प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग चवदावा : जलपैगुरी - तपून

जसवंतसिंह, महाराणा  (इ.स. १६३८-१६७८) :- हा आपला बाप गजसिंग याच्या मृत्यूनंतर जोधपूरच्या गादीवर आला (१६३८). तेव्हांपासून सन १६५८ पर्यंत म्हणजे वीस वर्षे, तो औरंगाझेबाबरोबर मुख्यत्वेंकरून दक्षिणेंतच कामगिरीवर होता. तेथें तो पुष्कळ प्रसिध्दीस आला. सन १६३८ मध्यें शहाजहान दुखणेकरी पडला तेच्हां त्याचा वडील पुत्र दारा हा सर्व राज्यकारभार पाहूं लागला. त्यानें याला (यानें दाराचा पक्ष घेतल्यामुळें) माळव्याचा सुभेदार नेमिलें. पुढें औरंगझेब दारावर चालून आला असतां त्याचा पराभव करण्याकरितां दारानें जसवंतसिंहास त्याच्यावर पाठविलें. जसवंतसिंहाचा पराभव झाला, तो त्याच्या गैरमुत्सद्दीपणामुळें. मुराद हाहि सैन्य घेऊन इकडेच येत आहे असें समजल्यावरून उभयतां बंधूंस एकदमच जिंकू असें ठरवून औरंगझेबाशीं युद्ध न करतां तसाच स्वस्थ बसला. इतक्या अवकाशांत औरंगझेबानें त्याच्या सैन्यांतील मुसुलमानांस फितूर केलें व धरमपूर येथें त्याचा पराभव झाला. तरीपण शेवटीं औरंगाझेबाची फळी फोडून तो जोधपुरास निघून गेला (१६५८). या पराभवामुळें त्याच्या राणीनें त्याची निर्भत्सना केली; व स्वत:सती जाण्यास निघाली तेव्हां त्यानें औरंगाझेबाची खोड मोडण्याचें वचन तिला दिलें व त्याप्रमाणें तो औरंगझेबाच्या नेहमीं विरुद्ध वागे. औरंगझेबानें गादींवर बसल्यावर जयसिंहाकडून भीड घालून जसवंतसिहास आपल्या बाजूस वळवून घेतलें.  परंतु त्याचा अंतस्य हेतु औरंगझेबाचा सूड उगविण्याचा होता.  पुढें उभयता बंधूंच्या सैन्याची अलाहाबाद व हटावा यांच्या दरम्यान खचवा येथें लढाईत तोंड लागण्याच्या सुमारास गांठ पडली. जसवंतसिंहानें आपल्या फौजेनिशीं अकस्मात औरंगाझेबावर उलटून सैन्याच्या पिछाडीवर हल्ला केला व त्याचा गोट लुटला. परंतु सुजा वेळेवर येऊन न मिळाल्यामुळें युद्ध टाळून त्यानें जी लूट मिळविली होती, ती सर्व घेऊन आग्-याची वाट धरिली. पुढें सुजाचा पराभव झाला. इकडे जसवंतसिंह आग्रयाजवळ दारा याची वाट पाहात बसला. कारण दारास गादी मिळवून द्यावयाची असा त्याचा निश्र्चय होता. परंतु दारास सवड होईना. जसवंतसिंहानें पुष्कळ वाट पाहिली, आणि शेवटीं तो जोधपुरास गेला. तेथें आपली सारी संपत्ति ठेवून मेडत येथें जाऊन तो दाराला भेटला. परंतु आतां उपयोग नव्हता. पूर्वीची संधी दाराच्या आळसानें फुकट गेली. औरंगझेब सुजाचा पराभव करून मोठया थोरल्या सैन्यासह त्यांच्यावर चालून आला. पण आपण जय मिळवूंच असा त्याला भरंवसा वाटेना. तेव्हां जसवंतसिंहास निरोप पाठविला कीं तुझा पूर्वीचा कोणताहि अपराध मनांत ठेवीत नाहीं, व जर तूं आमच्या हया भाईबंदी तंटयांतून आंग काढून बाजूस स्वस्थ राहशील तर तुला पुन्हां गुजराथची सुभेदारी सांगतो; व सात हजारी मनसब देतो. जयवंतसिंह त्या गोष्टीस कबूल झाला, आणि शहाजादा मोअझ्झम शिवाजी महाराजावर स्वारी करण्यांकरितां निघाला होता, त्याच्या हाताखालीं रहाण्याचें कबूल करून तिकडे निघून गेला.


जसवंतसिंहाच्या मनांत औरंगझेबाशीं इमानानें वागावें असें मुळींच नव्हतें. दक्षिणेंत जाऊन पोहोंचतांच त्यानें शिवाजीबरोबर पत्रव्यवहार सुरूं करून शाइस्तेखानाची फजिती करण्याचें आणि मोअझ्झमला बादशहा बनविण्याचें कारस्थान शिजविलें. १६६३.  हें औरंगाझेबास कळल्यावर त्यानें जसवंतसिंहाला दख्खनमधून काढून जयपूरचा राजा जयसिंह याची त्याच्या जागीं नेमणूक केली   (तरी सुद्धां शिवाजीचा व जसवंताचा शिलशिला अंतस्थरीतीनें चालूच होता).

त्या वेळेपासून उभयतांच्या मनांत एकमेकांविषयीं अविश्र्वास उत्पन्न झाला. तरी पण औरंगझेबानें जसवंतसिंहाला पुन्हां दक्षिणदेशीं पाठविलें (१६६८), तेव्हां त्यानें तिकडे जाऊन मोअझ्झमास फितवून, पूर्ववत् कारस्थान सुरू केलें. यामुळें औरंगझेबाला भय पडून त्यानें जसवंतसिंहाला गुजराथच्या सुभ्यावर नेमिलें. त्याप्रमाणें तिकडे जात असतां अहमदाबादेस त्याला समजलें कीं, आपल्याला अधिकारावरून दूर करण्याकरितां बादशहानें हें कपट केलें आहे. त्याबरोबर तो परभारें जोधपुरास निघून गेला. याचवेळीं शिवाजीनें याच्या साहयानें औरंगझेबाशीं तात्पुरता तह करून घेतला होता. जसवंतसिंह याप्रमाणें घरीं जाऊन बसला; तरी औरंगझेबाला त्याच्या सैन्याची व कारस्थानाची भीति वाटत होती. म्हणून त्याला दूरदेशीं पाठवावें असें ठरवून त्यानें काबुलांत बंड उप्तन्न झालें होतें तें मोडण्याकरितां जसवंतसिंहास काबूलच्या सुभेदारीवर नेमिलें. त्याप्रमाणें जसवंतसिंहानें आपला पुत्र पृथ्वीसिंह यास राज्य सांभाळण्यास सांगून तो तिकडे निघून गेला.


जतवंतसिंह काबूलास गेल्याबरोबर मागें त्याच्या कुलाचा विध्वंस करण्याचा कपटपटू औरंगझेबानें विचार करून पृथ्वीसिंहास आपल्या दरबारीं बोलावून नेलें व बाहयात्कारी त्याजवर फार प्रीति दाखवून, आपल्या कृपेचें चिन्ह म्हणून त्यास पोशाख दिला. परंतु पोशाख अंगांत घातल्यावर थोडयाच वेळांत पृथ्वीसिंहानें तडफडून प्राण सोडला; कारण पोशाखाला विष लाविलें होतें. हें वर्तमान जसवंतसिंहाच्या कांनीं जातांच त्याची कंबर खचली. त्याच सुमारास त्याचे दुसरे दोघे पुत्र जगतसिंह व दलथमन हे काबूलच्या कडक थंडीनें मेले; तेव्हां त्याच्या दु:खाची परमावधी होऊन तो त्या शोकामुळें १० डिसेंबर सन १६७८ रोजीं वारला. यानंतर तेथून त्याचा कबिला व बाकीचीं मुलें हीं परत निघालीं. त्यांनां औरंझेबानें जबरीनें दिल्लीस नेऊन मुसलमान करण्याचा प्रयत्न केला. पण राजकुटुंबाच्या अंगरक्षक रजपुत सरदारांनीं मोठया शौर्यानें औरंगझेबाच्या विरूद्ध जाऊन राजकुटुंबास जोधपुरास पोहोंचविलें. औरंगझेबानें पाठलाग केला; त्यांत पुष्कळ रजपूत मेले; पण राजकुटुंब हातीं लागलें नाहीं. याच प्रसंगीं दुर्गादास राठोढ प्रसिध्दीस आला. शेवट पर्यंत महाराणी चंद्रावती व राजकुमार अजितसिंह औरंगझेबाच्या हातीं लागलें नाहींत. औरंगझेब अगर त्याचे भाऊ यांचा पक्ष जसवंतसिंह हा घटकेंत धरी व सोडी याचें कारण यांचा विश्र्वासघात करावा असें नसून आपल्यास मुसुलमानांस हांकून देण्याचें सामर्थ्य नाहीं तर त्यांच्यांत भेद उत्पन्न करून त्यांनां निर्जीव करावें हें धोरण होय व याच हेतूनें त्यानें शिवाजीशीं शेवटपर्यंत मित्रत्वाचें नातें ठेविलें होतें. यानें आग्-यास यमुनेकांठीं एक सुंदर महाल बांधला होता. तो अद्यापि  ( पडक्या अवस्थेंत )  तेथें दिसतो.  ( मनुची-स्टोरिओ  ड  मोगोर;  नुसेतिनेसलातिन;  म्यालेसन-हिस्टॉरिकल स्केच ऑफ धि नेटिव्ह स्टेट्स ऑफ इंडिया; टॉड -राजस्थान, पु. २; मुसुलमानी रियासत; गोडबोले- एतिद्देशीय संस्थानें.

   

खंड १४ : जलपैगुरी - तपून  

 

 

 

  जलमस्तिष्क रोग
  जलयंत्रशास्त्र
  जलालपेठ
  जलालखंड
  जलालाबाद
  जलालाबाद, तहसील
  जलाली
  जलालुद्दीन मुहम्मद वल्खी
  जलालुद्दीन सयुती
  जलेश्वर
  जलेसर, तहसील
  जलोदर
  जलोपचार
  जव
  जवस
  जवादि डोंगर
  जवानबख्त मिर्झा
  जवासिया
  जव्हार
  जशपूर
  जसदन संस्थान
  जसपुर
  जसवंतनगर
  जसवंतसिंह, महाराणा
  जसील
  जस्टिन
  जस्टिनियन
  जस्त
  जस्सो
  जहागिराबाद
  जहागीर, जहागीरदार
  जहांगीर
  जहांगीर बादशहा
  जहाज फिरंगी
  जहाजपुर
  जहांदरशहा
  जहानआरा बेगम
  जहानाबाद
  जहनु
  जहलण
  जळगांव
  जळापूर
  जळापुर तालुका
  जळू
  जाई
  जाकोबाबाद
  जाखाऊ
  जाखन
  जांजगरि
  जाजमाउ
  जाट
  जाटपु
  जाटपोल
  जातक
  जाति
  जातिभेद
  जादम
  जादू
  जादूचा कंदील
  जाधव
  जाधवराई
  जॉन
  जानसाथ
  जॉनसन अॅंड्र
  जॉनसन, डॉय साम्युएल
  जानसार बावर
  जॉन, सेंट
  जानीबेग तुर्खन मिर्ज्ञा
  जानेफळ
  जानोजी निंबाळकर
  जाफना
  जाफरखान
  जाफराबाद
  जांब
  जांबवान
  जाबाल
  जांबु घोडा
  जाब्लोस्काव, पाल
  जांभळी जमीनदारी
  जांभूळ
  जांभेकर, बाळ गंगाधर
  जामखेड
  जामगड
  जामतारा
  जामदारखाना
  जामनगर
  जामनेर
  जामपुर
  जामराव कालवा
  जामी
  जामीनकी
  जामोद
  जाम्निया
  जायफळ, जायपत्री
  जारकर्म
  जॉर्ज टाऊन
  जॉर्ज राजे
  जॉर्जिया
  जालंदर, जिल्हा
  जालना
  जालवणकर, नारायणबोवा
  जालापहाड
  जालारी
  जालिआ
  जालोर
  जावजी दादाजी चौधरी
  जावड
  जावरा
  जावळी
  जावा
  जाविदखाना
  जासवंद
  जासी
  जासुंद
  जाहिरात
  जिऊ महाला
  जिगणी
  जिजाबाई
  जिजिराम
  जिंजी
  जितुलीया
  जिंतूर
  जिंद
  जिनकीर्ति
  जिनगर
  जिनप्रभ
  जिनीव्हा
  जिनेश्वरसुरि
  जिनोआ
  जिन्सीवाले, श्रीधर गणेश
  जिप्सी
  जिब्राल्टर
  जियागंज
  जिरंग
  जिरळ कामसोळी
  जिराफ
  जिंरार
  जिराईतखाना
  जिरें
  जिलेटिन
  जिवबादादा बाक्षी
  जीन मेरी रोलंड
  जीवकचिंतामणी
  जीवधन किल्ला
  जीवनकार्यविचार
  जीवन्मुक्त
  जुई
  जुगार
  जुगोस्लाव्हिया
  जुजुत्सु
  जुझोतिया ब्राह्मण
  जुडा
  जुडीआ
  जुतोघ
  जुनागड
  जुनापाणी
  जुनापादर
  जुनो
  जुनोना
  जुन्नर
  जुपिटर
  जुबल
  जुबो
  जुभखा
  जुव्हेनल
  जूब
  जूल, जेम्स प्रेस्कॉट
  जेऊर
  जेकब
  जेजाकभुक्ति उर्फ जिझोटी
  जेजुरी
  जेझील
  जेतपुर
  जेघे
  जेना
  जेपाळ
  जेफर्सन, थॉमस
  जेबील
  जेम्सटाऊन
  जेम्स मेरी सॅन्ड्स
  जेम्स राजे
  जेयोर
  जेरिको
  जेरिझिम
  जेरुसलेम
  जेरेसा
  जेर्हा
  जेलेपला
  जेल्डर्लंड
  जेवर
  जेव्होंन्स, विल्यम स्टॅनले
  जेष्ठमध
  जेसर
  जेसरी
  जेसलमीर
  जेसुइट लोक
  जेजोर, जिल्हा
  जेहोव्ह
  जैटिया
  जैटियापूर
  जैन, संप्रदाय
  जैनेंद्र व्याकरण
  जैमिनी
  जैस
  जैसवाय
  जोक्जाकर्त
  जोग, कृष्णाजी महादेव
  जोगापरमानंद
  जोगी
  जोगेश्वरी
  जोडिया
  जोतिबाचा डोंगर
  जोत्याजी केसरकर
  जोदिया
  जोधपुर
  जोधबाई
  जोन ऑफ आर्क
  जोनगन
  जोनपुर
  जोनराज
  जोन्स, सर विल्यम
  जोबत, संस्थान
  जोरा
  जोरिय
  जो-हाट
  जोवई
  जोशी
  जोशी, अण्णा मार्तंड
  जोशी, गणेश कृष्ण
  जोशी, गणेश वासुदेव
  जोशी, गणेश व्यंकटेश
  जोशी, चासकर
  जोशी, बारामतीकर
  जोशीमठ
  जोहानिस्बर्ग
  जोहानीझबर्ग
  जोहार
  जोही
  जोहोर
  जौगड
  जौहरीफरवी
  ज्यूटीगल्पा
  ज्योतिपंत महाभागवत
  ज्योति:शास्त्र
  ज्योतिष्टोम
  ज्योती
  ज्वर
  ज्वांग, पट्टुआ
  ज्वारी
  ज्वालामुखी
 
  झऊरी मुल्ला
  झगरपूर
  झज्जर
  झंझरपुर
  झमानशहा
  झमानिया
  झमीनदवार
  झरथुष्ट्र
  झलिदा
  झलून
  झाकाटेकस
  झांग, जिल्हा
  झांजी
  झांझमेर
  झांझीबार
  झाडीतेलंग
  झानेसव्हील
  झान्टे
  झान्थस
  झाफरखान
  झाफरवाल
  झाबिताखान
  झाबुआ
  झाबुलीस्तान
  झाबेल
  झांबेसी नदी
  झांबोअंग
  झामपोदर
  झामसिंग
  झामोरा
  झामोरीन
  झार
  झारगर जात
  झारा
  झारापाप्रा
  झा-होन
  झालकाटि
  झालरपाटण
  झालवान
  झालावाड
  झालावाड संस्थान
  झालोड
  झांशी, जिल्हा
  झांशीची राणी, लक्ष्मीबाई
  झिंगकलिंग हकमती
  झिगन
  झिंझुवाडा
  झितोमीर
  झिनत-उन-निसा बेगम
  झिंपी तौडू
  झियाउद्दीन बरनी
  झिरा
  झिरी
  झिवारत
  झीटून
  झीत्झ
  झीनवर
  झीनॉफानेझ
  झीलंड
  झुंगेरिया
  झुंझुनु
  झुबेदा खातुन
  झुब्दतुन्निसा
  झुरळ
  झुलफिकारखान
  झुलुलंड
  झूवा
  झूरिच
  झूसी
  झेंद-अवेस्ता
  झेनागा
  झेनाटा
  झेनिद
  झेनोफोन
  झेनोबिआ
  झेप्पेलिन, काऊंट फर्डिनंड
  झेब-उन्-निसा बेगम
  झेब्रा
  झेरबस्ट
  झेरिआ
  झेर्नोविट्झ
  झेलम
  झेलम कालवा
  झेलम नदी
  झेलम वसाहत
  झैदपूर
  झैनखान कोक
  झैनाबादी महाल
  झैनुल अबिदिन
  झैमुख्त
  झैसान
  झोडगे
  झोब जिल्हा
  झोला, एमिली एडवर्ड चार्लस
 
 
  टंकारी
  टक्कर देश
  टक्का
  टझी
  टनब्रिजवेल्स
  टरपेलट
  टर्गो, अॅन रॉबर्ट जॅक्स
  टनेंट
  टॅव्हर्नियर
  टॅसिटस कॉनेंलिअस
  टस्कुलम्
  टांकणखार
  टांक तहशील
  टाकळ
  टाकळ घांट
  टाकळा
  टांकळी
  टाकळी बुदुक
  टाकी
  टॉंगकिंग
  टांगानिका
  टांगानिका प्रदेश
  टागोर, देवेन्द्रनाथ
  टागोर, राजा सौरेन्द्र मोहन
  टाटा, जमशेटजी नसरवानजी
  टाटा, सर रतन
  टोंड, कर्नल
  टॉडहंटर, आयझॅक
  टान्जीर
  टापिओका(कासावा)
  टायको ब्राही
  टायग्रे
  टायबर
  टायबेरिअस
  टायर
  टाराक्विनी
  टारांटो
  टारिसेली, इव्हर्जिलिस्टा
  टारेटम्
  टॉके
  टानों
  टार्सस
  टालबॉट, विल्यम हेनरी
  टालमड
  टॉलस्टॉय, लिओ
  टॉलेमी क्लॉडिअम
  टॉलमी फिलाडेल्फस
  टालेरंड, पेरीगॉर्ड प्रिन्स
  टावी
  टासमन, अबेल जॅन्सेन
  टासी
  टिकमगड
  टिटवी
  टिटागड
  टिडोर
  टिन्डाल जॉन
  टिपगड डोंगर
  टिपरा जात
  टिप्पू सुलतान
  टिप्पेरा
  टिफ्लिस
  टिंबक्टु
  टिंबा
  टिबेस्टी
  टिम्माड
  टिरोल
  टिलोता खैरी
  टिल्सिट
  टिळक, बाळ गंगाधर
  टीजिआ
  टीरिआ
  टुलुझ
  टूर्नें
  टूलाँ
  टेकचंद मुनशी
  टेक्सस
  टेगर्नसी
  टेग्युसीगलपा
  टंट, पिटर गथ्री
  टेन, हिप्पोलाइट अडोल्फ
  टेनेस्सी
  टेंपलबार
  टेबल माउंटन
  टेंभुरणी
  टेमेश्वार
  टेराडेलफ्यूगो
  टेलर, फिलिप मेडोज
  टेसिफॉन
  टैन-शान पर्वत
  टोक, संस्थान
  टोकिओ
  टोगोलंड
  टोचीनदी
  टोन, थिओबाल्ड वूल्फ
  टोपल्या
  टोबेगो
  टोमाटो
  टोराँटो
  टोरी फत्तेपूर
  टोलेडो
  टोवला
  टोशाम
  टोळ
  टौंगी
  टौंगुप
  टौंगू
  टौंग्थ
  टौंग्यु
  ट्युनिस
  ट्युनीशिआ
  ट्यूस
  ट्रॅलिझ
  ट्रान्सवाल
  ट्राम्बे
  ट्रॉय अथवा ट्रोड
  ट्रिनिदाद
  ट्रिपोली, प्रांत
  ट्रिबिझाँड
  ट्रीएस्टे
  ट्रटिश्के, हेन्रिक व्हॉन
  ट्रेंट
  ट्विकनहॅम
  ट्विन, मार्क
 
  ठग-ठगी
  ठठ्ठा
  ठाकुर
  ठाकुरगांव
  ठाकूरदासबोवा
  ठाकूरद्वार
  ठाणभवान
  ठाणें
 
  डॅडी
  डॅन
  डॅनिएल
  डन् कर्कं
  डॅन्झिग
  डफरिन, लार्ड
  डफळे
  डंबल
  डबलबीन
  डंबार्टन
  डब्लिन
  डभई
  डमडम
  डरहॅम
  डर्बी
  डलहौसी, लॉर्ड
  डलास
  डहोमे
  डॉक
  डाका, जिल्हा
  डाकोर
  डांग
  डांगची
  डांगर
  डांगी
  डांग्या खोकला
  डाग्वेरे, एल्. जे. एम.
  डोन नदी
  डान्यूब नदी
  डाबी
  डामर
  डायमंड हारबर
  डायमंड बेट
  डायोजेनीस
  डार्टमाउथ
  डार्डानेल्स
  डार्विन, चार्लस रॉबर्ट
  डॉलफिनचें नोंज
  डाल्टन, जॉन
  डास
  डाहाणु
  डाळिंब
  डिंक
  डिकन्स, चार्लस
  डिकेमाली
  डिक्वेन्सि, थॉमस
  डिंगरी
  डिंगणकर, मोरो विश्वनाथ
  डिडीमी
  डिडेरोट डेनिस
  डिफो, ड्यानिअल
  डिवार, सर जेम्स
  डी अर्लेबर्ट
  डीग
  डीगची लढाई
  डी बॉइने
  डीसा
  डुकर
  डुकी
  डुक्करकंद
  डुंगर
  डुप्ले
  डुम जात
  डुरिअन
  डूलचेन्यो
  डूलाँग
  डेकॅपोलिस
  डेकाटें
  डेडिआगॅच
  डेन्मार्क
  डेन्व्हर
  डेमॉस्थेनीस
  डेमिएटा
  डेमोक्रिटस
  डेराइस्मायलखान
  डेरागाझीखान
  डेरागोपीपूर
  डेराजात
  डेरानानक
  डेरापूर
  डेलफाय
  डेलवेअर
  डेव्हनपोर्ट
  डेव्ही
  डेहराडून
  डोंगरगड
  डोंगरपाली
  डोंगरपुर
  डोंगराळी जमीनदारी
  डोंगरा
  डोंगरे, वासुदेव नारायण
  डोडोना
  डोनाटेलो
  डोंबगांव
  डोबरेनर
  डोंबारी
  डाब्रूजा
  डोम
  डोमल जात
  डोमिनिका
  डोरली
  डोव्हर
  डोहर
  ड्युडरनेक
  ड्युबॉपिएरी
  ड्युसेल्डॉर्फ
  ड्यूमा अलेक्झांडर
  ड्यूरर आल्ब्रेक्ट
  ड्रायडन, जॉन
  ड्रॉयमन
  ड्रेस्डेन
  ड्रोघेडा
  ड्विन्स्क
 
  ढक्की भाषा
  ढालगज
  ढालाईत
  ढीमर
  ढुंढये जैन
  ढेकूण
  ढेरा
  ढोर
 
 
  तगर
  तंगेल
  तंगौंग
  तंजावर
  तंजावरचें राजघराणें
  तडवी
  तंडागांव
  तंडो
  तंडोअडाम
  तंडोअलाहयार
  तंडोवागो
  तंडोमहमदखान
  तत्रक
  तंत्रग्रंथ
  तत्त्वज्ञान
  तनकपूर
  तनखा
  तनावल
  तनुकु तालुका
  तपकीर
  तपागच्छ
  तपून

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .