प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग तेरावा : घ - जलपैगुरी

चिनाब — ज्या पांच नद्यामुळें पंजाब हें नांव पडलें, त्यांपैकीं चिनाब ही एक नदी आहे. पंजाबांतील हिमालयाच्या लाहूल परगण्यांतून हिचा उगम चंद्रा व भागा नांवाच्या दोन प्रवाहानें होतो. हे दोन प्रवाह तंडी येथें मिळतात, व या संगमास चंद्रभागा अथवा चिनाब म्हणतात. ही पंजाबच्या चंबा संस्थानांतून व काश्मीरच्या पदर जिल्ह्यांतून वहात जाते. इला युनिअर, शुदी, भुत्‍ना, मारुवरद्वान गालनलार, लिडरकोल, बिचलारी, अन्स आरि तावी या नद्या मिळतात हिच्यावर पुष्कळ पूल बांधलेले आहेत. त्यांपैकीं दोन पूल काय ते वर्णन करण्याजोगे आहेत. खांकीपासून हिचा मोंठा कालवा काढला आहे. झेलम नदी झंग जिल्ह्याच्या त्रिमू शहराजवळ हिला मिळते; व पुढें सिंधुजवळ रावी व मद्वालजवळ सतलज नदी मिळते. या सर्व नद्यांच्या संगमास पंचनद म्हणतात व ही पंचनद मियानकोट येथें सिंधूनदीस मिळते. चिनाब नदींत वर्षभर लहान होड्या चालतात. इ. स. १२४५ पर्यंत ही नदी मुलतानच्या पूर्वेकडून वहात असे. नंतर तिचा प्रवाह बदलून ती मुलतानच्या पश्चिमेकडून वाहूं लागली आहे.

का ल वा (खालील).— हा कालवा पंजाबांत चिनाब नदीच्या डाव्या बाजूकडून काढलेला आहे. याचें पाणी चिनाब व रावी नद्यांच्यामधील जमीनीस देतात. या दोन नद्यांमधील भागांत सरकारी पडीत जमीन असून त्यांत पूर्वी जंगली लोक रहात असत. पुढें या ठिकाणीं फार मोठ्या प्रमाणावर वसाहत करण्यांत आली. सन १८८७ त लहान लहान बंधारे बांधून पहिल्यानें पाणी देण्याचें काम सुरू केलें; पण सन १८८९ त मोठा कालवा बांधण्याचें ठरल्यावर याचें काम सुरू होऊन सन १८९२ त पूर्ण झालें. त्यांत पाणी सोडण्याचें मुख्य ठिकाण गुजराणवाला जिल्ह्याच्या खांकी खेड्यांत आहे. या ठिकाणीं नदीवर बंधारा बांधलेला आहे व येथून गरज लागेल त्याप्रमाणें कमी अगर जास्त पाणी सोडता येतें. या कालव्याच्या मुख्य भागांतील पात्र २५० फूट रुंद व ११ फूट खोल आहे. यांतील पाण्याचा वेग दर सेकंदास ११००० घनफूट आहे. डाव्या बाजूस २८व्या मैलावर यांतून सर्वांत मोठी अशी गुजेर नांवाची शाखा काढलेली आहे. ती ५५ मैल लांब गेल्यानंतर तिच्यांतून खालील गुजेर व बरुल्ल नांवाचे दोन फांटे काढलेले आहेत. उजव्या बाजूस १८ मैल लांबीची कोट निक्क शाखा आहे. या कालव्याचा मुख्य भाग ४० मैल लांब गेल्यानंतर त्याच्यातून झंग, रख आणि मिआनअल्ली हे फांटे फुटतात. वीस बावीस लक्ष एकर जमीनीला दरसाल या कालव्यांतून पाणी मिळतें. पंजाबच्या रेचनादुआबमधील सरकारी पडीत जमिनीचे प्रत्येकीं सुमारें २८ एकराचे चौरस तुकडे करण्यांत आले. या जमिनी ज्यांना देण्यांत आल्या त्या लोकांचे भांडवलवाले, गृहस्थ व निव्वळ शेतकरी असे तीन प्रकार आहेत. हे तुकडे शेतकर्‍यांनां अर्ध्यापासून तीन पर्यंत, गृहस्थांनां ४ किंवा ५ पर्यंत व भांडवलवाल्यांनां ५ किंवा २० अगर जास्त देण्यांत येतात. सरकारनें या जमिनीवर मालकीचा हक्क राखून ठेवला आहे व वसाहत करणारे लोक म्हणजे शेतकरी, कांहीं वर्षाच्या मुदतीपर्यंत व गृहस्थ जोपर्यंत ते शेतसारा भरीत आहेत तोपर्यंत सरकारचे कासाकार होत. परंतु भांडवलवाल्यांनां काहीं वर्षांच्या मुदतीनंतर जमीनीवर मालकीचा हक्क मिळूं शकतो. जमीनीची विभागणी करून देण्याकरितां व खेड्यापाड्यांत वस्ती करण्याकरितां एक वसाहतकामगार नेमण्यांत आला असून त्याचें रहाण्याचें ठिकाण लायलपूर येथें आहे. या वसाहतींत सन १९०३-४ त १४२३ खेडी होतीं. मालाची नेआण करण्यासाठीं रेल्वे सुरू करण्यांत आली. या कालव्याला एकंदर खर्च ३२५ लाख रुपये आला आहे. दर साल यापासून १२८ लाख रुपये उत्पन्न मिळतें. त्यामुळें ही एक मोठी उत्पन्नाची बाब झाली आहे.

पु रा चे का ल वे.— पंजाबांत चिनाब व रावी या नद्यांचा संगम झाल्यानंतर त्यांतून डाव्या बाजूकडून काढलेले कालवे आहेत. यांतील पाणी मुलतान जिल्ह्याच्या मुलतान आणि शुजाबाद तहशिलींतल्या भागांत दिलें आहे. हे कालवे मुलतान व शुजाबादच्या पठाण राजांनीं बांधिले होते. जुलै व ऑगस्ट महिन्यांत चिनाब नदी तुडुंब भरलेली असते. जवळील जमिनींत पाणी शिरून पिकाचें नुकसान होऊ नये म्हणून तिच्यावर बांध घातलेले आहेत व कांहीं ठिकाणीं या कालव्यांच्या भिंतीहि उंच केलेल्या आहेत. पूर्वी शेत वहाणारें लोक पाण्याचे पैसे देण्याऐवजी आपल्या खर्चानें कालव्यांतील गाळ काढीत असत. ही चाल पुढें बंद करण्यांत येऊन त्यांच्यापासून सारा वसूल करण्यांत येऊं लागला.

   

खंड १३ : घ - जलपैगुरी  

 

 

 

  घंटय्याकवि
  घटोत्कच
  घटोत्कच लेणीं
  घड्याळ
  घनी
  घनौर
  घांट
  घाटगे
  घाटाळ
  घातमपूर
  घानची
  घायपात
  घारगड किल्ला
  घारघोडा
  घारापुरी
  घाशीराम कोतवाल
  घांसदाणा
  घासी
  घिरथ
  घिसाडी
  घुगुस
  घुंड
  घुबड
  घुराम
  घेरिया
  घेवडा
  घोटकी
  घोडबंदर
  घोडा
  घोडाघांट
  घोडाबारी
  घोडासर
  घोडें
  घोडेघांस
  घोरपड
  घोरपडी
  घोरपडे
  घोरी घराणें
  घोशी
  घोसाळे
  घोसी
  घोळ
 
 
  चउमू
  चकमा
  चकला रोषनाबाद
  चकवाल
  चकिया
  चक्कियर
  चक्कीनोआरो
  चक्रपाणि
  चक्रवर्ती
  चक्राप्पा
  चंगनाचेरी
  चंगर
  चच, चचनामा
  चचान
  चटया
  चडार
  चंडी
  चतुरमहाल
  चतुर साबाजी
  चतुरसिंग
  चतुर्थ
  चत्रा
  चॅथॅम
  चंदगड
  चंद घराणे
  चंदन
  चंदभाट
  चंदरभान
  चंदावरकर, नारायण गणेश
  चंदासाहेब
  चंदीपुर
  चंदेरी
  चंदेल्ल
  चंदौली
  चंदौसी
  चंद्र
  चंद्रकोना
  चंद्रगिरी
  चंद्रगुप्त
  चंद्रगोमिन्
  चंद्रनगर
  चंद्रभागा
  चंद्रहास
  चंद्रावती अथवा चंद्रावली
  चन्नगिरी
  चन्नपट्टण
  चन्नबसव
  चन्नरायपट्टण
  चंपा
  चंपानेर
  चपारण
  चंपावत
  चंपाषष्ठी
  चंबळा नदी
  चबा संस्थान
  चमारडी
  चरक
  चरखा
  चरखारी
  चरणदासी
  चरणव्यूह
  चरबी
  चरबीचें झाड
  चरी
  चर्मण्वती
  चलत-चित्रें
  चलन
  चल्लाकेरे
  चवळी
  चहा
  चक्षुर्मंनु
  चाकण
  चाकवत
  चागई
  चांगदेव
  चांगभकार
  चांगा केशवदास
  चाघताइखान
  चांचेगिरी
  चाचो
  चांडोद
  चाणक्य
  चातुर्मास्य
  चातुर्मास्य याग
  चातुर्वर्ण्य
  चात्सु
  चादचा
  चांदपूर
  चांदबिबी
  चांदभाट
  चांदला
  चांदवड
  चांदा
  चांदूर
  चांदूर बाजार
  चांद्रायण
  चानन शानन
  चानस्मा
  चानाल
  चानोड
  चाप्रा
  चाफळ
  चाबुआ
  चांभार
  चाम
  चामखीळ
  चामन
  चामराजनगर
  चामुंड
  चामुर्शी
  चार
  चारखा
  चारण
  चारदुआरं
  चारसद
  चारा
  चारीकार
  चार्टिझम
  चार्लंमांट, अर्ल ऑफ
  चार्वाक
  चालुक्य घराणें
  चालसिस
  चावडा
  चावंद
  चास-कमान
  चॉसर
  चासा
  चाहमान उर्फ चौहान
  चाळिसगांव
  चिक
  चिकंजी
  चिकबळ्ळापूर
  चिकाकोल
  चिकोडी
  चिक्कणर्ति
  चिक्केरूर
  चिक्टीआबर
  चिक्नायकन्हळ्ळी
  चिक्मगळूर
  चिखलदरा
  चिखली
  चिंगलपट
  चिंच
  चिचगड, जमीनदारी
  चिंचलीगदड
  चिंचवड
  चिचेवाडा
  चिंचौली
  चिंच्यु
  चिटणीस
  चितलनगर जमीनदारी
  चितळ
  चितळदुर्ग
  चिताकुल
  चिंतामणी
  चिंतामणी कवि
  चिंतामणी रघुनाथाचार्य
  चितारी
  चिति
  चितोड
  चित्तगांग
  चित्तगांग डोंगराळ प्रदेश
  चित्ता
  चित्तूर
  चित्फिरोझपूर
  चित्रकला
  चित्रकाव्य
  चित्रकूट
  चित्रकोट
  चित्रगुप्त
  चित्ररथ
  चित्रसंग्रहालयें
  चित्रळ
  चित्रांगदा
  चित्रावाव
  चिदंबर दीक्षित
  चिदंबरम्
  चिंदविन
  चिंदविन नदी
  चिदानंद स्वामी
  चिनडोंगर
  चिनमुलगुंद
  चिन लोक
  चिनसुरा
  चिनाब
  चिनीमाती किंवा केओलिन
  चिन्नविरन्ना
  चिन्नूर
  चिन्योत
  चिपळूण
  चिपळूणकर, कृष्णशास्त्री
  चिपळूणकर, विष्णुशास्त्री
  चिफू
  चिमणाजीआप्पा
  चिमणाजी दामोदर
  चिमणी
  चिरक्कल
  चिराबा
  चिलखत-वेदकालांतहि
  चिलिअनवाला
  चिली
  चिल्का सरोवर
  चिस्ती
  चीझी, अॅंटोनें लिओनार्ड डि
  चीन
  चीनी
  चीपुरुपल्ले
  चीर
  चीराल
  चुका
  चुकचि
  चुटिया
  चुडा
  चुडा संस्थान
  चुडेश्वर
  चुना
  चुनार
  चुंबकजन्य विद्युद्यंत्र
  चुंबकत्व
  चुंबकीय दृकशास्त्र
  चुंबन
  चुमल्हारी
  चुरू
  चूडामण
  चेकोस्लोव्हेकिया
  चेंगीझखान
  चेचेंझे
  चेटवई
  चेट्टी
  चेदूब बेट
  चेंबर्स रॉबर्ट
  चेयूर
  चेर घराणें
  चेरात
  चेरापुंजी
  चेरिअल
  चेरुमन
  चेरो
  चेर्रा
  चेल
  चेसेलडेन, विल्यम
  चेस्टरफील्ड
  चेस्टरफील्ड फिलिफ
  चैतन्य
  चैतसिंग
  चैत्य
  चैन
  चैबासा
  चोखामेळा
  चोवो
  चोडवरम
  चोध्रा
  चोपडे
  चोपदार
  चोबारी
  चोंभा
  चोरांग्ल
  चोरासी
  चोरी
  चोल
  चोल घराणें व चोल साम्राज्य
  चोवीस परगणा जिल्हा
  चौंगू
  चौघाट
  चौथाई, चौथ
  चौधरी
  चौबे जहागीर
  चौल
  चौलमुग्रा
  च्यवन
 
  छछरौली
  छट्टू
  छतारी
  छत्तरपूर
  छत्तिसगड विभाग
  छत्रपूर तहशील
  छत्रसाल
  छत्रे, केरो लक्ष्मण
  छत्रे, विष्णु मोरेश्वर
  छत्रे, सदाशिव काशीनाथ
  छंद:शास्त्र
  छप्पन देशचे राजे
  छप्रौली
  छब्रा
  छलाल
  छात
  छापखाना
  छापिआ
  छाप्री
  छायाचित्रपेटिका
  छाल
  छालिअर
  छिंद, लल्ल
  छिंदवाडा
  छिंपा
  छिब्रामऊ तहसील
  छुईखदान
  छुटिया
  छोटा उदेपूर
  छोटानागपूर
  छोटी साद्री
 
  जकात
  जॅक्सन अॅंड्र
  जॅक्सन व्हिल्ले शहर
  जखमा
  जगजीवनदास
  जगत्याल
  जगदलपूर
  जगदीशपूर
  जगन्नाथ
  जगन्नाथपंडित
  जगन्नाथपुरी
  जगन्नाथ शंकरशेट, मुर्कुटे
  जंगम
  जगय्या पेटा
  जंगल
  जंगल महाल
  जगलूर
  जगाध्री
  जग्रांव
  जंगीपूर
  जघाशूल
  जंजिरा
  जझिया
  जटलंड
  जटामांसि
  जटायु
  जटासूर
  जठरदाह
  जठरव्रण
  जडजीवघाद
  जडद्रव्य
  जडभरत
  जडवाद
  जडान्नविषबाधा
  जडावाचें काम
  जत
  जतिंग रामेश्वर
  जंतुजन्य रोग
  जतोई
  जत्रा
  जंदिआल गुरु
  जंदिआला
  जंदोला
  जनक
  जनजसवंत
  जननेंद्रियांचे गुप्तरोग
  जनमेजय
  जनस्थान
  जनाबाई
  जनार्दनस्वामी
  जनावरें
  जनीजनार्दन
  जपान
  जपानी वार्निस
  जबलपुर
  जंबुकेश्वरस्
  जंबुद्वीप
  जबूसर
  जमखिंडी
  जमदग्नि
  जमरुड
  जमाखर्च
  जमाबंदी
  जमालखान
  जमालपुर
  जमिकुंता
  जमीन
  जमीनदार व कुळें
  जमीनमहसूल
  जमुई
  जमेका
  जमेसाबाद
  जम्नोत्री
  जम्मलमडुगु
  जम्मू
  जयगड
  जयचंद
  जयदेव
  जयद्रथ
  जयनगर
  जयपाल
  जयपूर
  जयपुर जमीनदारी
  जयपुर संस्थान
  जयमल्ल
  जयरथ शृंगार
  जयरामस्वामी
  जयरामात्मज
  जयविजय
  जयसिंह
  जर उतणें
  जरतार
  जरत्कारु
  जरदाळू
  जरा
  जरासंघ
  जरीपटका
  जर्मन सिल्व्हर
  जर्मनी
  जलंगी
  जलजन्य विद्युतशक्ति
  जलघा
  जलपैगुरी

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .