प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग चवदावा : जलपैगुरी - तपून

ड्यूरर आल्ब्रेक्ट (१४७१ – १५२८)-  एक सुप्रसिद्ध खोदकलाभिन्न (एन्ग्रेव्हर). हा नूरेंबर्ग येथे जन्मला. याचा बानहि खोदकामांत कसबी मनुष्य होता. त्यानें आल्ब्रेक्टला प्रथम सोनाराचें काम करण्यास लावलें पण तिकडे आपल्या मुलाचें लक्ष नसून चित्रलेकडे कल आहे असें त्याला आढळून येतांच त्यानें आल्ब्रेक्टला त्या गांवच्या बोल्गेमट नांवाच्या सुप्रसिद्ध चित्रकलाभिज्ञाकडे उमेदवार म्हणून ठेवलें. उमेदवार असतांना ड्यूररला चित्रकलेचें व नक्षीकामाचेंहि बरेंच ज्ञान मिळालें. १४९० सालीं तो तत्कालीन पद्धतीला अनुसरून प्रवासास निघाला. जर्मनीच्या सर्व भागांतून प्रवास करीत करीत कोलमर येथें शौंगूर या सुप्रसिद्ध चित्रकारापाशीं शिक्षण घेण्याच्या निमित्तानें तो आला पण तेथें येतांच त्यला शौंगूर मेल्याची बातमी समजली. पण शौंगूरच्या भावांनीं त्याला आपल्यापाशीं ठेवून घेऊन धातूखोदकाम व लांकडावरील नक्षी कोरण्याचें काम शिकविलें. आल्ब्रेक्टनें या सुमारास ‘सेंट जेरोम’ चे लांकडामध्यें कोरलेलें चित्र अद्यापि बेसेल येथील अजबखान्यांत पहावयास सांपडतें. १४९४ सालीं तो नूरेबर्गला परत आला. प्रवासामध्यें असतांना त्यानें आपलें स्वत:चें चित्र, घोडेस्वार, एका तरूणाचा शिरच्छेद करणारा मांग, बालख्रिस्त, नग्न स्त्री, इत्यादि बरीच चित्रें काढलीं. या चित्रांमध्यें झौंगूरच्या चित्रकलापद्धतीची छाया द्दग्गोचर होते. बाह्यरूपरेषा व छाया (शेडिंग) या बाबतींत तो अतिशय दक्षता बाळगीत असे हें या चित्रावरून आढळून येतें.

नूरेंबर्ग येथें आल्यावर त्याचा अँग्रीस फ्रे नांवाच्या कुमारिकेशीं विवाह झाला. नंतर कांहीं दिवसांनीं तो चित्रकलेचें ज्ञान संपादन करण्याकरतां इटलीस गेला. इटलीमध्यें असतानां व प्रवासांतहि त्यानें कांहीं व्यक्तींची चित्रें, टिरोल व ट्रेंटीनो येथील घांटांतील देखाव्यांची चित्रे. व्हेनिसमधील वेश्यांचीं चित्रें, इत्यादि बरेंच नक्षीकाम केलें. तो इटलींत सुमारें एक वर्ष होता. पंधराव्या शतकाच्या शेवटच्या काळांत जर्मनीमध्यें पुनरूज्जीवनाची चळवळ चालू झाली होती. सन १४९५ च्या सुमारास तो नूरेंबर्ग येथें परत आला. या बौद्धिक व नैतिक विकासाच्या कालांत आल्ब्रेक्ट याला आपली करामत दाखविण्याला पुष्कळच अवसर सांपडला. नूरेंबर्ग हें तर जर्मनींतील महत्त्वाचें व्यापारी केंद्र होतें. त्या ठिकाणीं आल्ब्रेक्टनें, थोडक्याच दिवसांत आपलें चांगलें बस्तान बसविलें. हार्टमन होडेल, कोनरॅड, सेल्टिस इत्यादि नवीन विचारांच्या लोकांच्या सहवासांत ‘पुनरूज्जीवन चळवळीतील’ मुख्य तत्त्वांचें त्याला ज्ञान झालें होतें व त्यांचा त्याच्या मनावर पगडा बसला होता. पण त्याच्या उलट त्याच्या भोंवतालचें वातावरण व तो ज्या परिस्थितींत वाढला ती परिस्थिति जुनीपुराणी होती. यामुळें त्याच्या चित्रांत या दोन तत्त्वांचें मिश्रण झालेलें दिसून येतें. या पुनरूज्जीवनाच्या काळांत त्यानें विशेषत: लांकडांवर चित्रें कोरण्याचें काम मुख्यत: केलें. भविष्योब्दोधना (अ‍ॅपोकॅलिप्स) संबंधींची चित्रकला त्यानें काढून सत्संबंधाचीं १६ चित्रें काढिलीं, या चित्रांमध्यें गॉथिक चित्रकलापद्धति, व नूतन पद्धति यांचें मिश्रण झालेलें आढळतें. यानंतर, ‘ग्रेट पॅशन’‘होली फॅमिली’ व ‘व्हर्जिन’ इत्यादि धार्मिक प्रसंगावरचीं त्यानें कोरलेलीं चित्रेंहि उत्तम साधलीं आहेत.

जाड तांब्यावर चिंत्रे कोरण्याच्या कलेचाहि त्यानें आस्थेनें अभ्यास चालविला होता व त्यांत त्याला यशहि येत चाललें होतें. लाकडावर तो वाटेल तशीं अवघड चित्रें कोरीत असे पण तांब्यावर मात्र तो प्रथम प्रथम अगदीं साधीं व अप्रसिद्ध व्यक्तींचीं चित्रें काढीत असे. १५०३ सालीं त्यानें ‘नेमेसिस’ चें नग्नस्थितींतील चित्र काढलें आहे व ते उत्कृष्ठ साधलें आहे. जर्मन बायकांमध्यें दिसून येणारा पुरूषीपणा, शरीराची पिळदार बांधणी, वगैरे गोष्टी या चित्रांत दिसून येतात. ‘अडॅम अँड ईव्ह’ या चित्रांत त्यानें आपलें सारे कौशल्य खर्च केलें आहे. या चित्रांतील छाया अरण्याची दाखविली असून ती फारच मोहक आहे. शिवाय ‘नेटिव्हिटी’, ‘लिटल हॉर्स’,‘ग्रेट हॉर्स’ इत्यादि चित्रेंहि सुरेख आहेत. १५००-१५०५ या काळांतील ड्यूररचीं चित्रें चांगलीं आहेत. तथापि त्यांत प्रयाणबद्धता, साधेपणा व कल्पकता प्रामुख्यानें दिसून येत नसून बाह्य भपकेपणाकडेच अधिक कल दिसून येतो.

१५०५ सालीं ड्यूरर हा इटलीला गेला. तेथील जर्मन रहिवाश्यांकडून त्याला सेंट वार्थोलोम्यूच्या प्रार्थनामंदिरासाठीं एक चित्र काढण्याचें काम मिळालें. हे चित्र ‘फीस्ट ऑफ रोज गार्लंडस’ या नांवानें प्रसिद्ध आहे. यांतील रंग तर इतके सुंदर भरलेले होते कीं, त्यामुळें इटलीतील नामांकित चित्रकलाभिज्ञांनीं देखील तोंडांत बोटें घातलीं. याशिवाय व्हेनीसमध्यें असतांना ‘ख्राइस्ट क्रूसिफाईड’,‘दि व्हर्जिन अँड दि चाइल्ड वुइथ गोल्डाफ्लिंच’ वगैरे चित्रें काढलीं, व त्यामुळें इटलींत त्याचा सर्वत्र बोलबाला झाला, एवढेंच नव्हे तर यूरोपभर त्याची प्रसिद्धि झाली. रफायलसारखे त्याच्या धंद्यांतील उत्कृष्ठ चित्रकार त्याला मान देऊं लागले. अमीरउमराव व यूरोपमधील राजे लोक यांनाहि त्यानें वेड लावलें.

१५०७ -  १५११ सालच्या दरम्यानच्या काळांत त्यानें अडॅम ‘अँड ईव्ह’,‘व्हर्जिन वुइथ दि इरिस’,‘मॅसॅकर ऑफ टेन थाउझंड’,‘मार्टर्स ऑफ निकोमीडिया’ इत्यादि चित्रें रंगविलीं. १५१२ सालीं ‘लिटल पॅशन’ या विषयासंबंधीं १५ चित्रें त्यानें तांब्यामध्यें कोरलीं. १५१३ – १४ सालीं `दि नाइट अँड डेथ’,‘मेलंकोलिया’,‘सेंट जेरोम इन हिज स्टडी’ ही चित्रें तांब्यावर कोरलीं. ‘नाइट अँड डेथ’ या चित्रांतील घोड्याचें चित्र चांगलें वठलें आहे. १५१९ सालीं त्यानें जर्मन बादशहाच्या प्रार्थनाबुकाच्या प्रत्येक पानावर सुंदर व विविध प्रकारचें चित्र काढून दिलें. १५२० सालीं तो नेदर्लंडमध्यें गेला व तेथें असतांना त्याने पुष्कळ चित्रें काढलीं. नंतर तो नुरेबर्गला परत आला. १५२१ -२४ सालांच्या अवधींत त्यानें ‘लॅमेंटेशन ओव्हर दि बॉडी ऑफ ख्राइस्ट’,‘अ‍ॅडोरेशन ऑफ दि किंग्स’,‘मार्च टु कॅव्हलरी’ ही चित्रें काढलीं. ही सर्व चित्रें धार्मिक स्वरूपाचीं आहेत. चित्रकलेच्या बरोबर त्यानें इतरहि विषयांचा अभ्यास केला होता. ‘जॉमेट्री अँड पर्स्पेक्टिव्ह’,‘ह्यूमन प्रपोर्शन’,‘फॉर्टिफिकेशन’ इत्यादि पुस्तकें त्याने लिहिली. याशिवाय त्याची पत्रे व लिखाणहि पुष्कळच आहे. डेयूररने काढलेल्या चित्रांचा संग्रह व्हिएन्ना येथील आल्बर्टिना म्यूझियममध्यें तसेंच बर्लिन व ब्रिटिश म्यूझियममध्यें करण्यांत आला आहे.

   

खंड १४ : जलपैगुरी - तपून  

 

 

 

  जलमस्तिष्क रोग
  जलयंत्रशास्त्र
  जलालपेठ
  जलालखंड
  जलालाबाद
  जलालाबाद, तहसील
  जलाली
  जलालुद्दीन मुहम्मद वल्खी
  जलालुद्दीन सयुती
  जलेश्वर
  जलेसर, तहसील
  जलोदर
  जलोपचार
  जव
  जवस
  जवादि डोंगर
  जवानबख्त मिर्झा
  जवासिया
  जव्हार
  जशपूर
  जसदन संस्थान
  जसपुर
  जसवंतनगर
  जसवंतसिंह, महाराणा
  जसील
  जस्टिन
  जस्टिनियन
  जस्त
  जस्सो
  जहागिराबाद
  जहागीर, जहागीरदार
  जहांगीर
  जहांगीर बादशहा
  जहाज फिरंगी
  जहाजपुर
  जहांदरशहा
  जहानआरा बेगम
  जहानाबाद
  जहनु
  जहलण
  जळगांव
  जळापूर
  जळापुर तालुका
  जळू
  जाई
  जाकोबाबाद
  जाखाऊ
  जाखन
  जांजगरि
  जाजमाउ
  जाट
  जाटपु
  जाटपोल
  जातक
  जाति
  जातिभेद
  जादम
  जादू
  जादूचा कंदील
  जाधव
  जाधवराई
  जॉन
  जानसाथ
  जॉनसन अॅंड्र
  जॉनसन, डॉय साम्युएल
  जानसार बावर
  जॉन, सेंट
  जानीबेग तुर्खन मिर्ज्ञा
  जानेफळ
  जानोजी निंबाळकर
  जाफना
  जाफरखान
  जाफराबाद
  जांब
  जांबवान
  जाबाल
  जांबु घोडा
  जाब्लोस्काव, पाल
  जांभळी जमीनदारी
  जांभूळ
  जांभेकर, बाळ गंगाधर
  जामखेड
  जामगड
  जामतारा
  जामदारखाना
  जामनगर
  जामनेर
  जामपुर
  जामराव कालवा
  जामी
  जामीनकी
  जामोद
  जाम्निया
  जायफळ, जायपत्री
  जारकर्म
  जॉर्ज टाऊन
  जॉर्ज राजे
  जॉर्जिया
  जालंदर, जिल्हा
  जालना
  जालवणकर, नारायणबोवा
  जालापहाड
  जालारी
  जालिआ
  जालोर
  जावजी दादाजी चौधरी
  जावड
  जावरा
  जावळी
  जावा
  जाविदखाना
  जासवंद
  जासी
  जासुंद
  जाहिरात
  जिऊ महाला
  जिगणी
  जिजाबाई
  जिजिराम
  जिंजी
  जितुलीया
  जिंतूर
  जिंद
  जिनकीर्ति
  जिनगर
  जिनप्रभ
  जिनीव्हा
  जिनेश्वरसुरि
  जिनोआ
  जिन्सीवाले, श्रीधर गणेश
  जिप्सी
  जिब्राल्टर
  जियागंज
  जिरंग
  जिरळ कामसोळी
  जिराफ
  जिंरार
  जिराईतखाना
  जिरें
  जिलेटिन
  जिवबादादा बाक्षी
  जीन मेरी रोलंड
  जीवकचिंतामणी
  जीवधन किल्ला
  जीवनकार्यविचार
  जीवन्मुक्त
  जुई
  जुगार
  जुगोस्लाव्हिया
  जुजुत्सु
  जुझोतिया ब्राह्मण
  जुडा
  जुडीआ
  जुतोघ
  जुनागड
  जुनापाणी
  जुनापादर
  जुनो
  जुनोना
  जुन्नर
  जुपिटर
  जुबल
  जुबो
  जुभखा
  जुव्हेनल
  जूब
  जूल, जेम्स प्रेस्कॉट
  जेऊर
  जेकब
  जेजाकभुक्ति उर्फ जिझोटी
  जेजुरी
  जेझील
  जेतपुर
  जेघे
  जेना
  जेपाळ
  जेफर्सन, थॉमस
  जेबील
  जेम्सटाऊन
  जेम्स मेरी सॅन्ड्स
  जेम्स राजे
  जेयोर
  जेरिको
  जेरिझिम
  जेरुसलेम
  जेरेसा
  जेर्हा
  जेलेपला
  जेल्डर्लंड
  जेवर
  जेव्होंन्स, विल्यम स्टॅनले
  जेष्ठमध
  जेसर
  जेसरी
  जेसलमीर
  जेसुइट लोक
  जेजोर, जिल्हा
  जेहोव्ह
  जैटिया
  जैटियापूर
  जैन, संप्रदाय
  जैनेंद्र व्याकरण
  जैमिनी
  जैस
  जैसवाय
  जोक्जाकर्त
  जोग, कृष्णाजी महादेव
  जोगापरमानंद
  जोगी
  जोगेश्वरी
  जोडिया
  जोतिबाचा डोंगर
  जोत्याजी केसरकर
  जोदिया
  जोधपुर
  जोधबाई
  जोन ऑफ आर्क
  जोनगन
  जोनपुर
  जोनराज
  जोन्स, सर विल्यम
  जोबत, संस्थान
  जोरा
  जोरिय
  जो-हाट
  जोवई
  जोशी
  जोशी, अण्णा मार्तंड
  जोशी, गणेश कृष्ण
  जोशी, गणेश वासुदेव
  जोशी, गणेश व्यंकटेश
  जोशी, चासकर
  जोशी, बारामतीकर
  जोशीमठ
  जोहानिस्बर्ग
  जोहानीझबर्ग
  जोहार
  जोही
  जोहोर
  जौगड
  जौहरीफरवी
  ज्यूटीगल्पा
  ज्योतिपंत महाभागवत
  ज्योति:शास्त्र
  ज्योतिष्टोम
  ज्योती
  ज्वर
  ज्वांग, पट्टुआ
  ज्वारी
  ज्वालामुखी
 
  झऊरी मुल्ला
  झगरपूर
  झज्जर
  झंझरपुर
  झमानशहा
  झमानिया
  झमीनदवार
  झरथुष्ट्र
  झलिदा
  झलून
  झाकाटेकस
  झांग, जिल्हा
  झांजी
  झांझमेर
  झांझीबार
  झाडीतेलंग
  झानेसव्हील
  झान्टे
  झान्थस
  झाफरखान
  झाफरवाल
  झाबिताखान
  झाबुआ
  झाबुलीस्तान
  झाबेल
  झांबेसी नदी
  झांबोअंग
  झामपोदर
  झामसिंग
  झामोरा
  झामोरीन
  झार
  झारगर जात
  झारा
  झारापाप्रा
  झा-होन
  झालकाटि
  झालरपाटण
  झालवान
  झालावाड
  झालावाड संस्थान
  झालोड
  झांशी, जिल्हा
  झांशीची राणी, लक्ष्मीबाई
  झिंगकलिंग हकमती
  झिगन
  झिंझुवाडा
  झितोमीर
  झिनत-उन-निसा बेगम
  झिंपी तौडू
  झियाउद्दीन बरनी
  झिरा
  झिरी
  झिवारत
  झीटून
  झीत्झ
  झीनवर
  झीनॉफानेझ
  झीलंड
  झुंगेरिया
  झुंझुनु
  झुबेदा खातुन
  झुब्दतुन्निसा
  झुरळ
  झुलफिकारखान
  झुलुलंड
  झूवा
  झूरिच
  झूसी
  झेंद-अवेस्ता
  झेनागा
  झेनाटा
  झेनिद
  झेनोफोन
  झेनोबिआ
  झेप्पेलिन, काऊंट फर्डिनंड
  झेब-उन्-निसा बेगम
  झेब्रा
  झेरबस्ट
  झेरिआ
  झेर्नोविट्झ
  झेलम
  झेलम कालवा
  झेलम नदी
  झेलम वसाहत
  झैदपूर
  झैनखान कोक
  झैनाबादी महाल
  झैनुल अबिदिन
  झैमुख्त
  झैसान
  झोडगे
  झोब जिल्हा
  झोला, एमिली एडवर्ड चार्लस
 
 
  टंकारी
  टक्कर देश
  टक्का
  टझी
  टनब्रिजवेल्स
  टरपेलट
  टर्गो, अॅन रॉबर्ट जॅक्स
  टनेंट
  टॅव्हर्नियर
  टॅसिटस कॉनेंलिअस
  टस्कुलम्
  टांकणखार
  टांक तहशील
  टाकळ
  टाकळ घांट
  टाकळा
  टांकळी
  टाकळी बुदुक
  टाकी
  टॉंगकिंग
  टांगानिका
  टांगानिका प्रदेश
  टागोर, देवेन्द्रनाथ
  टागोर, राजा सौरेन्द्र मोहन
  टाटा, जमशेटजी नसरवानजी
  टाटा, सर रतन
  टोंड, कर्नल
  टॉडहंटर, आयझॅक
  टान्जीर
  टापिओका(कासावा)
  टायको ब्राही
  टायग्रे
  टायबर
  टायबेरिअस
  टायर
  टाराक्विनी
  टारांटो
  टारिसेली, इव्हर्जिलिस्टा
  टारेटम्
  टॉके
  टानों
  टार्सस
  टालबॉट, विल्यम हेनरी
  टालमड
  टॉलस्टॉय, लिओ
  टॉलेमी क्लॉडिअम
  टॉलमी फिलाडेल्फस
  टालेरंड, पेरीगॉर्ड प्रिन्स
  टावी
  टासमन, अबेल जॅन्सेन
  टासी
  टिकमगड
  टिटवी
  टिटागड
  टिडोर
  टिन्डाल जॉन
  टिपगड डोंगर
  टिपरा जात
  टिप्पू सुलतान
  टिप्पेरा
  टिफ्लिस
  टिंबक्टु
  टिंबा
  टिबेस्टी
  टिम्माड
  टिरोल
  टिलोता खैरी
  टिल्सिट
  टिळक, बाळ गंगाधर
  टीजिआ
  टीरिआ
  टुलुझ
  टूर्नें
  टूलाँ
  टेकचंद मुनशी
  टेक्सस
  टेगर्नसी
  टेग्युसीगलपा
  टंट, पिटर गथ्री
  टेन, हिप्पोलाइट अडोल्फ
  टेनेस्सी
  टेंपलबार
  टेबल माउंटन
  टेंभुरणी
  टेमेश्वार
  टेराडेलफ्यूगो
  टेलर, फिलिप मेडोज
  टेसिफॉन
  टैन-शान पर्वत
  टोक, संस्थान
  टोकिओ
  टोगोलंड
  टोचीनदी
  टोन, थिओबाल्ड वूल्फ
  टोपल्या
  टोबेगो
  टोमाटो
  टोराँटो
  टोरी फत्तेपूर
  टोलेडो
  टोवला
  टोशाम
  टोळ
  टौंगी
  टौंगुप
  टौंगू
  टौंग्थ
  टौंग्यु
  ट्युनिस
  ट्युनीशिआ
  ट्यूस
  ट्रॅलिझ
  ट्रान्सवाल
  ट्राम्बे
  ट्रॉय अथवा ट्रोड
  ट्रिनिदाद
  ट्रिपोली, प्रांत
  ट्रिबिझाँड
  ट्रीएस्टे
  ट्रटिश्के, हेन्रिक व्हॉन
  ट्रेंट
  ट्विकनहॅम
  ट्विन, मार्क
 
  ठग-ठगी
  ठठ्ठा
  ठाकुर
  ठाकुरगांव
  ठाकूरदासबोवा
  ठाकूरद्वार
  ठाणभवान
  ठाणें
 
  डॅडी
  डॅन
  डॅनिएल
  डन् कर्कं
  डॅन्झिग
  डफरिन, लार्ड
  डफळे
  डंबल
  डबलबीन
  डंबार्टन
  डब्लिन
  डभई
  डमडम
  डरहॅम
  डर्बी
  डलहौसी, लॉर्ड
  डलास
  डहोमे
  डॉक
  डाका, जिल्हा
  डाकोर
  डांग
  डांगची
  डांगर
  डांगी
  डांग्या खोकला
  डाग्वेरे, एल्. जे. एम.
  डोन नदी
  डान्यूब नदी
  डाबी
  डामर
  डायमंड हारबर
  डायमंड बेट
  डायोजेनीस
  डार्टमाउथ
  डार्डानेल्स
  डार्विन, चार्लस रॉबर्ट
  डॉलफिनचें नोंज
  डाल्टन, जॉन
  डास
  डाहाणु
  डाळिंब
  डिंक
  डिकन्स, चार्लस
  डिकेमाली
  डिक्वेन्सि, थॉमस
  डिंगरी
  डिंगणकर, मोरो विश्वनाथ
  डिडीमी
  डिडेरोट डेनिस
  डिफो, ड्यानिअल
  डिवार, सर जेम्स
  डी अर्लेबर्ट
  डीग
  डीगची लढाई
  डी बॉइने
  डीसा
  डुकर
  डुकी
  डुक्करकंद
  डुंगर
  डुप्ले
  डुम जात
  डुरिअन
  डूलचेन्यो
  डूलाँग
  डेकॅपोलिस
  डेकाटें
  डेडिआगॅच
  डेन्मार्क
  डेन्व्हर
  डेमॉस्थेनीस
  डेमिएटा
  डेमोक्रिटस
  डेराइस्मायलखान
  डेरागाझीखान
  डेरागोपीपूर
  डेराजात
  डेरानानक
  डेरापूर
  डेलफाय
  डेलवेअर
  डेव्हनपोर्ट
  डेव्ही
  डेहराडून
  डोंगरगड
  डोंगरपाली
  डोंगरपुर
  डोंगराळी जमीनदारी
  डोंगरा
  डोंगरे, वासुदेव नारायण
  डोडोना
  डोनाटेलो
  डोंबगांव
  डोबरेनर
  डोंबारी
  डाब्रूजा
  डोम
  डोमल जात
  डोमिनिका
  डोरली
  डोव्हर
  डोहर
  ड्युडरनेक
  ड्युबॉपिएरी
  ड्युसेल्डॉर्फ
  ड्यूमा अलेक्झांडर
  ड्यूरर आल्ब्रेक्ट
  ड्रायडन, जॉन
  ड्रॉयमन
  ड्रेस्डेन
  ड्रोघेडा
  ड्विन्स्क
 
  ढक्की भाषा
  ढालगज
  ढालाईत
  ढीमर
  ढुंढये जैन
  ढेकूण
  ढेरा
  ढोर
 
 
  तगर
  तंगेल
  तंगौंग
  तंजावर
  तंजावरचें राजघराणें
  तडवी
  तंडागांव
  तंडो
  तंडोअडाम
  तंडोअलाहयार
  तंडोवागो
  तंडोमहमदखान
  तत्रक
  तंत्रग्रंथ
  तत्त्वज्ञान
  तनकपूर
  तनखा
  तनावल
  तनुकु तालुका
  तपकीर
  तपागच्छ
  तपून

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .