प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग सतरावा: नेपाळ- बडोदें  
           
प्राप्तीवरील कर, हिंदुस्थान.- येथें प्राप्तीवरील कर प्रथम १८६० सालीं सत्तावन सालच्या बंडामुळें जमाखर्चावरील तूट भरून काढण्याकरितां बसविण्यांत आला. त्यावेळीं पांचशे रूपयांहून अधिक वार्षिक उत्पन्नावर शें. ४ प्रमाणें कर होता. नंतर कमजास्त फेरफार होत तो दरसाल चालू राहून १८८६ च्या कायद्यानें हल्लीं चालू असलेली पद्धति प्रथम आली. त्या कायद्यानें शेतकीच्या उत्पन्नाखेरीज इतर सर्व प्रकारच्या २००० रुपये किंवा अधिक वार्षिक प्राप्तीवर रुपयांस पांच पैप्रमाणें, आणि ५०० ते २००० रुपये वार्षिक प्राप्तीवर रुपयास चार पैप्रमाणें, कायम करण्यांत आला. पुढें १९०३ सालच्या मार्चमध्यें प्राप्तीची किमान मर्यादा ५०० वरून १००० रुपयांवर नेण्यांत आली. नंतर महायुद्धाच्या वेळीं (१९१६-१९१७) सालीं पुन्हां बराच फेरफार करण्यांत येऊन आतां हा प्राप्तीवरील कर म्हणजे सरकारला एक उत्पन्नाचें उत्तम साधन होऊन बसलें आहे. १९२१-२२ सालीं कांहीं फरक होऊन दोन हजार ते पांच हजारपर्यंत एक रुपयास ५ पै, पांच ते दहा हजारपर्यंत ६ पै, दहा ते वीस हजारपर्यंत ९ पै, वीस ते तीस हजारपर्यंत १२ पै, तीस ते चाळीस हजारपर्यंत १४ पै व चाळीस हजाराहून अधिक उत्पन्नावर १६ पै असे दर ठरले. विम्याचा हप्ता व शैक्षणिक वगैरे लोकोपयोगी संस्थांनां दिलेल्या कर्जावरील व्याज यावर हा कर आकारीत नाहींत.

१९१७-१८ सालच्या बजेटांत आणखी बदल असा करण्यांत आला कीं, प्राप्तीवरील कराखेरीज मोठमोठ्या प्राप्तीवर सुपर-टॅक्स नांवाचा जादा कर बसविण्यांत आला. इंग्लंडमध्यें या सालापूर्वीच कांहीं वर्षे हा कर चालू झालेला होता. या योजनेप्रमाणें प्राप्तीवरील कर सर्वांवर कायम राहून शिवाय ५०००० रुपयांहून अधिक वार्षिक प्राप्तीच्या उत्पन्नावर सुपरटॅक्स घेण्याचें ठरलें. एकत्र कुटुंबाच्या प्राप्तीवर ७५ हजारपर्यंत कर माफ व पुढें एक लक्षापर्यंत रुपयास १ आणा असून इतर इसमांश ५० हजार ते १ लाखपर्यंत १ आणा ठरला. पुढें दर ५० हजारास अर्धा आणा याप्रमाणें वाढता दर आकारून साडेतीन लाखांहून अधिक उत्पन्नावर रुपयास ४ आणेप्रमाणें दर ठरले.

पाश्चात्त्य- युनायटेड किंग्डममध्यें सर्व प्रकारच्या उत्पन्नांवर बसविलेला जो कर त्याला प्राप्तीवरील कर असें नांव आहे. प्राप्तीवरचा कर अलीकडील स्वरूपांत इंग्लंडमध्यें स. १७९८ त प्रथम सुरू झाला. हा कर दुस-या पिटनें ''फ्रान्सबरोबरचें युद्ध चालविण्यास मदत'' म्हणून बसविला व तो ६० किंवा त्याहून अधिक पौंड उत्पन्नावर होता. पुढें १७९९ सालीं मागील कर रद्द करून सर्व प्रकारच्या प्राप्तीवर शें. १० प्रमाणें कर बसविला. आतां हा कर म्हणजे ब्रिटिश सरकारच्या वार्षिक उत्पन्नाचें एक अत्यंत महत्त्वाचें साधन होऊन बसला आहे. १८४२ सालीं सर आर. पीलनें हा कर पुन्हां सुरू केला.

स. १९०९ च्या पूर्वीच्या काळांत प्राप्तीवरील कराचा कर जास्तीत जास्त दर पौंडास १६ पेन्स (१८५५-५७ सालीं) आणि कमींत कमी २ पेन्स (१८७४-७६) होता. १९०६ सालच्या कमिटीनें केलेल्या सूचना दर क्रमाक्रमानें वाढण्यासंबंधानें व कायमची प्राप्ति व अनिश्चित प्राप्ति यांत फरक करण्यासंबंधानें होत्या. या क्रमवाढीच्या (ग्रॅज्युएशन) व वर्गीकरणाच्या तत्त्वांचा समावेश करून १९०९ सालचें फायनॅन्स बिल तयार करण्यांत आलें. त्यांत प्राप्तीपैकीं 'मिळविलेल्या' भागावर २००० पौंड उत्पन्नापर्यंत दर पौंडास ९ पेन्स, व २००० ते ३००० उत्पन्नापर्यंत दर पौडांस १ शिलिंग हा पूर्वीचा दरच कायम ठेवण्यांत आला. परंतु 'फुकट मिळालेल्या प्राप्तीवर आणि मिळविलेल्या सर्व प्रकारच्या प्राप्तीच्या ३००० पौंडांवरील उत्पन्नावर कराचा दर वाढवून दर पौंडास १ शिलिंग २ पेन्स करण्यांत आला. शिवाय या प्राप्तीवरील कराच्या जोडीला सुपर-टॅक्स म्हणून दर पौंडांस ६ पेन्सप्रमाणें ५००० पौंडांवरील सर्व प्रकारच्या वार्षिक उत्पन्नावर बसविण्यांत आला. सुपर-टॅक्सची आकारणी मात्र ३००० पौंड वजा करून बाकीच्या प्राप्तीवर करण्याचें ठरलें. शिवाय ५०० पौंडाहून कमी वार्षिक उत्पान्नावर आकारणी करतांना प्रत्येक सोळा वर्षांच्या आंतील मुलाबद्दल १० पौंड वजा करण्यांत येत असत. युनायटेड किंगड्ममध्यें रहिवाशी नसणा-या इसमांनां मात्र या कराच्या आकारणीच्या बाबतींत कसलीहि माफी किंवा वजावट मिळत नसे. शेतीच्या किंवा घराच्या दुरुस्तीकडे रक्कम लावल्याबद्दल कांहीं रक्कम वजा होत असे. ऑस्ट्रियाः- येथें हा कर १८४९ सालापासून सुरू झाला आणि क्रमवाढीपद्धतीचा कर १८९८ च्या जानेवरीपासून बसविण्यांत आला. एकंदर प्राप्तींतून धंदा, घरें व जमीन सुस्थितींत राखण्याकरितां लागणारा खर्च, विम्याचे हप्ते भरण्यास लागणारी रक्कम, धंद्याकरितां व खाजगी काढलेल्या कर्जावरील व्याज व इतर करांबद्दल द्यावी लागणारी रक्कम इतक्या रकमा वजा करून उरलेल्या निव्वळ प्राप्तीवर कराची आकारणी करतात. ५० पौंड प्राप्तीपर्यंतच करमाफी असते. शिवाय राजकुटुंबांतील मंडळी, परराष्ट्रवकील, सरकारी अधिकरी वगैरे कित्येक इसमांनां हा कर माफ असतो. बेल्जमः-प्राप्तीवरचा कर म्हणून या देशांत नाहीं. मात्र जाइंट स्टॉक कंपन्यांच्या डिव्हिडंडवर शें. २ स्टेट टॅक्स नांवाचा कर आहे. डेन्मार्कः-येथें १९०३ त कायदा पास होऊन हा कर सुरू झाला. २००० क्रोनरखालच्या प्राप्तीवर कर नसतो. येथें करमाफी व विशेष सवलती यासंबंधाचे नियम ऑस्ट्रियांतल्यासारखेच आहोत. फ्रान्स-युनाइटेड किंग्डममधल्यासारख्या प्राप्तीवरील कर येथें नाहीं. पण कांहीं अंशीं त्याच्याशीं सादृश्य असलेले निरनिराळे प्रत्यक्ष कर तेथें आहेत. उदाहरणार्थ, घरें, दारें व खिडक्यांवरील कर, शेती, व्यापार व उद्योगधंदे यांच्या उत्पन्नावरील कर वगैरे. जर्मनसाम्राज्य-प्रशियांत १८९१ सालीं कायदा पास होऊन प्राप्तीवरील कर चालू झाला आहे. १५० पौंडांहून अधिक वार्षिक प्राप्तीवाल्यांनां पुढील वर्गीकरणानुसार स्वतःच्या प्राप्तीसंबंधाचें माहितीपत्रक भरून सरकरांत पाठवावें लागतें. प्राप्तीच्या साधनांचे चार प्रकार केलेले आहेत ते असेः- (१) भांडवल, (२) स्थावर मिळकत, (३) व्यापार व ऊद्योगधंदे, आणि (४) सरकारी व खाजगी नोकरी (लष्कर व इतर शिक्षणादि खात्यांतील नोकर, व्यापारी व उद्योगधंद्यांतील नोकर, ग्रंथकार, शास्त्रज्ञ वगैरे लोकांची प्राप्ति). कराला आरंभ ४५ पौंड प्राप्तीपासून होतो. कराचे दर क्रमवाढपद्धतीनें आकारतात, व हे दर ६ शिलिंग पासून ५ पौंडपर्यंत आहेत. शिवाय जादा कर (सप्लीमेंटरी टॅक्स) सुपर टॅक्ससारखाहि येथें आहे. करमाफी बहुतेक ऑस्ट्रेलियांतल्याप्रमाणें आहे. हंगेरीत हा कर नाहीं. युनायटेडस्टेट्सः- येथें आपसांतील युद्धाच्या वेळीं प्रथम प्राप्तीवरील कर बसविण्यांत आला. युद्धाच्या वेळीं प्रथम प्राप्तीवरील कर बसविण्यांत आला. १८६२ मधील कायद्यानें सर्व प्रकारच्या १०००० डालरांखालील प्राप्तीवर शें. ३ बसला, व दहा हजावरावरील प्राप्तीवर शें. ५ कर बसला; त्यांत ६०० डॉलर माफी वजा करीत असत. बॅंका, रेल्वेकंपन्या, विमाकंपन्या यांच्या डिव्हिडंवरहि कर घेतात. दक्षिण आफ्रिका-१९१० पर्यंत दक्षिण आफ्रिकेपैकीं केपकालनींतच फक्त १९०४ पासून प्राप्तीवरील कर चालू होता. कराचा आरंभ १००० पौंड वार्षिक उत्पन्नापासून होऊन त्यांत हजार पौंडांनां माफी असते. कराचा दर पौंडास ६ पेन्स ते ९ पेन्सपर्यंत आहे. न्यू साऊथ वेल्स-येथें १८९६ सालीं हा कर सुरू झाला. कर २०० पौंड वार्षिक प्राप्तीपासून सुरू होता व दर पौंडास ६ पेन्स आहे. शिक्षणसंस्था, धार्मिकसंस्था, फायदा न मिळवितां चालविलेल्या सर्व सार्वजनिक संस्था यांनां कर माफ असतो. क्वीन्सलंड, न्यूझीलंड, साऊथ ऑस्ट्रेलिया, टास्मानिया, व्हिक्टोरिया या सर्व ब्रिटिश वसाहतींत व इटलीं, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, स्पेन, वगैरे देशांत हा कर आहे.

   

खंड १७ : नेपाळ - बडोदे  

 

 

 

  नेपोलियन
  नेब्रास्का
  नेमाजी शिंदे
  नेमाड जिल्हा
  नेमावर
  नेयगी
  नेर
  नेलमंगल
  नेलोर जिल्हा
  नेल्लीकुप्पम
  नेल्सन, व्हायकौंट होरेशिओ
  नेवाडा
  नेवासें, तालुका
  नेसर्गी
  नेस्टोरियन पंथ
  नैनवा
  नैनीताल
  नैमिषारण्य
  नैरोबी
  नैहाती
  नोंगख्लाव
  नोंगस्टोइन
  नोंगस्पंग
  नोबिलि, रॉबर्ट डी
  नोबिलि, लिओपोल्डो
  नोबेल, ऑलफ्रेड बर्नहार्ड
  नोबोसोफो
  नोलकोल
  नोविबझार
  नोहर
  नोहा
  नोळंबवाडी
  नौकानयन
  नौखाली
  नौगांव
  नौरंगपूर
  नौशहर
  नौशेरा, तहशील
  न्याय
  न्यायपद्धति
  न्यासा
  न्युन
  न्युमिडिया
  न्यूअर्क
  न्यूकॅसल
  न्यू जर्सी
  न्यूझीलंड
  न्यूटन, सर ऐझाक
  न्यूफाउंडलंड
  न्यूबिआ
  न्यूमन, कार्डिंनल
  न्यूमार्केट
  न्यू मेक्सिको
  न्यरेबर्ग
  न्यू हॅम्पशायर
  न्यू हेवन
  न्यौंग्लेबिन
  न्हावी
 
  प-आन
  पंका
  पकोक्कू, जिल्हा
  पंगतारा
  पगन
  पंगमी
  पंच
  पंचजन
  पचघा
  पंचभद्रा
  पंचमढी
  पंचमहाल
  पंचमहाशब्द
  पंचांग
  पंचाल
  पंजाब
  पटंचरु
  पंटनव
  पटल किंवा निरनकोट
  पटवर्धन, गंगाधरशास्त्री
  पटवर्धन घराणें
  पटवर्धन, पांडुरंग नरसिंह
  पटवेकरी
  पटुआखली
  पटेल-पाटील
  पटेलिया
  पटौंडी संस्थान
  पट्टण
  पट्टदकल
  पट्टा
  पट्टिकोंडा
  पट्टी, तहशील
  पठाण
  पठाणकोट
  पठारी संस्थान
  पडदा
  पडवळ
  पडवा
  पंडित, शंकर पांडुरंग
  पंडितराव
  पंडु
  पंडूआ
  पडौंग
  पंढरपूर
  पणि
  पतंग
  पतंजलि
  पतियाळा
  पत्तुकोट्टई
  पथेंग्यी
  पथ्यापथ्यविचार
  पदार्थविज्ञानशास्त्र
  पदुआ
  पद्मगुप्त
  पद्मनाभपुरम्
  पद्मपुराण
  पद्मिनी
  पद्रोणा
  पनवेल
  पनामा
  पनामा कालवा
  पन्ना, संस्थान
  पन्हाळा
  पंप
  पपनस
  पपया
  पंपा सरोवर
  पॅंफिलिआ
  पॅफ्लॅगोनियन लोक
  पबना, जिल्हा
  पयागले
  पयोष्णी अथवा पूर्णा नदी
  परकाल
  परजा
  परडा जमीनदारी
  परतवाडा
  परधाम
  पॅरॅफिन
  परभणी, जिल्हा
  परमगुडी
  परमानंद चक्रवर्ती
  परमार घराणें
  परमेश्वर
  परलकोट जमीनदारी
  परवर
  परवूर
  परशुराम
  परशुरामभाऊ पटवर्धन
  परसगड किल्ला
  परसा भागवत
  परसुर
  परळी
  परळी वैद्यनाथ
  पॅराग्वे
  परांतिज
  पराया
  पराशर
  परिक्रमणकंपवायु
  परिंडा
  पॅरिस
  परिहार वंश
  परीक्षित
  परुषाम्ल
  परेंडा
  परोपनिषदी
  पर्क्विन, सर विल्यम हेनरी
  पर्गामम
  पर्गी
  पर्थ
  पर्लकिमेदी संस्थान
  पर्शु
  पर्सिस
  पर्सेपोलिस
  पलनाद
  पलमनेर
  पलव
  पलवल
  पलाद
  पलामऊ
  पलाली
  पॅलेर्मो
  पॅलेस्टाईन
  पलौंग
  पॅल्माइरा
  पल्लडम
  पल्लव घराणें
  पवनगड
  पवनी
  पवायान
  पवार घराणें
  पशुवैद्यक
  पसारगडी
  पहरा
  पहलवी
  पळस
  पळसगड जमीनदारी
  पळसगांव जमीनदारी
  पळासनी
  पळासविहीर
  पक्षितीर्थ
  पक्षी
  पाइनगंगा
  पाईनघाट
  पाईक
  पाऊस
  पाकपट्टन
  पाकौर खेडें
  पाखाल
  पॉगेनडार्फ, जोहान ख्रिश्चिअन
  पाच
  पांचकळशी
  पांचगणी
  पांचरात्र
  पांचाल
  पाचोरा
  पाटडी
  पाटण
  पाटणा संस्थान
  पाटणा, जिल्हा
  पाटलावडी
  पाटलीपुत्र
  पाँटस
  पाटोड
  पॉस्ट्डॅम
  पांडव
  पांडवगड
  पाँडिचेरी
  पांडु
  पांडुरोग
  पांढरकवडा
  पांढुर्णा
  पाणघोडा
  पाणतीर
  पाणबुडे
  पाणिनि
  पाणिहाटी
  पाणी
  पाणी देणें
  पाण्डुवंश
  पाण्डय
  पातन किंवा ऊर्ध्वपातन
  पातुर
  पाथरघांट
  पाथरवट
  पाथरी
  पादांगुलिक्षत
  पादांगुष्ठ वातरोग
  पाद्रा
  पानगल
  पानरोटी
  पानविभ्रम व पानासक्ति
  पानसे घराणें
  पानिपत
  पानिपतचें युद्ध
  पापनाशम्
  पाँपी
  पापीरस
  पापुअन लोक
  पांबन
  पामरस्टन, लॉर्ड
  पामिदि
  पामीर
  पायथॅगोरस
  पायरोल्यूसाइट
  पारघाट
  पारद
  पारधी
  पारनेर
  पारमार्थिक कर्म
  पारशी
  पारसनाथ
  पारसनीस घराणें
  पारिजात
  पारियात्र
  पारी घराणें
  पारोन
  पारोळें
  पार्डी
  पार्थिआ
  पार्नेल, चार्लस स्टुअर्ट
  पार्मा
  पार्लमेंट
  पार्वती
  पार्वतीपुरम्
  पार्सोली
  पाल
  पालक
  पालकोंडा
  पालकोल्लू
  पाल, ख्रिस्तोदास
  पालखेडा, जमीनदारी
  पालघाट
  पालदेव
  पालनपूर
  पालनी
  पालम
  पालमकोट्टा
  पालमपूर
  पालमिरास शिखर
  पाल राजे, बंगालचे
  पाललहरा
  पालाश
  पालिठाणा
  पालियाद
  पाली
  पाले
  पालेज
  पाल्कची सामुद्रधुनी
  पावटा
  पावागड
  पावित्र्य
  पावूगड
  पाशुपतदर्शन
  पाश्चूर, लुई
  पाषाणचुंबक
  पासली
  पासी
  पाळोन्चा
  पाळोन्चा संस्थान
  पिकांचे रोग
  पिकें
  पिंगळे
  पिचब्लेंड
  पिंजारी
  पिंजौर
  पिट, विल्यम
  पिटर दि ग्रेट
  पिटरमारिट्झबर्ग
  पिट्सबर्ग
  पिठोरो
  पिंडदादनखान
  पिंडीघेब
  पितृपूजा
  पिन्स्क
  पिपलियानगर
  पिपलोदा
  पिंपळगांव राजा
  पिंपळनेर
  पिंपळी
  पिपीलिकाभक्षक
  पिरली
  पिरामिड
  पिराव
  पिरिनीज
  पि-हो
  पिलिभित
  पिलोषण प्रांत
  पिशाच व पिशाचपूजा
  पिशुलोस
  पिसा
  पिसिडिया
  पिस्ता
  पिस्तुल
  पीठापुरम्
  पीतज्वर
  पीताम्ल
  पुकेट
  पुंगनूरु
  पुंड्र देश
  पुणतांबें
  पुणें
  पुत्तलिकाम्ल अथवा पिपीलिकाम्ल
  पुत्तुर
  पुदीना
  पुदुकोट्टई
  पुनर्जन्म
  पुन्नाट
  पुरणपूर
  पुरंदर
  पुरंदर किल्ला
  पुरंदरे घराणें
  पुराणें
  पुराव्याचा कायदा
  पुरी, जिल्हा
  पुरू
  पुरुकुत्स
  पुरुषोत्तमपूर
  पुरुरवा
  पुर्वा
  पुलगांव
  पुलयन
  पुलस्त्य
  पुलिकन
  पुलिकन सरोवर
  पुलिंद
  पुलिबेंडला
  पुली
  पुष्कर
  पुष्कलावती
  पुसद
  पुंसवन
  पुसा
  पूतना
  पुनचचें राज्य
  पूनामल्ली
  पूर्णय्या
  पूर्णा
  पूर्वआफ्रिका
  पूर्वघाट
  पृथु
  पृथ्वी
  पृथ्वीराज चव्हाण
  पृथ्वीराज रासा
  पेकिंग
  पेगू
  पेगू सित्तंग कालवा
  पेटके व लेखनादि स्नायुस्तंभत्वरोग
  पेटंट
  पेटलाद
  पेठ
  पेठापूर
  पेठे
  पेंड
  पेड्डापुरम्
  पेंढारी
  पेढ्या आणि पत
  पेण
  पेनांग
  पेनुकोंडा
  पेन्नर
  पेन्शन
  पेन्सिली
  पेपरमिंट
  पेपिन, डेनिस
  पेप्सीन
  पेंबा
  पेरंबलूर
  पेरामारिबो
  पेरॉन
  पेरिक्लीस
  पेरिंथस
  पेरिपॅटेटिक्स
  पेरिम
  पेरियाकुलम्
  पेरू
  पेरें
  पेशवे
  पेशावर
  पेस्टालोझी, जोहान हीनरिच
  पैगाह इस्टेटी
  पैठण
  पै-मुरदा
  पैल
  पैलगांव
  पैलाणी
  पो नदी
  पोकरन
  पोखरलेली विहीर
  पोंग
  पोटंगी
  पोटय्या
  पोटशूळ
  पोटेगांव जमीनदारी
  पोटोसी
  पोत्ती मल्याळ
  पोदनूर
  पोदिली
  पोनेरी
  पोन्नगयून
  पोन्नानी
  पोप अलेक्झांडर
  पोपट
  पोपसत्ता
  पोरबंदर
  पोराहाट
  पोर्ट ऑ प्रिन्स
  पोर्ट ऑर्थर
  पोर्ट ब्लेअर
  पोर्ट मेहॉन
  पोर्ट सय्यद
  पोर्टोनोव्हो
  पोर्टो रिको
  पोर्ट्समाऊथ
  पोर्तुगाल
  पोर्तुगीज वाड्मय
  पोलंड
  पोल लोकांचें वाड्मय
  पोलवरम्
  पोलोनारुवा
  पोवाडे
  पोसेन
  पोष्ट
  पौक
  पौकटाऊ
  पौंग
  पौंगडे
  पौंगबिन
  पौचा
  पौंड
  पौंड्रवर्धन
  पौत्तलिन
  पौरोहित्य
  पौर्णिमा
  पौला
  प्यापल्लि
  प्रकाश
  प्रकाशलेखन
  प्रकाशव्यतिकरण व प्रकाशविकृति
  प्रकाशशोषण
  प्रतापगड
  प्रतापसिंह छत्रपति
  प्रतापसिंह महाराणा
  प्रतिज्वरिन
  प्रतिनिधि
  प्रतीहार
  प्रत्यक्षप्रमाणवाद
  प्रथमिन
  प्रदररोग
  प्रद्युम्न
  प्रभास
  प्रभु
  प्रभु-पदवी
  प्रभोत्सर्जक
  प्रमीला
  प्रयाग
  प्रल्हाद
  प्रल्हाद शिवाजी बडवे
  प्रवर
  प्रवर्तक वेष्टण
  प्रसूतिविज्ञान
  प्रसेन
  प्रसेनजित
  प्रस्थानत्रयी
  प्रज्ञापारमिता
  प्राउट
  प्राऊस्ट
  प्राग
  प्राग्ज्योतिषपूर
  प्राचेतस
  प्रॉटेस्टंट पंथ
  प्राण
  प्राणिदीकरण किंवा ज्वलन
  प्राणिदें
  प्राणोज्ज ज्योत
  प्राणिपूजासंप्रदाय
  प्राणिशास्त्र
  प्राप्तीवरील कर
  प्रायश्चित्त
  प्रायोज्जिदें

  प्रॉव्हिडन्स

  प्रिटोरिया
  प्रिग्हीकौन्सिल व कॅबिनेट
  प्रीस्टले, जोसेफ
  प्रूढाँ, पेरी जोसेफ
  प्रेत व प्रेतसंस्कार
  प्रेम
  प्रेमपूर
  प्रेसबर्ग
  प्रेस्टन
  प्रोटॅगोरॅस
  प्रोदत्तूर
  प्रोम
  प्रोस्टेटपिंडाचे व्याधी
  प्लव
  प्लवप्रतिन
  प्लवरंजनी
  प्लातिन
  प्लासी
  प्लिनी, थोरला
  प्लिनी, धाकटा
  प्लिमौथ
  प्लूटो
  प्लेग
  प्लेटो
 
  फकीर
  फगवार
  फडके, गंगाधरशास्त्री
  फडके, हरिपंत
  फडणवीस
  फणस
  फत्तेखर्डा
  फत्तेगड
  फत्तेजंग
  फत्तेपूर
  फत्तेपूर शिक्री
  फत्तेसिंह भोसले
  फत्तेहाबाद
  फरीदकोट
  फरीदपूर
  फरुकनगर
  फरुखाबाद
  फर्कोडे
  फर्ग्यूसन, जेम्स
  फर्डिनंड
  फलटण संस्थान
  फलिया
  फलुस
  फलोदी
  फॅशोडा
  फाझिल्का
  फायलो
  फारशी वाड्मय
  फारीनहैट, गाब्रियल डानिअल
  फारुकी राजे
  फालकर्क
  फालमथ
  फॉसेट हेनरी
  फाहिआन
  फिजी
  फिनिशिया
  फिन्लंड
  फिन्सबरी
  फिरदौसी
  फिरोझपूर
  फिरोझाबाद
  फिलाडोल्फया
  फिलिप
  फिलिपाईन बेटें
  फिलिप्पी
  फिलौर
  फुकनळी
  फुकोक
  फुचौ
  फुफ्फुसदाह
  फुफ्फुसविस्तृति
  फुफ्फुसावरणदाह
  फुलकियन संस्थानें
  फुल निझामत
  फुलपुर
  फुला
  फेझ
  फेनी
  फेरिष्ता
  फेलिंग
  फैजपूर
  फैजाबाद
  फोरियर, फॅंक्वॉ चार्लस मेरी
  फोर्ट सन्डेमन
  फोर्ट सेन्ट डेव्हिड
  फौजदारी कायदा
  फ्यूसेल तेल
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-ओडर
  फ्रॅंकफोर्ट-ऑन-मेन
  फ्रॅंकलिन, बेंजामिन
  फ्रान्स
  फ्रिजिआ
  फ्रीटाऊन
  फ्रेंच-इंडिया
  फ्रेंच इंडो-चीन
  फ्रेंच-कांगो
  फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका
  फ्रेडरिक दि ग्रेट
  फ्रेडरिकस्टॅड
  फ्रेसनेल, आगस्टिन् जीन
  फ्रोइबेल, फ्रीड्रिच विइलहेल्म आगष्ट
  फ्रौन्हाफर, जोसेफ व्हान
  फ्लॉरिडा
  फ्लॉरेन्स
  फ्लारेस
  फ्लीट, जॉन फेथफुल
  फ्लेमिश वाड्मय
 
  बकरगंज
  बंकापूर
  बकासुर
  बकिंगहॅम
  बंकिमचंद्र चतर्जी
  बॅक्ट्रिया
  बक्सार
  बख्तबुलंद
  बगदाद
  बंगनपल्ले
  बंगळूर
  बंगाल इलाखा
  बंगाली वाड्मय
  बघात
  बचनाग
  बजरबट्टू
  बजाणा
  बजानिया
  बजेट
  बटकागड
  बटवा
  बटवाल
  बटाटे
  बटेव्हिया
  बडनेरा
  बडवानी
  बडिशोप
  बडोदें

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .