प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग चवदावा : जलपैगुरी - तपून

जाट :- यांची मुख्य वस्ती पंजाबमध्यें असून तेथें हे शेतीचा धंदा करतात. दक्षिणेंतील कुणब्यांच्या धंद्याचें व यांच्या धंद्याचें साम्य आहे. मध्यप्रांतांत यांची संख्या १०००० आहे. एकंदर जाट लोकांची संख्या ४९५६५३६ आहे. जाट हे हिंदु, मुसुलमान व शिख या तिन्ही धर्मांत आहेत. जाटांच्या उत्पत्तीबद्दल बराच वाद आहे. कनिंहेंम व टॉड यांस हिंदीशक  (इंडो सिथियन)  म्हणतात. कनिंगहॅम म्हणतो कीं हे ऑक्सर नदीवरून पंजाबांत आले. महाभारतांत वाहीक लोकांचें वर्णन आहे; तें जाटांचेंच वर्णन असावें असा विल्सनचा तर्क आहे. तसें असल्यास जाट लोक पंजाबांत ख्रि. पू. २०० ते इ.स. च्या ५ व्या शतकापर्यंत आलेले असावेत. कांहीं लोक म्हणतात कीं महाभारतांतील जरठ हेच जाट होत. रिस्लेच्या मतें जाट शब्द जथ  ( जमा करणें)  यापासून निघाला आहे. निरनिराळया लढणा-या लोकांच्या समूहाला जाट असें म्हणत असावेंत; तो जातिवाचक नसून वर्गवाचक शब्द असावा असेंहि तो म्हणतो. इबेटसनच्या मतें जाट व रजपूत यांच्या रक्ताचा फारच निकट संबंध आहे. त्यांचा शारीरिक बांधा, चेह-याची ठेवण रजपुतांसारखीच आहे. जाट लोकांनीं पुढें शीख मताचा अवलंब करून रजपुतांशी चढाओढ करून शीख राज्यांत वर्चस्व मिळविलें. पण विधवा विवाह वगैरे गोष्टिंमुळें वनिया व खत्री लोकांच्याहि खालीं त्यांची गणना होऊं लागली. इबटसन आणखी म्हणतो कीं आर्य व शक लोक हिंदुस्थानांत वसाहत करण्यास आले त्यांच्याबरोबरच हे जाट आले. पण त्यांचे सेनानायक रजपूत असल्यामुळें त्यांचा दर्जा रजपुतांच्या खालीं लागला. कोणी जाटांची उत्पत्ति ब्राह्मणांपासून झाल्याचें मानितात. जाटांतील सांसी पोटजात सांसी या गुन्हेगार जातीप्रमाणें दिसतें. याच पोटजातींत महाराजा रणजितसिंगासारखे पराक्रमी पुरुष निघाले. इतिहासांत जाटांचा उल्लेख प्रथम इ.स. ९१२ पूर्वी इब्नखुद्दिबमध्यें आढळतो. किरमान आणि मनसुरा यामधील प्रदेशावर हे 'झाट' देखरेख करीत असत असें खुर्दाद्ब म्हणतो. अरब लोक हिंदूंनां जाट म्हणत असे मुजमिल उत्-तवारीखमध्यें लिहिलें आहे. जाटांतील लग्नविधींवरून ते शुद्ध बीजांचे नसावेत असें रोज म्हणतो  ( ए. रि. ए. मधील 'जाट'  लेख पहा.)

यांच्या चालीरीती गुजर व अहीर लोकांप्रमाणेंच आहेत. जाट लोक स्वत:ची उत्पत्ति दक्षयज्ञाचा विध्वंस करण्याकरितां महादेवानें जटेंतून जे दोन वीर निर्माण केले त्यांच्यापासून झाली असें सांगतात.

यांच्यांत विवाह शनिवारीं करतात. प्रथम वरास विधवेबरोबर लग्न करावयाचें असलें तर त्याला प्रथम पिंपळाभोंवतीं सात प्रदक्षिणा घालाव्या लागतात. विधवेला आपल्या दिराबरोबर लग्न करतां येत नाहीं.

नवरा मेल्यास त्याची बायको नव-याच्या प्रेताभोंवतीं उलट दिशेनें सात प्रदक्षिणा घालून कांहीं बांगडया फोडून टाकते, व १२ व्या दिवशीं सर्व बांगडया फोडून चुलींत टाकते.

पैद नांवाच उत्सव हे लोक फार थाटानें करतात. घरांतील कर्ता पुरुष किंवा त्याची बायको मेली अथवा मुलीचें लग्न व्हावयाचें असलें तर हा उत्सव करतात. त्यावेळीं ४० फूट लांबीच्या सागवानाच्या लांकडाचा एक खांब जमिनीवर ठेऊन त्याची दुधानें पूजा करतात. त्याच्या वरच्या टोंकास गाडीचें चाक बांधून मग तो जमीनीवर उभा करितात; आणि तीन दिवस मेजवानी व गाणेंबजावणें करतात. मर्तिक झालें असल्यास गाईची वासरी व गो-हा यांचें लग्न लावतात व त्यांच्या अंगास तेलहळद लावून त्यांच्याकडून या खांबास ७ प्रदक्षिणा घालवितात.

हे लोक लग्नें करण्यास ब्राह्मण उपाध्यास बोलवितात व ब्राह्मणांचा मंत्रोपदेशहि घेतात. मध्यप्रांतांतले जाट पक्षी खात नाहींत व मांससुद्धां खाण्याचें असल्यास घराच्या बाहेर खातात. हे दाढी व केंस कापीत नाहींत. हे काळया गाईचें दूध पीत नाहींत. बायका नाक टोचीत नाहींत, व कांचेच्या बांगडया घालीत नाहींत. हे आपल्या घरांत तुळशींचें झाड लावीत नाहींत. तुळशीची पुजा बाहेर जाऊन करतात. मध्यप्रांतांतील सागर जिल्हयांत यांचा धंदा गवंडयांचा आहे. आग्नेय पंजाबांत शिवगोत्री व कासबगोत्री असे दोन वर्ग आहेत. यांत लग्नव्यवहार होतात. या जाटांनां स्वतंत्र धर्म नाहीं. मध्यपंजाबांत ते शीख आहेत. पश्र्चिम भागांत बहुतेक मुसलमान आहेत. पंजाबी जाटांत अरबी नांवाची एक पोटजात आहे. पंजाबांत हे लोक शेती करितात व कांहींजण सैन्यांत नौकरी करितात. काश्‍मीरसंस्थानात यांची संख्या १४१४१९ पर्यंत असून, तेथें ते मुसुलमान, हिंदु व शीख या तिन्ही जातींचे आहेत. मीरपूर जिल्हयांत तर कोण्याहि मुसुलमान शेतक-याला जाट असें नांव देतात. आसामांत हे लोक फारच थोडे  (१३५)  आहेत. म्हैसूरकडे हिंदु जाट कोलारच्या खाणींत काम करतात तर मुसुलमान जाट सैन्यांत नौकरी करितात. पंजाबांत हे प्रथम आल्यावर एके जागीं न रहातां सर्वत्र लवकर पसरले. मोठमोठया घराण्यांनां पुष्कळ वेळां गांवांचीं नांवें दिलेलीं आढळतात. अकबरानें एका जाट मुलींशीं लग्न केलें होतें व त्यावेळीं जालंदर व बारीदुआबांतील ३५ जाट व ३५ रजपूत गांवांना पाचारण केलें होतें असें म्हणतात. फेरोजपूर व लुधियानाकडील जंगली जाट हे गरीब आहेत, रणजितसिंग त्यांनां शिपायांची नौकरी सहसा देत नसे. पूर्वी या लोकांत बालहत्येची चाल असावी.

इ. स. १७५९ त जाट लोकांनीं जालंदरदुआब जिंकला. त्यावेळीं प्रजेशीं त्यांची वर्तणूक मगरूरीची असे. त्यावेळीं पंजाबमध्ये पुढील म्हणी प्रचलित होत्या. ( १) जाटाला उलट जबाब देऊं नका, नाहींतर ते तुमचे डोकें फोडतील.  (२) जाटांच्याकडे  करवसुलीचें काम जाणें म्हणजे ईश्वरी कोपच होय. ( ३) जाट हा आपल्या धर्मगगुरूशींहि भांडण्यास कमी करीत नाहीं व बोलतांनाहि शिवीगाळीशिवाय बोलत नाहीं; वगैरे. ( इंडियन ॲटिक्वरी, पु. १४; सेन्सस ऑफ इंडिया, स. १९११, पु. १४, २०, २१; रोज-ग्लॉसरी, पु. २; क्रुक-टाईब्ज अँड कास्ट्स, पु. ३;. हुशंगाबाद सेटलमेंट रि.; इबटसन-पंजाब एथ्रॉग्राफी; क्रूक.)

   

खंड १४ : जलपैगुरी - तपून  

 

 

 

  जलमस्तिष्क रोग
  जलयंत्रशास्त्र
  जलालपेठ
  जलालखंड
  जलालाबाद
  जलालाबाद, तहसील
  जलाली
  जलालुद्दीन मुहम्मद वल्खी
  जलालुद्दीन सयुती
  जलेश्वर
  जलेसर, तहसील
  जलोदर
  जलोपचार
  जव
  जवस
  जवादि डोंगर
  जवानबख्त मिर्झा
  जवासिया
  जव्हार
  जशपूर
  जसदन संस्थान
  जसपुर
  जसवंतनगर
  जसवंतसिंह, महाराणा
  जसील
  जस्टिन
  जस्टिनियन
  जस्त
  जस्सो
  जहागिराबाद
  जहागीर, जहागीरदार
  जहांगीर
  जहांगीर बादशहा
  जहाज फिरंगी
  जहाजपुर
  जहांदरशहा
  जहानआरा बेगम
  जहानाबाद
  जहनु
  जहलण
  जळगांव
  जळापूर
  जळापुर तालुका
  जळू
  जाई
  जाकोबाबाद
  जाखाऊ
  जाखन
  जांजगरि
  जाजमाउ
  जाट
  जाटपु
  जाटपोल
  जातक
  जाति
  जातिभेद
  जादम
  जादू
  जादूचा कंदील
  जाधव
  जाधवराई
  जॉन
  जानसाथ
  जॉनसन अॅंड्र
  जॉनसन, डॉय साम्युएल
  जानसार बावर
  जॉन, सेंट
  जानीबेग तुर्खन मिर्ज्ञा
  जानेफळ
  जानोजी निंबाळकर
  जाफना
  जाफरखान
  जाफराबाद
  जांब
  जांबवान
  जाबाल
  जांबु घोडा
  जाब्लोस्काव, पाल
  जांभळी जमीनदारी
  जांभूळ
  जांभेकर, बाळ गंगाधर
  जामखेड
  जामगड
  जामतारा
  जामदारखाना
  जामनगर
  जामनेर
  जामपुर
  जामराव कालवा
  जामी
  जामीनकी
  जामोद
  जाम्निया
  जायफळ, जायपत्री
  जारकर्म
  जॉर्ज टाऊन
  जॉर्ज राजे
  जॉर्जिया
  जालंदर, जिल्हा
  जालना
  जालवणकर, नारायणबोवा
  जालापहाड
  जालारी
  जालिआ
  जालोर
  जावजी दादाजी चौधरी
  जावड
  जावरा
  जावळी
  जावा
  जाविदखाना
  जासवंद
  जासी
  जासुंद
  जाहिरात
  जिऊ महाला
  जिगणी
  जिजाबाई
  जिजिराम
  जिंजी
  जितुलीया
  जिंतूर
  जिंद
  जिनकीर्ति
  जिनगर
  जिनप्रभ
  जिनीव्हा
  जिनेश्वरसुरि
  जिनोआ
  जिन्सीवाले, श्रीधर गणेश
  जिप्सी
  जिब्राल्टर
  जियागंज
  जिरंग
  जिरळ कामसोळी
  जिराफ
  जिंरार
  जिराईतखाना
  जिरें
  जिलेटिन
  जिवबादादा बाक्षी
  जीन मेरी रोलंड
  जीवकचिंतामणी
  जीवधन किल्ला
  जीवनकार्यविचार
  जीवन्मुक्त
  जुई
  जुगार
  जुगोस्लाव्हिया
  जुजुत्सु
  जुझोतिया ब्राह्मण
  जुडा
  जुडीआ
  जुतोघ
  जुनागड
  जुनापाणी
  जुनापादर
  जुनो
  जुनोना
  जुन्नर
  जुपिटर
  जुबल
  जुबो
  जुभखा
  जुव्हेनल
  जूब
  जूल, जेम्स प्रेस्कॉट
  जेऊर
  जेकब
  जेजाकभुक्ति उर्फ जिझोटी
  जेजुरी
  जेझील
  जेतपुर
  जेघे
  जेना
  जेपाळ
  जेफर्सन, थॉमस
  जेबील
  जेम्सटाऊन
  जेम्स मेरी सॅन्ड्स
  जेम्स राजे
  जेयोर
  जेरिको
  जेरिझिम
  जेरुसलेम
  जेरेसा
  जेर्हा
  जेलेपला
  जेल्डर्लंड
  जेवर
  जेव्होंन्स, विल्यम स्टॅनले
  जेष्ठमध
  जेसर
  जेसरी
  जेसलमीर
  जेसुइट लोक
  जेजोर, जिल्हा
  जेहोव्ह
  जैटिया
  जैटियापूर
  जैन, संप्रदाय
  जैनेंद्र व्याकरण
  जैमिनी
  जैस
  जैसवाय
  जोक्जाकर्त
  जोग, कृष्णाजी महादेव
  जोगापरमानंद
  जोगी
  जोगेश्वरी
  जोडिया
  जोतिबाचा डोंगर
  जोत्याजी केसरकर
  जोदिया
  जोधपुर
  जोधबाई
  जोन ऑफ आर्क
  जोनगन
  जोनपुर
  जोनराज
  जोन्स, सर विल्यम
  जोबत, संस्थान
  जोरा
  जोरिय
  जो-हाट
  जोवई
  जोशी
  जोशी, अण्णा मार्तंड
  जोशी, गणेश कृष्ण
  जोशी, गणेश वासुदेव
  जोशी, गणेश व्यंकटेश
  जोशी, चासकर
  जोशी, बारामतीकर
  जोशीमठ
  जोहानिस्बर्ग
  जोहानीझबर्ग
  जोहार
  जोही
  जोहोर
  जौगड
  जौहरीफरवी
  ज्यूटीगल्पा
  ज्योतिपंत महाभागवत
  ज्योति:शास्त्र
  ज्योतिष्टोम
  ज्योती
  ज्वर
  ज्वांग, पट्टुआ
  ज्वारी
  ज्वालामुखी
 
  झऊरी मुल्ला
  झगरपूर
  झज्जर
  झंझरपुर
  झमानशहा
  झमानिया
  झमीनदवार
  झरथुष्ट्र
  झलिदा
  झलून
  झाकाटेकस
  झांग, जिल्हा
  झांजी
  झांझमेर
  झांझीबार
  झाडीतेलंग
  झानेसव्हील
  झान्टे
  झान्थस
  झाफरखान
  झाफरवाल
  झाबिताखान
  झाबुआ
  झाबुलीस्तान
  झाबेल
  झांबेसी नदी
  झांबोअंग
  झामपोदर
  झामसिंग
  झामोरा
  झामोरीन
  झार
  झारगर जात
  झारा
  झारापाप्रा
  झा-होन
  झालकाटि
  झालरपाटण
  झालवान
  झालावाड
  झालावाड संस्थान
  झालोड
  झांशी, जिल्हा
  झांशीची राणी, लक्ष्मीबाई
  झिंगकलिंग हकमती
  झिगन
  झिंझुवाडा
  झितोमीर
  झिनत-उन-निसा बेगम
  झिंपी तौडू
  झियाउद्दीन बरनी
  झिरा
  झिरी
  झिवारत
  झीटून
  झीत्झ
  झीनवर
  झीनॉफानेझ
  झीलंड
  झुंगेरिया
  झुंझुनु
  झुबेदा खातुन
  झुब्दतुन्निसा
  झुरळ
  झुलफिकारखान
  झुलुलंड
  झूवा
  झूरिच
  झूसी
  झेंद-अवेस्ता
  झेनागा
  झेनाटा
  झेनिद
  झेनोफोन
  झेनोबिआ
  झेप्पेलिन, काऊंट फर्डिनंड
  झेब-उन्-निसा बेगम
  झेब्रा
  झेरबस्ट
  झेरिआ
  झेर्नोविट्झ
  झेलम
  झेलम कालवा
  झेलम नदी
  झेलम वसाहत
  झैदपूर
  झैनखान कोक
  झैनाबादी महाल
  झैनुल अबिदिन
  झैमुख्त
  झैसान
  झोडगे
  झोब जिल्हा
  झोला, एमिली एडवर्ड चार्लस
 
 
  टंकारी
  टक्कर देश
  टक्का
  टझी
  टनब्रिजवेल्स
  टरपेलट
  टर्गो, अॅन रॉबर्ट जॅक्स
  टनेंट
  टॅव्हर्नियर
  टॅसिटस कॉनेंलिअस
  टस्कुलम्
  टांकणखार
  टांक तहशील
  टाकळ
  टाकळ घांट
  टाकळा
  टांकळी
  टाकळी बुदुक
  टाकी
  टॉंगकिंग
  टांगानिका
  टांगानिका प्रदेश
  टागोर, देवेन्द्रनाथ
  टागोर, राजा सौरेन्द्र मोहन
  टाटा, जमशेटजी नसरवानजी
  टाटा, सर रतन
  टोंड, कर्नल
  टॉडहंटर, आयझॅक
  टान्जीर
  टापिओका(कासावा)
  टायको ब्राही
  टायग्रे
  टायबर
  टायबेरिअस
  टायर
  टाराक्विनी
  टारांटो
  टारिसेली, इव्हर्जिलिस्टा
  टारेटम्
  टॉके
  टानों
  टार्सस
  टालबॉट, विल्यम हेनरी
  टालमड
  टॉलस्टॉय, लिओ
  टॉलेमी क्लॉडिअम
  टॉलमी फिलाडेल्फस
  टालेरंड, पेरीगॉर्ड प्रिन्स
  टावी
  टासमन, अबेल जॅन्सेन
  टासी
  टिकमगड
  टिटवी
  टिटागड
  टिडोर
  टिन्डाल जॉन
  टिपगड डोंगर
  टिपरा जात
  टिप्पू सुलतान
  टिप्पेरा
  टिफ्लिस
  टिंबक्टु
  टिंबा
  टिबेस्टी
  टिम्माड
  टिरोल
  टिलोता खैरी
  टिल्सिट
  टिळक, बाळ गंगाधर
  टीजिआ
  टीरिआ
  टुलुझ
  टूर्नें
  टूलाँ
  टेकचंद मुनशी
  टेक्सस
  टेगर्नसी
  टेग्युसीगलपा
  टंट, पिटर गथ्री
  टेन, हिप्पोलाइट अडोल्फ
  टेनेस्सी
  टेंपलबार
  टेबल माउंटन
  टेंभुरणी
  टेमेश्वार
  टेराडेलफ्यूगो
  टेलर, फिलिप मेडोज
  टेसिफॉन
  टैन-शान पर्वत
  टोक, संस्थान
  टोकिओ
  टोगोलंड
  टोचीनदी
  टोन, थिओबाल्ड वूल्फ
  टोपल्या
  टोबेगो
  टोमाटो
  टोराँटो
  टोरी फत्तेपूर
  टोलेडो
  टोवला
  टोशाम
  टोळ
  टौंगी
  टौंगुप
  टौंगू
  टौंग्थ
  टौंग्यु
  ट्युनिस
  ट्युनीशिआ
  ट्यूस
  ट्रॅलिझ
  ट्रान्सवाल
  ट्राम्बे
  ट्रॉय अथवा ट्रोड
  ट्रिनिदाद
  ट्रिपोली, प्रांत
  ट्रिबिझाँड
  ट्रीएस्टे
  ट्रटिश्के, हेन्रिक व्हॉन
  ट्रेंट
  ट्विकनहॅम
  ट्विन, मार्क
 
  ठग-ठगी
  ठठ्ठा
  ठाकुर
  ठाकुरगांव
  ठाकूरदासबोवा
  ठाकूरद्वार
  ठाणभवान
  ठाणें
 
  डॅडी
  डॅन
  डॅनिएल
  डन् कर्कं
  डॅन्झिग
  डफरिन, लार्ड
  डफळे
  डंबल
  डबलबीन
  डंबार्टन
  डब्लिन
  डभई
  डमडम
  डरहॅम
  डर्बी
  डलहौसी, लॉर्ड
  डलास
  डहोमे
  डॉक
  डाका, जिल्हा
  डाकोर
  डांग
  डांगची
  डांगर
  डांगी
  डांग्या खोकला
  डाग्वेरे, एल्. जे. एम.
  डोन नदी
  डान्यूब नदी
  डाबी
  डामर
  डायमंड हारबर
  डायमंड बेट
  डायोजेनीस
  डार्टमाउथ
  डार्डानेल्स
  डार्विन, चार्लस रॉबर्ट
  डॉलफिनचें नोंज
  डाल्टन, जॉन
  डास
  डाहाणु
  डाळिंब
  डिंक
  डिकन्स, चार्लस
  डिकेमाली
  डिक्वेन्सि, थॉमस
  डिंगरी
  डिंगणकर, मोरो विश्वनाथ
  डिडीमी
  डिडेरोट डेनिस
  डिफो, ड्यानिअल
  डिवार, सर जेम्स
  डी अर्लेबर्ट
  डीग
  डीगची लढाई
  डी बॉइने
  डीसा
  डुकर
  डुकी
  डुक्करकंद
  डुंगर
  डुप्ले
  डुम जात
  डुरिअन
  डूलचेन्यो
  डूलाँग
  डेकॅपोलिस
  डेकाटें
  डेडिआगॅच
  डेन्मार्क
  डेन्व्हर
  डेमॉस्थेनीस
  डेमिएटा
  डेमोक्रिटस
  डेराइस्मायलखान
  डेरागाझीखान
  डेरागोपीपूर
  डेराजात
  डेरानानक
  डेरापूर
  डेलफाय
  डेलवेअर
  डेव्हनपोर्ट
  डेव्ही
  डेहराडून
  डोंगरगड
  डोंगरपाली
  डोंगरपुर
  डोंगराळी जमीनदारी
  डोंगरा
  डोंगरे, वासुदेव नारायण
  डोडोना
  डोनाटेलो
  डोंबगांव
  डोबरेनर
  डोंबारी
  डाब्रूजा
  डोम
  डोमल जात
  डोमिनिका
  डोरली
  डोव्हर
  डोहर
  ड्युडरनेक
  ड्युबॉपिएरी
  ड्युसेल्डॉर्फ
  ड्यूमा अलेक्झांडर
  ड्यूरर आल्ब्रेक्ट
  ड्रायडन, जॉन
  ड्रॉयमन
  ड्रेस्डेन
  ड्रोघेडा
  ड्विन्स्क
 
  ढक्की भाषा
  ढालगज
  ढालाईत
  ढीमर
  ढुंढये जैन
  ढेकूण
  ढेरा
  ढोर
 
 
  तगर
  तंगेल
  तंगौंग
  तंजावर
  तंजावरचें राजघराणें
  तडवी
  तंडागांव
  तंडो
  तंडोअडाम
  तंडोअलाहयार
  तंडोवागो
  तंडोमहमदखान
  तत्रक
  तंत्रग्रंथ
  तत्त्वज्ञान
  तनकपूर
  तनखा
  तनावल
  तनुकु तालुका
  तपकीर
  तपागच्छ
  तपून

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .