महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश


(शरीरखंड)


हा ग्रंथ

श्रीधर व्यंकटेश केतकर; एम्.ए. पीएच्.डी

यांनी  मंडळांतील अनेक साहाय्यकांच्या मदतीने तयार केला.


विभाग सतरावा

नेपाळ - बडोदें

-----------------------
ज्ञानं राष्ट्रधनं महत्तममिदं ब्राह्मण्यसंरक्षकम् ।
लोके क्षत्रियवैश्यकार्यघटनासौकर्यसंस्थापकम् ।।
कर्तृत्वागमबोधको ननु भवेज्ज्ञानार्थयत्नोऽधुना ।

ज्ञात्वा नागपुरे सुपण्डितजनै:संघ:शुभो निर्मित: ।।
-----------------------

१९२५