प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग चवदावा : जलपैगुरी - तपून

जोन ऑफ आर्क (१४११- १४३१) - जोन ऑफ आर्क ऊर्फ “मेड ऑप ऑर्लीन्स” ही १४१०-१२ च्या दरम्यान फ्रान्समध्यें जन्मली. तिचा बाप हा त्या गांवांतील जमीनदार होता. तिच्या आईनें रोमची यात्रा केल्यामुळें तिला रोमी असेंहि म्हणत. जोनची घरची सांपत्तिक स्थिति बर्‍यापैकीं होती. तिला लिहितां वाचतां येत नव्हतें. आईकडून तिला धार्मिकशिक्षण कय तें काय तें मिळालें होतें, बापाच्या मेंढ्या राखण्याचें काम ती कधीं कधीं करीत असे; विणकामांत ती तरबेज होती. लहानपणीं तिच्या अंगांत ताकदहि अचाट होती; मात्र तिचें अन्तःकरण कोमल होतें. आपल्या गांवांत सर्वांशीं अत्यंत दयाळुपणानें वागत असल्यामुळें ती सर्वांनां फार प्रिय झालेली होती. तरुणपणांत एकांतांत बसून देवाची प्रार्थना करण्यांतच तिचा बहुतेक वेळ जाऊं लागला. त्यावेळीं पुष्कळ तरुणानीं तिच्या प्राप्तीचा यत्‍न केला, पण तिनें सर्वांनां झिटकारून लावलें.

या सुमारास फ्रान्सवर राजकीय आपत्ति ओढवलेली होती. बर्गंडीच्या ड्यूकच्या मदतीनें इंग्लिशांनीं बहुतेक फ्रान्सदेश पादाक्रांत केला होता; १४२२ सालीं ६ व्या हेनरीस फ्रान्सचा राजा ठरवून फ्रान्सचे तुकडे करून घशाखालीं घालण्याचें काम चालूं होतें. शिवाय फ्रेंच युवराजाची माता इसाबेला हिचा ओढा आपला जांवाई इंग्लंडचा ५ वा हेनरी याच्याकडे असल्यामुळें फ्रेंच राजघराण्यांतच एक प्रकारची दुही उदभवली होती. त्या काळीं यूरोपांत अर्थात् (फ्रान्स- मध्येंहि) मंत्रतंत्र, जादुटोणास चेटूक, दृष्टान्त वगैरे गोष्टींवर लोकांची बरीच श्रद्ध असे. फ्रान्समध्यें अशापैकींच एकानें आपणास असा साक्षात्कार झाल्याचें जाहीर केलें होतें कीं, “फ्रान्सच्या तत्कालीन विपत्तीस एक स्त्री. कारणीभूत असून त्याची सुटका लवकरच एका कुमारिकेच्या हातून होणार आहे.” या गोष्टीचा जोनच्या मनावर कांहींतरी परिणाम झाला. कारण पुढें चवकशीच्या वेळीं तिनें सांगितलें कीं, “फ्रान्सला इंग्लडच्या हातून सोडविण्याचें पवित्र काम आपल्याकडे आहे असें स्वतःला पक्कें वाटे व आपल्याला सेंट मायकेल, सेंट काथराईन व सेंट मार्गारेट यांचे वरील मजकुराचे शब्द ऐकूं येत.” १४२८ सालीं तिनें फ्रेंच राजपुत्राला असा निरोप पाठविला कीं, “तुम्हीं स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या कार्यास लागा, तुम्हाला परमेश्वर खास मदत करणार आहे;” पण त्यानें तिला धुडकावून लावलें. पुढें ऑर्लीन्सला इंग्लिशांनीं वेढा दिला, तेव्हां तिनें फ्रेंच गव्हर्नरला निरोप कळविला कीं, “ऑर्लीन्सशहर इंग्लिशांच्या हातून सोडवून र्‍हीम्स येतें राजपुत्राला अभिषेक करण्याबद्दल परमेश्वराची मला आज्ञा आहे.” त्यावेळीं त्या गर्व्हर्नरानें तिच्या म्हणण्यास रुकार देऊन तिला सहा सहस्त्र सैनिकांसह युवराजाकडे रवाना केलें, युवराजानें प्रथम तिची भेट घेण्याचें नाकारिलें; पण शेवटीं तिच्या बाजूचें लोकमत इतकें प्रबल झालें कीं, मंत्रिमंडळानें युवराजाला तिची मुलाखत घेण्याची सल्ला दिली. तिनें त्या मुलाखतीच्या वेळीं युवराजाच्या औरसपणाबद्दलच्या ज्या कांहीं गुप्त संशयास्पद गोष्टी होत्या त्याबद्दल त्याची खात्री करून दिली; या गोष्टींचा युवराजाच्या मनावर अर्थात् विलक्षण परिणाम झाला. नंतर धर्मगुरूंकडून तिची परीक्षा करवून तिच्या वर्तनांत कॅथोलिक धर्माविरुद्ध कांहीं नाहीं अशी खात्री करून घेऊन व अनेक वृद्ध स्त्रियांकडून ती शुद्ध कुमारिका असल्याबद्दलची हमी मिळाल्यानंतर युवराजानें तिला हजार सैन्य बरोबर घेऊन ऑर्लीन्स शहर शत्रूंच्या हांतून सोडवावयास परवानगी दिली. तेव्हां अंगावर चिलखत चढवून व हातांत एक पुरातन समशेर घेऊन ती त्या सैन्याच्या आघाडीस घोड्यावर बसून निघाली. शिवाय कमलचित्रांकित असें स्वतः बनविलेलें एक शुभ्र निशाण तिनें बरोबर घेतलें होतें; त्यावरच ढगांवर बसलेल्या व एका हातांत भूगोल धारण केलेल्या परमेश्वराचें चित्र कांढलें होतें. याप्रमाणें थाटानें व आवेशानें चाल करून जाऊन (१४२९ एप्रिल) व शत्रूची फळी फोडून तिनें ऑर्लीन्स शहरांत प्रवेश करून इंग्लिशांवर जोरानें हल्ले सुरू केले कीं त्यामुळें इंग्रजांचा पराभव होऊन लवकरच त्यांनीं ऑर्लिन्सचा वेढा उठवला. हें सर्व यश केवळ तिच्याच अलौकिक धैर्यामुळें व तिच्या अंगांतील पुढारीपणाच्या चातुर्यामुळें मिळालें. पुढें एका आठवड्याच्या आंत जार्ग्यू वगैरे स्थळें काबीज करून तिनें इंग्लिशांनां लॉयरच्या पलीकडे पिटाळून लावलें. नंतर र्‍हीम्सला जाऊन तेथे तिनें युवराजाला राज्याभिषेक करविला. तेव्हां तिच्या हाताखालीं १२००० सैन्य होतें. पुढें राजाच्या आग्रहावरून ती पॅरिस वर चालून गेली; पण त्यांत अपयश येऊन ती तेथें जखमी झाली. तरीहि तिनें पुन्हा नॉर्मंडीकडील युद्धांत राजास मदत केली. तेव्हां तिच्या घराण्याचें नांव सरदारांच्या यादींत घालून तिचा गौरव केला. ती काँपीनेकडील वेढा उठविण्यास गेली असतां शत्रूच्या हातीं लागून कैदेंत पडली. पण राजा चार्लसनें खंडणी भरून तिला सोडविण्याचा प्रयत्‍न केला नाहीं, अगर तिची यात्किंचितहि काळजी दाखविली नाहीं. पुढें पॅरिसयुनिव्हर्सिटी व इंक्विझिशन यांच्या चिथावणीवरून लक्झेंबर्ग (व बर्गडी) च ड्यूकनें तिला इंग्लिशांनां विकत दिलें; व त्यांनीं तिची इंक्विझिशन मार्फत चौकशी होण्याकरितां तिला त्यांच्या ताब्यांत दिलें. तेव्हां ६ दिवस तिची जाहीर चौकशी करून तिच्यावर चेटकीपणाचा व पाखांडीपणाचा आरोप ठेवून तिला मरणाची शिक्षा सांगण्यात आली. परंतु वधस्तंभासमोर तिनें क्षमेची याचना केल्यावरून तिला माफी देण्यांत आली. याप्रमाणें ती मृत्युमुखांतून जरी सुटली तरी तिला इंग्रजांच्या कैदेंतच राहावें लागलें. तेथें पहारेकर्‍यांच्या आग्रहावरून एकदां सहज तिनें आपला पूर्वीचा मर्दानी पोशाख चढविला; तेव्हां तेवढ्या निमित्तावरूनच तिला पुन्हां अपराधी ठरवून मरणाची शिक्षा सांगितली व त्याप्रमाणें रुएन शहरच्या भर रस्त्यामध्यें मे ३० सन १४३१ रोजीं तिला जिवंत जाळून टाकण्यांत आलें ! पुढें १४३६ त दुसरी एक तोतया जोन बाई उत्पन्न झाली होती. इ. स. १४५६ मध्यें खुद्द पोपनेच जोनवरील आरोप खोटा ठरवून रद्द केला; इतकेंच नव्हें तर कॅथोलिक धर्मलेखक हे तिला ईश्वरीप्रेरणा असल्याचें पुढें मान्य करूं लागले. १९ व्या शतकांत तर फ्रान्समध्यें हिच्या भक्तांचा एक विशिष्ट संप्रदाय सुरू होऊन त्यांनीं तिची संतमालिकेंत गणना होण्याबद्दल पोपकडून आज्ञापत्रहि मिळविलें. १९०४ सालीं पोपनें तिला “व्हेनेरेबल” (पूज्य) अशी पदवी दिली व १९०८ मध्यें व्हेटिकननें ती मुक्त असल्याचें आज्ञापत्र काढलें ! जोन ही असामान्य व्यक्ति होती, फ्रेंच राष्ट्रावरील एका भयंकर संकटाच्या वेळी तिनें पुढें येऊन फ्रेंच लोकांमध्यें उत्साह उत्पन्न केला व भित्र्या, लुटारू आणि बाजारबुणग्या अशा फ्रेंच सैन्यामद्येंहि राष्ट्रभक्तीचें असें विलक्षण वारें उत्पन्न खेलें कीं, त्या तिच्या सैनिकांनां क्रॉमवेलच्या प्युरिटन सैन्याची उपमा मिळाली. तिचे उदात्त ध्येय, श्रद्धा, पवित्र आचरण व निष्कपट देशभक्ति हे गुण वाखाणण्याजोगे होते.

   

खंड १४ : जलपैगुरी - तपून  

 

 

 

  जलमस्तिष्क रोग
  जलयंत्रशास्त्र
  जलालपेठ
  जलालखंड
  जलालाबाद
  जलालाबाद, तहसील
  जलाली
  जलालुद्दीन मुहम्मद वल्खी
  जलालुद्दीन सयुती
  जलेश्वर
  जलेसर, तहसील
  जलोदर
  जलोपचार
  जव
  जवस
  जवादि डोंगर
  जवानबख्त मिर्झा
  जवासिया
  जव्हार
  जशपूर
  जसदन संस्थान
  जसपुर
  जसवंतनगर
  जसवंतसिंह, महाराणा
  जसील
  जस्टिन
  जस्टिनियन
  जस्त
  जस्सो
  जहागिराबाद
  जहागीर, जहागीरदार
  जहांगीर
  जहांगीर बादशहा
  जहाज फिरंगी
  जहाजपुर
  जहांदरशहा
  जहानआरा बेगम
  जहानाबाद
  जहनु
  जहलण
  जळगांव
  जळापूर
  जळापुर तालुका
  जळू
  जाई
  जाकोबाबाद
  जाखाऊ
  जाखन
  जांजगरि
  जाजमाउ
  जाट
  जाटपु
  जाटपोल
  जातक
  जाति
  जातिभेद
  जादम
  जादू
  जादूचा कंदील
  जाधव
  जाधवराई
  जॉन
  जानसाथ
  जॉनसन अॅंड्र
  जॉनसन, डॉय साम्युएल
  जानसार बावर
  जॉन, सेंट
  जानीबेग तुर्खन मिर्ज्ञा
  जानेफळ
  जानोजी निंबाळकर
  जाफना
  जाफरखान
  जाफराबाद
  जांब
  जांबवान
  जाबाल
  जांबु घोडा
  जाब्लोस्काव, पाल
  जांभळी जमीनदारी
  जांभूळ
  जांभेकर, बाळ गंगाधर
  जामखेड
  जामगड
  जामतारा
  जामदारखाना
  जामनगर
  जामनेर
  जामपुर
  जामराव कालवा
  जामी
  जामीनकी
  जामोद
  जाम्निया
  जायफळ, जायपत्री
  जारकर्म
  जॉर्ज टाऊन
  जॉर्ज राजे
  जॉर्जिया
  जालंदर, जिल्हा
  जालना
  जालवणकर, नारायणबोवा
  जालापहाड
  जालारी
  जालिआ
  जालोर
  जावजी दादाजी चौधरी
  जावड
  जावरा
  जावळी
  जावा
  जाविदखाना
  जासवंद
  जासी
  जासुंद
  जाहिरात
  जिऊ महाला
  जिगणी
  जिजाबाई
  जिजिराम
  जिंजी
  जितुलीया
  जिंतूर
  जिंद
  जिनकीर्ति
  जिनगर
  जिनप्रभ
  जिनीव्हा
  जिनेश्वरसुरि
  जिनोआ
  जिन्सीवाले, श्रीधर गणेश
  जिप्सी
  जिब्राल्टर
  जियागंज
  जिरंग
  जिरळ कामसोळी
  जिराफ
  जिंरार
  जिराईतखाना
  जिरें
  जिलेटिन
  जिवबादादा बाक्षी
  जीन मेरी रोलंड
  जीवकचिंतामणी
  जीवधन किल्ला
  जीवनकार्यविचार
  जीवन्मुक्त
  जुई
  जुगार
  जुगोस्लाव्हिया
  जुजुत्सु
  जुझोतिया ब्राह्मण
  जुडा
  जुडीआ
  जुतोघ
  जुनागड
  जुनापाणी
  जुनापादर
  जुनो
  जुनोना
  जुन्नर
  जुपिटर
  जुबल
  जुबो
  जुभखा
  जुव्हेनल
  जूब
  जूल, जेम्स प्रेस्कॉट
  जेऊर
  जेकब
  जेजाकभुक्ति उर्फ जिझोटी
  जेजुरी
  जेझील
  जेतपुर
  जेघे
  जेना
  जेपाळ
  जेफर्सन, थॉमस
  जेबील
  जेम्सटाऊन
  जेम्स मेरी सॅन्ड्स
  जेम्स राजे
  जेयोर
  जेरिको
  जेरिझिम
  जेरुसलेम
  जेरेसा
  जेर्हा
  जेलेपला
  जेल्डर्लंड
  जेवर
  जेव्होंन्स, विल्यम स्टॅनले
  जेष्ठमध
  जेसर
  जेसरी
  जेसलमीर
  जेसुइट लोक
  जेजोर, जिल्हा
  जेहोव्ह
  जैटिया
  जैटियापूर
  जैन, संप्रदाय
  जैनेंद्र व्याकरण
  जैमिनी
  जैस
  जैसवाय
  जोक्जाकर्त
  जोग, कृष्णाजी महादेव
  जोगापरमानंद
  जोगी
  जोगेश्वरी
  जोडिया
  जोतिबाचा डोंगर
  जोत्याजी केसरकर
  जोदिया
  जोधपुर
  जोधबाई
  जोन ऑफ आर्क
  जोनगन
  जोनपुर
  जोनराज
  जोन्स, सर विल्यम
  जोबत, संस्थान
  जोरा
  जोरिय
  जो-हाट
  जोवई
  जोशी
  जोशी, अण्णा मार्तंड
  जोशी, गणेश कृष्ण
  जोशी, गणेश वासुदेव
  जोशी, गणेश व्यंकटेश
  जोशी, चासकर
  जोशी, बारामतीकर
  जोशीमठ
  जोहानिस्बर्ग
  जोहानीझबर्ग
  जोहार
  जोही
  जोहोर
  जौगड
  जौहरीफरवी
  ज्यूटीगल्पा
  ज्योतिपंत महाभागवत
  ज्योति:शास्त्र
  ज्योतिष्टोम
  ज्योती
  ज्वर
  ज्वांग, पट्टुआ
  ज्वारी
  ज्वालामुखी
 
  झऊरी मुल्ला
  झगरपूर
  झज्जर
  झंझरपुर
  झमानशहा
  झमानिया
  झमीनदवार
  झरथुष्ट्र
  झलिदा
  झलून
  झाकाटेकस
  झांग, जिल्हा
  झांजी
  झांझमेर
  झांझीबार
  झाडीतेलंग
  झानेसव्हील
  झान्टे
  झान्थस
  झाफरखान
  झाफरवाल
  झाबिताखान
  झाबुआ
  झाबुलीस्तान
  झाबेल
  झांबेसी नदी
  झांबोअंग
  झामपोदर
  झामसिंग
  झामोरा
  झामोरीन
  झार
  झारगर जात
  झारा
  झारापाप्रा
  झा-होन
  झालकाटि
  झालरपाटण
  झालवान
  झालावाड
  झालावाड संस्थान
  झालोड
  झांशी, जिल्हा
  झांशीची राणी, लक्ष्मीबाई
  झिंगकलिंग हकमती
  झिगन
  झिंझुवाडा
  झितोमीर
  झिनत-उन-निसा बेगम
  झिंपी तौडू
  झियाउद्दीन बरनी
  झिरा
  झिरी
  झिवारत
  झीटून
  झीत्झ
  झीनवर
  झीनॉफानेझ
  झीलंड
  झुंगेरिया
  झुंझुनु
  झुबेदा खातुन
  झुब्दतुन्निसा
  झुरळ
  झुलफिकारखान
  झुलुलंड
  झूवा
  झूरिच
  झूसी
  झेंद-अवेस्ता
  झेनागा
  झेनाटा
  झेनिद
  झेनोफोन
  झेनोबिआ
  झेप्पेलिन, काऊंट फर्डिनंड
  झेब-उन्-निसा बेगम
  झेब्रा
  झेरबस्ट
  झेरिआ
  झेर्नोविट्झ
  झेलम
  झेलम कालवा
  झेलम नदी
  झेलम वसाहत
  झैदपूर
  झैनखान कोक
  झैनाबादी महाल
  झैनुल अबिदिन
  झैमुख्त
  झैसान
  झोडगे
  झोब जिल्हा
  झोला, एमिली एडवर्ड चार्लस
 
 
  टंकारी
  टक्कर देश
  टक्का
  टझी
  टनब्रिजवेल्स
  टरपेलट
  टर्गो, अॅन रॉबर्ट जॅक्स
  टनेंट
  टॅव्हर्नियर
  टॅसिटस कॉनेंलिअस
  टस्कुलम्
  टांकणखार
  टांक तहशील
  टाकळ
  टाकळ घांट
  टाकळा
  टांकळी
  टाकळी बुदुक
  टाकी
  टॉंगकिंग
  टांगानिका
  टांगानिका प्रदेश
  टागोर, देवेन्द्रनाथ
  टागोर, राजा सौरेन्द्र मोहन
  टाटा, जमशेटजी नसरवानजी
  टाटा, सर रतन
  टोंड, कर्नल
  टॉडहंटर, आयझॅक
  टान्जीर
  टापिओका(कासावा)
  टायको ब्राही
  टायग्रे
  टायबर
  टायबेरिअस
  टायर
  टाराक्विनी
  टारांटो
  टारिसेली, इव्हर्जिलिस्टा
  टारेटम्
  टॉके
  टानों
  टार्सस
  टालबॉट, विल्यम हेनरी
  टालमड
  टॉलस्टॉय, लिओ
  टॉलेमी क्लॉडिअम
  टॉलमी फिलाडेल्फस
  टालेरंड, पेरीगॉर्ड प्रिन्स
  टावी
  टासमन, अबेल जॅन्सेन
  टासी
  टिकमगड
  टिटवी
  टिटागड
  टिडोर
  टिन्डाल जॉन
  टिपगड डोंगर
  टिपरा जात
  टिप्पू सुलतान
  टिप्पेरा
  टिफ्लिस
  टिंबक्टु
  टिंबा
  टिबेस्टी
  टिम्माड
  टिरोल
  टिलोता खैरी
  टिल्सिट
  टिळक, बाळ गंगाधर
  टीजिआ
  टीरिआ
  टुलुझ
  टूर्नें
  टूलाँ
  टेकचंद मुनशी
  टेक्सस
  टेगर्नसी
  टेग्युसीगलपा
  टंट, पिटर गथ्री
  टेन, हिप्पोलाइट अडोल्फ
  टेनेस्सी
  टेंपलबार
  टेबल माउंटन
  टेंभुरणी
  टेमेश्वार
  टेराडेलफ्यूगो
  टेलर, फिलिप मेडोज
  टेसिफॉन
  टैन-शान पर्वत
  टोक, संस्थान
  टोकिओ
  टोगोलंड
  टोचीनदी
  टोन, थिओबाल्ड वूल्फ
  टोपल्या
  टोबेगो
  टोमाटो
  टोराँटो
  टोरी फत्तेपूर
  टोलेडो
  टोवला
  टोशाम
  टोळ
  टौंगी
  टौंगुप
  टौंगू
  टौंग्थ
  टौंग्यु
  ट्युनिस
  ट्युनीशिआ
  ट्यूस
  ट्रॅलिझ
  ट्रान्सवाल
  ट्राम्बे
  ट्रॉय अथवा ट्रोड
  ट्रिनिदाद
  ट्रिपोली, प्रांत
  ट्रिबिझाँड
  ट्रीएस्टे
  ट्रटिश्के, हेन्रिक व्हॉन
  ट्रेंट
  ट्विकनहॅम
  ट्विन, मार्क
 
  ठग-ठगी
  ठठ्ठा
  ठाकुर
  ठाकुरगांव
  ठाकूरदासबोवा
  ठाकूरद्वार
  ठाणभवान
  ठाणें
 
  डॅडी
  डॅन
  डॅनिएल
  डन् कर्कं
  डॅन्झिग
  डफरिन, लार्ड
  डफळे
  डंबल
  डबलबीन
  डंबार्टन
  डब्लिन
  डभई
  डमडम
  डरहॅम
  डर्बी
  डलहौसी, लॉर्ड
  डलास
  डहोमे
  डॉक
  डाका, जिल्हा
  डाकोर
  डांग
  डांगची
  डांगर
  डांगी
  डांग्या खोकला
  डाग्वेरे, एल्. जे. एम.
  डोन नदी
  डान्यूब नदी
  डाबी
  डामर
  डायमंड हारबर
  डायमंड बेट
  डायोजेनीस
  डार्टमाउथ
  डार्डानेल्स
  डार्विन, चार्लस रॉबर्ट
  डॉलफिनचें नोंज
  डाल्टन, जॉन
  डास
  डाहाणु
  डाळिंब
  डिंक
  डिकन्स, चार्लस
  डिकेमाली
  डिक्वेन्सि, थॉमस
  डिंगरी
  डिंगणकर, मोरो विश्वनाथ
  डिडीमी
  डिडेरोट डेनिस
  डिफो, ड्यानिअल
  डिवार, सर जेम्स
  डी अर्लेबर्ट
  डीग
  डीगची लढाई
  डी बॉइने
  डीसा
  डुकर
  डुकी
  डुक्करकंद
  डुंगर
  डुप्ले
  डुम जात
  डुरिअन
  डूलचेन्यो
  डूलाँग
  डेकॅपोलिस
  डेकाटें
  डेडिआगॅच
  डेन्मार्क
  डेन्व्हर
  डेमॉस्थेनीस
  डेमिएटा
  डेमोक्रिटस
  डेराइस्मायलखान
  डेरागाझीखान
  डेरागोपीपूर
  डेराजात
  डेरानानक
  डेरापूर
  डेलफाय
  डेलवेअर
  डेव्हनपोर्ट
  डेव्ही
  डेहराडून
  डोंगरगड
  डोंगरपाली
  डोंगरपुर
  डोंगराळी जमीनदारी
  डोंगरा
  डोंगरे, वासुदेव नारायण
  डोडोना
  डोनाटेलो
  डोंबगांव
  डोबरेनर
  डोंबारी
  डाब्रूजा
  डोम
  डोमल जात
  डोमिनिका
  डोरली
  डोव्हर
  डोहर
  ड्युडरनेक
  ड्युबॉपिएरी
  ड्युसेल्डॉर्फ
  ड्यूमा अलेक्झांडर
  ड्यूरर आल्ब्रेक्ट
  ड्रायडन, जॉन
  ड्रॉयमन
  ड्रेस्डेन
  ड्रोघेडा
  ड्विन्स्क
 
  ढक्की भाषा
  ढालगज
  ढालाईत
  ढीमर
  ढुंढये जैन
  ढेकूण
  ढेरा
  ढोर
 
 
  तगर
  तंगेल
  तंगौंग
  तंजावर
  तंजावरचें राजघराणें
  तडवी
  तंडागांव
  तंडो
  तंडोअडाम
  तंडोअलाहयार
  तंडोवागो
  तंडोमहमदखान
  तत्रक
  तंत्रग्रंथ
  तत्त्वज्ञान
  तनकपूर
  तनखा
  तनावल
  तनुकु तालुका
  तपकीर
  तपागच्छ
  तपून

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .