प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ- बडोदें   
          
फुफ्फुसावरणदाह- (प्लूरिसी) फुफ्फुसावर दुहेरी आवरण असतें व त्याच्या दोन्ही पडद्यांमध्यें पोकळी असते. जंतुप्रवेशामुळें किंवा शेजारी इंद्रिायांतील रोग पसरून या इंद्रियाचा दाह होतो व त्यामुळें श्वास घेतेवेळीं बरगडींत बहुधा दुखतें व ज्वर येतो. रोग झाला असतां पुढील विकृती क्रमश: होतात- (१) या इंद्रियांत व एका बाजूस फुफ्फुसांत व दुस-या बाजूस बरगडयाच्या मांसांतहि रक्ताधिक्य व लाल आणि पांढ-या रक्तपरमाणूंचा फाजील संचय होतो. (२) फुफ्फुसावरणावरील पोंकळींत प्रथम कोरडी, नंतर दाट व चिकट व नंतर पातळ लस स्त्रवून जमते. कधीं कधीं तर तिचे पापुदरे अथवा थरच्याथर जमतात. रंग काळसर पिंवळा असतो व त्यांत खवले आणि पांढरे तांबडे रक्तपेशी असल्याचें सूक्ष्मदर्शक यंत्रानें दिसतें. यामुळें मधील पोंकळी जी नेहमीं गुळगुळीत असते ती खरखरीत होते व ठिकठिकाणीं लाशीच्या योगानें दोन्ही पडदे चिकटतात. याच स्थितींत रोग बरा झाल्यास त्या चिकटण्यामुळें तें फुफ्फुस श्वासोच्छ्वासाच्या वेळीं पूर्ववत पूर्ण फुगण्यास अडचण पडते. (३) कधीं कधीं मधल्या पोंकळींत यानंतर पातळ लस जमते, व ती ज्या प्रकारची असेल त्यावरून या रोगाच्या भेदांस पुढील नांवें पडलीं आहेत. (१) पातळ लस येण्यापूर्वी जो दाह बरा होतो त्यास शुष्कभेद असें म्हणतात. (२) ज्यांत आवरणाच्या पोंकळींत चिकट पदार्थांचे थर किंवा पापुदरे जमतात व जो फुफ्फुसदाह, क्यान्सर, फुफ्फुसविद्रधि अथवा कफक्षय या रोगांत होतो त्या प्रकराच्या फुफ्फुसावरणदाहप्रकारास स्निग्धभेद असें म्हणतात. (३) पापुदरे, थर, व पातळ लस हीं सर्व मिळून जो प्रकार होतो तोच फार करून आढळण्यांत येतो व त्याचें मिश्रभेद हें नांव सार्थच आहे. ही पातळ लस कधीं अगदीं थोडी जमते तर कधीं कधी आठ-दहा शेरहि जमते. इतकी पुष्कळ लस जमल्यावर तिचा दाब फुफ्फुसावर पडून ते वायुरहित व अत्यंत संकुचित होते व याशिवाय हृदय, यकृत यांच्या सारख्या शेजारील इंद्रियांवरहि तो दाब चांगलाच जाणवतो व त्यामुळें बरगडया, छाती हीं अगदीं फूगून वर आलेलीं दिसतात. सौम्य रोग असल्यास ही लस आपोआप नाहींशी होऊन पोंकळी रिकामी होते खरी, पण तिचे पडदे एकमेकास चिकटतात. किवां ते कधीं कधीं तसे न चिकटतां पोंकळी रिकामी राहून फुफ्फुसाबरोबर श्वासोच्छ्वासक्रियेंत नेहमींप्रमाणें एकसारखी हलते. दुसरा प्रकार- पुष्कळ पातळ लस असून ती नाहींशी होण्यास फार काळ लागतो व त्या काळांत अतिशय दाबामुळें फुफ्फुस कायमचेंच वायुरहित होऊन चिंबलें जातें. असें झालें म्हणजे त्या बाजूचा छातीचा भाग खचून छाती सपाट व आंत जाते, बरगडया जवळ जवळ येतात, तो खांदाहि खालीं उतरलेला दिसतो, पाठीच्या कण्यास वक्रता येते, शेजारील इंद्रियें कायमचींच स्थानभ्रष्ट होतात व श्वासोच्छ्वासांत ती बाजू अगदींच हलेनाशी होते. (४) कधीं थोडी लस नाहीशी झाल्यावर बाकी शिल्लक राहून पुवाप्रमाणें होते त्या प्रकारास पूयभेद म्हणतात.

रोग लक्षणें- (१) कधीं कधी या रोगाचा आरंभ सूक्ष्मत्वामुळें नीटसा लक्षांत येत नाहीं. पण बहुधा आरंभीं चांगली थंडी वाजून, ज्वर व बरगडींत श्वास घेताना दुखणें हीं स्पष्ट लक्षणें होतात, दुःख कधीं स्तनांतहि असतें व क्वचित पोटांत किंवा पोटाच्या एका बाजूस असें दूरहि असतें व तें चांगलें शस्त्र भोंसकल्याप्रमाणें तीव्र वेदनायुक्त असतें. छातींतील घर्षणध्वनि उरःपरीक्षानलिकायंत्रानें ऐकू येतो. दम कोंडून धरला तर मात्र तो ध्वनि ऐकू येत नाहीं. या ध्वनीचें कारण आवरणांतील पोकळीचें दाट लस जमून खडबडीत होणें हें होय. पातळ लस उत्पन्न होऊं लागल्यावर छातींतील कळ कमी होते. पण त्रासदायक कोरडा खोकला मात्र चालू राहिल्यानें रोग्यास त्रास होतो. प्रथम ज्वरामुळें व पाठीमागून लशीच्या दाबामुळें रोग्यास दम लागतो. छातीची परीक्षा केल्यानें आणखी पुढील लक्षणें नजरेस येतातः विकृत बाजू फुगून वर आलेली नजरेस स्पष्ट दिसते. असें नजरेस आल्यास आंत पातळ लस जमली आहे असें समजावें. त्यामुळें बरगडयांतील स्वाभाविक खळयाहि बुजलेल्या व खांदा जरा वर उजललेला दिसतो. (२) हात लावून पाहिलें असतां दुसरी चांगली बाजू जशीं दर श्वासाच्या वेळीं हलते तशी विकृत बाजू हलत नाहीं. रोग्यानें उच्चारलेल्या शब्दांचा ध्वनिकंप हातास भासत नाहीं. विकृत बाजू उजवी असून पुष्कळ लस असल्यास यकृत खालीं ढककलें जातें व हृदय डावीकडे लोटलें जाते. पण विकृत बाजू डावी असल्यास हृदय उजवाकडे लोटले जाते. (३) छाती ठोकून पाहिली असतां जेथें रोग म्हणजे लस असेल तेथें बद आवाज ऐकूं येतो, व रोगावर जो फुफ्फुसाचा भाग असेल त्यावर ठोकल्यानें पोकळ ध्वनि येतो, (४) नेहमींचा श्वासोच्छ्श्वासध्वनि विकृत भागांत ऐकू येत नाहीं, आणि फुफ्फुसावरण अंशतःच लशींनें भरलें असल्यास रोगी बोलला असतां छातींतील निरोगी जागेवर तपासणारास अनुनासिक ध्वनि ऐकूं येतो हीं विविध लक्षणें अगदीं स्पष्टच असल्यामुळें छातींतील दुस-या रोगांशी-विशेषतः उरःशूलरोगाशीं-त्याच्या निदानाच्या बाबातींत घोंटाळा होण्याचें कारण नाहीं. फुफ्फुसावरणांतील लस औषधोपचारानें अगर कृत्रिम उपायानें नाहींशी झाल्याबरोबर वरील सर्व लक्षणें नाहीशीं होतात. फक्त बद आवाज छाती ठोकल्याप्रमाणें ऐकू येणें मात्र पुष्कळ दिवस टिकतें, व त्याचें कारण फुफ्फुसावरण फार जाड झालेलें असतें हें होय. लस नाहींशी झाल्यावर पुनः वर्षणध्वनि ऐकू येऊं लागतो. आवरणाच्या दोन्हीं पडद्यांतील पोकळी वाढलेली असते ती पूर्ववत् होते, दूर लोटलेलीं इंद्रियें पूर्वस्थितीवर येतात व विकृत फुफ्फुसांतील वायुहीनत्व कधीं अंशत: तर कधीं पूर्णपणें नष्ट होतें.

साध्यासाध्य विचार- बहुतेंक रोग्यांमध्यें ही पातळ लस आपोआप नाहींशी होते. कांहीं रोग्यांमध्यें मात्र ही लस पिचकारीनें काढून टाकल्यावर पुन्हा नवीन लस उत्पन्न होत नाहीं. पण कांहीं थोड्या रोग्यांमध्यें ती नाहींशी होतच नाहीं, व रोग कायम होतो. कांहीं रोगी तर फुफ्फुसावरणांत पातळ लस बरीचशी सांठली असूनहि विशेष नडण्यासारखी त्रासदायक लक्षणें न होतां खुशाल कामधंदा करतात. पण असल्या प्रकारचा रोग फार दिवस टिकून तो पूर्ण बराहि होत नाहीं.

उपचार- बरगडींतील आरंभीं येणा-या वेदना शमन होण्यासाठीं अगोदर जवसाचें पोटीस बांधावे व त्याचा उपयोग न झाल्यास मर्फिया टोंचावा. अगर तेथें जळवांचा उपयोग करावा. सुरवातीस चांगले रेचक देणें जरूर आहे. गमफ्लास्टरच्या चिकट पट्टयानें डॉक्टरकडून बरगडया न हालतील अशा चिकटवून घ्याव्या म्हणजे श्वासोच्छ्वासाच्या वेळीं तिकडील वेदना छाती हालणें बंद झाल्यामुळें थांबतील. क्षयी रोग्यांनां त्या रोगांत सांगितल्याप्रमाणें हवाशीर व उजेडाच्या जागीं ठेवावें. लस पातळ झाल्यावर पोटांत पोटॅशियम आयोडाइड औषध दिल्यानें ती जिरते. बाहेर आयोडाइन अगर मोहरी वांटून लावावी.खाण्यांत पातळ पदार्थ कमी करणें व रेचक घेत जाणें हाहि एक इलाज आहे. छातींतील पाणी लवकरच तें थोडें असलें तरी काढून टाकणें बरें. रोगाची थोडी लस पिचकारीनें काढून लागलीच ती त्याच्या त्वचेंत टोंचणें हा इलाजहि उपयोगी आहे. (१) पाणी अतिशय असता, (२) तें पंधरवडयापेक्षां जास्त वेळ राहिल्यास किंवा (३) पू बनल्यास एकदम सर्व नाहींतर थोडेसें पाणी काढून टाकणें उत्तम. यासाठीं कुशीमध्यें किंवा पाठीमागें सुई टोंचून पाणी यंत्रानें शोषून घेतात. यानंतर ताप नाहींसा होऊन रोगी सुधारतो. पू असल्यास शस्त्रवैद्यानें मोठी जखम करून रोग वाहूं देऊन जखम भरूं द्यावी व अशा स्थितींत, रोग्यास पौष्टिक अन्न, उत्तम हवा, पाणी व शक्तीचीं लोह क्किनाईन, कॉडमाशाचीं तेलयुक्त औषधें द्यावींत. फुफ्फुसदाहानंतर पू झाला असल्यास एकदांच पू काढून टाकल्यानें रोग कायम बरा होतो.

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .