प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ - बडोदें

नेस्टोरियन पंथ– हिंदुस्थानांत प्रसार झालेला फार जुना ख्रिस्ती पंथ या नात्यानें या पंथाचें महत्व आहे. नेस्टोरियन पंथाचा मूळ पुरूष नेस्टोरियस होय. हा अँटिओसकजवळील युप्रेपियसच्या मठाचा बिशप होता. अरियन, नोव्हेशियन इत्यादि पंथांवर त्यानें कडक टीका केल्यामुळें, या सर्व पंथांनीं त्याच्या विरुद्ध चळवळ केली. या वादाचा निकाल लावण्यासाठीं ४३१ मध्यें एफोसियस येथें एक धर्मपरिषद भरली व तींत नेस्टोरियसच्या विरुद्ध निकाल झाला. पुढें तो ४३५ मध्यें अरबस्थानांतील पेट्रा गांवीं अज्ञातवासांत राहिला. ४३९ मध्यें तो ओएसीस येथें जाऊन राहिला. व्हेमीज नांवाच्या जातीनें त्याला तुरुंगांत ठेविलें व नंतर झेन्यूट नांवाच्या ईजिप्शियन साधूनें त्याचा फार छळ केला. व शेवटीं हालांतच त्याला मरण आलें.

नेस्टोरियन पंथाची मतें.– नेस्टोरियन पंथाचा मूळ पुरुष नेस्टोरियस  असला तरी त्याच्या हयातींत त्याच्या पंथाची फारशी भरभराट झाली नाहीं. त्याचा अनुयायी इसब यानें या पंथाला ४३५ च्या सुमारास बरीच चालना दिली. बर्सुमास यानें इराणांतील निसिबिक या गांवीं नेस्टोरियन धर्म शिकविण्याची शाळा ४३५ मध्यें काढली. पुढें या पंथाला व त्याच्या अनुयायांनां कॅथोलिकांकडून व राजसत्तेकडून अतिशय विरोध होऊ लागल्यामुळें, या पंथाचे लोक इराणमध्यें येऊन राहिले व तेथें त्यांनीं आपल्या धर्माचा प्रसार करण्यास सुरुवात केली. इराणांतील परिस्थितीप्रमाणें त्यांनां आपल्या धर्मतत्वांत थोडा फार फरक करणें भाग पडलें. उदाहरणार्थ, पूर्वी नेस्टोरियन पंथाच्या धर्मगुरूंनां ब्रह्मचर्याचें व्रत पाळावें लागत असे, पण इराणांत आल्यानंतर त्यांनीं तो नियम रद्द केला व लग्नें करण्यास मोकळीक देऊन टाकली. इराणांत असतांनां या पंथाच्या लोकांना बराच छळ सोसावा लागला. इस्लामी सत्तेनें त्यांनां प्रथमत: चांगल्या तर्‍हेनें वागविले; पण पुढें इस्लामांनींहि यांनां छळण्यास कमी केलें नाहीं. नेस्टोरियन पंथाचीं तत्वें मुख्यत: पुढीलप्रमाणें होती :-- नेस्टोरियसच्या मतें, ख्रिस्तामध्यें देवत्व व मनुष्यत्व या दोहोंचा अंश होता. तो ख्रिस्ताला देव मानीत नसे असें काहीं विद्वान मानतात तें खरें नाहीं. नेस्टोरियसचा व त्याच्या विरुद्ध असलेल्या इतर पंथांचा ज्या एका बाबतींत बेबनाव असे ती बाब म्हणजे ‘थिओटोकस’ हें विशेषण मेरीला लावण्यांत यावें किंवा नाहीं, ही होय. थिओटोकस म्हणजे दैवी अंश गर्भांत धारण करणारी. मेरीला थिओटोकस म्हणणें चुकीचें आहे असें नेस्टोरियसचें मत होतें; कारण ख्रिस्तदेव हा मेरीसारख्या मनुष्यदेहधारी स्त्रीच्या पोटीं जन्मला असें म्हणणें म्हणजे मनुष्याच्या पोटीं देव जन्मतो असें म्हटल्यासारखें होतें व तें बरोबर नाहीं असें त्याचें म्हणणें होतें.

नेस्टोरियन पंथाचा धर्म प्रसार.– नेस्टोरियन लोकांचा कॅथोलिकांनी व बायझंटाईन राजसत्तेनें छळ आरंभल्यामुळें त्यांनां देशत्याग करावा लागला; व ते आशियाखंडात येऊन राहिले. आशियामध्यें त्यांनीं धर्मप्रसाराचें काम जारीनें सुरू केलें. सीरिया, आर्मेनिया, अरेबिया, हलवन, मर्व्ह, हिरात, ताश्कंद, समरकंद, बल्ख, काशगर, या ठिकाणीं त्यांनीं आपलीं धर्मपीठें स्थापन केलीं. इतकेंच नव्हे तर चीनमध्यें, पेकिंग, सिंगनफू सीनफू, येथेंहि आपला धर्मप्रसार केला. हिंदुस्थानांत कल्जन व क्त्रांगनोर येथेंहि त्यांनीं मठ स्थापन केले. १२६५ मध्यें त्यांनीं एकंदर २५ प्रांतांमध्यें ७० धर्मपीठें स्थापन केलीं होतीं. मलबारमध्यें हल्लीं जे सीरियन ख्रिस्ती लोक आढळतात ते याच पंथाचे लोक आहेत. मलबारमध्यें या पंथाची फारशी डाळ शिजली नाहीं. मुसुलमानी अमदानींत या पंथाच्या अनुयायांचा छळ होऊं लागल्यमुळें पोर्तुगीज लोकांची या सीरियन ख्रिस्त्यांनीं मदत मागितली. पण पुढें या पोर्तुगीज लोकांनींच त्यांचा छळ केला व शेवटीं या लोकांनां रोमच्या धर्माध्यक्षासमोर मान वांकवावी लागली. १८ व्या शतकामध्यें, हिंदुस्थानांतील नेस्टोरियन चर्च हे जेकोबाईट पंथाच्या ताब्यांत गेलें. मारगॅब्रियल यानें नेस्टोरियन पीठाचें पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्‍न केला पण त्याला फारसे यश आलें नाहीं. चीनमध्यें या पंथाची चळवळ इ.स. ६३६ पर्यंत भरभराटींत होती पुढें ८ व्या शतकांत ती मंदावली. तथापि थोडक्याच कालानंतर या पंथानें पुन्हां आपला जम बसविला. १० व्या शतकांत तार्तरीमध्यें या पंथानें धर्मप्रसार केला व त्यास बरेंच यशहि प्राप्त झालें. करिथ नांवाच्या एका मोंगल जातीनें या धर्माचा स्वीकार केला होता. तसेंच सोग्डीज नांवाच्या पर्शुभारतीय भाषेंत नव्या कराराचें भाषांतर उपलब्ध झालें आहे. त्यावरून नेस्टोरियन लोकांनीं ती भाषा बोलणार्‍या लोकांतहि धर्मप्रसार केला होता असें दिसतें. मार्कोपोलो या प्रसिद्ध प्रवाशाला बगदादपासून पेकीनपर्यंत या नेस्टोरियन लोकांचीं पुष्कळच पीठे आढळलीं होतीं असें त्याच्या प्रवासाच्या हकीकतवरून समजतें. हल्लीं नेस्टोरियनांची वस्ती मुख्यत: तुर्कस्तान व प्रशियामध्यें आढळते. हे लोक पुराणमताभिमानी आहेत. त्यांचीं देवालयें, प्रार्थना वगैरे सर्व जुन्या आहेत. नेस्टोरिसला ते आपल्या पंथाचा मोठा साधु मानतात व त्याची नित्य प्रार्थना करतात. [ बॅडजर—दि नेस्टोरियन्स अँड देअर रिच्युअल; मिल्जेरे—दि सीरियन चर्च इन इंडिया (१८९२)  ].

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .