प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग चवदावा : जलपैगुरी - तपून

जव :- याझाडास लाटिनमध्यें हॉर्डिअस व्हलगारे, इंग्रजींत बार्ली, संस्कृतमध्यें यव, सक्तु, मराठींत जव, सातु, हिंदींत सत्तु, इत्यादि नांवें आहेत.

मूलस्थान :- हें २ ते ३ फूट लांबीचें तृणधान्य पृथ्वीवरील समशीतोष्ण भागांत सांपडतें. हिंदुस्थानांत हें झाड सपाटीच्या प्रदेशांत त्याचप्रमाणें समुद्रसपाटीपासून १४००० फूट उंचीच्या भागापर्यंत सांपडतें. या झाडाच्या पुष्कळ जातींपैकीं हिंदुस्थानांत हेक्झास्टीकॉन या जातीची लागवड सामान्येंकरून करतात.

इतिहास :- ऋग्वेदादि ग्रंथांत जवाचा उल्लेख आहे. यावरून फार प्राचीन काळापासून हिंदुस्थानांत जवाची लागवड होत आहे हें सिद्ध होतें. चिनी बादशहा शेन-नंग यानें लावलेल्या पांच खाद्यधान्यांत जव हें एक धान्य होतें. यीथाऑफ्रेस्टस याला जवाचे बरेच प्रकार माहीत होते; व सालोमनच्या वेळीं  ( इ.स. १०१५ )   जव हें महत्त्वाचें खाद्य द्रव्य होतें असें बायबलवरून दिसतें. मिसर देशांतील अत्यन्त प्राचीन अशा थडग्यांत  'हेक्झास्टीकॉन' जातीचे जव सांपडले आहेत. त्याचप्रमाणें स्वित्झरलंड व सेव्हॉय येथील इमारतींच्या अवशेशांतहि जव आढळतात. दक्षिण इटलींतील ख्रि. पू. ६ व्या शतकांतील, मेटॉपाँटीज शहराच्या प्रतिमांवर या जातीच्या झाडाचें चित्र आहे. स्टीन यानें करडाँग येथें एकत्र केलेले नमुने हे हिंदुस्थानांतील जवाचे अत्यंत प्राचीन नमुने होत. इन्द्राला '' जवाचें पीक फळास आणणारा ईश्वर'' असें म्हटलें आहे, व जन्म, विवाह आणि मृत्यू या संबंधींच्या धार्मिक विधींत जवाचा उपयोग हिंदुलोकांत करतात यावरूनहि त्यासंबंधीच्या ज्ञानाचें प्राचीनत्व सिद्ध होतें. 'ऐेने-ई-अकबरींत' जव हें अफगणिस्तान व काश्मीर येथील महत्वाचें पीक होय असें म्हटलें आहे.

लागवड :- जव हें रब्बी पीक आहे. हें आक्टोबर अथवा नोव्हेंबर महिन्यांत पेरतात व मार्च किंवा एप्रिल या महिन्यांत त्याची कापणी करतात. हिंदुस्थानांतील ब-याचशा भागांत जव, गहूं, वाटाणें अथवा हरभरे यांच्या पिकांत पेरतात. हलक्या, वालुकामय, व थोडें खत दिलेल्या जमिनींत जवाचें पीक चांगलें येतें. एकराला ८० ते १२० पौंडापर्यंत बीं लागतें. या पिकाला पाणी देण्याची फारशी गरज पडत नाहीं. एक एकर पिकाच्या लागवडीसकांहींच्या मतें १८ रू. ८ आ, कांहींच्या २० रू. -१२ आ. व गुजराथेंत ५१ रू. ८ आ. खर्च येतो.

संयुक्तप्रान्त व बंगालमध्यें या पिकाची सर्व प्रांतापेक्षां जास्त लागवड करण्यांत येते. यांच्या खालोखाल पंजाब, वायव्य सरहद्द, अजमीर-मेरवाडा, मुंबई, मध्यप्रांत, सिंधु आणि मद्रास वगैरेंचा नंबर लागतो. ब्रिटीश हिंदुस्थानांतील एकंदर जवाचें पीक १९०५-६ सालीं ७३२६७५५ एकर होतें. त्याच वर्षी एतद्देशीय संस्थानांत हें क्षेत्र ४१८४६३ एकर होतें. हें क्षेत्र मुख्यत: जयपूर, अलवार, भरतपूर व ग्वालेर या संस्थानांतून विभागलें गेलें होतें.

बंगाल :- येथील मध्य व उत्तर जिल्हयांतच विशेष त: या पिकाची लागवड आहे. दक्षिण बिहारमध्यें जव हें अत्यंत स्वस्त खाद्य होय. उत्तर बिहारमध्यें जवाला तितकें महत्त्व नाहीं. खुद्द  बंगाल व ओरीसामध्यें या पिकाचा बहुतेक अभावच आहे. पाटणा, भागलपूर व छोटा नागपूर हीं मुख्य यवक्षेत्रें होत.

संयुक्तप्रांत :- या पिकाच्या बाबतींत या प्रांताचा नंबर पहिला लागतो. आग्रा, अयोध्या, गोरखपूर, बनारस, लखनौ व अलहाबाद हीं मुख्य यवक्षेत्रें होत. इ.स. १९०५-६ मध्यें येथील एकंदर यवक्षेत्र ४१२७९३६ एकर होतें.

मध्यंप्रांत व व-हाड :- इ.स. १९०५-६ मध्यें एकंदर क्षेत्र ११६०८ एकर होतें. जबलपूर, दमो, बिलासपूर, चांदा हीं मुख्य जवक्षेत्रें होत.

राजपुताना :- अजमीर-मेरवाड हें या पिकाच्या दृष्टिनें महत्त्वाचें ठिकाण होय. पाणी दिलेल्या जमिनींत एकराला सरासरीनें ७.३४ हंड्रेडवेट पींक येत असून पाणी न दिलेल्या जमिनींत एकराला सरासरीनें १.४६ हे पीक निघतें.

पंजाब व वायव्य सरहद्दप्रांत :- यां ठिकाणीं जवाची इतर कोणत्याहि पिकांत लागवड न करतां स्वतंत्र लागवड करतात. स. १९०५-६ मध्यें एकंदर सस्यक्षेत्र पंजाबांत १२०५६७८ एकर व वायव्यसरहद्दीवरील प्रांतात ३१५२७२ एकर होतें. फिरोझपूर, हिसार, गुरगांव, पेशावर, हझारा, व बन्नू हीं मुख्य यवक्षेत्रें होत.

काश्मीर :- येथें जव चांगल्या प्रतीचें होत नाहीं; व लोक काळजीपूर्वक लागवडहि करीत नाहींत. येथील कित्येक उच्च प्रदेशाच्या ठिकाणीं 'ग्रिम' अथवा 'तिबेटी जव' म्हणून जो एक प्रकार आहे तो होत असतो. मे व जून या महिन्यांत पेरणी होऊन पीक आगस्ट व सप्टेंबरमध्यें तयार होतें. एका एकराला सरासरीनें ८॥ मण जव व ४ मण 'ग्रिम' इतकें पीक निघतें.

मुंबई :- येथें फार मोठया प्रमाणांत जवाची लागवड होत नाहीं. १९०५-६ मध्यें एकंदर क्षेत्र २३१०३ एकर होतें. अहमदाबाद, खेडा, सातारा, सोलापूर व पंचमहाल हीं मुख्य यवक्षेत्रें होत. गुजराथेंत गहूं व जव यांची मिश्र लागवड करतात. पण साधारणत: तें स्वतंत्रपणेंच पेरण्यांत येतें.

मद्रास :- या प्रांतांत हें अत्यन्त कमी महत्वाचें पीक आहे. १९०५-६ मध्यें एकंदर क्षेत्र ३२००० एकर काय तें होतें. म्हैसूरमध्यें १९०५-६ मध्यें १३३८ एकरांत जवाची लागवड केली होती.

उपयोग :- जवाच्या भाकरी अथवा चपात्या करून व भाजून खातात. प्रथम जव कांडून पाखडतात व नंतर मोगरीनें बडवतात. नंतर दळून त्याचें पीठ करतात व त्या पिठाच्या भाकरी करून खातात. पचविण्याला थोडें कठीण असल्यामुळें अशक्त मुलांनां हें खाद्य देणें ठीक नाहीं. हिंदुस्थानांतील पुष्कळ भागांत जवापासून दारू तयार करतात. त्याचप्रमाणें घोडयांनां व गुरांनां घांसदाणा म्हणून जव देतात.

गुणधर्म :-चर्च यानें जवाचें खालीलप्रामणें पृथक्करण दिलेलें आहे. - पाणी १२.५, औजसद्रव्यें ११.५, पिष्टसत्व ७०.०, चरबी १.३, तन्तु २.६, क्षाररक्षा २.१. औषधांत जवाचा फार उपयोग होतों. तें एक पित्ताची जळजळ ( शामक ) किंवा सूज कमी करणारें औषध आहे. रोग्यांना तें मुद्दाम पथ्य म्हणून देतात.

व्यापार :- व्यापारी आंकडयांवरून जवाच्या निर्गतीत स. १९०१ पासून १९०४-५ पर्यंत धीरेधीरे वाढ होत होती असें दिसतें. पण स. १९०५-६ मध्येंही निर्गत एकाएकी खालवली. स. १९०४-५ मध्यें मुंबईतून सर्वांत जास्त माल म्हणजे २३१०३७ ह. बाहेरदेशीं गेला. त्याचवर्शी सिंधनें ८६०७० हं. व बंगालनें ५९३०७ हड्रेडवेट मालाची निर्गत केली.

   

खंड १४ : जलपैगुरी - तपून  

 

 

 

  जलमस्तिष्क रोग
  जलयंत्रशास्त्र
  जलालपेठ
  जलालखंड
  जलालाबाद
  जलालाबाद, तहसील
  जलाली
  जलालुद्दीन मुहम्मद वल्खी
  जलालुद्दीन सयुती
  जलेश्वर
  जलेसर, तहसील
  जलोदर
  जलोपचार
  जव
  जवस
  जवादि डोंगर
  जवानबख्त मिर्झा
  जवासिया
  जव्हार
  जशपूर
  जसदन संस्थान
  जसपुर
  जसवंतनगर
  जसवंतसिंह, महाराणा
  जसील
  जस्टिन
  जस्टिनियन
  जस्त
  जस्सो
  जहागिराबाद
  जहागीर, जहागीरदार
  जहांगीर
  जहांगीर बादशहा
  जहाज फिरंगी
  जहाजपुर
  जहांदरशहा
  जहानआरा बेगम
  जहानाबाद
  जहनु
  जहलण
  जळगांव
  जळापूर
  जळापुर तालुका
  जळू
  जाई
  जाकोबाबाद
  जाखाऊ
  जाखन
  जांजगरि
  जाजमाउ
  जाट
  जाटपु
  जाटपोल
  जातक
  जाति
  जातिभेद
  जादम
  जादू
  जादूचा कंदील
  जाधव
  जाधवराई
  जॉन
  जानसाथ
  जॉनसन अॅंड्र
  जॉनसन, डॉय साम्युएल
  जानसार बावर
  जॉन, सेंट
  जानीबेग तुर्खन मिर्ज्ञा
  जानेफळ
  जानोजी निंबाळकर
  जाफना
  जाफरखान
  जाफराबाद
  जांब
  जांबवान
  जाबाल
  जांबु घोडा
  जाब्लोस्काव, पाल
  जांभळी जमीनदारी
  जांभूळ
  जांभेकर, बाळ गंगाधर
  जामखेड
  जामगड
  जामतारा
  जामदारखाना
  जामनगर
  जामनेर
  जामपुर
  जामराव कालवा
  जामी
  जामीनकी
  जामोद
  जाम्निया
  जायफळ, जायपत्री
  जारकर्म
  जॉर्ज टाऊन
  जॉर्ज राजे
  जॉर्जिया
  जालंदर, जिल्हा
  जालना
  जालवणकर, नारायणबोवा
  जालापहाड
  जालारी
  जालिआ
  जालोर
  जावजी दादाजी चौधरी
  जावड
  जावरा
  जावळी
  जावा
  जाविदखाना
  जासवंद
  जासी
  जासुंद
  जाहिरात
  जिऊ महाला
  जिगणी
  जिजाबाई
  जिजिराम
  जिंजी
  जितुलीया
  जिंतूर
  जिंद
  जिनकीर्ति
  जिनगर
  जिनप्रभ
  जिनीव्हा
  जिनेश्वरसुरि
  जिनोआ
  जिन्सीवाले, श्रीधर गणेश
  जिप्सी
  जिब्राल्टर
  जियागंज
  जिरंग
  जिरळ कामसोळी
  जिराफ
  जिंरार
  जिराईतखाना
  जिरें
  जिलेटिन
  जिवबादादा बाक्षी
  जीन मेरी रोलंड
  जीवकचिंतामणी
  जीवधन किल्ला
  जीवनकार्यविचार
  जीवन्मुक्त
  जुई
  जुगार
  जुगोस्लाव्हिया
  जुजुत्सु
  जुझोतिया ब्राह्मण
  जुडा
  जुडीआ
  जुतोघ
  जुनागड
  जुनापाणी
  जुनापादर
  जुनो
  जुनोना
  जुन्नर
  जुपिटर
  जुबल
  जुबो
  जुभखा
  जुव्हेनल
  जूब
  जूल, जेम्स प्रेस्कॉट
  जेऊर
  जेकब
  जेजाकभुक्ति उर्फ जिझोटी
  जेजुरी
  जेझील
  जेतपुर
  जेघे
  जेना
  जेपाळ
  जेफर्सन, थॉमस
  जेबील
  जेम्सटाऊन
  जेम्स मेरी सॅन्ड्स
  जेम्स राजे
  जेयोर
  जेरिको
  जेरिझिम
  जेरुसलेम
  जेरेसा
  जेर्हा
  जेलेपला
  जेल्डर्लंड
  जेवर
  जेव्होंन्स, विल्यम स्टॅनले
  जेष्ठमध
  जेसर
  जेसरी
  जेसलमीर
  जेसुइट लोक
  जेजोर, जिल्हा
  जेहोव्ह
  जैटिया
  जैटियापूर
  जैन, संप्रदाय
  जैनेंद्र व्याकरण
  जैमिनी
  जैस
  जैसवाय
  जोक्जाकर्त
  जोग, कृष्णाजी महादेव
  जोगापरमानंद
  जोगी
  जोगेश्वरी
  जोडिया
  जोतिबाचा डोंगर
  जोत्याजी केसरकर
  जोदिया
  जोधपुर
  जोधबाई
  जोन ऑफ आर्क
  जोनगन
  जोनपुर
  जोनराज
  जोन्स, सर विल्यम
  जोबत, संस्थान
  जोरा
  जोरिय
  जो-हाट
  जोवई
  जोशी
  जोशी, अण्णा मार्तंड
  जोशी, गणेश कृष्ण
  जोशी, गणेश वासुदेव
  जोशी, गणेश व्यंकटेश
  जोशी, चासकर
  जोशी, बारामतीकर
  जोशीमठ
  जोहानिस्बर्ग
  जोहानीझबर्ग
  जोहार
  जोही
  जोहोर
  जौगड
  जौहरीफरवी
  ज्यूटीगल्पा
  ज्योतिपंत महाभागवत
  ज्योति:शास्त्र
  ज्योतिष्टोम
  ज्योती
  ज्वर
  ज्वांग, पट्टुआ
  ज्वारी
  ज्वालामुखी
 
  झऊरी मुल्ला
  झगरपूर
  झज्जर
  झंझरपुर
  झमानशहा
  झमानिया
  झमीनदवार
  झरथुष्ट्र
  झलिदा
  झलून
  झाकाटेकस
  झांग, जिल्हा
  झांजी
  झांझमेर
  झांझीबार
  झाडीतेलंग
  झानेसव्हील
  झान्टे
  झान्थस
  झाफरखान
  झाफरवाल
  झाबिताखान
  झाबुआ
  झाबुलीस्तान
  झाबेल
  झांबेसी नदी
  झांबोअंग
  झामपोदर
  झामसिंग
  झामोरा
  झामोरीन
  झार
  झारगर जात
  झारा
  झारापाप्रा
  झा-होन
  झालकाटि
  झालरपाटण
  झालवान
  झालावाड
  झालावाड संस्थान
  झालोड
  झांशी, जिल्हा
  झांशीची राणी, लक्ष्मीबाई
  झिंगकलिंग हकमती
  झिगन
  झिंझुवाडा
  झितोमीर
  झिनत-उन-निसा बेगम
  झिंपी तौडू
  झियाउद्दीन बरनी
  झिरा
  झिरी
  झिवारत
  झीटून
  झीत्झ
  झीनवर
  झीनॉफानेझ
  झीलंड
  झुंगेरिया
  झुंझुनु
  झुबेदा खातुन
  झुब्दतुन्निसा
  झुरळ
  झुलफिकारखान
  झुलुलंड
  झूवा
  झूरिच
  झूसी
  झेंद-अवेस्ता
  झेनागा
  झेनाटा
  झेनिद
  झेनोफोन
  झेनोबिआ
  झेप्पेलिन, काऊंट फर्डिनंड
  झेब-उन्-निसा बेगम
  झेब्रा
  झेरबस्ट
  झेरिआ
  झेर्नोविट्झ
  झेलम
  झेलम कालवा
  झेलम नदी
  झेलम वसाहत
  झैदपूर
  झैनखान कोक
  झैनाबादी महाल
  झैनुल अबिदिन
  झैमुख्त
  झैसान
  झोडगे
  झोब जिल्हा
  झोला, एमिली एडवर्ड चार्लस
 
 
  टंकारी
  टक्कर देश
  टक्का
  टझी
  टनब्रिजवेल्स
  टरपेलट
  टर्गो, अॅन रॉबर्ट जॅक्स
  टनेंट
  टॅव्हर्नियर
  टॅसिटस कॉनेंलिअस
  टस्कुलम्
  टांकणखार
  टांक तहशील
  टाकळ
  टाकळ घांट
  टाकळा
  टांकळी
  टाकळी बुदुक
  टाकी
  टॉंगकिंग
  टांगानिका
  टांगानिका प्रदेश
  टागोर, देवेन्द्रनाथ
  टागोर, राजा सौरेन्द्र मोहन
  टाटा, जमशेटजी नसरवानजी
  टाटा, सर रतन
  टोंड, कर्नल
  टॉडहंटर, आयझॅक
  टान्जीर
  टापिओका(कासावा)
  टायको ब्राही
  टायग्रे
  टायबर
  टायबेरिअस
  टायर
  टाराक्विनी
  टारांटो
  टारिसेली, इव्हर्जिलिस्टा
  टारेटम्
  टॉके
  टानों
  टार्सस
  टालबॉट, विल्यम हेनरी
  टालमड
  टॉलस्टॉय, लिओ
  टॉलेमी क्लॉडिअम
  टॉलमी फिलाडेल्फस
  टालेरंड, पेरीगॉर्ड प्रिन्स
  टावी
  टासमन, अबेल जॅन्सेन
  टासी
  टिकमगड
  टिटवी
  टिटागड
  टिडोर
  टिन्डाल जॉन
  टिपगड डोंगर
  टिपरा जात
  टिप्पू सुलतान
  टिप्पेरा
  टिफ्लिस
  टिंबक्टु
  टिंबा
  टिबेस्टी
  टिम्माड
  टिरोल
  टिलोता खैरी
  टिल्सिट
  टिळक, बाळ गंगाधर
  टीजिआ
  टीरिआ
  टुलुझ
  टूर्नें
  टूलाँ
  टेकचंद मुनशी
  टेक्सस
  टेगर्नसी
  टेग्युसीगलपा
  टंट, पिटर गथ्री
  टेन, हिप्पोलाइट अडोल्फ
  टेनेस्सी
  टेंपलबार
  टेबल माउंटन
  टेंभुरणी
  टेमेश्वार
  टेराडेलफ्यूगो
  टेलर, फिलिप मेडोज
  टेसिफॉन
  टैन-शान पर्वत
  टोक, संस्थान
  टोकिओ
  टोगोलंड
  टोचीनदी
  टोन, थिओबाल्ड वूल्फ
  टोपल्या
  टोबेगो
  टोमाटो
  टोराँटो
  टोरी फत्तेपूर
  टोलेडो
  टोवला
  टोशाम
  टोळ
  टौंगी
  टौंगुप
  टौंगू
  टौंग्थ
  टौंग्यु
  ट्युनिस
  ट्युनीशिआ
  ट्यूस
  ट्रॅलिझ
  ट्रान्सवाल
  ट्राम्बे
  ट्रॉय अथवा ट्रोड
  ट्रिनिदाद
  ट्रिपोली, प्रांत
  ट्रिबिझाँड
  ट्रीएस्टे
  ट्रटिश्के, हेन्रिक व्हॉन
  ट्रेंट
  ट्विकनहॅम
  ट्विन, मार्क
 
  ठग-ठगी
  ठठ्ठा
  ठाकुर
  ठाकुरगांव
  ठाकूरदासबोवा
  ठाकूरद्वार
  ठाणभवान
  ठाणें
 
  डॅडी
  डॅन
  डॅनिएल
  डन् कर्कं
  डॅन्झिग
  डफरिन, लार्ड
  डफळे
  डंबल
  डबलबीन
  डंबार्टन
  डब्लिन
  डभई
  डमडम
  डरहॅम
  डर्बी
  डलहौसी, लॉर्ड
  डलास
  डहोमे
  डॉक
  डाका, जिल्हा
  डाकोर
  डांग
  डांगची
  डांगर
  डांगी
  डांग्या खोकला
  डाग्वेरे, एल्. जे. एम.
  डोन नदी
  डान्यूब नदी
  डाबी
  डामर
  डायमंड हारबर
  डायमंड बेट
  डायोजेनीस
  डार्टमाउथ
  डार्डानेल्स
  डार्विन, चार्लस रॉबर्ट
  डॉलफिनचें नोंज
  डाल्टन, जॉन
  डास
  डाहाणु
  डाळिंब
  डिंक
  डिकन्स, चार्लस
  डिकेमाली
  डिक्वेन्सि, थॉमस
  डिंगरी
  डिंगणकर, मोरो विश्वनाथ
  डिडीमी
  डिडेरोट डेनिस
  डिफो, ड्यानिअल
  डिवार, सर जेम्स
  डी अर्लेबर्ट
  डीग
  डीगची लढाई
  डी बॉइने
  डीसा
  डुकर
  डुकी
  डुक्करकंद
  डुंगर
  डुप्ले
  डुम जात
  डुरिअन
  डूलचेन्यो
  डूलाँग
  डेकॅपोलिस
  डेकाटें
  डेडिआगॅच
  डेन्मार्क
  डेन्व्हर
  डेमॉस्थेनीस
  डेमिएटा
  डेमोक्रिटस
  डेराइस्मायलखान
  डेरागाझीखान
  डेरागोपीपूर
  डेराजात
  डेरानानक
  डेरापूर
  डेलफाय
  डेलवेअर
  डेव्हनपोर्ट
  डेव्ही
  डेहराडून
  डोंगरगड
  डोंगरपाली
  डोंगरपुर
  डोंगराळी जमीनदारी
  डोंगरा
  डोंगरे, वासुदेव नारायण
  डोडोना
  डोनाटेलो
  डोंबगांव
  डोबरेनर
  डोंबारी
  डाब्रूजा
  डोम
  डोमल जात
  डोमिनिका
  डोरली
  डोव्हर
  डोहर
  ड्युडरनेक
  ड्युबॉपिएरी
  ड्युसेल्डॉर्फ
  ड्यूमा अलेक्झांडर
  ड्यूरर आल्ब्रेक्ट
  ड्रायडन, जॉन
  ड्रॉयमन
  ड्रेस्डेन
  ड्रोघेडा
  ड्विन्स्क
 
  ढक्की भाषा
  ढालगज
  ढालाईत
  ढीमर
  ढुंढये जैन
  ढेकूण
  ढेरा
  ढोर
 
 
  तगर
  तंगेल
  तंगौंग
  तंजावर
  तंजावरचें राजघराणें
  तडवी
  तंडागांव
  तंडो
  तंडोअडाम
  तंडोअलाहयार
  तंडोवागो
  तंडोमहमदखान
  तत्रक
  तंत्रग्रंथ
  तत्त्वज्ञान
  तनकपूर
  तनखा
  तनावल
  तनुकु तालुका
  तपकीर
  तपागच्छ
  तपून

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .