प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग पंधरावा: तपून - धमन्या     
    
तैमूर (लंग)— अमीर तैमूर हा तुर्क होता. याचा जन्म १३३६ (९ एप्रिल) सालीं कुश या गांवीं झाला. त्याच्या बापाकडे कुश प्रांताचा कारभार होता. कांहीं म्हणतात कीं, तैमूरचा बाप मेंढक्या होता व कांहीं तो प्रख्यात चेंगीझखानाचा वंशज होता असें म्हणतात. त्याचें नांव अमीर तुराघाई होतें. तैमूरच्या आईचें नांव तकीना खातुन होतें. तैमूर तीव्र बुद्धीचा व फार धाडशी होता. लहानपणापासून त्याला लढायांचा अभ्यास होता. तो पंचवीसाव्या वर्षी मध्य आशियांतील तुर्कस्तानचा राजा झाला. पुढें लवकरच त्याच्यावर मोठीं संकटें येऊन तो रानोमाळ भटकूं लागला. संकटसमयीं धैर्य खचूं न देतां हातीं घेतलेलें काम शेवटास न्यावयाचें, हा त्याचा मोठा गुण होता; या गुणामुळेंच तो ऐश्वर्यास चढला पुढें त्यानें शत्रूंचा पाडाव करुन समर्कंदचें राज्य मिळविलें (१३६९). पुढें खोरासनचा राजा अमीर हुसेन याच्यावर एकाएकीं स्वारी करुन व त्याला ठार मारून त्यानें त्याचें राज्य घेतलें आणि बल्ख येथें तक्तारोहण केलें (एप्रिल १३७०) या हुसेनची बहीण तैमूरची बायको होती. त्यानंतर त्यानें कंदाहार, इराण, बगदाद हे देश जिंकिले. सर्व जग जिंकण्याची त्याला हांव होती. निरनिराळ्या ठिकाणीं त्यानें एकंदर ३५ स्वार्‍या करून, पश्चिमेकडे इराण, दक्षिणेस हिंदुस्थान व पूर्वेस चीनच्या हद्दींपर्यंतचा प्रदेश काबीज केला.

हिंदुस्थान जिंकण्याचा आपला बेत जेव्हां त्यानें आपल्या सल्लागार मंडळापुढें मांडला, तेव्हां तेथें पुष्कळ चर्चा झाली. अनेक लोक या स्वारीच्या विरुद्ध होते. तथापि तैमूरनें आपला हट्ट सोडिला नाहीं. हिंदु लोकांवर स्वारी करुन त्यांस मुसुलमानी धर्मांत आणून त्यांचीं देवळें व मूर्ती नाहींशा कराव्या अशी त्याची इच्छा होती. शेवटीं तैमूर समर्कदहून निघून (१३९८ मार्च) कटकजवळ सिंधुनदी उतरुन (२४ सप्टेंबर) तुलुंब शहरांतील लोकांची त्यानें कत्तल केली. तेथें काश्मीरचा राजा त्याला शरण गेला. तेथून शहानवाज शहरीं जाऊन पाहिजे तेवढें धान्य घेऊन बाकींचें त्यानें जाळून टाकिलें व फत्तेबाद, राजपूर, पानिपत वगैरे अनेक शहरांत जाऊन तेथें कत्तल करुन यमुना ओलांडून तो दिल्लीकडे वळला. तेथील बादशहा महंमूद तुघ्लक व वजीर मल्लू इकवालखान यांनीं तैमूरवर हल्ला केला. मोठी लढाई होऊन तैमूरला जय मिळाला. (१७ डिंसेंबर १३९८). महंमूद गुजराथकडे पळून गेल्यामुळें, तैमूरनें दिल्लीचें बादशाहीं पद स्वीकारिलें. त्याच्या फौजेनें दिल्लींत पंधरा दिवस लुटालूट केली व एकसारखा रक्तपात चालविला. हिरे, माणकें, सोनें वगैरे जें लुटलें त्याची गणतीच नाहीं. लूट, जाळपोळ व कत्तल यांचा एकसारखा सपाटा चालला होता; बहुतेक दिल्ली शहर ओस पडलें. पंधरा दिवसांनीं बगदाद प्रांतानें बंडाळी केल्यानें ती मोडण्यासाठीं तो तिकडे गेला (२३ फेब्रु.). परत जातांना बागपत, मिरत, हरद्वार, जम्मू, नगरकोट वगैरे शहरीं हिंदु लोकांची कत्तल करून त्यानें अगणित द्रव्य पैदा केलें व मुलतान, लाहोर, देपाळपूर या प्रांतांवर त्यानें खिजरखान सय्यद नामक सरदाराची नेमणूक केली. यावेळीं तैमूरचें वय ६३ होतें. बगदादला जाऊन तेथील बंड मोडून ८० हजार लोकांनां त्यानें फांशीं दिलें. चीन देशांत मुसुलमानी धर्माचा प्रसार करण्यासाठीं यानें स्वारी करण्याचें ठरविलें होतें परंतु तो त्या वेळीं एकाएकीं आपल्या वयाच्या ७१ व्या वर्षी मरण पावला; त्यामुळें चीनवरचें संकट टळलें. (१८ फेब्रु.१४०५). एका लढाईंत जखम लागून त्याचा हात व पाय लंगडा झाल्यामुळें त्यास लंग हें नांव पडलें. ग्रीक बादशहाच्या विनंतीवरुन तैमूरनें तुर्क बादशहा बायाझीद यास कान्स्टांटिनोपलचा वेढा उठविण्यास दरडाविलें असतां त्यानें तैमूरवर स्वारी केली, परंतु तींत त्याचाच फ्रिजीआ येथें पराभव झाला. (जुलै १४०२) व त्याला पकडून लोखंडी गजांच्या पिंजर्‍यांत घालून तैमूल यानें कैदेंत ठेविलें. यानंतर त्यानें ईजिप्‍त जिंकून तेथील संपत्ति लुटली व समर्कंद ही आपली कायमची राजधानी केली. या सुमारास कान्स्टांटिनोपलचा राजा पॅलिओलोगस व कॅसिलेचा राजा तिसरा हेन्री यांनीं त्याचें मित्रत्व स्वीकारलें. तैमूरनें ३६ वर्षें राज्य केलें. त्याची कबर समर्कंद येथें आहे. मृत्यूनंतर त्याला फिरदौसमकानी (स्वर्गाधिकारी) ही पदवी मिळाली. त्याला चार पुत्र होते. त्यांपैकीं जहांगीर मिर्झाचा पुत्र पीर मुहम्मद म्हणजे त्याचा नातु यास त्यानें आपल्या मागें गादीचा वारस ठरविलें होतें; परंतु तें साधलें नाहीं. त्याचा दुसरा नातु सुलतान खलील यानें पीरचा खून करुन तक्त बळकाविलें. त्याच्या मागून तैमुरचा सर्वांत धाकटा मुलगा शाहरुख मिर्झा हा राजा झाला.

मनुष्यजातीचे शत्रू या नांवानें ज्या व्यक्ती प्रसिद्ध आहेत, त्यांत तैमूरची गणना केली जाते. त्याचें लष्कर तहान, भूक वगैरे संकटें सोसण्यास फार कंटक होतें. तैमूरचा दरबार बराच सुधारलेला होता. त्याची टापटीप, व्यवस्था व काम करण्याची शैली उत्तम होती. तो एखाद्या शहरीं गेला म्हणजे प्रथम तेथील लोकांपासून सर्व संपत्तीची दरडावून मागणी करी; नंतर सर्व लोकांस एकत्र जमा करी; आणि मग कारागीर व विद्वान लोकांस वेगळे काढून, इतरांचा जीव घेऊन त्यांच्या शिरांचा ढीग रची. हिंदुस्थानांत मोंगल बादशाहीची सुरुवात त्यानेंच केली असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. कारण हिंदुस्थानचा पहिला मोंगल राजा बाबर हा याच्याच वंशांतील होता; त्याच्या हयातीपर्यंत हिंदुस्थानांत त्याच्याच नांवानें खुत्बा वाचण्यांत येत असे. तो जन्मापासून संकटांत वाढलेला असल्यामुळें सोशिक व कावेबाज होता. त्याला लिहितां वाजतां येत नव्हतें. एकदां राजाच्या तोंडून शब्द गेला म्हणजे कांहीं झालें तरी तो अंमलांत आलाच पाहिजे, असें त्याचें तत्त्व होतें. त्यानें राज्यकारभारांत धर्माचा संबंध येऊं दिला नाहीं. त्याचें वर्तन कडक होतें, तरी कुटुंबांतील माणसांवर त्याचें फार प्रेम होतें. त्याच्या लष्करची शिस्त कडक होती. त्याच्याजवळ नेहमीं २ लाख फौज तयार असे. त्यानें तत्कालीन सर्व मोठमोठी राज्यें पादाक्रांत केलीं; त्याला मानवजातीचा संहारकर्ता असें इतिहासकार म्हणतात. तथापि अचाट बुद्धिमत्तेनें त्यानें विजय मिळविले होते. त्याला साहिब किरान अशी पदवी होती.

तैमूरनंतदर त्याच्या वंशांत समर्कंद येथें राज्य करणारे पुढील पुरुष झाले. तैमूरचा मुलगा मिरानशहा, याचा पुत्र (१) खलील सुरतान. त्याच्या मागून तैमूरचा सर्वांत लहान मुलगा (२) शाहरुख मिर्झा. नंतर त्याचा पुत्र (३) अल्लाउद्दौला मिर्झा. त्याच्या मागें त्याचा भाऊ (४) उलुघबेन मिर्झा. (५) मिर्झा बाबर. हिंदुस्थानचा पहिला मोंगलराजा. (६) मिर्झा अबदुललतीफ. (७) मिर्झा शाहमुहंमद. (८) मिर्झा इब्राहिम. (९) सुलतान अबुसयीद व (१०) मिर्झा यादगार मुहम्मद (माबेल डफ; मुसुलमानी रियासत; स्टॅन्ले लेनपूल; बील.)

   

खंड १५ : तपून - धमन्या  

 

 

 

  तबारी
  तमकुही
  तमलुक
  तमाल
  तरखन
  तरणतारण
  तरवड
  तरवार
  तरस
  तराई
  तरीकेर, तालुका
  तरोओन
  तरोट
  तर्कशास्त्र
  तर्खडकर, दादोबा पांडुरंग
  तर्खडकर, द्वारकानाथ राघोबा
  तर्मपुरी जमीनदारी
  तलकाड
  तलगंग
  तलैंग
  तवॉय
  तवेफ
  तशकुरघान
  तळेकर, श्रीकृष्णशास्त्री
  तळेगांव दशासर
  तळेगांव दाभाडे
  तळोदे
  तक्षक
  तक्षशिला
  ताई तेलीण
  ताग
  तागा
  ताजमहाल
  ताड
  ताडपत्री, तालुका
  तांडा
  तांडुर
  तातवा अथवा तंति
  ताताचार्य
  तातरखान
  तातार लोक
  तात्या टोपी
  तादुळजा
  तांदुळजाची लढाई
  तानसेन गंधर्व
  तानाजी मालुसरे
  तान्तन
  तान्सासरोवर
  तापीनदी
  तांबट
  तांबें
  तांबोळी
  ताब्रीझ
  तामनगड
  तामिळ
  तामिळ वाड्मय
  ताम्रपणीं
  ताम्रलिप्ति
  तारक-तारकासुर
  तारकेश्वर
  तारा(१)
  तारापूर
  तारापूर चिंचणी
  ताराबाई
  तारायंत्र
  ताल संस्थान
  तालगुंड
  तालचेर
  तालबहत
  तालिकोट
  तालुरंध्ररोग
  ताशकंद
  ताश खुरघन
  तासगांव
  ताहेज अथवा तेज
  ताहीर पहिला
  तिक्कन सोमयाजी
  तिक्कली, तहशील
  तिगळ
  तिगिरिआ संस्थान
  तिग्यैंग
  तिजार
  तिंडिवनम्
  तिड्डिम
  तिथि
  तिनाली
  तिनेवेल्ली
  तिपतूर
  तिमय्यासाती
  तिपिटक
  तिबेट
  तिमोर
  तिमोर लॉट
  तिरखेडी-मालपुरी जमीनदारी
  तिरगुळ
  तिरवा
  तिरहुत
  तिराह
  तिरुक्कलीक्कुनरम्
  तिरुक्कोयिलूर
  तिरुचुली
  चिरुचेंगोडू
  तिरुचेंदूर
  तिरुत्तनी
  तिरुत्तरैप्पुंडी
  तिरुपती
  तिरुप्पत्तुर
  तिरुप्पत्तुर
  तिरुप्पुवनम्
  तिरुमंगइ आळवार
  तिरुमंगलम तालुका
  तिरुमल
  तिरुरंगडी
  तिरुवन्नमलै
  तिरुवल्लम
  तिरुवल्लूर
  तिरुवादी
  तिरुव्वडमरुडूर
  तिरु्व्वलूर
  तिरुव्वादानै
  तिरुव्वुर तहशील
  तिरुज्ञान संबंदर
  तिरोडा
  तिलकवाडा
  तिलिन
  तिल्लिचेरी गांव
  तिल्हर
  तिस्ता नदी
  तीरथगड
  तीर्थेकर
  तीर्थहल्ली
  तीळ
  तुकाराम
  तुकोजी होळकर
  तुक्रेश्वरी
  तुंग
  तुंगतामापक यंत्र
  तुंगभद्रा
  तुंगुसे लोक
  तुघ्रलबेग
  तुघ्लक घराणें
  तुतिकोरीन
  तुतीचें झाड
  तुनी तहशील
  तुंबड्या लावणें (कपिंग)
  तुंबरु
  तुमकूर
  तुमसर
  तुरटी
  तुरय्यूर
  तुरा
  तुरी
  तुरुवन्नूर
  तुरुंबे
  तुरुष्क
  तुर्क लोक
  तुर्कस्तान
  तुळजापूर
  तुळशीदास
  तुळस
  तुळसीबाई
  तुळाजी आंग्रे
  तुळापुर
  तूद
  तूर
  तूलू
  तेओंथर
  तेकरीराज
  तेझपूर
  तेनकासी
  तेनासरीम
  तेनालरामलिंग
  तेरकनांबी
  तेरदाळ
  तेरी तहशील
  तेरुवेल्लवर
  तेल
  तेलंग, काशीनाथ त्र्यंबक
  तेलगू
  तेलगू वाड्मय
  तेली
  तेल्हारा
  तेहरान
  तेहरी संस्थान
  तैकल
  तैक्कियय
  तैत्तिरीय शाखा
  तैमूर
  तैलयंत्र
  तोडभीम
  तोडरमल
  तोंडली
  तोतया भाऊसाहेब
  तोतरें बोलणें
  तोफखाना
  तोबटेकसिंग
  तोबालस्क
  तोमर
  तोरगळ
  तोरणमाळ
  तोरणा
  तोरवी
  तोरु, दत्त
  तोल्लीगंज
  तोंवरघर
  तोहाना सबतहशींल
  तौसनी
  त्यामगोंदल
  त्रांक्किबार
  त्रावणकोर संस्थान
  त्रिकोणमिति
  त्रिंकोमाली
  त्रिचनापल्ली
  त्रिचूर
  त्रिदोष
  त्रिपपूर
  त्रिपुनित्तूर
  त्रिपुर
  त्रिंबकजी डेंगळे
  त्रिंबकराव मामा पेठे
  त्रिवेणी
  त्रिमूर्ति
  त्रिवेंद्रम्
  त्रिशंकु
  त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र
  त्र्यंबकराज
  त्र्यंबकेश्वर
  त्रेतायुग
  त्वक्स्फोट अगर शोभ
  त्वग्ररुक्षतारोग
  त्वग्रोग
  त्वंते तालुका
  त्वष्टा
 
  थइ भाषा
  थझी टाउनशिप
  थबीक्यीन
  थबीगन
  थबौंग
  थयेटचउंग
  थयेतम्यो
  थरवड्डी, जिल्हा
  थर व पारकर
  थराड
  थरोच
  थॅर्मापिली
  थल
  थान
  थानेसर
  थॉमसन, जेम्स
  थॉमसन, जोसेफ
  थॉयराइड पिंडवृद्धि रोग
  थॉयराइड-संकोचनरोग
  थॉर्नहिल, सर जेम्स
  थाळनेर
  थास्त्रा
  थिऑसफी
  थिओक्रीटस
  थिओडोरा
  थिओडोलाइट
  थिओफ्रेस्टस
  थिबा
  थिबिस
  थीअर्स
  थुल
  थुसिडाइडीझ
  थूरेट, गस्टेंव्ह अॅडॅल्फे
  थेऊर
  थेओग
  थेगोन
  थेर
  थेरॉइने डी मेरिकू जोसेफी
  थेल्स अथवा थेलीज
  थेस्पी
  थोंग्व
  थोंझ
  थोरात
  थोरी
  थोरो, हेन्री डेव्हिड
  थ्रेस- ईस्टर
 
  दओस
  दखिनपाट
  दखिनशाहाबाझपूर
  दंडक
  दण्डी
  दंतमंजन
  दंतवैद्यक
  दतिया
  दत्तक
  दत्ताजी त्रिमल
  दत्तांजी शिंदे
  दत्तात्रेय
  दत्तापूर धामणगांव
  दधीच
  दनकौर
  दनखर
  दनु
  दनुबियु
  दफ्ला
  दब्राजपूर
  दमखन
  दमण
  दमयंती
  दमरावनराज
  दमा
  दमास्कस
  दमो
  दयानंदसरस्वती
  दयाबहादुर
  दयाराम
  दयाळनाथ
  दरक-दरकदार
  दरकोटी
  दरंग जिल्हा
  दरद
  दरबान
  दरवडा
  दरवेशी
  दरायस
  दरेकसा जमिनदारी
  दर्जी
  दर्दी जानबाई
  दर्भंगा
  दर्भंगाराज
  दर्यांपूर
  दर्यांबाई
  दर्यांबाद
  दर्यांसारंग
  दर्श
  दर्शक
  दर्शनें
  दर्शपूर्णमास
  दर्सिं
  दलमऊ, तहशील
  दलमी
  दलहौसी
  दलाल
  दल्ली जमिनदारी
  दंव
  दवणा
  दवा जमीनदारी
  दश-दहा
  दशपुर
  दशरथ
  दशार्ण
  दशावतार
  दशाहार
  दसक्रोई
  दसपल्ला
  दसरा
  दसार
  दसूय
  दस्क
  दहाइत
  दहीकाला
  दहीहंडा
  दळवनपूरचे गंग राजे
  दळवाई
  दक्ष
  दक्षिण व्युत्पत्ति
  दक्षिण अमेरिका
  दक्षिण आफ्रिका
  दक्षिणध्रुवप्रदेश
  दक्षिणा
  दाऊदखानपन्नी
  दाऊदनगर
  दाऊल मलक
  दाटी, लोकवस्तीची
  दाढी, पांडुरंग केशव
  दांता
  दातागंज
  दाथा
  दादाजी कृष्णाजी लोहोकरे
  दादाभट
  दादाभाई, नवरोजी
  दादू
  दादू-दादूपंथी
  दादोजी कोंडदेव
  दाद्री, तहशील
  दान
  दानव
  दानियल मिर्झा
  दानिष्मंदखान
  दापोली
  दाभ
  दाभाडे
  दाभोळ
  दाम
  दामाजीपंत
  दामोदर
  दामोदर नदी
  दारा शिकोह
  दारु (मद्य)
  दारुगोळा
  दारेसलाम
  दारोड
  दार्जिलिंग
  दालचिनी
  दास
  दास, चित्तरंजन
  दासोपंत
  दाहिडा
  दाहीर
  दिगंबर जैन
  दिति
  दिदवाण
  दिनकर
  दिनाजपूर
  दिनानगर
  दिनापूर
  दिन्डोरी, तालुका
  दिन्डोरी
  दिन्दिगल
  दिपलो
  दिपालपूर
  दिबई
  दिब्रूगढ
  दिमापूर
  दिलपसंत
  दिलावरखान
  दिलीप
  दिलीपसिंग महाराजा
  दिलेरखान
  दिल्ली
  दिल्लीचीं हिंदु राजघराणीं
  दिल्ली मौन्ट
  दिवाकर
  दिवाकर पुरुषोत्तम चोरघोडे
  दिवाणाची इस्टेट
  दिवाळी
  दिविदिवि
  दिवोदास
  दिव्य
  दीपवंश
  दीपाबाई
  दीर
  दीव
  दीक्षित, चिंतामणी
  दीक्षित, शंकर बाळकृष्ण
  दुजान
  दुंदेखान रोहिला
  दुधदुभतें
  दुधपुर
  दुधमळा जमीनदारी
  दुध्रेज
  दुबळे
  दुमाला
  दुर्गादास राठोड
  दुर्गादेवी
  दुर्गाबाई
  दुर्गावंती राणी
  दुर्बिंण
  दुर्योधन
  दुर्लभराज
  दुर्वास
  दुल्हादेव
  दुष्काळ
  दुष्यंत
  दूर्वा
  दूषित रक्तावस्था
  दृष्ट
  दृष्टि
  देऊळगांव राजा
  देऊळघाट
  देगांवे
  देदयी
  देदर्द
  देदान
  देध्रोट
  देपाळपुर
  देबल
  देरडीजान बाइनि
  देरोमोहबत
  देलथ
  देलवाड
  देव
  देवक
  देवकी
  देवगड
  देवगड किल्ला
  देवगांव
  देवगिरी
  देवगिरीकर यादव
  देवगुप्त
  देवटेक
  देवदार
  देवदासी
  देवदुर्ग
  देवदूत
  देवधर
  देवनहळ्ळी, तालुका
  देबनाथ
  देवपाटण
  देवप्रयाग
  देवबंद
  देवभात
  देवमासा
  देवयान
  देवयानी
  देवरकोंडा
  देवराष्ट्र
  देवरिया
  देवरी-किशोरी जमीनदारी
  देवरुख
  देवरुखे
  देवल
  देवल, गोविंद बल्लाळ
  देवलस्मृति
  देवळिया
  देवळी
  देवळें
  देवांग
  देवानंपिय
  देवार
  देवास
  देवी
  देवीकोट
  देवीकोट्टई
  देवीदास
  देवीभागवत
  देवीहोसूर
  देश
  देशपांडे-देशमुख-देसाई
  देशपांडे, रामचंद्र भोजराव
  देशमुख, गोपाळ हरि
  देशाधिकारी
  देहांतशासन
  देहू
  दैत्य
  दैनहाट
  दैववाद
  दैवज्ञ
  दोआब
  दोडका
  दोड-बळ्ळापूर
  दोमरिया गंज
  दोर व दोरखंडें
  दोस्तअल्ली
  दोस्त मुहम्मदखान
  दौंड
  दौर
  दौलतराव शिंदे
  दौलताबाद
  दौलैश्वरम्
  द्रवगुरुत्वमापक
  द्रवीभवन
  द्रव्य
  द्राविड संस्कृति
  द्राक्षें
  द्रुग
  द्रुपद
  द्रोण
  द्रौपदी
  द्वंद्वयुद्ध
  द्वार
  द्वारका
  द्वारनान्ग तिरमेन
  द्वारसमुद्र
  द्वाराहाट
  द्वीषें
  द्वैत उर्फ द्वितत्त्ववाद
  द्वैतवन
  द्वयाश्रय काव्य
 
  धकचा किल्ला
  धक्का
  धडगांव किल्ला
  धडफळे
  धनककट
  धंधुका
  धनगर
  धनपाल
  धनवार
  धनसिरी
  धनाजी जाधव व त्यांचा वंश
  धनुर्मास
  धनुर्वात
  धनुर्वेद
  धन
  धनोरा
  धनोरा जमीनदारी
  धन्वंतरि
  धमणार
  धमतरी, तहशील
  धमन्या

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .