प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग चवदावा : जलपैगुरी - तपून

टर्गो, अ‍ॅन रॉबर्ट जॅक्स (१७२७-१७८१) - हा फ्रेंच मुत्सद्दी व अर्थशास्त्रज्ञ पॅरिसमध्यें १७२७ मे रोजीं जन्मला. त्याचा बाप मायकेल ईटीन टर्गो हा पॅरिसच्या व्यापार्‍यांचा मुख्य अधिकारी होता. टर्गो हें जुनें नार्मन घराणें आहे. चर्चमध्यें नोकरी करण्याच्या उद्देशानें टर्गोचें शिक्षण होऊन १७४९ सालीं त्याचा त्या नोकरींत शिरकावहि झाला. पण त्याला अर्थशास्त्राची व कविता करण्याची फार आवड असे. १७५० सालीं चर्चची नोकरी त्यानें सोडून दिली. १७५२ मध्ये तो पॅरिसच्या पार्लमेंटचा कौन्सिलर व स. १७५४ मध्यें चेंबर रायलचा सभासद झाला. १७५५-५६ सालीं गोर्नेबरोबर तो फ्रान्समधील प्रांतांची व्यापारीदृष्ट्या पाहणी करीत फिरला. स. १७६० मध्यें त्याची व्होल्टेयरबरोबर ओळख होऊन दृढ मैत्री जमली. याच सुमारास बर्‍याच निसर्गवादी विद्वानांशीं त्याचा परिचय झाला. तसेंच या सर्व काळांत त्यानें अनेक शास्त्र-शाखांचा व प्राचीन आणि अर्वाचीन भाषांचा अभ्यास चालविला होता. १७६० पर्यंतच्या काळांत त्यानें अनेक भाषांतरित लेख, निबंध आणि एन्सायक्लोपीडिया (ज्ञानकोशा) करतां व डिक्शनरी टू कॉमर्स (व्यापारी कोशा) करितां निरनिराळ्या विषयांवर लेख लिहिले. स. १७६१ मध्यें त्याला लिमॉगेस या अत्यंत गरीब व करांच्या ओझ्याखालीं अत्यंत वांकलेल्या प्रांताच अधिकारी नेमण्यांत आलें. निसर्गवादाचीं तत्त्वें त्याला पटलेलीं असल्यामुळें तीं या प्रांतांत लागूं करण्याच्या कार्यास त्यानें प्रारंभ करून त्यानें सर्व जमीनीची पुन्हां पाहणी केली व शेतसारा सर्वांवर योग्य प्रमाणांत बसविला, व सडका वगैरे बांधून त्याला प्रांताची अनेक प्रकारें सुधारणा केली. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या तो व्यक्तिस्वातंत्र्य व अनिर्बंध चढाओढ या तत्त्वांचा पुरस्कर्ता व सरकारी नियंत्रणाच्या तत्त्वाचा विरोधी होता; याविषयीं तो मधून मधून लेखहि लिहीत असे. १८६० सालीं त्यानें कन्ट्रोलर-जनरलला उद्देशून पत्रें लिहिलीं. त्यांत त्यानें खुला व्यापार या तत्त्वाचें जोरदार समर्थन केलेलें आहे. 'संपत्तीच्या विभागणीसंबंधानें विचार' या अर्थाचें त्याचें पुस्तक सर्वांत प्रसिद्ध आहे. त्यांत जमीन हेंच संपत्तीचें एकटें साधन होय. ह्या क्वेस्नेच्या सिद्धांताचें अधिक विवेचन करून शेतीच्या निरनिराळ्या पद्धतींचा विकास कसा होत गेला याचें विवरण केलें आहे. १७७४ जुलै मध्यें मरीनखात्याचा (समुद्रावरील व्यापाराचें खातें) त्याला मिनिस्टर नेमण्यांत आलें व नंतर एक महिन्यानेंच कॅन्ट्रोलर जनरलची जागा त्याला दिली. त्यावेळीं सरकारी जमाखर्चाची अत्यंत भयंकर स्थिती झालेली होती. टर्गोनें सर्व खात्यांच्या खर्चांत काटकसर करण्याचें कडक धोरण स्वीकारलें. वाटेल त्याला सरकारी अधिकाराच्या जागा व पेन्शनें देण्याचें बंद करण्याबद्दल राजाला सुचविलें. अंदाजपत्रकहि त्यानें व्यवस्थेशीर तयार केलें. त्यामुळें खर्चांतील तूट बरीच कमी झाली व सरकारची पत वाढून डच पेढीवाले ४ टक्के व्याजानें कर्ज देण्यासहि तयार झाले. नंतर त्यानें खुला धान्याचा व्यापार सुरू करण्याचें ठरविलें. पण मोठमोठ्या व्यापार्‍यांचा त्यांत तोटा असल्यामुळें-व या व्यापार्‍यांत कांहीं राजघराण्यांतलेहि असल्यामुळें-त्यांनीं टर्गोला जोराचा विरोध केला. लिंगेट व नेकर हेहि विरोधी पक्षांत होते. त्यांत १७७४ मध्यें दुष्काळ पडला व रोटीच्या किंमती वाढल्या. त्यामुळें दंगे झाले व राज्यक्रांतीची तेव्हांपासून पूर्व चिन्हें दिसूं लागलीं. तथापि ते दंगे टर्गोनें मोठ्या कुशल व निश्चयी धोरणानें मिटविले. १७७६ मध्यें त्यानें सहा राजाज्ञापत्रें तयार केलीं. त्यांपैकीं एकांत त्यानें क्लर्जी (पाद्री) वगैरे विशिष्ट हक्कदार वर्गांचे हक्क काढून घेऊन त्या सर्वांवर इतरांप्रमाणेंच कर बसविण्याचा निश्चय जाहीर केला. त्यामुळें सर्व अमीरउमराव व बडे हक्कदार लोक त्याचें शत्रुत्व करूं लागले. याप्रमाणें खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वाबद्दल व्यापारी वर्ग, करांच्या सार्वत्रिक वसुलीबद्दल सरदारादि हक्कदार वर्ग, व धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दल खुद्द राजा व राणी हीं टर्गोवर नाखुष झालीं. शिवाय इतर मंत्रिमंडळीहि टर्गोला सर्व सुधारणा एकदम व घाईघाईनें हातीं घेतल्याबद्दल दोष देऊं लागलीं. ही गोष्ट लक्षांत घेऊन राजाहि टर्गोच्या धोरणाला संमति देत नाहींसा झाला. या सर्व कारणांत मॉरेपस नांवाच्या दुसर्‍या एका मंत्र्याच्या मत्सराची भर पडून १७७६ मे रोजीं राजानें टर्गोला राजीनामा देण्यास भाग पाडलें. नोकरी सोडल्यावर अखेरपर्यंत तो पॅरिसमध्येंच राहिला, व १७८१ मार्च १८ रोजीं मरण पावला.

टर्गोचा स्वभाव साधा, न्यायी व सभ्य तर्‍हेचा होता. सत्य व न्याय या तत्त्वांचा तो फार चहाता होता. व्यवहारशून्य ध्येयवादी, सिद्धान्तप्रेमी अशीं निंदास्पद त्रिशेषणेंहि त्याचे शत्रू त्याला लावीत असत. 'नैसर्गिक हक्क', 'नैसर्गिक नियम' हे शब्द त्याच्या लेखांत फार येतात हेंहि खरें आहे. त्याच्या जिवलग मित्रमंडळींनां त्याचा सहवास आनंदी व मौजेचा वाटत असे; पण अनोळखी परक्या इसमाबरोबर तो मूक व तटस्थवृत्तीनें वागे, त्यामुळें तो गर्विष्ठ व भिडस्त असल्याचें भासत असे. इतरांनां गोडीनें आपल्या हाताखालीं वागवून घेण्याची कला तर त्याच्या अंगीं मुळींच नव्हती, इतकेंच काय पण खुद्द राजाला लिहिलेल्या पत्रांतहि त्याची भाषा एखाद्या रागीट पंतोजीसारखी असे.

तो बर्‍याच उच्च प्रतीचा मुत्सद्दी होता व त्या वेळच्या बर्‍याचशा सुधारणांचें श्रेय त्याला आहे यांत शंका नाहीं. सदरहू सुधारणांच्या मूळ कल्पना त्याच्या स्वत:च्या नाहींत, पण त्यांनां राज्यकारभारांत महत्त्वास चढविण्याचें काम त्यानें केलें हें खरें आहे. पार्लमेंटरी राज्यकारभारपद्धतीपेक्षां हुषार व विद्वान राजाचा अनियंत्रित राज्यकारभार अधिक हितावह होय असें त्याचें मत होतें. म्हणूनच स्टेट्स-जनरलची सभा भरविण्याच्या तो विरुद्ध होता. करांची समान विभागणी व हक्कदारी पद्धतीचें समूळ उच्चाटन या सुधारणांचा पुरस्कार त्यानें बड्या बड्या लोकांच्या रोषासहि न जुमानतां केला व त्या सुधारणा अमलांत आल्या असत्या तर १७८९ मधील भयंकर राज्यक्रांतीहि टळली असती असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

   

खंड १४ : जलपैगुरी - तपून  

 

 

 

  जलमस्तिष्क रोग
  जलयंत्रशास्त्र
  जलालपेठ
  जलालखंड
  जलालाबाद
  जलालाबाद, तहसील
  जलाली
  जलालुद्दीन मुहम्मद वल्खी
  जलालुद्दीन सयुती
  जलेश्वर
  जलेसर, तहसील
  जलोदर
  जलोपचार
  जव
  जवस
  जवादि डोंगर
  जवानबख्त मिर्झा
  जवासिया
  जव्हार
  जशपूर
  जसदन संस्थान
  जसपुर
  जसवंतनगर
  जसवंतसिंह, महाराणा
  जसील
  जस्टिन
  जस्टिनियन
  जस्त
  जस्सो
  जहागिराबाद
  जहागीर, जहागीरदार
  जहांगीर
  जहांगीर बादशहा
  जहाज फिरंगी
  जहाजपुर
  जहांदरशहा
  जहानआरा बेगम
  जहानाबाद
  जहनु
  जहलण
  जळगांव
  जळापूर
  जळापुर तालुका
  जळू
  जाई
  जाकोबाबाद
  जाखाऊ
  जाखन
  जांजगरि
  जाजमाउ
  जाट
  जाटपु
  जाटपोल
  जातक
  जाति
  जातिभेद
  जादम
  जादू
  जादूचा कंदील
  जाधव
  जाधवराई
  जॉन
  जानसाथ
  जॉनसन अॅंड्र
  जॉनसन, डॉय साम्युएल
  जानसार बावर
  जॉन, सेंट
  जानीबेग तुर्खन मिर्ज्ञा
  जानेफळ
  जानोजी निंबाळकर
  जाफना
  जाफरखान
  जाफराबाद
  जांब
  जांबवान
  जाबाल
  जांबु घोडा
  जाब्लोस्काव, पाल
  जांभळी जमीनदारी
  जांभूळ
  जांभेकर, बाळ गंगाधर
  जामखेड
  जामगड
  जामतारा
  जामदारखाना
  जामनगर
  जामनेर
  जामपुर
  जामराव कालवा
  जामी
  जामीनकी
  जामोद
  जाम्निया
  जायफळ, जायपत्री
  जारकर्म
  जॉर्ज टाऊन
  जॉर्ज राजे
  जॉर्जिया
  जालंदर, जिल्हा
  जालना
  जालवणकर, नारायणबोवा
  जालापहाड
  जालारी
  जालिआ
  जालोर
  जावजी दादाजी चौधरी
  जावड
  जावरा
  जावळी
  जावा
  जाविदखाना
  जासवंद
  जासी
  जासुंद
  जाहिरात
  जिऊ महाला
  जिगणी
  जिजाबाई
  जिजिराम
  जिंजी
  जितुलीया
  जिंतूर
  जिंद
  जिनकीर्ति
  जिनगर
  जिनप्रभ
  जिनीव्हा
  जिनेश्वरसुरि
  जिनोआ
  जिन्सीवाले, श्रीधर गणेश
  जिप्सी
  जिब्राल्टर
  जियागंज
  जिरंग
  जिरळ कामसोळी
  जिराफ
  जिंरार
  जिराईतखाना
  जिरें
  जिलेटिन
  जिवबादादा बाक्षी
  जीन मेरी रोलंड
  जीवकचिंतामणी
  जीवधन किल्ला
  जीवनकार्यविचार
  जीवन्मुक्त
  जुई
  जुगार
  जुगोस्लाव्हिया
  जुजुत्सु
  जुझोतिया ब्राह्मण
  जुडा
  जुडीआ
  जुतोघ
  जुनागड
  जुनापाणी
  जुनापादर
  जुनो
  जुनोना
  जुन्नर
  जुपिटर
  जुबल
  जुबो
  जुभखा
  जुव्हेनल
  जूब
  जूल, जेम्स प्रेस्कॉट
  जेऊर
  जेकब
  जेजाकभुक्ति उर्फ जिझोटी
  जेजुरी
  जेझील
  जेतपुर
  जेघे
  जेना
  जेपाळ
  जेफर्सन, थॉमस
  जेबील
  जेम्सटाऊन
  जेम्स मेरी सॅन्ड्स
  जेम्स राजे
  जेयोर
  जेरिको
  जेरिझिम
  जेरुसलेम
  जेरेसा
  जेर्हा
  जेलेपला
  जेल्डर्लंड
  जेवर
  जेव्होंन्स, विल्यम स्टॅनले
  जेष्ठमध
  जेसर
  जेसरी
  जेसलमीर
  जेसुइट लोक
  जेजोर, जिल्हा
  जेहोव्ह
  जैटिया
  जैटियापूर
  जैन, संप्रदाय
  जैनेंद्र व्याकरण
  जैमिनी
  जैस
  जैसवाय
  जोक्जाकर्त
  जोग, कृष्णाजी महादेव
  जोगापरमानंद
  जोगी
  जोगेश्वरी
  जोडिया
  जोतिबाचा डोंगर
  जोत्याजी केसरकर
  जोदिया
  जोधपुर
  जोधबाई
  जोन ऑफ आर्क
  जोनगन
  जोनपुर
  जोनराज
  जोन्स, सर विल्यम
  जोबत, संस्थान
  जोरा
  जोरिय
  जो-हाट
  जोवई
  जोशी
  जोशी, अण्णा मार्तंड
  जोशी, गणेश कृष्ण
  जोशी, गणेश वासुदेव
  जोशी, गणेश व्यंकटेश
  जोशी, चासकर
  जोशी, बारामतीकर
  जोशीमठ
  जोहानिस्बर्ग
  जोहानीझबर्ग
  जोहार
  जोही
  जोहोर
  जौगड
  जौहरीफरवी
  ज्यूटीगल्पा
  ज्योतिपंत महाभागवत
  ज्योति:शास्त्र
  ज्योतिष्टोम
  ज्योती
  ज्वर
  ज्वांग, पट्टुआ
  ज्वारी
  ज्वालामुखी
 
  झऊरी मुल्ला
  झगरपूर
  झज्जर
  झंझरपुर
  झमानशहा
  झमानिया
  झमीनदवार
  झरथुष्ट्र
  झलिदा
  झलून
  झाकाटेकस
  झांग, जिल्हा
  झांजी
  झांझमेर
  झांझीबार
  झाडीतेलंग
  झानेसव्हील
  झान्टे
  झान्थस
  झाफरखान
  झाफरवाल
  झाबिताखान
  झाबुआ
  झाबुलीस्तान
  झाबेल
  झांबेसी नदी
  झांबोअंग
  झामपोदर
  झामसिंग
  झामोरा
  झामोरीन
  झार
  झारगर जात
  झारा
  झारापाप्रा
  झा-होन
  झालकाटि
  झालरपाटण
  झालवान
  झालावाड
  झालावाड संस्थान
  झालोड
  झांशी, जिल्हा
  झांशीची राणी, लक्ष्मीबाई
  झिंगकलिंग हकमती
  झिगन
  झिंझुवाडा
  झितोमीर
  झिनत-उन-निसा बेगम
  झिंपी तौडू
  झियाउद्दीन बरनी
  झिरा
  झिरी
  झिवारत
  झीटून
  झीत्झ
  झीनवर
  झीनॉफानेझ
  झीलंड
  झुंगेरिया
  झुंझुनु
  झुबेदा खातुन
  झुब्दतुन्निसा
  झुरळ
  झुलफिकारखान
  झुलुलंड
  झूवा
  झूरिच
  झूसी
  झेंद-अवेस्ता
  झेनागा
  झेनाटा
  झेनिद
  झेनोफोन
  झेनोबिआ
  झेप्पेलिन, काऊंट फर्डिनंड
  झेब-उन्-निसा बेगम
  झेब्रा
  झेरबस्ट
  झेरिआ
  झेर्नोविट्झ
  झेलम
  झेलम कालवा
  झेलम नदी
  झेलम वसाहत
  झैदपूर
  झैनखान कोक
  झैनाबादी महाल
  झैनुल अबिदिन
  झैमुख्त
  झैसान
  झोडगे
  झोब जिल्हा
  झोला, एमिली एडवर्ड चार्लस
 
 
  टंकारी
  टक्कर देश
  टक्का
  टझी
  टनब्रिजवेल्स
  टरपेलट
  टर्गो, अॅन रॉबर्ट जॅक्स
  टनेंट
  टॅव्हर्नियर
  टॅसिटस कॉनेंलिअस
  टस्कुलम्
  टांकणखार
  टांक तहशील
  टाकळ
  टाकळ घांट
  टाकळा
  टांकळी
  टाकळी बुदुक
  टाकी
  टॉंगकिंग
  टांगानिका
  टांगानिका प्रदेश
  टागोर, देवेन्द्रनाथ
  टागोर, राजा सौरेन्द्र मोहन
  टाटा, जमशेटजी नसरवानजी
  टाटा, सर रतन
  टोंड, कर्नल
  टॉडहंटर, आयझॅक
  टान्जीर
  टापिओका(कासावा)
  टायको ब्राही
  टायग्रे
  टायबर
  टायबेरिअस
  टायर
  टाराक्विनी
  टारांटो
  टारिसेली, इव्हर्जिलिस्टा
  टारेटम्
  टॉके
  टानों
  टार्सस
  टालबॉट, विल्यम हेनरी
  टालमड
  टॉलस्टॉय, लिओ
  टॉलेमी क्लॉडिअम
  टॉलमी फिलाडेल्फस
  टालेरंड, पेरीगॉर्ड प्रिन्स
  टावी
  टासमन, अबेल जॅन्सेन
  टासी
  टिकमगड
  टिटवी
  टिटागड
  टिडोर
  टिन्डाल जॉन
  टिपगड डोंगर
  टिपरा जात
  टिप्पू सुलतान
  टिप्पेरा
  टिफ्लिस
  टिंबक्टु
  टिंबा
  टिबेस्टी
  टिम्माड
  टिरोल
  टिलोता खैरी
  टिल्सिट
  टिळक, बाळ गंगाधर
  टीजिआ
  टीरिआ
  टुलुझ
  टूर्नें
  टूलाँ
  टेकचंद मुनशी
  टेक्सस
  टेगर्नसी
  टेग्युसीगलपा
  टंट, पिटर गथ्री
  टेन, हिप्पोलाइट अडोल्फ
  टेनेस्सी
  टेंपलबार
  टेबल माउंटन
  टेंभुरणी
  टेमेश्वार
  टेराडेलफ्यूगो
  टेलर, फिलिप मेडोज
  टेसिफॉन
  टैन-शान पर्वत
  टोक, संस्थान
  टोकिओ
  टोगोलंड
  टोचीनदी
  टोन, थिओबाल्ड वूल्फ
  टोपल्या
  टोबेगो
  टोमाटो
  टोराँटो
  टोरी फत्तेपूर
  टोलेडो
  टोवला
  टोशाम
  टोळ
  टौंगी
  टौंगुप
  टौंगू
  टौंग्थ
  टौंग्यु
  ट्युनिस
  ट्युनीशिआ
  ट्यूस
  ट्रॅलिझ
  ट्रान्सवाल
  ट्राम्बे
  ट्रॉय अथवा ट्रोड
  ट्रिनिदाद
  ट्रिपोली, प्रांत
  ट्रिबिझाँड
  ट्रीएस्टे
  ट्रटिश्के, हेन्रिक व्हॉन
  ट्रेंट
  ट्विकनहॅम
  ट्विन, मार्क
 
  ठग-ठगी
  ठठ्ठा
  ठाकुर
  ठाकुरगांव
  ठाकूरदासबोवा
  ठाकूरद्वार
  ठाणभवान
  ठाणें
 
  डॅडी
  डॅन
  डॅनिएल
  डन् कर्कं
  डॅन्झिग
  डफरिन, लार्ड
  डफळे
  डंबल
  डबलबीन
  डंबार्टन
  डब्लिन
  डभई
  डमडम
  डरहॅम
  डर्बी
  डलहौसी, लॉर्ड
  डलास
  डहोमे
  डॉक
  डाका, जिल्हा
  डाकोर
  डांग
  डांगची
  डांगर
  डांगी
  डांग्या खोकला
  डाग्वेरे, एल्. जे. एम.
  डोन नदी
  डान्यूब नदी
  डाबी
  डामर
  डायमंड हारबर
  डायमंड बेट
  डायोजेनीस
  डार्टमाउथ
  डार्डानेल्स
  डार्विन, चार्लस रॉबर्ट
  डॉलफिनचें नोंज
  डाल्टन, जॉन
  डास
  डाहाणु
  डाळिंब
  डिंक
  डिकन्स, चार्लस
  डिकेमाली
  डिक्वेन्सि, थॉमस
  डिंगरी
  डिंगणकर, मोरो विश्वनाथ
  डिडीमी
  डिडेरोट डेनिस
  डिफो, ड्यानिअल
  डिवार, सर जेम्स
  डी अर्लेबर्ट
  डीग
  डीगची लढाई
  डी बॉइने
  डीसा
  डुकर
  डुकी
  डुक्करकंद
  डुंगर
  डुप्ले
  डुम जात
  डुरिअन
  डूलचेन्यो
  डूलाँग
  डेकॅपोलिस
  डेकाटें
  डेडिआगॅच
  डेन्मार्क
  डेन्व्हर
  डेमॉस्थेनीस
  डेमिएटा
  डेमोक्रिटस
  डेराइस्मायलखान
  डेरागाझीखान
  डेरागोपीपूर
  डेराजात
  डेरानानक
  डेरापूर
  डेलफाय
  डेलवेअर
  डेव्हनपोर्ट
  डेव्ही
  डेहराडून
  डोंगरगड
  डोंगरपाली
  डोंगरपुर
  डोंगराळी जमीनदारी
  डोंगरा
  डोंगरे, वासुदेव नारायण
  डोडोना
  डोनाटेलो
  डोंबगांव
  डोबरेनर
  डोंबारी
  डाब्रूजा
  डोम
  डोमल जात
  डोमिनिका
  डोरली
  डोव्हर
  डोहर
  ड्युडरनेक
  ड्युबॉपिएरी
  ड्युसेल्डॉर्फ
  ड्यूमा अलेक्झांडर
  ड्यूरर आल्ब्रेक्ट
  ड्रायडन, जॉन
  ड्रॉयमन
  ड्रेस्डेन
  ड्रोघेडा
  ड्विन्स्क
 
  ढक्की भाषा
  ढालगज
  ढालाईत
  ढीमर
  ढुंढये जैन
  ढेकूण
  ढेरा
  ढोर
 
 
  तगर
  तंगेल
  तंगौंग
  तंजावर
  तंजावरचें राजघराणें
  तडवी
  तंडागांव
  तंडो
  तंडोअडाम
  तंडोअलाहयार
  तंडोवागो
  तंडोमहमदखान
  तत्रक
  तंत्रग्रंथ
  तत्त्वज्ञान
  तनकपूर
  तनखा
  तनावल
  तनुकु तालुका
  तपकीर
  तपागच्छ
  तपून

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .