प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग चवदावा : जलपैगुरी - तपून

टिंबक्टु - फ्रेंच पश्चिम आफ्रिका; टिंबक्टु राज्याचें मुख्य शहर. नायगरच्या मुख्य प्रवाहापासून उत्तरेस नऊ मैलांवर उ. अ. १६० व पू. रे ५० यांच्यामध्यें आहे. या शहराला उंट व होडया (कॅनो) यांची भेटण्याची जागा, किंवा सहार्‍यातील सूदनचें बंदर म्हणतात. हें उत्तर आफ्रिकेंतील व नायगरच्या दक्षिण व पश्चिम भागांतील मालांच्या देवघेवीचें ठिकाण आहे. फ्रेंचांनीं १८९३-९४ सालीं हें शहर काबीज करण्यापूर्वी हें फार मोठें होतें. शहराच्या उत्तरेस व पश्चिमेस विस्तीर्ण जुन्या शहराचे पडके भाग दिसतात. फ्रेंचांनीं उत्तरेस व दक्षिणेस दोन किल्ले बांधलेले आहेत. हे वालुकामय अरण्याकडे व नदीकडे जाण्याच्या रस्त्यांचें संरक्षण करतात. फ्रेंचांच्या संरक्षणाखालीं लोक फिरून आल्यावर, येथील व्यापार वाढला, रस्ते बांधण्यात आले यूरोपियन शाळा, धर्ममंदिर व इतर संस्था स्थापण्यात आल्या, कापसाचें कापड विणणें, मातीचीं भांडीं करणें, कातडयाचें काम. कलाबतूचें काम हे येथील कमी महत्त्वाचे धंदे असून बहुतेक लोक फक्त व्यापार करतात. आसमंतांतील प्रदेशांशी व्यापार येथूनच चालतो. येथें फ्रेंच नाणें चालतें. येथें कांहीं मौल्यवान् अरबी हस्तलिखितें आहेत. विशेषत: टिंबक्टूच्या अबुरहमन सादीनें लिहिलेला सतराव्या शतकाचा मुदनचा इतिहास तारिख-एस-मुडान यांत आहे. हें मुसुलमानी शिक्षणाचें केंद्र आहे. पश्चिमेकडील मुख्य सूदन लोक व सहारांतील जाती येथे एकत्र सांपडतात. पश्चिमेस अरब अथवा अरब झालेले बर्बर लोक; लगतच सोंधोई लोक; नायगरच्या पलीकडे दक्षिणेस होम्ब्रोई टेंकडयांपर्यंत हरेबेनाटेन अथवा मिश्र टारेग लोक; शहराच्या जवळ फुला, मँडिगो व बंबारा लोक; व उत्तरेस आणि पूर्वेस इमोशाघ लोक आहेत. राज्यकारभार एका रुमा घराण्यातील कहिया म्हणजे मेयरच्या हाती वंशपरंपरागत असतो. १९ व्या शतकांत हा कहिया सत्ताधीश बखै घराण्याच्या संत्रानें चालत होता. या घराण्याचा शेरीफ म्हणून याला पश्चिम सहार्‍यात मान आहे.

इतिहास.-टिंबक्टूचा इतिहास जेने शहर व सोंघोई राज्य यांच्या इतिहासाशीं संलग्न आहे. सोंघोई लोक निग्रो जातीचे असून नाईल नदीच्या खोर्‍यातून नायगर प्रदेशांत आले आहेत असें म्हणतात. आठव्या शतकांत या लोकांनीं नायगर वळणांतील बराच प्रदेश काबीज करून टिंबक्टूपासून अगदीं आग्नेयीस सरळ रेषेंत २०० मैलांवर असलेलें गांव शहर बनविलें व ती आपली राजधानी केली. अकराव्या शतकांत ते मुसुलमान झाले. याशिवाय सोंघोई लोकांनी जेने बसविलें व या शहराला लवकरच बरेंच व्यापारी महत्त्व प्राप्त झालें. मध्यंतरी (११ व्या शतकांत) टिंबक्टू येथें ट्वारेगांनीं वसाहत केली. येथून उत्तरेस व्यापाराच्या सवलती आहेत असें पाहून जेनेच्या व्यापार्‍यानी आपले लोक (मुनीन) येथें पाठविले. सहारा व बर्बरीच्या व्यापार्‍यानां टिंबक्टु हें मीठ व इतर माल विकण्याचें व पश्चिम सूदरनचा माल विकत घेण्याकरितां चांगले ठिकाण आहे असे लवकरच माहीत झालें. बाराव्या अथवा तेराव्या शतकांत टिंबक्टु मँडिगो राजांच्या हातीं लागलें. येथील सोनें व मीठ यांच्या व्यापाराची ख्याती यूरोपांत देखील पसरली. १३५३ सालीं प्रसिध्द प्रवाशी इनबतूता हा येथें आला होता. १४३४ सालीं द्वारेग लोक या शहराचे मालक बनले. १४६९ सालीं सोंघोई राजा सुन्निअली यानें हें शहर काबीज केलें. सुन्नीचा मुलगा आस्किया याच्या कारकीर्दीत (१४९४-१५२९) या शहराचें वैभव फारच वाढलें. सांकोरचें विश्वविद्यालय पश्चिम सूदनमध्यें मुख्य झालें व येथें अहमदबाबा हा फार मोठा विद्वान् होऊन गेला. टिंबक्टूच्या संपत्तीनें मोरोक्कोचा सुलतान मोहून जाऊन त्यानें या शहरावर सैन्य पाठविलें. या सैन्यानें सोंघई राज्याचा गोड करून हें शहर घेतलें. सूर लोकांनीं येथें आपली राजधानी केली. मोरोक्कोहून नेमलेल्या पाशानें वीस वर्षे येथें राज्य केलें व मोरोक्को येथून फार लांब असल्यामुळें येथील सूर लोकांनीं मोरोक्कोच्या सुलतानाची सत्ता झुगारून दिली. एल् मन्सूरच्या बंदूकवाल्या शिपायांवरून नायगरच्या भूर लोकांनां रुमा म्हणत असत. हे लोक नेहमीं आपसांत भांडत व निग्रो लोकांनां छळत असत. दोनशें वर्षानंतर या जुलमामुळे १८ व्या शतकांत टिंबक्टू उजाड झालें होतें. बहुतेक देशांत बेबंदशाही माजली होती. १८०० सालीं द्वारेग लोकांनीं हें शहर काबीज केलें; १८१३ सालीं त्यांच्यापासून फुला लोकांनी तें घेतलें. व यांच्यापासून १८४० सालीं टुकुलोर लोकांनी घेतलें. १८९३ सालीं फ्रेंच लोक येथें आले तेव्हां हें शहर ट्वारेग लोकांच्या ताब्यांत होतें. फुला व ट्वारेग लोकांच्या जुलुमास येथील लोक इतके त्रासून गेले होते कीं त्यांनीं फ्रेंच तेथें आल्याबरोबर मुकाट्यानें शहराच्या वेशी उघडून त्यांनां आंत घेतलें.

फ्रेंच लोकांची शिंबंदी यावेळीं फार थोडी होती; तिचा ट्वारेग लोकांनीं नाश केला. १८९४ सालीं मोप्टीहून कर्नल बोनियर, हा फ्रेंच लोकांच्या मदतीस आला. हा कर्नल व शंभर लोक ट्वारेग लोकांनीं रात्रीं छापा घालून मारलें परंतु आपल्या विजयाचा फायदा घेतला नाहीं. लवकरच फ्रेंच सत्ता टिंबक्टु येथें कायमची स्थापली गेली.

फ्रेंच लोकांनीं काबीज करण्यापूर्वी या शहरांत १९ व्या शतकांत चार यूरोपियनप्रवाशी आले होते. १९०४ सालीं टिंबक्टु अप्पर सेनीगाल व नायगर या वसाहतींचा भाग झालें. टिंबक्टूशीं ब्रिटिशांचा झालेला संबंध थोडक्यांत सांगावयाचा म्हणजे बार्थ हा ब्रिटिश सरकारचा मुखत्यार म्हणून पश्चिम आफ्रिकेंत गेला. टिंबक्टु येथें बार्थ शेख सिदी महंमद एलबॅके याच्या रक्षणाखालीं होता. याजपासून ब्रिटिशसरकाराशीं मैत्री जोडण्याचीं पत्रे तो इंग्लंडला घेऊन गेला. उलट परराष्ट्रीय मंत्र्यानें १८५९ सालीं एलबंकेला पत्र लिहिलें. शेखाचा पुतण्या त्रिपोलीस गेला असतांना तेथील ब्रिटिश कान्सलनें एकबॅके व इतर नाय यांनां नजराणे दिले. यानंतर राजकीय संबंध वाढविण्याचा कोणताच प्रयत्न ब्रिटिश सरकारनें केला नाही व बार्थ गेल्यावर एकबॅकेची सत्ता फार वेळ टिकली नाही.

   

खंड १४ : जलपैगुरी - तपून  

 

 

 

  जलमस्तिष्क रोग
  जलयंत्रशास्त्र
  जलालपेठ
  जलालखंड
  जलालाबाद
  जलालाबाद, तहसील
  जलाली
  जलालुद्दीन मुहम्मद वल्खी
  जलालुद्दीन सयुती
  जलेश्वर
  जलेसर, तहसील
  जलोदर
  जलोपचार
  जव
  जवस
  जवादि डोंगर
  जवानबख्त मिर्झा
  जवासिया
  जव्हार
  जशपूर
  जसदन संस्थान
  जसपुर
  जसवंतनगर
  जसवंतसिंह, महाराणा
  जसील
  जस्टिन
  जस्टिनियन
  जस्त
  जस्सो
  जहागिराबाद
  जहागीर, जहागीरदार
  जहांगीर
  जहांगीर बादशहा
  जहाज फिरंगी
  जहाजपुर
  जहांदरशहा
  जहानआरा बेगम
  जहानाबाद
  जहनु
  जहलण
  जळगांव
  जळापूर
  जळापुर तालुका
  जळू
  जाई
  जाकोबाबाद
  जाखाऊ
  जाखन
  जांजगरि
  जाजमाउ
  जाट
  जाटपु
  जाटपोल
  जातक
  जाति
  जातिभेद
  जादम
  जादू
  जादूचा कंदील
  जाधव
  जाधवराई
  जॉन
  जानसाथ
  जॉनसन अॅंड्र
  जॉनसन, डॉय साम्युएल
  जानसार बावर
  जॉन, सेंट
  जानीबेग तुर्खन मिर्ज्ञा
  जानेफळ
  जानोजी निंबाळकर
  जाफना
  जाफरखान
  जाफराबाद
  जांब
  जांबवान
  जाबाल
  जांबु घोडा
  जाब्लोस्काव, पाल
  जांभळी जमीनदारी
  जांभूळ
  जांभेकर, बाळ गंगाधर
  जामखेड
  जामगड
  जामतारा
  जामदारखाना
  जामनगर
  जामनेर
  जामपुर
  जामराव कालवा
  जामी
  जामीनकी
  जामोद
  जाम्निया
  जायफळ, जायपत्री
  जारकर्म
  जॉर्ज टाऊन
  जॉर्ज राजे
  जॉर्जिया
  जालंदर, जिल्हा
  जालना
  जालवणकर, नारायणबोवा
  जालापहाड
  जालारी
  जालिआ
  जालोर
  जावजी दादाजी चौधरी
  जावड
  जावरा
  जावळी
  जावा
  जाविदखाना
  जासवंद
  जासी
  जासुंद
  जाहिरात
  जिऊ महाला
  जिगणी
  जिजाबाई
  जिजिराम
  जिंजी
  जितुलीया
  जिंतूर
  जिंद
  जिनकीर्ति
  जिनगर
  जिनप्रभ
  जिनीव्हा
  जिनेश्वरसुरि
  जिनोआ
  जिन्सीवाले, श्रीधर गणेश
  जिप्सी
  जिब्राल्टर
  जियागंज
  जिरंग
  जिरळ कामसोळी
  जिराफ
  जिंरार
  जिराईतखाना
  जिरें
  जिलेटिन
  जिवबादादा बाक्षी
  जीन मेरी रोलंड
  जीवकचिंतामणी
  जीवधन किल्ला
  जीवनकार्यविचार
  जीवन्मुक्त
  जुई
  जुगार
  जुगोस्लाव्हिया
  जुजुत्सु
  जुझोतिया ब्राह्मण
  जुडा
  जुडीआ
  जुतोघ
  जुनागड
  जुनापाणी
  जुनापादर
  जुनो
  जुनोना
  जुन्नर
  जुपिटर
  जुबल
  जुबो
  जुभखा
  जुव्हेनल
  जूब
  जूल, जेम्स प्रेस्कॉट
  जेऊर
  जेकब
  जेजाकभुक्ति उर्फ जिझोटी
  जेजुरी
  जेझील
  जेतपुर
  जेघे
  जेना
  जेपाळ
  जेफर्सन, थॉमस
  जेबील
  जेम्सटाऊन
  जेम्स मेरी सॅन्ड्स
  जेम्स राजे
  जेयोर
  जेरिको
  जेरिझिम
  जेरुसलेम
  जेरेसा
  जेर्हा
  जेलेपला
  जेल्डर्लंड
  जेवर
  जेव्होंन्स, विल्यम स्टॅनले
  जेष्ठमध
  जेसर
  जेसरी
  जेसलमीर
  जेसुइट लोक
  जेजोर, जिल्हा
  जेहोव्ह
  जैटिया
  जैटियापूर
  जैन, संप्रदाय
  जैनेंद्र व्याकरण
  जैमिनी
  जैस
  जैसवाय
  जोक्जाकर्त
  जोग, कृष्णाजी महादेव
  जोगापरमानंद
  जोगी
  जोगेश्वरी
  जोडिया
  जोतिबाचा डोंगर
  जोत्याजी केसरकर
  जोदिया
  जोधपुर
  जोधबाई
  जोन ऑफ आर्क
  जोनगन
  जोनपुर
  जोनराज
  जोन्स, सर विल्यम
  जोबत, संस्थान
  जोरा
  जोरिय
  जो-हाट
  जोवई
  जोशी
  जोशी, अण्णा मार्तंड
  जोशी, गणेश कृष्ण
  जोशी, गणेश वासुदेव
  जोशी, गणेश व्यंकटेश
  जोशी, चासकर
  जोशी, बारामतीकर
  जोशीमठ
  जोहानिस्बर्ग
  जोहानीझबर्ग
  जोहार
  जोही
  जोहोर
  जौगड
  जौहरीफरवी
  ज्यूटीगल्पा
  ज्योतिपंत महाभागवत
  ज्योति:शास्त्र
  ज्योतिष्टोम
  ज्योती
  ज्वर
  ज्वांग, पट्टुआ
  ज्वारी
  ज्वालामुखी
 
  झऊरी मुल्ला
  झगरपूर
  झज्जर
  झंझरपुर
  झमानशहा
  झमानिया
  झमीनदवार
  झरथुष्ट्र
  झलिदा
  झलून
  झाकाटेकस
  झांग, जिल्हा
  झांजी
  झांझमेर
  झांझीबार
  झाडीतेलंग
  झानेसव्हील
  झान्टे
  झान्थस
  झाफरखान
  झाफरवाल
  झाबिताखान
  झाबुआ
  झाबुलीस्तान
  झाबेल
  झांबेसी नदी
  झांबोअंग
  झामपोदर
  झामसिंग
  झामोरा
  झामोरीन
  झार
  झारगर जात
  झारा
  झारापाप्रा
  झा-होन
  झालकाटि
  झालरपाटण
  झालवान
  झालावाड
  झालावाड संस्थान
  झालोड
  झांशी, जिल्हा
  झांशीची राणी, लक्ष्मीबाई
  झिंगकलिंग हकमती
  झिगन
  झिंझुवाडा
  झितोमीर
  झिनत-उन-निसा बेगम
  झिंपी तौडू
  झियाउद्दीन बरनी
  झिरा
  झिरी
  झिवारत
  झीटून
  झीत्झ
  झीनवर
  झीनॉफानेझ
  झीलंड
  झुंगेरिया
  झुंझुनु
  झुबेदा खातुन
  झुब्दतुन्निसा
  झुरळ
  झुलफिकारखान
  झुलुलंड
  झूवा
  झूरिच
  झूसी
  झेंद-अवेस्ता
  झेनागा
  झेनाटा
  झेनिद
  झेनोफोन
  झेनोबिआ
  झेप्पेलिन, काऊंट फर्डिनंड
  झेब-उन्-निसा बेगम
  झेब्रा
  झेरबस्ट
  झेरिआ
  झेर्नोविट्झ
  झेलम
  झेलम कालवा
  झेलम नदी
  झेलम वसाहत
  झैदपूर
  झैनखान कोक
  झैनाबादी महाल
  झैनुल अबिदिन
  झैमुख्त
  झैसान
  झोडगे
  झोब जिल्हा
  झोला, एमिली एडवर्ड चार्लस
 
 
  टंकारी
  टक्कर देश
  टक्का
  टझी
  टनब्रिजवेल्स
  टरपेलट
  टर्गो, अॅन रॉबर्ट जॅक्स
  टनेंट
  टॅव्हर्नियर
  टॅसिटस कॉनेंलिअस
  टस्कुलम्
  टांकणखार
  टांक तहशील
  टाकळ
  टाकळ घांट
  टाकळा
  टांकळी
  टाकळी बुदुक
  टाकी
  टॉंगकिंग
  टांगानिका
  टांगानिका प्रदेश
  टागोर, देवेन्द्रनाथ
  टागोर, राजा सौरेन्द्र मोहन
  टाटा, जमशेटजी नसरवानजी
  टाटा, सर रतन
  टोंड, कर्नल
  टॉडहंटर, आयझॅक
  टान्जीर
  टापिओका(कासावा)
  टायको ब्राही
  टायग्रे
  टायबर
  टायबेरिअस
  टायर
  टाराक्विनी
  टारांटो
  टारिसेली, इव्हर्जिलिस्टा
  टारेटम्
  टॉके
  टानों
  टार्सस
  टालबॉट, विल्यम हेनरी
  टालमड
  टॉलस्टॉय, लिओ
  टॉलेमी क्लॉडिअम
  टॉलमी फिलाडेल्फस
  टालेरंड, पेरीगॉर्ड प्रिन्स
  टावी
  टासमन, अबेल जॅन्सेन
  टासी
  टिकमगड
  टिटवी
  टिटागड
  टिडोर
  टिन्डाल जॉन
  टिपगड डोंगर
  टिपरा जात
  टिप्पू सुलतान
  टिप्पेरा
  टिफ्लिस
  टिंबक्टु
  टिंबा
  टिबेस्टी
  टिम्माड
  टिरोल
  टिलोता खैरी
  टिल्सिट
  टिळक, बाळ गंगाधर
  टीजिआ
  टीरिआ
  टुलुझ
  टूर्नें
  टूलाँ
  टेकचंद मुनशी
  टेक्सस
  टेगर्नसी
  टेग्युसीगलपा
  टंट, पिटर गथ्री
  टेन, हिप्पोलाइट अडोल्फ
  टेनेस्सी
  टेंपलबार
  टेबल माउंटन
  टेंभुरणी
  टेमेश्वार
  टेराडेलफ्यूगो
  टेलर, फिलिप मेडोज
  टेसिफॉन
  टैन-शान पर्वत
  टोक, संस्थान
  टोकिओ
  टोगोलंड
  टोचीनदी
  टोन, थिओबाल्ड वूल्फ
  टोपल्या
  टोबेगो
  टोमाटो
  टोराँटो
  टोरी फत्तेपूर
  टोलेडो
  टोवला
  टोशाम
  टोळ
  टौंगी
  टौंगुप
  टौंगू
  टौंग्थ
  टौंग्यु
  ट्युनिस
  ट्युनीशिआ
  ट्यूस
  ट्रॅलिझ
  ट्रान्सवाल
  ट्राम्बे
  ट्रॉय अथवा ट्रोड
  ट्रिनिदाद
  ट्रिपोली, प्रांत
  ट्रिबिझाँड
  ट्रीएस्टे
  ट्रटिश्के, हेन्रिक व्हॉन
  ट्रेंट
  ट्विकनहॅम
  ट्विन, मार्क
 
  ठग-ठगी
  ठठ्ठा
  ठाकुर
  ठाकुरगांव
  ठाकूरदासबोवा
  ठाकूरद्वार
  ठाणभवान
  ठाणें
 
  डॅडी
  डॅन
  डॅनिएल
  डन् कर्कं
  डॅन्झिग
  डफरिन, लार्ड
  डफळे
  डंबल
  डबलबीन
  डंबार्टन
  डब्लिन
  डभई
  डमडम
  डरहॅम
  डर्बी
  डलहौसी, लॉर्ड
  डलास
  डहोमे
  डॉक
  डाका, जिल्हा
  डाकोर
  डांग
  डांगची
  डांगर
  डांगी
  डांग्या खोकला
  डाग्वेरे, एल्. जे. एम.
  डोन नदी
  डान्यूब नदी
  डाबी
  डामर
  डायमंड हारबर
  डायमंड बेट
  डायोजेनीस
  डार्टमाउथ
  डार्डानेल्स
  डार्विन, चार्लस रॉबर्ट
  डॉलफिनचें नोंज
  डाल्टन, जॉन
  डास
  डाहाणु
  डाळिंब
  डिंक
  डिकन्स, चार्लस
  डिकेमाली
  डिक्वेन्सि, थॉमस
  डिंगरी
  डिंगणकर, मोरो विश्वनाथ
  डिडीमी
  डिडेरोट डेनिस
  डिफो, ड्यानिअल
  डिवार, सर जेम्स
  डी अर्लेबर्ट
  डीग
  डीगची लढाई
  डी बॉइने
  डीसा
  डुकर
  डुकी
  डुक्करकंद
  डुंगर
  डुप्ले
  डुम जात
  डुरिअन
  डूलचेन्यो
  डूलाँग
  डेकॅपोलिस
  डेकाटें
  डेडिआगॅच
  डेन्मार्क
  डेन्व्हर
  डेमॉस्थेनीस
  डेमिएटा
  डेमोक्रिटस
  डेराइस्मायलखान
  डेरागाझीखान
  डेरागोपीपूर
  डेराजात
  डेरानानक
  डेरापूर
  डेलफाय
  डेलवेअर
  डेव्हनपोर्ट
  डेव्ही
  डेहराडून
  डोंगरगड
  डोंगरपाली
  डोंगरपुर
  डोंगराळी जमीनदारी
  डोंगरा
  डोंगरे, वासुदेव नारायण
  डोडोना
  डोनाटेलो
  डोंबगांव
  डोबरेनर
  डोंबारी
  डाब्रूजा
  डोम
  डोमल जात
  डोमिनिका
  डोरली
  डोव्हर
  डोहर
  ड्युडरनेक
  ड्युबॉपिएरी
  ड्युसेल्डॉर्फ
  ड्यूमा अलेक्झांडर
  ड्यूरर आल्ब्रेक्ट
  ड्रायडन, जॉन
  ड्रॉयमन
  ड्रेस्डेन
  ड्रोघेडा
  ड्विन्स्क
 
  ढक्की भाषा
  ढालगज
  ढालाईत
  ढीमर
  ढुंढये जैन
  ढेकूण
  ढेरा
  ढोर
 
 
  तगर
  तंगेल
  तंगौंग
  तंजावर
  तंजावरचें राजघराणें
  तडवी
  तंडागांव
  तंडो
  तंडोअडाम
  तंडोअलाहयार
  तंडोवागो
  तंडोमहमदखान
  तत्रक
  तंत्रग्रंथ
  तत्त्वज्ञान
  तनकपूर
  तनखा
  तनावल
  तनुकु तालुका
  तपकीर
  तपागच्छ
  तपून

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .