प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ- बडोदें      
        
फ्लीट, जॉन फेथफुल (१८४७-१९१७)- एक पौरस्त्य भाषाकोविद आंग्ल पंडित. इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षा पास झाल्यावर इ.सन १८६५ सालीं त्याची हिंदुस्थानांत नेमणूक करण्यांत आली. त्यावेळीं हिंदुस्थानांत जाणा-या प्रत्येक सिव्हिलियन तरुणास संस्कृत भाषा व संस्कृत वाङ्मय या संबंधीं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करून घ्यावें लागत असे. म्हणून फ्लीटनें संस्कृत प्रोफेसर थिओडर गोल्डस्टकर या विद्वानाजवळ संस्कृत भाषेचें अध्ययन केलें.

इसवी सन १८७२ मध्यें मुंबई इलाख्यांतील दक्षिणभागाचा एज्युकेशनल इनस्पेक्टर (शाळाधिकारी) व १८७५ सालीं दक्षिण महाराष्ट्र व कोल्हापूर या भागाच्या असिस्टंट पोलिटिकल एजंटच्या जागेवर त्याची नेमणूक करण्यांत आली. नवीन नवीन कामगिरीच्या दिशा निघत होत्या. दक्षिणमहाराष्ट्र प्रांतांत विपुल प्रमाणांत आढळून येणा-या प्राचीन स्मारकावशेषांचें संरक्षण व प्राचीन शिल्पलेखांचें वाचन या गोष्टींची सरकारास अत्यंत आवश्यकता भासूं लागली; व अशारीतीनें प्राचीन शिलालेख संशोधनखातें नवीनच निर्माण करण्यांत आलें व १८८३ सालीं या नवीन जागेवर डॉ. फ्लीट याचीच नेमणूक करण्यांत आली, व अगदीं पहिल्या गुप्त राजांच्या कारकीर्दीतील प्राचीन शिलालेख ज्यामध्यें समाविष्ट करण्यांत येणार होते असा एक प्राचीन शिलालेखसंग्रह तयार करण्याचें काम त्याजकडे देण्यांत आलें. या हुद्दयावर इसवी सन १८८६ पर्यंत डॉ. फ्लीट हा काम करीत होता, परंतु या वर्षी ही जागा कमी करण्यांत आली. यानंतर डॉ. फ्लीट याची ज्यूनिअर कलेक्टर, सीनिअर कलेक्टर, दक्षिण व मध्य विभागाचा 'कमिशनर ऑफ कस्टम्स,' वगैरे हुद्दयावर नेमणूक झाली. १८९७ या वर्षी त्यानें स्वदेशीं जाऊन ईलिंग या ठिकाणीं कायमचें वास्तव्य केलें व त्याला आपल्या आवडत्या प्राचीन लिपिविज्ञान या विषयाच्या अभ्यासाकडे वळण्यास मुबलक सवड झाली. कांहीं कालपर्यंत तो रॉयल एशियाटिक सोसायटीचा सेक्रेटरी होता व १९१२ सालीं या सोसायटीतर्फें त्यास सुवर्णपदक समर्पण करण्यांत आलें. तो १९१७ च्या फेब्रुवारी महिन्यांत वारला.

डॉ. फ्लीट ह्यानें हिंदुस्थानांत येतांच आपले लेख रॉयलएशियाटिक सोसायटीच्या मुंबईशाखेच्या नियतकालिकांत प्रसिद्ध करण्यास सुरवात केली. त्याची लौकरच भारतीय प्राचीन लिपिशास्त्राचा धुरीण या नात्यानें प्रसिद्धि झाली. जेम्स बर्जेस या धाडसी विद्वानानें १८७२ सालीं 'इंडियन ऍंटिक्केरी' हें नियतकालिक काढलें, त्यावेळीं डॉ. फ्लेीटच्या कर्तबगारीस चांगलाच वाव मिळाला. या नियतकालिकाशी डॉ. फ्लीट याचा संबंध १८८५-१८९२ पर्यंत सुमारें ७ वर्षें होता व या कालांत सर रीचर्ड सी. टेंपल याजबरोबर तो सहकारी संपादकाचें काम करीत असे. डॉ. फ्लीटची पहिली वाङ्मयात्मक कामगिरी म्हटली म्हणजे इंडिया ऑफीसकरितां 'पाली, संस्कृत व जुने शिलालेख' यांचा एक संग्रह प्रसिद्ध करणें हा होय.

डॉ. फ्लीट यानें इंडिया ऑफीसमधील शिलालेख नीट तपासून तेथें मूळच्या असलेल्या माहितींतच जास्त भर घातली व १८७८ सालीं पाली, संस्कृत व जुनी कानडी या भाषांतील शिलालेखांचा संग्रह प्रसिद्ध केला. या ठिकाणीं ही गोष्ट विशेष आश्चर्याची आहे. ती ही कीं द्रव्याभावीं या संग्रहाच्या फक्त ९ प्रती छापण्यांत आल्या. यानंतर ''गुप्त व त्यांच्या मागाहूनचे राजे यांच्या कारकीर्दीतला शिलालेखांचा संग्रह'' प्रसिद्ध झाला. यावरून गुप्त राजघराण्याचा काल इसवी सन ३१९-३२० चा सुमार हा निश्चित झाल्यामुळें प्राचीन इतिहासांतील कालगणनेस कायमची कांहीं तरी ठराविक मर्यादा झाली.

यानंतरचें डॉ. फ्लीटचें महत्त्वाचें पुस्तक ''कानडा प्रांतातील राजघराणीं'' हें असून याचा बाँबे गॅझीटियर, पु. १, भाग २ रा यामध्यें समावेश केला आहे. डॉ. फ्लीटचा मुख्य व्यासंग जरी प्राचीन भारतीय लिपिविज्ञान व कालगणना या विषयासंबंधीं असे तरी त्यानें हिंदुस्थानसंबंधीं महत्त्वाच्या बहुतेक सर्व विषयांवर नवीन माहिती इंडियन ऍंटिक्वेरी या मासिकाद्वारें वाचकांपुढें मांडली आहे. इसवी सन १८७५ ते १८९१ च्या दरम्यानच्या काळांत डॉ. फ्लीटनें सुमारे १९६ संस्कृत व प्राचीन कानडी भाषेंतील शिलालेख त्यांतील मजकूर व शकगणना यांच्या विवेचनासह पुढें मांडले. १८९९ आक्टोबरच्या १० तारखेला रोम शहरीं पौर्वात्य विद्या विशारदांची जी सार्वराष्ट्रीय परिषद भरविण्यांत आली, तीमध्यें डॉ. फ्लीट यानें भारतीय विषयाच्या विभागापुढें ''बनावट भारत-इतिहाससाहित्य'' या नांवाचा एक निबंध वाचला व त्याचाच गोषवारा १९०१ च्या इंडियन ऍंटिक्वरीच्या अंकांत देण्यांत आला. या लेखामध्यें ख-या ऐतिहासिक साधनांची छाननी कशी करावी याबद्दल सुंदर विवेचन आहे. १८८४ सालीं डॉ. फ्लीट यानें बरेच परिश्रम करून द्रव्याची पुष्कळ झीज सोसून दिल्ली आणि अलाहाबाद येथील अशोकाच्या विजयस्तंभावरील कोरलेल्या लेखांच्या विश्वसनीय प्रती तयार केल्या. १८८५-१८९१ पर्यंत त्याचें इंडियन ऍंटिक्वेरीच्या संपादकाचें काम सुरू असून त्यामध्यें डॉ. फ्लीटच्या टीपामागून टीपा व लेखामागून लेख येत असत. पुढें १८९२ ते १९१० पर्यंत तो प्राचीन सुप्रसिद्ध ठिकाणांचीं नांवें व त्या स्थानांच्या सांप्रतच्या जागा निश्चित करणें यासंबंधीं त्याचें लिहिणें चालूं होतें. (इंडियन रिव्ह्यू, पु. २२)

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .