प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग चवदावा : जलपैगुरी - तपून

डेराइस्मायलखान, जिल्हा.- हा वायव्य सरहद्दीवरील प्रांताचा अगदीं दक्षिणेकडील जिल्हा आहे. याचें क्षेत्रफळ ३७८० चौरस मैल आहे. व आकार अनियमित, त्रिकोणासारखा असून, त्याचें टोंक दक्षिणेकडे व भित्रन्नी व मरवत या रांगा असलेला पाया उत्तरेस आहे आणि याच्या पूर्वेस सिंधू नदी व पश्चिमेस शिराणी आणि सुलेमान डोंगर आहेत. दक्षिण टोंकाची रुंदी जवळ जवळ २० मैल आहे व ते डेरागाझीखान जिल्ह्याला लागलेले आहे. ईशान्य टोंकाला खिसोर रांग कांहीं मैल आंत आलेली आहे. या शिवाय उरलेल्या जिल्ह्याचे दोन भाग आहेत; कची म्हणजे सिंधूच्या काठचा प्रदेश व दामन म्हणजे कचीपासून डोंगरापर्यंतचा सपाट प्रदेश. दामनमध्यें लागवट केलेल्या प्रदेशाशिवाय झाडें किंवा गवत दिसत नाहीं. पावसाळ्यात ह्यातून पुष्कळ प्रवाह वाहतात; पण उन्हाळ्यात ते बहुतेक कोरडे असतात. बन्नू किंवा डेरागाझीखान जिल्ह्यापेक्षा येथील हवा कोरडी आहे. चाळीस वर्षापूर्वी येथील सर्वांत जास्त उष्णमान ११०० च्या वर कधीच जात नसे, पण अलीकडे ११६० उष्णमानाशिवाय उन्हाळा क्वचितच जातो. हिवाळ्यात थंडी इतकी असते कीं, उघड्या हवेत आंब्याचीं झाडें वाढत नाहींत. वार्षिक पाऊस १० इंच पडतो.

इतिहास:- १५ व्या शतकाच्या अखेर मलिक सोहराबच्या सत्तेखालीं बलुची लोक येथें राहण्यास आले. त्याचे मुलगे इस्मायलखान व फत्तेखान; यांनीं येथे स्थापन केलेल्या गांवांनां अद्याप त्यांचींच नांवें चालू आहेत. होत घराणें (बलुची घराण्याचें नाव) स्वतंत्रपणें ३०० वर्षें म्हणजे १७५० त अहमहशहा दुराणीचें मांडलिक होईपर्यंत वरच्या डेराजातवर राज्य करीत होतें. १७९४ त शहाझमान दुराणी याने हा प्रदेश सदोझै टोळींतील महंमदखान नांवाच्या अफगाणाला देऊन त्याला नबाब अशी पदवी दिली. महंमदखानाने हा सर्व जिल्हा आणि सिंधूच्या पूर्वेकडील मुलुख घेऊन त्यावर वीस वर्षें राज्य केलें. तो १८१५ सालीं मरण पावल्यावर त्याचा नातू गादीवर आला; पण लवकरच रणजितसिंगानें सिंधूच्या पूर्वेकडील प्रदेश घेतल्यामुळें, डेराइस्मायलखानांत परत येऊन तो डेराजात येथें राज्य करूं लागला. त्याला शीख लोकांनां थोडासा सारा द्यावा लागत असे. हा सार थकल्यामुळें १८३६ सालीं नव निहालसिंग यानें सैन्यासह सिंधूपलीकडे चाल करून हा जिल्हा लाहोरराज्यास जोडला व नबाबाला चरितार्थ चालविण्याकरितां उत्पन्नाचा कांहीं भाग तोडून दिला. त्यांपैकीं कांहीं भाग व नबाब ही पदवी अद्यापहि त्यांच्या वंशांत चालू आहे. शीख अमलांत वरचा डेराजात दिवाण लखीमल याला मक्त्यानें देण्यात आला होता. त्याच्यामागून हा प्रदेश त्याचा मुलगा दौलतराय याजकडे गेला. १८४७ सालीं लाहोर दरबारनें लेफ्टनंट एडवर्डस याला सरहद्दीवर जमाबंदी करण्याकरितां पाठविलें. त्याच्या पुढल्या वर्षीं उडवर्डस यानें डेराइस्मायलखान व बन्नू येथून गोळा केलेलें सैन्य मुलतानवर नेऊन त्याच्या मदतीनें युद्ध पुरे केल्यावर पंजाब प्रांत ब्रिटिश राज्यास जोडला, तेव्हां हा जिल्हाहि ब्रिटिश अंमलाखालीं गेला.

लोकसंख्या:- लो. सं. (१९०१) २४७८५७. मागील दशकात वाढ शे. ८ होती. लो. सं. पैकी शे. ८७ मुसुलमान, २९४३४ हिंदु व ४३६२ शीख आहेत. डोंगराच्या पायथ्याच्या प्रदेशांत पश्तू व इतर ठिकाणी जत्की (पंजाबी व सिंधी यांच्या मिश्रणानें झालेली भाषा) भाषा बोलतात. शे. ५० लोकांचा उदरनिर्वाह शेतकीवर होतो. शे. ९.३ पुरूषांनां व शे. १.५ स्त्रियांनां लिहितां वाचतां येतें.

शेतकी:- या जिल्ह्यांतील जमिनीचे ५ निरनिराळे प्रकार असे:- दामन, पनियाली, डोंगरी जागा, कची व रूगपहारपूर. बहुतेक जमिनी पट्टीदारी व भय्याचारा पद्धतीनें केलेल्या आहेत व २५० चौ. मै. जमीन जमिनदारी पद्धतीनें दिलेली आहे. गहू व ज्वारी हीं येथील मुख्य पिकें आहेत.

व्यापार व दळणवळण:- या जिल्ह्यांतील कारखाने महत्वाचे नाहींत. खेडेगांवांतून जाडेंभरडें कापड तयार होतें. डेराइस्मायलखान व पहाडपूर येथे उत्तम कातकाम होतें. हिंदुस्थान व खोरासन यांच्या दरम्यान चालणार्‍या व्यापाराचा मार्ग या जिल्ह्यांतून जातो; त्या व्यापाराचा या जिल्ह्याशीं प्रत्यक्ष संबंध येत नाहीं. डेराइस्मायलखान, टांक व कुलाची हीं स्थानिक व्यापाराचीं मुख्य ठिकाणें आहेत. कापड, कातडीं, मीठ व धातूचे जिन्नस बाहेरून येतात; आणि गहूं व ज्वारी ही धान्यें सिंधुनदींतून मुलतान, सक्कर, व कराची येथे रवाना होतात.

राजव्यवस्था:- डेराइस्मायलखान, कुलाची व टांक असे या जिल्ह्याचे तीन तालुके आहेत. प्रत्येक तालुक्यावर तहशिलदार व नायब तहशिलदार असतो. जिल्ह्याचा डेपुटी कमिशनर डेराइस्मायलखान येथें रहातो. डेराइस्मायलखान, कुलाची व टांक “नोटिफईड एरिआ” याशिवाय इतर ठिकाणचा स्थानिक कारभार जिल्हा बोर्डाकडें आहे.

त ह शी ल.-  वायव्य सरहद्दीवरील प्रांतातील डेराइस्मायलखान जिल्ह्याची मुख्य तहशिल. क्षेत्रफळ १६९९ चौ. मै. येथें पाण्याचा फारच दुष्काळ असतो. उन्हाळ्यात तर लोक गावेच्या गावे सोडून सिंधूच्या काठीं जाऊन रहातात. लोकसंख्या १४४३३७. डेराइस्मायलखान हें मुख्य गावं असून ह्या तहशिलीमध्यें २५० खेडीं आहेत.

गा व.-  वायव्य सरहद्दीवरील प्रांतांतील डेराइस्माइलखान जिल्ह्याचें व तहशिलीचें मुख्य ठिकाण. लोकसंख्या ३१७३७; पैकीं मुसुलमान अर्ध्याहून अधिक आहेत. ३४५० लोक छावणींत रहातात. मलिक सोर्‍हाबचा पुत्र इस्मायलखान ह्यानें हा गांव वसविला. १८२३ सालीं जुना गांव सर्व वाहून गेला. हल्लीं वसविलेला नवीन आहे. गावाभोवतीं कच्च्या मातीचा तट आहे. वायव्येकडे अकालगड किल्ला आहे. येथून खोरासान वगैरे परदेशांत जाणारा माल जातो. बाहेर जाणारा माल धान्य, लांकूडफांटा व तूप हा आहे.

   

खंड १४ : जलपैगुरी - तपून  

 

 

 

  जलमस्तिष्क रोग
  जलयंत्रशास्त्र
  जलालपेठ
  जलालखंड
  जलालाबाद
  जलालाबाद, तहसील
  जलाली
  जलालुद्दीन मुहम्मद वल्खी
  जलालुद्दीन सयुती
  जलेश्वर
  जलेसर, तहसील
  जलोदर
  जलोपचार
  जव
  जवस
  जवादि डोंगर
  जवानबख्त मिर्झा
  जवासिया
  जव्हार
  जशपूर
  जसदन संस्थान
  जसपुर
  जसवंतनगर
  जसवंतसिंह, महाराणा
  जसील
  जस्टिन
  जस्टिनियन
  जस्त
  जस्सो
  जहागिराबाद
  जहागीर, जहागीरदार
  जहांगीर
  जहांगीर बादशहा
  जहाज फिरंगी
  जहाजपुर
  जहांदरशहा
  जहानआरा बेगम
  जहानाबाद
  जहनु
  जहलण
  जळगांव
  जळापूर
  जळापुर तालुका
  जळू
  जाई
  जाकोबाबाद
  जाखाऊ
  जाखन
  जांजगरि
  जाजमाउ
  जाट
  जाटपु
  जाटपोल
  जातक
  जाति
  जातिभेद
  जादम
  जादू
  जादूचा कंदील
  जाधव
  जाधवराई
  जॉन
  जानसाथ
  जॉनसन अॅंड्र
  जॉनसन, डॉय साम्युएल
  जानसार बावर
  जॉन, सेंट
  जानीबेग तुर्खन मिर्ज्ञा
  जानेफळ
  जानोजी निंबाळकर
  जाफना
  जाफरखान
  जाफराबाद
  जांब
  जांबवान
  जाबाल
  जांबु घोडा
  जाब्लोस्काव, पाल
  जांभळी जमीनदारी
  जांभूळ
  जांभेकर, बाळ गंगाधर
  जामखेड
  जामगड
  जामतारा
  जामदारखाना
  जामनगर
  जामनेर
  जामपुर
  जामराव कालवा
  जामी
  जामीनकी
  जामोद
  जाम्निया
  जायफळ, जायपत्री
  जारकर्म
  जॉर्ज टाऊन
  जॉर्ज राजे
  जॉर्जिया
  जालंदर, जिल्हा
  जालना
  जालवणकर, नारायणबोवा
  जालापहाड
  जालारी
  जालिआ
  जालोर
  जावजी दादाजी चौधरी
  जावड
  जावरा
  जावळी
  जावा
  जाविदखाना
  जासवंद
  जासी
  जासुंद
  जाहिरात
  जिऊ महाला
  जिगणी
  जिजाबाई
  जिजिराम
  जिंजी
  जितुलीया
  जिंतूर
  जिंद
  जिनकीर्ति
  जिनगर
  जिनप्रभ
  जिनीव्हा
  जिनेश्वरसुरि
  जिनोआ
  जिन्सीवाले, श्रीधर गणेश
  जिप्सी
  जिब्राल्टर
  जियागंज
  जिरंग
  जिरळ कामसोळी
  जिराफ
  जिंरार
  जिराईतखाना
  जिरें
  जिलेटिन
  जिवबादादा बाक्षी
  जीन मेरी रोलंड
  जीवकचिंतामणी
  जीवधन किल्ला
  जीवनकार्यविचार
  जीवन्मुक्त
  जुई
  जुगार
  जुगोस्लाव्हिया
  जुजुत्सु
  जुझोतिया ब्राह्मण
  जुडा
  जुडीआ
  जुतोघ
  जुनागड
  जुनापाणी
  जुनापादर
  जुनो
  जुनोना
  जुन्नर
  जुपिटर
  जुबल
  जुबो
  जुभखा
  जुव्हेनल
  जूब
  जूल, जेम्स प्रेस्कॉट
  जेऊर
  जेकब
  जेजाकभुक्ति उर्फ जिझोटी
  जेजुरी
  जेझील
  जेतपुर
  जेघे
  जेना
  जेपाळ
  जेफर्सन, थॉमस
  जेबील
  जेम्सटाऊन
  जेम्स मेरी सॅन्ड्स
  जेम्स राजे
  जेयोर
  जेरिको
  जेरिझिम
  जेरुसलेम
  जेरेसा
  जेर्हा
  जेलेपला
  जेल्डर्लंड
  जेवर
  जेव्होंन्स, विल्यम स्टॅनले
  जेष्ठमध
  जेसर
  जेसरी
  जेसलमीर
  जेसुइट लोक
  जेजोर, जिल्हा
  जेहोव्ह
  जैटिया
  जैटियापूर
  जैन, संप्रदाय
  जैनेंद्र व्याकरण
  जैमिनी
  जैस
  जैसवाय
  जोक्जाकर्त
  जोग, कृष्णाजी महादेव
  जोगापरमानंद
  जोगी
  जोगेश्वरी
  जोडिया
  जोतिबाचा डोंगर
  जोत्याजी केसरकर
  जोदिया
  जोधपुर
  जोधबाई
  जोन ऑफ आर्क
  जोनगन
  जोनपुर
  जोनराज
  जोन्स, सर विल्यम
  जोबत, संस्थान
  जोरा
  जोरिय
  जो-हाट
  जोवई
  जोशी
  जोशी, अण्णा मार्तंड
  जोशी, गणेश कृष्ण
  जोशी, गणेश वासुदेव
  जोशी, गणेश व्यंकटेश
  जोशी, चासकर
  जोशी, बारामतीकर
  जोशीमठ
  जोहानिस्बर्ग
  जोहानीझबर्ग
  जोहार
  जोही
  जोहोर
  जौगड
  जौहरीफरवी
  ज्यूटीगल्पा
  ज्योतिपंत महाभागवत
  ज्योति:शास्त्र
  ज्योतिष्टोम
  ज्योती
  ज्वर
  ज्वांग, पट्टुआ
  ज्वारी
  ज्वालामुखी
 
  झऊरी मुल्ला
  झगरपूर
  झज्जर
  झंझरपुर
  झमानशहा
  झमानिया
  झमीनदवार
  झरथुष्ट्र
  झलिदा
  झलून
  झाकाटेकस
  झांग, जिल्हा
  झांजी
  झांझमेर
  झांझीबार
  झाडीतेलंग
  झानेसव्हील
  झान्टे
  झान्थस
  झाफरखान
  झाफरवाल
  झाबिताखान
  झाबुआ
  झाबुलीस्तान
  झाबेल
  झांबेसी नदी
  झांबोअंग
  झामपोदर
  झामसिंग
  झामोरा
  झामोरीन
  झार
  झारगर जात
  झारा
  झारापाप्रा
  झा-होन
  झालकाटि
  झालरपाटण
  झालवान
  झालावाड
  झालावाड संस्थान
  झालोड
  झांशी, जिल्हा
  झांशीची राणी, लक्ष्मीबाई
  झिंगकलिंग हकमती
  झिगन
  झिंझुवाडा
  झितोमीर
  झिनत-उन-निसा बेगम
  झिंपी तौडू
  झियाउद्दीन बरनी
  झिरा
  झिरी
  झिवारत
  झीटून
  झीत्झ
  झीनवर
  झीनॉफानेझ
  झीलंड
  झुंगेरिया
  झुंझुनु
  झुबेदा खातुन
  झुब्दतुन्निसा
  झुरळ
  झुलफिकारखान
  झुलुलंड
  झूवा
  झूरिच
  झूसी
  झेंद-अवेस्ता
  झेनागा
  झेनाटा
  झेनिद
  झेनोफोन
  झेनोबिआ
  झेप्पेलिन, काऊंट फर्डिनंड
  झेब-उन्-निसा बेगम
  झेब्रा
  झेरबस्ट
  झेरिआ
  झेर्नोविट्झ
  झेलम
  झेलम कालवा
  झेलम नदी
  झेलम वसाहत
  झैदपूर
  झैनखान कोक
  झैनाबादी महाल
  झैनुल अबिदिन
  झैमुख्त
  झैसान
  झोडगे
  झोब जिल्हा
  झोला, एमिली एडवर्ड चार्लस
 
 
  टंकारी
  टक्कर देश
  टक्का
  टझी
  टनब्रिजवेल्स
  टरपेलट
  टर्गो, अॅन रॉबर्ट जॅक्स
  टनेंट
  टॅव्हर्नियर
  टॅसिटस कॉनेंलिअस
  टस्कुलम्
  टांकणखार
  टांक तहशील
  टाकळ
  टाकळ घांट
  टाकळा
  टांकळी
  टाकळी बुदुक
  टाकी
  टॉंगकिंग
  टांगानिका
  टांगानिका प्रदेश
  टागोर, देवेन्द्रनाथ
  टागोर, राजा सौरेन्द्र मोहन
  टाटा, जमशेटजी नसरवानजी
  टाटा, सर रतन
  टोंड, कर्नल
  टॉडहंटर, आयझॅक
  टान्जीर
  टापिओका(कासावा)
  टायको ब्राही
  टायग्रे
  टायबर
  टायबेरिअस
  टायर
  टाराक्विनी
  टारांटो
  टारिसेली, इव्हर्जिलिस्टा
  टारेटम्
  टॉके
  टानों
  टार्सस
  टालबॉट, विल्यम हेनरी
  टालमड
  टॉलस्टॉय, लिओ
  टॉलेमी क्लॉडिअम
  टॉलमी फिलाडेल्फस
  टालेरंड, पेरीगॉर्ड प्रिन्स
  टावी
  टासमन, अबेल जॅन्सेन
  टासी
  टिकमगड
  टिटवी
  टिटागड
  टिडोर
  टिन्डाल जॉन
  टिपगड डोंगर
  टिपरा जात
  टिप्पू सुलतान
  टिप्पेरा
  टिफ्लिस
  टिंबक्टु
  टिंबा
  टिबेस्टी
  टिम्माड
  टिरोल
  टिलोता खैरी
  टिल्सिट
  टिळक, बाळ गंगाधर
  टीजिआ
  टीरिआ
  टुलुझ
  टूर्नें
  टूलाँ
  टेकचंद मुनशी
  टेक्सस
  टेगर्नसी
  टेग्युसीगलपा
  टंट, पिटर गथ्री
  टेन, हिप्पोलाइट अडोल्फ
  टेनेस्सी
  टेंपलबार
  टेबल माउंटन
  टेंभुरणी
  टेमेश्वार
  टेराडेलफ्यूगो
  टेलर, फिलिप मेडोज
  टेसिफॉन
  टैन-शान पर्वत
  टोक, संस्थान
  टोकिओ
  टोगोलंड
  टोचीनदी
  टोन, थिओबाल्ड वूल्फ
  टोपल्या
  टोबेगो
  टोमाटो
  टोराँटो
  टोरी फत्तेपूर
  टोलेडो
  टोवला
  टोशाम
  टोळ
  टौंगी
  टौंगुप
  टौंगू
  टौंग्थ
  टौंग्यु
  ट्युनिस
  ट्युनीशिआ
  ट्यूस
  ट्रॅलिझ
  ट्रान्सवाल
  ट्राम्बे
  ट्रॉय अथवा ट्रोड
  ट्रिनिदाद
  ट्रिपोली, प्रांत
  ट्रिबिझाँड
  ट्रीएस्टे
  ट्रटिश्के, हेन्रिक व्हॉन
  ट्रेंट
  ट्विकनहॅम
  ट्विन, मार्क
 
  ठग-ठगी
  ठठ्ठा
  ठाकुर
  ठाकुरगांव
  ठाकूरदासबोवा
  ठाकूरद्वार
  ठाणभवान
  ठाणें
 
  डॅडी
  डॅन
  डॅनिएल
  डन् कर्कं
  डॅन्झिग
  डफरिन, लार्ड
  डफळे
  डंबल
  डबलबीन
  डंबार्टन
  डब्लिन
  डभई
  डमडम
  डरहॅम
  डर्बी
  डलहौसी, लॉर्ड
  डलास
  डहोमे
  डॉक
  डाका, जिल्हा
  डाकोर
  डांग
  डांगची
  डांगर
  डांगी
  डांग्या खोकला
  डाग्वेरे, एल्. जे. एम.
  डोन नदी
  डान्यूब नदी
  डाबी
  डामर
  डायमंड हारबर
  डायमंड बेट
  डायोजेनीस
  डार्टमाउथ
  डार्डानेल्स
  डार्विन, चार्लस रॉबर्ट
  डॉलफिनचें नोंज
  डाल्टन, जॉन
  डास
  डाहाणु
  डाळिंब
  डिंक
  डिकन्स, चार्लस
  डिकेमाली
  डिक्वेन्सि, थॉमस
  डिंगरी
  डिंगणकर, मोरो विश्वनाथ
  डिडीमी
  डिडेरोट डेनिस
  डिफो, ड्यानिअल
  डिवार, सर जेम्स
  डी अर्लेबर्ट
  डीग
  डीगची लढाई
  डी बॉइने
  डीसा
  डुकर
  डुकी
  डुक्करकंद
  डुंगर
  डुप्ले
  डुम जात
  डुरिअन
  डूलचेन्यो
  डूलाँग
  डेकॅपोलिस
  डेकाटें
  डेडिआगॅच
  डेन्मार्क
  डेन्व्हर
  डेमॉस्थेनीस
  डेमिएटा
  डेमोक्रिटस
  डेराइस्मायलखान
  डेरागाझीखान
  डेरागोपीपूर
  डेराजात
  डेरानानक
  डेरापूर
  डेलफाय
  डेलवेअर
  डेव्हनपोर्ट
  डेव्ही
  डेहराडून
  डोंगरगड
  डोंगरपाली
  डोंगरपुर
  डोंगराळी जमीनदारी
  डोंगरा
  डोंगरे, वासुदेव नारायण
  डोडोना
  डोनाटेलो
  डोंबगांव
  डोबरेनर
  डोंबारी
  डाब्रूजा
  डोम
  डोमल जात
  डोमिनिका
  डोरली
  डोव्हर
  डोहर
  ड्युडरनेक
  ड्युबॉपिएरी
  ड्युसेल्डॉर्फ
  ड्यूमा अलेक्झांडर
  ड्यूरर आल्ब्रेक्ट
  ड्रायडन, जॉन
  ड्रॉयमन
  ड्रेस्डेन
  ड्रोघेडा
  ड्विन्स्क
 
  ढक्की भाषा
  ढालगज
  ढालाईत
  ढीमर
  ढुंढये जैन
  ढेकूण
  ढेरा
  ढोर
 
 
  तगर
  तंगेल
  तंगौंग
  तंजावर
  तंजावरचें राजघराणें
  तडवी
  तंडागांव
  तंडो
  तंडोअडाम
  तंडोअलाहयार
  तंडोवागो
  तंडोमहमदखान
  तत्रक
  तंत्रग्रंथ
  तत्त्वज्ञान
  तनकपूर
  तनखा
  तनावल
  तनुकु तालुका
  तपकीर
  तपागच्छ
  तपून

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .