प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ - बडोदें

न्याय (दर्शन)– संस्कृत वाङमयामध्यें जी षड्दर्शनें प्रसिद्ध आहेत त्यांपैकीं न्याय हें सहावें व सर्वांत उत्तरकालीन दर्शन होय. वैशेषिक दर्शन व न्यायदर्शन या दोन्ही दर्शनांचा प्रतिपाद्य विषय, मुख्यत: एकच आहे. या दोन्ही दर्शनांनध्यें अनुमान कसें काढावें यासंबंधी मुख्यत: विवेचन आहे. तथापि वैशेषिक व न्याय यांमध्यें फरक एवढाच कीं वैशेषिकाप्रमाणें न्यायदर्शन हें केवळ अनुमान कसें काढावें एवढ्याचेंच विवेचन करून न थांबतां तत्वज्ञानासंबंधीहि त्यांत उहापोह केलेला आहे.

या न्यायदर्शनाचा कर्ता गौतम होय. याला अक्षपाद हें टोपण नांव होतें. यानें ख्रि.पू. १५० च्या सुमारास न्यायसूत्रें रचिलीं. या न्यायसूत्रांच्या प्रारंभीं गौतमानें तर्काला मूलभूत असे १६ पदार्थ सांगितले आहेत व त्यांचें यथार्थ ज्ञान झालें असतां मोक्षपद मिळतें असें म्हटलें आहे.

यथार्थ ज्ञान कोणत्या तर्‍हेनें होऊं शकेल यासंबधींची मीमांसा कमी अधिक प्रमाणांत सहाहि दर्शनांत आहे. तथापि न्यायदर्शनांतच त्यासंबंधीं सागोपांग मीमांसा केलेली आढळतें. या दर्शनांत यथार्थज्ञानाचीं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शब्द हीं चार साधनें सागितलीं आहेत. या चार साधनांपैकीं अनुमान हेंच साधन तत्त्वज्ञानाची प्राप्ति होण्याला सर्वांत श्रेष्ठ साधन आहे. अनुमान हें तीन प्रकारचें असतें.               

(१) पूर्ववत् अनुमान– आकाशांत ढग आले असतां त्यावरून लवकरच पाऊस पडणार असें अनुमान काढतात तें                                                                     

(२) शेषवत् अनुमान– कार्यापासून कारणाकडे जाणार्‍या पद्धतीला शेषवत् अनुमानपद्धति असें नांव आहें. उदाहरणार्थ, नदीला पूर आला असतांना, उंचीवरील प्रदेशांत पाऊस झाला असावा असें अनुमान काढणें,  (३) सामान्यतो दृष्ट– म्हणजे सामान्यापासून सामान्यत्वासंबंधीचें अनुमान काढण्याची पद्धत. जसें इंद्रियावरून इंद्रियत्वाचें अनुमान काढणें.

पाश्चात्त्य तर्कशास्त्राचे सामान्यावरून विशेष व विशेषावरून सामान्य अनुमान काढण्याच्या पद्धतीवरून डिडक्टिव व इंडक्टिव असे जे दोन भाग पाडण्यांत येतात तद्वत् भारतिय न्यायशास्त्रांत सामान्यावरून विशेष अनुमानपद्धति उर्फ डिडक्टिव पद्धतीचा अवलंब केलेला आढळतो. या अनुमानाचीं न्यायदर्शनांत पांच अंगें सांगितलीं आहेत:-- (१) प्रतिज्ञा, (२) हेतु, (३) दृष्टांत, (४) उपनय, व (५) निगमन. आपण प्रत्यक्ष उदाहरणानेंच या पंचांगी अनुमानपद्धतीचें विशदीकरण करूं. पर्वत हा वन्हिमान आहे असें आम्हाला विधान करावयाचें आहे. तसें विधान केलें म्हणजे ती प्रतिज्ञा झाली. ती प्रतिज्ञा आपण कां केली त्याचें कारण सांगितलें म्हणजे हेतु सागितल्यासारखें झालें. जसें पर्वत हा वन्हिमान आहे कारण त्यांतून धूर निघत असलेला दिसतो. यांत धूर हा हेतु झाला. पण नुसतें कारण सांगितलें तरी तेवढ्यावर भागत नाहीं. कारण आपलें अनुमान निर्दोष आहे असें दाखवावयाचें असल्यास इतर ठिकाणींहि, सदृश गोष्ट दिसून येते किंवा नाहीं हें सांगितलें पाहिजे. यासाठी दृष्टांताची आवश्यकता भासूं लागते. उदाहरणार्थ पर्वत हा वन्हिमान आहे कारण त्याच्यावर धूर दिसतो ज्या ज्या ठिकाणीं धूर दिसतो त्या त्या ठिकाणी अग्नि असतो असें व्यवहारांत आढळतें. उदाहरणार्थ स्वयंपाकगृहांत धूर दिसतो त्यावेळी तेथें अग्नीचें वास्तव्य असतें हें दृष्टांताचें उदाहरण झालें. चवथें अंग उपनय होय. जसें पर्वत हा धूमवान आहे. शेवटचें अंग निगमन; जसें पर्वत धूमवान आहे म्हणून तो वन्हिमान आहे. वास्तविक वरील पांच अंगांपैकीं चवथें व पांचवें अंग म्हणजे पहिल्या व दुसर्‍या अंगांचीच पुनरुक्ति आहे. यास्तव तीं गाळून टाकलीं असतां चालतील व गाळल्यास पाश्चात्त्य अनुमान पद्धतीप्रमाणेंच भारतीय अनुमानपद्धतीहि व्यंगीच राहते. या भारतीय अनुमानपद्धतीच्या मुळाशीं व्याप्तीची कल्पना आढळून येते. ज्या ज्या ठिकाणीं धूम असतो त्या त्या ठिकाणीं वन्हि असतो असें म्हणणें म्हणजेच धूमाच्या ठिकाणीं वन्हिची व्याप्ति आहे असें म्हटल्यासारखेंच आहे.

कार्यकारणवादासंबंधींची कल्पना इतर दर्शनांहून थोडीशी भिन्न आहे. इतर दर्शनांच्या मतें कोणत्याहि कार्याची, उपादान व नैमित्तिक अशीं दोनच कारणें असतात पण न्यायदर्शनांत दोन कारणांऐवजीं तीन कारणें मानलेलीं आढळतात. उपादान कारणाच्या ऐवजीं न्यायदर्शनांत समवायीकारण असा शब्दप्रयोग रूढ आहे. निमित्तकारण हें सर्व दर्शनांमध्यें रूढ आहे. या दोन कारणांशिवाय न्यायदर्शनामध्यें असमवायीकारण म्हणून तिसरें कारण कल्पिलें आहे. उदाहरणार्थ, पटामधील तंतु हें पटाचें उपादान उर्फ समवायीकारण आहे. पट विणणारा, त्याचीं हत्यारें वगैरे बाह्य उर्फ नैमित्तिक कारण होय. तंतूचे, लहानमोठेपणा, जाडी अगर पातळी इत्यादि गुण हे पटाचें असमवायीकारण होय या महत्वाच्या विषयाशिवाय, तर्क, निर्णय हेत्वाभास, छल, स्वव्याघातक, निग्रहस्थान इत्यादि अंगभूत विषयांचेंहि विवेचन न्यायदर्शनांत आलें आहे.

पण एवढ्यावरच न्यायदर्शन थांबलें नाहीं. या अनुमानविषयाशिवाय तात्विक प्रश्नाचेंहि विवेचन या दर्शनांत आलेलें आढळतें. न्यायदर्शनांतील अध्यात्म व मानसशास्त्र हीं वैशेषिक दर्शनांतील अध्यात्म व मानसशास्त्राचें विकासित स्वरूप आहे असें म्हणावयास हरकत नाहीं. वैशेषिक व न्याय या दोन्ही दर्शनांनीं प्रारंभीं ईश्वरास्तित्ववाद अमान्य केला होता पण कालांतरानें वैशेषिक व न्याय यांचा एकत्र विचार करणांत येऊं लागल्यापासून या दोन्ही दर्शनांनीं सेश्वरवाद स्वीकृत केला, तरी पण प्रकृतीला कोणी जनक आहे हें मत मात्र त्यांनीं कबूल केलें नाहीं. या दोन्ही दर्शनांचा एकत्र विचार ज्यांत केला आहे तो ग्रंथ म्हणजे उदयनाचार्यांचा कुसुमांजलि हा होय. हा सुमारें १२०० च्या सुमारास लिहिला गेला असावा. या ग्रंथांत ईश्वर हा इतर नित्य व अनंत आत्म्यांप्रमाणेंच एक विशिष्ट आत्मा असून तो सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान आहे असें त्यांत म्हटलें आहे.

गौतमाच्या न्यायसूत्रांनां अतिशय मान्यता मिळाली आहे. या सूत्रांतील पारिभाषिक संज्ञा सर्व प्रकारच्या भारतीय तत्वज्ञानांतील ग्रंथांत रूढ झाल्या आहेत व यांतील अनुमान काढण्याची पद्धतीहि सर्वमान्य झाली आहे.

[ संदर्भग्रंथ:-- गौतम - न्यायसूत्रें; माधवाचार्य - सर्वदर्शन संग्रह; मॅक्समुल्लर - सिक्स सिस्टिम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी ]

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .