराठ्यांनां मदतीकरितां बोलावून देशांत शांतता स्थापन केली, परंतु ही शांतता कायम टिकली नाहीं. साहेबसिंग व त्याची बायको यांच्यामध्येंहि भांडण उपस्थित झालें; स. १८०५ त त्याचा कळस होऊन राणीनें नाभा व जिंद यांवर हल्ला केला. आपला शिरकाव करण्यास ही संधि बरी आहे असें पाहून रणजितसिंगानें १८०६ सालीं सतलजनदी ओलांडली; व १८०७ सालीं बन्नूर व कांहीं जिल्हे राणीस देऊन, तो नारायणगडावर चाल करून गेला. रणजितसिंगाच्या स्वार्‍यांपासून संरक्षण करण्याकरितां, १८०८ सालीं पतियाळा, जिंद व कैटल या संस्थानांनीं दिल्लीच्या ब्रिटिश रेसिडेंटाकडे मदतीची मागणी केली. त्याप्रमाणें १८०९ सालीं रणजितसिंगाशीं तह झाल्यानंतर, ब्रिटिशांनीं या संस्थानांचें संरक्षण करण्यासंबंधींचा जाहीरनामा काढला. यानंतर संस्थानच्या अंतर्व्यवस्थेंत कांहीं गडबड झाल्यामुळें ब्रिटिश एजंटानें मध्यें पडून महाराणी असकौर हिच्याकडे सर्व अधिकार दिले. महाराजा साहेबसिंगाचा १८१३ सालीं मृत्यु होईपर्यंत तिनें राज्यकारभार फार उत्तम चालविला होता.

साहेबसिंगानंतर करमतसिंग, नरेंद्रसिंग, मोहिंद्रसिंग, व राजेंद्रसिंग हे अनुक्रमें गादीवर बसले. हल्लींचे महाराजा भूपेंद्रसिंग यांचा जन्म १८९१ सालीं झाला व स. १९०० मध्यें हे गादीवर आले. लाहोरच्या अ‍ॅटकिन्सन कॉलेजांत त्यांचें शिक्षण झालें आंहे. पंजाबच्या संस्थानिकांत यांचा नंबर पहिला असून त्यांस १९ तोफांची सलामी मिळते. १९१८ सालीं इंपिरियल वॉर कॉन्फरन्सकरितां हिंदी संस्थानिकांतर्फें यांची निवड करण्यांत आली होती. १८५८ सालीं दत्तक घेण्याचा, त्याचप्रमाणें देहांतशिक्षा करण्याचा अधिकार येथील महाराजास मिळाला आहे. १९१८ सालीं 'इंपिरियल वॉर कान्फरन्स' करतां यांची संस्थानिकांतर्फें निवड करण्यांत आली होती.

झेलम नदीच्या दक्षिणेकडील भागांत पिंजौरइतके पुराणावशेष दुसर्‍या कोठेंहिं नाहींत. सुनाम येथें हिंदुस्थानांतील सर्वांत जुन्या मशिदींपैकीं उका मशिदीचे अवशेष आहेत. नरनाला येथें असलेली इब्राहीमशहाची कबर हा पठाणी शिल्पाचा फार सुंदर नमुना आहे. पतियाळा व बहादुरगड येथें पतियाळाच्या संस्थानिकानीं बांधलेले सुंदर किल्ले आहेत.

संस्थानची, ११ मोठीं गांवें आणि ३६०७ खेडीं मिळून एकंदर लोकसंख्या (१९२१) १४९९७३९ आहे. पैकीं शेंकडा ५५ हिंदु आहेत. पतियाळा हें पंजाबांत शीखांचें प्रमुख संस्थान असूनहि येथें शीखांची संख्या शेंकडा २२ म्हणजे मुसुलमानांपेक्षां थोडी कमी आहे. शेंकडा ८८ लोक पंजाबी भाषा बोलतात. शेंकडा ६२ लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर होतो. कालव्यामुळें शेतकी सुपीक आहे. जंगलहि महत्त्वाचें आहे. राजपुरा-भटिंडा रेल्वे ही संस्थानच्या मालकीची आहे. ई. आय. रेल्वे, बी. बी. सी. आय. रेल्वे व नॉर्थ वेस्टर्न रेल्वे या संस्थानांतून जातात. संस्थानांत कायदेकौन्सिल नाहीं.

इजलास-इ-खास (महाराजाचें कोर्ट) हें शेवटलें अपील कोर्ट आहे. फांशीची व काळ्या पाण्याची शिक्षा महाराजांच्या संमतीशिवाय कायम होत नाहींत. कांहीं पंचायती स्थापन झाल्या असून त्यांचें काम फार समाधानकारक रीतीनें चाललें आहे.

मांडलिकांमध्यें भदौरचे सरदार प्रमुख असून त्यांच्याकडे ७० हजार रुपयांची जहागीर आहे. खेमानानमधील खेड्यांच्या सर्व जहागीरदारांनां मिळून संस्थानाकडून वर्षास ९० हजार रुपये मिळतात. संस्थानचें उत्पन्न सुमारें १ कोटी १५ लाख रुपये आहे.

पतियाळाची म्युनिसिपालिटी स. १९०४ मध्यें व नरनाळाची स. १९०६ मध्यें स्थापन झाली. शिक्षणाच्या बाबतींत, पंजाबमधील मोठ्या संस्थानांत पतियाळा सर्वांत मागसलेलें आहे. लोकसंख्येंत साक्षरांचें प्रमाण शेंकडा २.४ आहे. संस्थानामध्यें २ आर्ट कॉलेजें, व बर्‍याच दुय्यम व प्राथमिक शाळा आहेत. संस्थानात रुग्णालयें व दवाखानेहि बरेच आहेत.

गां व.- पतियाळा संस्थानची राजधानी. ही अंबालाच्या पश्चिमेस ३४ मैलांवर असून हें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेच्या राजपूर-भटिंडा शाखेचें स्टेशन आहे. येथून नाभा व संगूरकडे जाण्याला पक्क्या सडका आहेत. लोकसंख्या सुमारें ४७ हजार. स. १७३६ त सहहिंद पडल्यानंतर राजा अलासिंगानें पतियाळा येथें दगडी किल्ला बांधला. तेव्हांपासून संस्थानची राजधानी येथेंच आहे. येथें स्थानिक व्यापार बराच चालतो. जुना राजवाडा गांवाच्या मध्यभागीं असून बाजारपेठांतील रस्ते सरळ व रुंद आहेत. गांवहि कमी देखणें नाहीं. परंतु आजूबाजूच्या भागांत बागा आणि वृक्षाच्छादित रस्ते, महाराजांचें रहाण्याचें ठिकाण आणि सार्वजनिक कचेर्‍या वगैरे असल्यामुळें तो भाग फारच सुंदर दिसतो. मोहिंद्र कॉलेज, राजेंद्र व्हिक्टोरिया जुबिली वाचनालय, राजेंद्र रुग्णालय, बारादरी किंवा राजाचें रहाण्याचें ठिकाण, मोतीबाग, व व्हिक्टोरिया मेमोरियल पुअर हाउस या इमारती पहाण्यालायक आहेत. गांवाची आरोग्यव्यवस्था फार चांगली आहे परंतु गांव सखलभागीं वसल्यामुळें पुरांपासून त्याचें वारंवार नुकसान होतें. येथील म्युनिसिपालीटी १९०४ सालीं स्थापन झाली. गांवांत सदर आणि लेडी डफरिन हीं रुग्णालयें, व मिडवाईफ व नर्सचें शिक्षण देणारें लेडी कर्झन ट्रेनिंगस्कूल आणि व्हिक्टोरिया गर्लस्कूल या शाळा आहेत.

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .