प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग चवदावा : जलपैगुरी - तपून

टाँगकिंग - (टांकिन) फ्रेंच इंडो-चायनामधील विभाग. उ. अ. २० व २३ १/२’ आणि पू. रे. १०२ व १०८ १/२' यांच्या दरम्यान आहे. टाँगकिंग हें एक फ्रान्सचें संरक्षित संस्थान आहे. याच्या उत्तरेस, वांगटंग, वांग-सि, यूनन वगैरे चिनी प्रांत; पश्चिमेस लायस; दक्षिणेस आनाम आणि पूर्वेस टाँगकिंगचें आखात आहे. एकंदर लोकसख्या (१९१४) ६११९७२० असून त्यांपैकीं सुमारें ३३००० चिनी व ६००० यूरोपियन आहेत. बहुतेक वस्ती ''अनामी'' लोकांची आहे. कांहीं रानटी जाती- (उदा. मौंग, थो, थाइबिन्न वगैरे) उत्तरेकडील भागांत आढळतात. येथील हवा यूरोपियनांस मानवेल अशीच आहे.

तांदूळ, कॉफी, तंबाखू, रॅमी, कागदी झाड (पेपर ट्री), कापूस, ताग, ऊंस वगैरेंची लागवड संस्थानांत होतें. तांदुळाच्या लागवडीला विशेष महत्त्व देण्यांत येतें. अलीकडे रेशमी किड्यांच्या वाढीच्या धंद्याला बरेंच महत्त्व येऊं लागलें आहे. सोनें, तांबें, जस्त, शिसें वगैरे धातूंच्या खाणी आढळतात. खाणी-काम अल्पप्रमाणांत चालतें. धान्य, दारू, कापड, पेट्रोलियम, कांचसामान, कागद, कमावलेलीं कातडीं, हत्यारें, दारूगोळा वगैरे ३५।३६ लक्ष पौंड किंमतीचा माल परदेशाहून येतो. तांदूळ, रबर, ताग वगैरे सुमारें १५ लाख पौंड किंमतीचा माल बाहेरदेशीं रवाना होतो. कांहीं ठिकाणीं (उदा. हनाय, हायफांग, नामढिन्न) सुताच्या गिरण्या आहेत. या प्रदेशांत कागदकारखान्यास विशेष महत्त्व आहे. मुलामा देणें, जडावाचें काम करणें, वगैरेसंबंधीं, येथील रहिवाशी फार कुशल आहेत. हांगकांग व युन्नान यांमधील टांगकिंगच्या मार्गानें चालणारा देवघेवीचा व्यापार फार महत्त्वाचा आहे. व्यापार प्राय: चिनी लोकांच्या हातीं आहे. येथील नदी ''साँग-कोई'' फार महत्त्वाची असून तीवरूनच मालाची ने आण होते.

इ ति हा स.- टांगकिंगचा पूर्वइतिहास प्रस्तावनाखंड भाग पहिला, पान १९७, वर सांपडेल. १८०१ पर्यंत टाँगकिंग हें अनामला जोडलेलें होतें. व त्याच सालीं अनामच्या राजानें तें आपल्या ताब्यांत घेतलें. अनाम प्रांतांत १८६२ च्या तहाअन्वयें चांगला जम बसविल्यानंतर फ्रेंच लोकांचें टाँगकिंगकडे लक्ष्य वळलें. कारण खनिज द्रव्यासंबंधीं टाँगकिंगची फार प्रसिद्धि आहे. उत्तरेकडील प्रांतांत दंगेधोपे होऊं लागले हें पाहून फ्रेंचांनां, टाँगकिंगच्या कारभारांत लक्ष घालण्यास एक कारण सांपडलें. १८७० च्या फ्रँको-जर्मन युद्धामुळें या गोष्टीस आळा बसला होता. तथापि जीअन डयूप्यूइज नामक एक व्यापारी, साँगकोइ नदीपर्यंत आपला प्रवेश व्हावा म्हणून तडजोड करीत होता. फ्रेंचांनां व्यापारी मार्ग खुला असावा म्हणून कॅप्टन सेनेझ हाहि प्रयत्‍न करीत होता. परंतु वरील व्यापारी व आरमारी अधिकारी यांनां टाँगकिंग लोक दाद देईनात, हें पाहून डयूप्यूइजनें नदीपर्यंत जुलमानें जाण्याचा बेत केला. डयूप्यूइज हा हॅनोइ येथें गेल्यानंतर त्यानें त्या ठिकाणाहून निघून जावें म्हणून हुकूम देण्यांत आला. टाँगकिंग अधिकार्‍यांचें व गार्निअरचें पटेनासें झाल्यामुळें गार्निअरनें पांच किल्ले हस्तगत केले. पुढें टाँगकिंग लोकांनीं उलट हल्ला करून कांहीं हॅनोइ जवळचीं खेडीं परत मिळविलीं. शेवटीं फिलॅस्ट्रे यानें अधिकार्‍याशीं तह केला व त्यांत असें ठरलें कीं, साँगकोइ, हॅनोइ व हैफौंग या ठिकाणीं व्यापार करण्यास फ्रेंचांनां अधिकार देण्यांत यावा.

मध्यंतरीं अनामी अधिकारी हे फ्रेंचांविरुद्ध चिनी लोकांचीं सहानुभूति व मदत मिळविण्याची खटपट करीत होते. अनामी राजानें पेकिंगच्या दरबारास पत्रें लिहिलीं व देणग्याहि पाठविल्या. पुढें १८८३ मध्यें एक तह झाला व त्याप्रमाणें टाँगकिंगमधून आपलें अनामी सैन्य राजानें काढून न्यावें असें ठरलें. १८८४ सालीं एक तह झाला व ह्यांत टाँगकिंगच्या उत्तरेकडील प्रांतांमधून चीननें आपलें सैन्य न्यावें असें ठरलें, पुढें, ह्यू येथें एक दुसरा तह झाला. त्यांत अनाम व टाँगकिंग येथील फ्रेंचांचें महत्त्व कायम राहण्यासंबंधीं ठराव झाला. १८८५ सालीं पुन्हां युद्धास सुरवात झाली व लँगसन् हें ठिकाण फ्रेंचांनीं हस्तगत केलें. सर रॉबर्ट हार्ट यानें चीनबरोबर तह केला. जून १८८५ मध्यें टेंटसिन् येथें एक तह झाला व त्यांत असें ठरलें कीं, अनाम व टाँगकिंग यांवर फ्रान्सची मालकी असावी व फ्रेंच लोकांनीं फोर्मासा व पेस्कॅडोरेस हीं ठिकाणें सोडून द्यावींत.

रा ज्य व्य व स्था.- संस्थानाचे २० जिल्हे असून जिल्ह्यानिशी एक अधिकारी असतो. त्यास ''रेसिडेंट'' असें म्हणतात. प्रत्येक जिल्ह्यास एक कार्यकारी मंडळ दिलेलें आहे. मंडळाचे सभासद लोकनियुक्त असतात. सभासदांनां 'नोटेबलस' असें म्हणतात. मंडळाला, जिल्ह्याचें अंदाजपत्रक करणें वगैरेसंबंधीं हक्क दिलेले आहेत. फ्रेंच सरकारला जबाबदार असा सर्व संस्थानावर एक वरिष्ठ अधिकारी व प्रतिनिधी आहे. याला ''रेसिडेंट सुपीरियर'' असें म्हणतात. ''अनाम'' प्रमाणेंच एकंदर राज्यपद्धति आहे. रेसिडेंट-सुपीरियर हनोयी येथें असतो. हनोयी येथें फौजदारी व अपील कोर्ट आहे.

   

खंड १४ : जलपैगुरी - तपून  

 

 

 

  जलमस्तिष्क रोग
  जलयंत्रशास्त्र
  जलालपेठ
  जलालखंड
  जलालाबाद
  जलालाबाद, तहसील
  जलाली
  जलालुद्दीन मुहम्मद वल्खी
  जलालुद्दीन सयुती
  जलेश्वर
  जलेसर, तहसील
  जलोदर
  जलोपचार
  जव
  जवस
  जवादि डोंगर
  जवानबख्त मिर्झा
  जवासिया
  जव्हार
  जशपूर
  जसदन संस्थान
  जसपुर
  जसवंतनगर
  जसवंतसिंह, महाराणा
  जसील
  जस्टिन
  जस्टिनियन
  जस्त
  जस्सो
  जहागिराबाद
  जहागीर, जहागीरदार
  जहांगीर
  जहांगीर बादशहा
  जहाज फिरंगी
  जहाजपुर
  जहांदरशहा
  जहानआरा बेगम
  जहानाबाद
  जहनु
  जहलण
  जळगांव
  जळापूर
  जळापुर तालुका
  जळू
  जाई
  जाकोबाबाद
  जाखाऊ
  जाखन
  जांजगरि
  जाजमाउ
  जाट
  जाटपु
  जाटपोल
  जातक
  जाति
  जातिभेद
  जादम
  जादू
  जादूचा कंदील
  जाधव
  जाधवराई
  जॉन
  जानसाथ
  जॉनसन अॅंड्र
  जॉनसन, डॉय साम्युएल
  जानसार बावर
  जॉन, सेंट
  जानीबेग तुर्खन मिर्ज्ञा
  जानेफळ
  जानोजी निंबाळकर
  जाफना
  जाफरखान
  जाफराबाद
  जांब
  जांबवान
  जाबाल
  जांबु घोडा
  जाब्लोस्काव, पाल
  जांभळी जमीनदारी
  जांभूळ
  जांभेकर, बाळ गंगाधर
  जामखेड
  जामगड
  जामतारा
  जामदारखाना
  जामनगर
  जामनेर
  जामपुर
  जामराव कालवा
  जामी
  जामीनकी
  जामोद
  जाम्निया
  जायफळ, जायपत्री
  जारकर्म
  जॉर्ज टाऊन
  जॉर्ज राजे
  जॉर्जिया
  जालंदर, जिल्हा
  जालना
  जालवणकर, नारायणबोवा
  जालापहाड
  जालारी
  जालिआ
  जालोर
  जावजी दादाजी चौधरी
  जावड
  जावरा
  जावळी
  जावा
  जाविदखाना
  जासवंद
  जासी
  जासुंद
  जाहिरात
  जिऊ महाला
  जिगणी
  जिजाबाई
  जिजिराम
  जिंजी
  जितुलीया
  जिंतूर
  जिंद
  जिनकीर्ति
  जिनगर
  जिनप्रभ
  जिनीव्हा
  जिनेश्वरसुरि
  जिनोआ
  जिन्सीवाले, श्रीधर गणेश
  जिप्सी
  जिब्राल्टर
  जियागंज
  जिरंग
  जिरळ कामसोळी
  जिराफ
  जिंरार
  जिराईतखाना
  जिरें
  जिलेटिन
  जिवबादादा बाक्षी
  जीन मेरी रोलंड
  जीवकचिंतामणी
  जीवधन किल्ला
  जीवनकार्यविचार
  जीवन्मुक्त
  जुई
  जुगार
  जुगोस्लाव्हिया
  जुजुत्सु
  जुझोतिया ब्राह्मण
  जुडा
  जुडीआ
  जुतोघ
  जुनागड
  जुनापाणी
  जुनापादर
  जुनो
  जुनोना
  जुन्नर
  जुपिटर
  जुबल
  जुबो
  जुभखा
  जुव्हेनल
  जूब
  जूल, जेम्स प्रेस्कॉट
  जेऊर
  जेकब
  जेजाकभुक्ति उर्फ जिझोटी
  जेजुरी
  जेझील
  जेतपुर
  जेघे
  जेना
  जेपाळ
  जेफर्सन, थॉमस
  जेबील
  जेम्सटाऊन
  जेम्स मेरी सॅन्ड्स
  जेम्स राजे
  जेयोर
  जेरिको
  जेरिझिम
  जेरुसलेम
  जेरेसा
  जेर्हा
  जेलेपला
  जेल्डर्लंड
  जेवर
  जेव्होंन्स, विल्यम स्टॅनले
  जेष्ठमध
  जेसर
  जेसरी
  जेसलमीर
  जेसुइट लोक
  जेजोर, जिल्हा
  जेहोव्ह
  जैटिया
  जैटियापूर
  जैन, संप्रदाय
  जैनेंद्र व्याकरण
  जैमिनी
  जैस
  जैसवाय
  जोक्जाकर्त
  जोग, कृष्णाजी महादेव
  जोगापरमानंद
  जोगी
  जोगेश्वरी
  जोडिया
  जोतिबाचा डोंगर
  जोत्याजी केसरकर
  जोदिया
  जोधपुर
  जोधबाई
  जोन ऑफ आर्क
  जोनगन
  जोनपुर
  जोनराज
  जोन्स, सर विल्यम
  जोबत, संस्थान
  जोरा
  जोरिय
  जो-हाट
  जोवई
  जोशी
  जोशी, अण्णा मार्तंड
  जोशी, गणेश कृष्ण
  जोशी, गणेश वासुदेव
  जोशी, गणेश व्यंकटेश
  जोशी, चासकर
  जोशी, बारामतीकर
  जोशीमठ
  जोहानिस्बर्ग
  जोहानीझबर्ग
  जोहार
  जोही
  जोहोर
  जौगड
  जौहरीफरवी
  ज्यूटीगल्पा
  ज्योतिपंत महाभागवत
  ज्योति:शास्त्र
  ज्योतिष्टोम
  ज्योती
  ज्वर
  ज्वांग, पट्टुआ
  ज्वारी
  ज्वालामुखी
 
  झऊरी मुल्ला
  झगरपूर
  झज्जर
  झंझरपुर
  झमानशहा
  झमानिया
  झमीनदवार
  झरथुष्ट्र
  झलिदा
  झलून
  झाकाटेकस
  झांग, जिल्हा
  झांजी
  झांझमेर
  झांझीबार
  झाडीतेलंग
  झानेसव्हील
  झान्टे
  झान्थस
  झाफरखान
  झाफरवाल
  झाबिताखान
  झाबुआ
  झाबुलीस्तान
  झाबेल
  झांबेसी नदी
  झांबोअंग
  झामपोदर
  झामसिंग
  झामोरा
  झामोरीन
  झार
  झारगर जात
  झारा
  झारापाप्रा
  झा-होन
  झालकाटि
  झालरपाटण
  झालवान
  झालावाड
  झालावाड संस्थान
  झालोड
  झांशी, जिल्हा
  झांशीची राणी, लक्ष्मीबाई
  झिंगकलिंग हकमती
  झिगन
  झिंझुवाडा
  झितोमीर
  झिनत-उन-निसा बेगम
  झिंपी तौडू
  झियाउद्दीन बरनी
  झिरा
  झिरी
  झिवारत
  झीटून
  झीत्झ
  झीनवर
  झीनॉफानेझ
  झीलंड
  झुंगेरिया
  झुंझुनु
  झुबेदा खातुन
  झुब्दतुन्निसा
  झुरळ
  झुलफिकारखान
  झुलुलंड
  झूवा
  झूरिच
  झूसी
  झेंद-अवेस्ता
  झेनागा
  झेनाटा
  झेनिद
  झेनोफोन
  झेनोबिआ
  झेप्पेलिन, काऊंट फर्डिनंड
  झेब-उन्-निसा बेगम
  झेब्रा
  झेरबस्ट
  झेरिआ
  झेर्नोविट्झ
  झेलम
  झेलम कालवा
  झेलम नदी
  झेलम वसाहत
  झैदपूर
  झैनखान कोक
  झैनाबादी महाल
  झैनुल अबिदिन
  झैमुख्त
  झैसान
  झोडगे
  झोब जिल्हा
  झोला, एमिली एडवर्ड चार्लस
 
 
  टंकारी
  टक्कर देश
  टक्का
  टझी
  टनब्रिजवेल्स
  टरपेलट
  टर्गो, अॅन रॉबर्ट जॅक्स
  टनेंट
  टॅव्हर्नियर
  टॅसिटस कॉनेंलिअस
  टस्कुलम्
  टांकणखार
  टांक तहशील
  टाकळ
  टाकळ घांट
  टाकळा
  टांकळी
  टाकळी बुदुक
  टाकी
  टॉंगकिंग
  टांगानिका
  टांगानिका प्रदेश
  टागोर, देवेन्द्रनाथ
  टागोर, राजा सौरेन्द्र मोहन
  टाटा, जमशेटजी नसरवानजी
  टाटा, सर रतन
  टोंड, कर्नल
  टॉडहंटर, आयझॅक
  टान्जीर
  टापिओका(कासावा)
  टायको ब्राही
  टायग्रे
  टायबर
  टायबेरिअस
  टायर
  टाराक्विनी
  टारांटो
  टारिसेली, इव्हर्जिलिस्टा
  टारेटम्
  टॉके
  टानों
  टार्सस
  टालबॉट, विल्यम हेनरी
  टालमड
  टॉलस्टॉय, लिओ
  टॉलेमी क्लॉडिअम
  टॉलमी फिलाडेल्फस
  टालेरंड, पेरीगॉर्ड प्रिन्स
  टावी
  टासमन, अबेल जॅन्सेन
  टासी
  टिकमगड
  टिटवी
  टिटागड
  टिडोर
  टिन्डाल जॉन
  टिपगड डोंगर
  टिपरा जात
  टिप्पू सुलतान
  टिप्पेरा
  टिफ्लिस
  टिंबक्टु
  टिंबा
  टिबेस्टी
  टिम्माड
  टिरोल
  टिलोता खैरी
  टिल्सिट
  टिळक, बाळ गंगाधर
  टीजिआ
  टीरिआ
  टुलुझ
  टूर्नें
  टूलाँ
  टेकचंद मुनशी
  टेक्सस
  टेगर्नसी
  टेग्युसीगलपा
  टंट, पिटर गथ्री
  टेन, हिप्पोलाइट अडोल्फ
  टेनेस्सी
  टेंपलबार
  टेबल माउंटन
  टेंभुरणी
  टेमेश्वार
  टेराडेलफ्यूगो
  टेलर, फिलिप मेडोज
  टेसिफॉन
  टैन-शान पर्वत
  टोक, संस्थान
  टोकिओ
  टोगोलंड
  टोचीनदी
  टोन, थिओबाल्ड वूल्फ
  टोपल्या
  टोबेगो
  टोमाटो
  टोराँटो
  टोरी फत्तेपूर
  टोलेडो
  टोवला
  टोशाम
  टोळ
  टौंगी
  टौंगुप
  टौंगू
  टौंग्थ
  टौंग्यु
  ट्युनिस
  ट्युनीशिआ
  ट्यूस
  ट्रॅलिझ
  ट्रान्सवाल
  ट्राम्बे
  ट्रॉय अथवा ट्रोड
  ट्रिनिदाद
  ट्रिपोली, प्रांत
  ट्रिबिझाँड
  ट्रीएस्टे
  ट्रटिश्के, हेन्रिक व्हॉन
  ट्रेंट
  ट्विकनहॅम
  ट्विन, मार्क
 
  ठग-ठगी
  ठठ्ठा
  ठाकुर
  ठाकुरगांव
  ठाकूरदासबोवा
  ठाकूरद्वार
  ठाणभवान
  ठाणें
 
  डॅडी
  डॅन
  डॅनिएल
  डन् कर्कं
  डॅन्झिग
  डफरिन, लार्ड
  डफळे
  डंबल
  डबलबीन
  डंबार्टन
  डब्लिन
  डभई
  डमडम
  डरहॅम
  डर्बी
  डलहौसी, लॉर्ड
  डलास
  डहोमे
  डॉक
  डाका, जिल्हा
  डाकोर
  डांग
  डांगची
  डांगर
  डांगी
  डांग्या खोकला
  डाग्वेरे, एल्. जे. एम.
  डोन नदी
  डान्यूब नदी
  डाबी
  डामर
  डायमंड हारबर
  डायमंड बेट
  डायोजेनीस
  डार्टमाउथ
  डार्डानेल्स
  डार्विन, चार्लस रॉबर्ट
  डॉलफिनचें नोंज
  डाल्टन, जॉन
  डास
  डाहाणु
  डाळिंब
  डिंक
  डिकन्स, चार्लस
  डिकेमाली
  डिक्वेन्सि, थॉमस
  डिंगरी
  डिंगणकर, मोरो विश्वनाथ
  डिडीमी
  डिडेरोट डेनिस
  डिफो, ड्यानिअल
  डिवार, सर जेम्स
  डी अर्लेबर्ट
  डीग
  डीगची लढाई
  डी बॉइने
  डीसा
  डुकर
  डुकी
  डुक्करकंद
  डुंगर
  डुप्ले
  डुम जात
  डुरिअन
  डूलचेन्यो
  डूलाँग
  डेकॅपोलिस
  डेकाटें
  डेडिआगॅच
  डेन्मार्क
  डेन्व्हर
  डेमॉस्थेनीस
  डेमिएटा
  डेमोक्रिटस
  डेराइस्मायलखान
  डेरागाझीखान
  डेरागोपीपूर
  डेराजात
  डेरानानक
  डेरापूर
  डेलफाय
  डेलवेअर
  डेव्हनपोर्ट
  डेव्ही
  डेहराडून
  डोंगरगड
  डोंगरपाली
  डोंगरपुर
  डोंगराळी जमीनदारी
  डोंगरा
  डोंगरे, वासुदेव नारायण
  डोडोना
  डोनाटेलो
  डोंबगांव
  डोबरेनर
  डोंबारी
  डाब्रूजा
  डोम
  डोमल जात
  डोमिनिका
  डोरली
  डोव्हर
  डोहर
  ड्युडरनेक
  ड्युबॉपिएरी
  ड्युसेल्डॉर्फ
  ड्यूमा अलेक्झांडर
  ड्यूरर आल्ब्रेक्ट
  ड्रायडन, जॉन
  ड्रॉयमन
  ड्रेस्डेन
  ड्रोघेडा
  ड्विन्स्क
 
  ढक्की भाषा
  ढालगज
  ढालाईत
  ढीमर
  ढुंढये जैन
  ढेकूण
  ढेरा
  ढोर
 
 
  तगर
  तंगेल
  तंगौंग
  तंजावर
  तंजावरचें राजघराणें
  तडवी
  तंडागांव
  तंडो
  तंडोअडाम
  तंडोअलाहयार
  तंडोवागो
  तंडोमहमदखान
  तत्रक
  तंत्रग्रंथ
  तत्त्वज्ञान
  तनकपूर
  तनखा
  तनावल
  तनुकु तालुका
  तपकीर
  तपागच्छ
  तपून

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .