प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ - बडोदें

नौगांव, जिल्हा.– आसामांतील एक जिल्हा. क्षेत्रफळ ३८४३ चौ.मै. उत्तरेस ब्रह्मपुत्रा; पूर्वेस सिबसागर; दक्षिणेस नौगांव उत्तर काचार टेंकड्या; पश्चिमेस जैन्टिया टेंकड्या व कामरूप व इशान्येकडील भागांत मिकीर टेंकड्या आहेत. नौगांवचा इतर प्रदेश सपाट आहे. दक्षिण व पश्चिम भागांत लहान लहान ‘कामाख्य’ टेंकड्या आहेत. टेंकड्यांवरून दाट जंगल आहे. मुख्य नदी ब्रह्मपुत्रा असून तिच्या दक्षिण प्रदेशांत बरेंच गवत उगवलेलें असतें. कापिली खोर्‍यांत जंगल बरेंच आहे. सर्व आसाम खोर्‍यांत नौगांव हा जिल्हा फार जंगलमय आहे.

सपाटीच्या प्रदेशाची जमीन काळी माती व रेती मिश्रित आहे. पहाडांवर हिरवेंगार जंगल असतें ठिकठिकाणीं सालवृक्ष आहेत. हत्ती, गेंडे, वाघ, चित्ते, अस्वल, व तर्‍हतर्‍हेचीं हरणें आढळतात. रानटी हत्तीमुळें पिकास फार नुकसान पोचतें. हवामान आसाम-खोर्‍यांतील इतर जिल्ह्यांप्रमाणेंच आहे. नोव्हेंबर ते मार्च हवा थंड व आल्हाददायक असते. इतर दिवसांत मात्र उष्ण असते. पारा ९० अंशावर कधींहि नसतो. पहाडाच्या पायथ्याच्या प्रदेशाची हवा रोगकारक असते. जिल्ह्यांत पाऊसपाणी ७० ते ८० इंच असून कापिली खोर्‍यांत पाऊस फक्त ४० इंच पडतो.

इतिहास:-- नौगांव जिल्ह्याचा स्वतंत्र असा इतिहास नाहींच. आसाम-खोर्‍याचा जो इतिहास तोच ह्याचा. १३ व्या शतकांत कामरूपचा हिंदु राजा ‘जंगल’ ह्याची ‘रहा’ नजीक राजधानी होती. ह्या राजाचा जेव्हां काचारी राजानें पराजय केला व ह्यास मारिलें तेव्हां त्यास अनुलक्षून रहा, जागी व कजलिमुख हीं गांवें वसविलीं गेलीं. एके वेळीं ह्या जिल्ह्याचा बराच भाग काचारी लोकांच्या ताब्यांत होता पण स. १५३६ मध्यें त्यांचा अहोम राजांनीं पराजय केला व त्यांचें राजधानीचें शहर दिमापूर लुटलें. ह्यानंतर कलंग ही नदी या राज्याची उत्तरेकडील सीमा होती. अहोम राज्याचा नाश झाल्यानंतर ब्रह्मी लोकांनीं ह्या जिल्ह्यांत येऊन फार जाळपोळ केली व येथील लोकांस त्रास दिला. ब्रिटीशांनीं ह्या प्रदेशाचा ताबा स. १८२६ मध्यें घेतला त्यावेळीं हा जिल्हा कामरूपचा एक भाग समजत असत. त्यावेळीं धनसिरी ही पूर्वेकडील सीमा होती व ह्यांत मिकीर टेंकड्या, उत्तर काचाराचा कांहीं भाग, व नागा टेंकड्या ह्यांचा समावेश होत असे. परंतु नागा टेंकड्या व मिकीर टेंकड्यांचा स. १८६६ मध्यें एक नवीन जिल्हा तयार करण्यांत आला. मिकीर टेंकड्यांचा कांहीं भाग मात्र नौगांव जिल्ह्यांत घेण्यांत आला. अफूची लागवड बंद केल्यामुळें येथील लोकांनीं असिस्टंट कमिशनराचा खून केला होता.

सिलहटजवळ कामाख्य येथें एक हिंदु देवालय आहे. तें १८ व्या शतकाच्या मध्यांत बांधलें गेलें असावें. बहुतेक काचारी राजांच्या वेळीं बाधलेल्या कांहीं देवालयांचे व किल्ल्यांचे मोडके अवशेष कापिली खोर्‍यांत आहेत. यांत नौगांव हे एक गांव असून १४९४ खेडीं आहेत. लोकसंख्या (१९२१) ३९७९२१. ह्या जिल्ह्यांत ‘काळा आजार’ म्हणून एक रोगाची साथ येत असते. शेंकडा ६४ लोक हिंदु असून शेंकडा ६६ लोक आसामी बोलतात. शिवाय मिकीर व इतर भाषाहि प्रचारांत आहेत. मिकीर, ललुन्ग व काचारी हे मूळचे रहिवाशी आहेत. बहुतेक लोक शेतकीचा धंदा करतात. सपाट प्रदेशांस पुरांमुळें फार त्रास होतो. तांदुळाचें पीक मुख्य असून त्याचे साळी, आहू, बाओ असे तीन प्रकार आहेत. चहा, ऊस, नीळ, कापूस, हीं इतर पिकें आहेत. कापसाची लागवड बहुतेक मिकीर लोक पहाडांतून करतात. चहाची लागवड येथें पहिल्यानें स. १८५४ मध्यें करण्यांत आली. नौगांव जिल्ह्यांत एकंदर दहा संरक्षित जंगलें आहेत. यांत साल आणि इमारतींचें लांकूड पुष्कळ आहे. रबर थोड्या प्रमाणावर तयार होतो. मिकीर टेकड्यांत लोखंड सांपडतें. देवपाणी, हरियानजान व यमुना यांच्या पात्रांत चुनखडी सांपडते. लंगेली टेकड्यांत कोळसा सांपडतो. रेशमी व सुती कापड विणणें, तांब्याचीं, काश्यांचीं व लोखंडी भांडी तयार करणें हे येथील लोकांचें धंदे होत. येथून लाख बाहेर पाठविली जाते. व्यापार बहुतेक मारवाड्यांच्या हातीं आहे. चहा, मोहरी, कच्चा कापूस, लाख, बांबूच्या चटया, चामडें हा निर्गत माल असून आयात माल तांदुळ, चणे, व इतर धान्यें, साखर, मीठ, मातीचें तेल, अफू, तूप हा आहे. नौगांव, रहा व चापरमुख हीं व्यापाराचीं मुख्य ठिकाणें होत. बहुतेक व्यापार नद्यांच्या पात्रांतून चालतो. ह्या जिल्ह्यांतून आसाम-बंगाल रेलवे जाते. एकंदरींत दळणवळणाची सोय ठीक आहे.

जिल्ह्याचा अधिकारी डेप्युटी कमिशनर असून त्याचे दोन मदतनीस आहेत. अपिलाचें मुख्य कोर्ट कलकत्त्याचें हायकोर्ट होय. येथील जमाबंदी रयतवारीपद्धतीवर केलेली आहे. शिक्षणाच्या बाबतींत हा जिल्हा अजून मागासलेला आहे.

गांव.— आसाम. नौगांव जिल्ह्याचें मुख्य ठिकाण. हें कलंग नदीच्या डाव्या तीरावर आहे. लोकसंख्या (१९११) ५४३३. सन १८९७ मधील भूकंपामुळें या गांवाची फार नुकसानी झाली. उंच असलेला भाग खालीं गेला व खालीं असलेला पूर्वीचा पाणथळ भाग वर आला. येथील हवामान फार उष्ण असून बहुतेक रोगकारक असतें. १८९४-९५ सालीं म्युनिसिपालिटीची स्थापना झाली. येथील व्यापार बहुतेक मारवाडी लोकांनीं हस्तगत केला आहे. निर्गत माल कापूस, लाख आणि आयात मीठ, तेल कापूस, कापड व धान्य. येथें एक हायस्कुल आहे.

नौगांव— मध्यहिंदुस्थान छत्रपूर संस्थानांतील एक छावणीचें ठिकाण. हें बुंदेलखंडांतील पोलिटिकल एजन्टचें राहण्याचें मुख्य ठिकाण आहे. उ.अ. २५ ४’ व पू.रे. ७९ २७’. लोकसंख्या (१९०१) ११५०७. येथें १८४७ सालीं छावणी बसविण्यांत आली. येथील शिपाई बंडांत सामील झाले होते पण त्यांनीं ब्रिटीशांस कांहीं त्रास दिला नाहीं. ह्या गांवास व्यापारी महत्व नाहीं. येथे दोन रुग्णालयें व एक हायस्कूल आहे.

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .