प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग तेरावा : घ - जलपैगुरी

चित्रळ, सं स्था न—हिंदुस्थान. वायव्य सरहद्दीवरील एक संस्थान. याचें क्षेत्रफळ ४५०० चौरस मैल. याच्यांत कशकार बाल किंवा उत्तर कशकार यांचा समावेश होतो. हा प्रांत तिरीच तुरीखो व खो या नाद्यांच्या थडीवरील प्रदेशांनीं बनला आहे. याच्या उत्तरेस हिंदुकुश पर्वत असून पश्चिमेस बदकशाज व काफिरिस्थान आहेत. दक्षिणेस दिर व पूर्वेस गिलजित, मस्तूज, यासिन वगैरे संस्थानें आहेत.

इतिहास :- एका लेखावरून इसवी सन ९००च्या सुमारास या प्रदेशावर काबूलच्या जयपाल राजाचें राज्य होतें व त्यांतील लोक बौद्धधर्माचे होते असें अनुमान निघतें. पुढें चेंगीजखानानें या प्रदेशावर कित्येक हल्ले केले. सोळाव्या शतकांत रईस नांवाचा राजा राज्य करीत होता. पुढें संगीन अल्ली या नांवाच्या गृहस्थाच्या चौघा मुलांपैकीं दोघांनी रईस घराण्याचा नाश करून सर्व सत्ता आपल्या ताब्यांत घेतली. बाकी राहिलेल्या दोन मुलांचे वंशज सध्याचे संस्थानिक होत. यांच्या घराण्यास मेहतर हें नांव आहे. या घराण्याची शेजारच्या गिलजित, यासिन, चिलासी, दक्षिणेकडील पठाण लोक यांच्याशीं नेहमीं झटापट सुरू असे. १८५४ मध्यें काश्मीरच्या महाराजानें शहा अफझूल मेहतराशीं तह करून यासीन व मस्तूज यांचा राजा गौहरअमन याच्याविरुद्ध युद्ध पुकारलें. हें युद्ध कांहीं काळपर्यंत चालल्यावर त्याचा शेवट होऊन शहा अफजलाचा धाकटा मुलगा अमान-उल-मुल्क हा १८८० त चित्रळ, मस्तूज, यासीन व गझनी या प्रदेशांचा राजा झाला. १८७८ त काश्मीर दरबारच्या वेळीं हिंदुस्थानसरकारनें अमान-उल्मुल्काचा हक्क कबूल करून अफगाण लोकांच्या हिंदुस्थानावरील स्वारीचा बंदोबस्त करण्याकरितां त्याला देण्यांत येणार्‍या खंडणीची रक्कम दुप्पट वाढविली.

१८८५-८६ त या संस्थानांत लॉकहार्ट नांवाचा इंग्रज वकील गेला होता. १८८९ त गिलजित येथें इंग्रजांनीं आपला वकील नेमल्यावर अमान-उल्-मुल्क याला सालीना ६००० रु. खंडणी देण्यांत येऊं लागली. १८९१ त अमान-उल्-मुल्कानें परराष्ट्रीय कारभारांत व सरहद्दीच्या संरक्षणाच्या बाबतींत हिंदुस्थानसरकारचा सल्ला घेण्याचें कबूल केल्यावर खंडणीची रक्कम १२००० रु. करण्यांत आली.

१८९२ त अमान-उल्-मुल्क एकाएकीं मरण पावला व त्याचा दुसरा मुलगा अफजल-उल्-मुल्क यानें गादी बळकावली. निजाम-उल्-मुल्क हा वडील मुलगा गिलजित येथें पळून गेला. याच सुमारास जंडोलच्या उम्राखानानें चित्रळ संस्थानावर स्वारी केली व नरसत जिल्हा काबीज केला. पुढें अफजल-उल्-मुल्कचा चुलता शेर अफजल हा कांहीं सैन्य घेऊन चित्रळ प्रदेशांत आला. यानें चित्रळचा किल्ला हस्तगत केला. याच धामधुमीत अफजल-उल्-मुल्काचा खून झाला. पुढें शेर अफजल गादीवर बसला. यानंतर निजाम-उल्-मुल्कानें गादी बळकावली. हिंदुस्थानसरकारनें त्याचें अधिपत्य कबूल करून चित्रळ संस्थानांत आपला एक वकील पाठविला. १८९५ त अमीर-उल्-मुल्कानें निजाम-उल्-मुल्कास मारविलें व किल्ला घेतला. याच सुमारास उम्राखान हा कांही सैन्यासह तेथें पोहोंचून त्यानें आपला धार्मिक युद्धास जाण्याचा विचार असून आपण अमीर-उल्-मुल्कास आपल्याला मदत करण्याविषयीं विनंति करण्यास आलों आहें. असें जाहीर केलें. अमीर-उल्-मुल्कानें मदत करण्याचें नाकारल्यावरून त्यानें द्रोश किल्ल्यास वेढा दिला. याच सुमारास हिंदुस्थानसरकारनें चौकशी करण्यासाठीं गिलजित येथील वकीलास पाठविलें. यानें आपल्या ४०० लोकांसह किल्ला हस्तगत केला. पुढें एकाएकीं शेरअफजल हा उम्राखानास येऊन मिळाला. अमीर-उल-मुल्क हा या दोघांस शरण गेला व त्यांनीं त्याला कैदेंत ठेविलें. पुढें अमीर-उल-मुल्क याचा भाऊ शुजा-उल-मुल्क या १४ वर्षांच्या मुलास गादीवर बसविण्यांत आलें. पुढें इंग्रजांनीं शेर अफजल व अमीरउल-मुल्क या दोघांचा पाडाव करून त्यांनां हिंदुस्थानांत पाठवून दिलें व शुजा-उल-मुल्क हा चित्रळ संस्थानचा राजा आहे असें कबूल केलें. या वेळेपासून संस्थानांत जिकडे तिकडे शांतता नांदत असून त्याची एकसारखी भरभराट होत आहे. या संस्थानांतील द्रोश किल्यांत एका इंग्रजी फौजेचें ठाणें आहे. यांत तीन ठिकाणीं दवाखाने उघडले असून शेतीची सुधारणा करण्यांत आली आहे. या संस्थानांत एकंदर १२०० फौज आहे. लोकसंख्या ५०००० असून त्यांतील लोक खोबार भाषा बोलतात, व ते मुसलमानी धर्माचे आहेत.

या संस्थानाचा नदीथडीवरील प्रदेश फार सुपीक आहे. यांत गहूं, जव, मका व तांदूळ या धान्यांचें पीक होतें. लोखंड, तांबे वगैरे धातू सांपडतात. या संस्थानांत कट्यारी व तरवारीच्या मुठी चांगल्या तयार होतात.

एकंदर संस्थानचें ८ विभाग असून प्रत्येक विभागावर अतालिक नांवाच्या अधिकार्‍याची नेमणूक केलेली असते. याच्या हाताखाली चारवेलो असतो. याच्याकडे कांहीं खेडीं असतात. प्रत्येक खेडें बरमूश या कामगाराच्या ताब्यांत असून याला मदत करण्याकरितां चारबू हुद्याच्या अधिकार्‍याची नेमणूक केलेली असते. परराष्ट्रीय कारभार इंग्रजी वकीलांच्या संमतीनें चालतो. न्याय मुसुलमानी कायद्याप्रमाणें देण्यांत येतो व मुल्लांचें लोकांवर बरेंच वजन असतें. वास्तविक सर्व न्याय राजाच्या खुशीवर अवलंबून आहे. अतालिकास लहान खटल्यांत निकाल देण्याचा अधिकार आहे.

श ह र :— हें सरहद्दीवरील प्रांतांतील एक गांव असून चित्रळ संस्थानची राजधानी आहे. याची लोकसंख्या २३८० आहे. हें चित्रळ नदीच्या काठीं आहे. हें बाजाराचें ठिकाण असून येथें व्यापार चालतो. इंग्रजी वकीलाचा मदतगार अधिकारी येथेंच रहातो.

   

खंड १३ : घ - जलपैगुरी  

 

 

 

  घंटय्याकवि
  घटोत्कच
  घटोत्कच लेणीं
  घड्याळ
  घनी
  घनौर
  घांट
  घाटगे
  घाटाळ
  घातमपूर
  घानची
  घायपात
  घारगड किल्ला
  घारघोडा
  घारापुरी
  घाशीराम कोतवाल
  घांसदाणा
  घासी
  घिरथ
  घिसाडी
  घुगुस
  घुंड
  घुबड
  घुराम
  घेरिया
  घेवडा
  घोटकी
  घोडबंदर
  घोडा
  घोडाघांट
  घोडाबारी
  घोडासर
  घोडें
  घोडेघांस
  घोरपड
  घोरपडी
  घोरपडे
  घोरी घराणें
  घोशी
  घोसाळे
  घोसी
  घोळ
 
 
  चउमू
  चकमा
  चकला रोषनाबाद
  चकवाल
  चकिया
  चक्कियर
  चक्कीनोआरो
  चक्रपाणि
  चक्रवर्ती
  चक्राप्पा
  चंगनाचेरी
  चंगर
  चच, चचनामा
  चचान
  चटया
  चडार
  चंडी
  चतुरमहाल
  चतुर साबाजी
  चतुरसिंग
  चतुर्थ
  चत्रा
  चॅथॅम
  चंदगड
  चंद घराणे
  चंदन
  चंदभाट
  चंदरभान
  चंदावरकर, नारायण गणेश
  चंदासाहेब
  चंदीपुर
  चंदेरी
  चंदेल्ल
  चंदौली
  चंदौसी
  चंद्र
  चंद्रकोना
  चंद्रगिरी
  चंद्रगुप्त
  चंद्रगोमिन्
  चंद्रनगर
  चंद्रभागा
  चंद्रहास
  चंद्रावती अथवा चंद्रावली
  चन्नगिरी
  चन्नपट्टण
  चन्नबसव
  चन्नरायपट्टण
  चंपा
  चंपानेर
  चपारण
  चंपावत
  चंपाषष्ठी
  चंबळा नदी
  चबा संस्थान
  चमारडी
  चरक
  चरखा
  चरखारी
  चरणदासी
  चरणव्यूह
  चरबी
  चरबीचें झाड
  चरी
  चर्मण्वती
  चलत-चित्रें
  चलन
  चल्लाकेरे
  चवळी
  चहा
  चक्षुर्मंनु
  चाकण
  चाकवत
  चागई
  चांगदेव
  चांगभकार
  चांगा केशवदास
  चाघताइखान
  चांचेगिरी
  चाचो
  चांडोद
  चाणक्य
  चातुर्मास्य
  चातुर्मास्य याग
  चातुर्वर्ण्य
  चात्सु
  चादचा
  चांदपूर
  चांदबिबी
  चांदभाट
  चांदला
  चांदवड
  चांदा
  चांदूर
  चांदूर बाजार
  चांद्रायण
  चानन शानन
  चानस्मा
  चानाल
  चानोड
  चाप्रा
  चाफळ
  चाबुआ
  चांभार
  चाम
  चामखीळ
  चामन
  चामराजनगर
  चामुंड
  चामुर्शी
  चार
  चारखा
  चारण
  चारदुआरं
  चारसद
  चारा
  चारीकार
  चार्टिझम
  चार्लंमांट, अर्ल ऑफ
  चार्वाक
  चालुक्य घराणें
  चालसिस
  चावडा
  चावंद
  चास-कमान
  चॉसर
  चासा
  चाहमान उर्फ चौहान
  चाळिसगांव
  चिक
  चिकंजी
  चिकबळ्ळापूर
  चिकाकोल
  चिकोडी
  चिक्कणर्ति
  चिक्केरूर
  चिक्टीआबर
  चिक्नायकन्हळ्ळी
  चिक्मगळूर
  चिखलदरा
  चिखली
  चिंगलपट
  चिंच
  चिचगड, जमीनदारी
  चिंचलीगदड
  चिंचवड
  चिचेवाडा
  चिंचौली
  चिंच्यु
  चिटणीस
  चितलनगर जमीनदारी
  चितळ
  चितळदुर्ग
  चिताकुल
  चिंतामणी
  चिंतामणी कवि
  चिंतामणी रघुनाथाचार्य
  चितारी
  चिति
  चितोड
  चित्तगांग
  चित्तगांग डोंगराळ प्रदेश
  चित्ता
  चित्तूर
  चित्फिरोझपूर
  चित्रकला
  चित्रकाव्य
  चित्रकूट
  चित्रकोट
  चित्रगुप्त
  चित्ररथ
  चित्रसंग्रहालयें
  चित्रळ
  चित्रांगदा
  चित्रावाव
  चिदंबर दीक्षित
  चिदंबरम्
  चिंदविन
  चिंदविन नदी
  चिदानंद स्वामी
  चिनडोंगर
  चिनमुलगुंद
  चिन लोक
  चिनसुरा
  चिनाब
  चिनीमाती किंवा केओलिन
  चिन्नविरन्ना
  चिन्नूर
  चिन्योत
  चिपळूण
  चिपळूणकर, कृष्णशास्त्री
  चिपळूणकर, विष्णुशास्त्री
  चिफू
  चिमणाजीआप्पा
  चिमणाजी दामोदर
  चिमणी
  चिरक्कल
  चिराबा
  चिलखत-वेदकालांतहि
  चिलिअनवाला
  चिली
  चिल्का सरोवर
  चिस्ती
  चीझी, अॅंटोनें लिओनार्ड डि
  चीन
  चीनी
  चीपुरुपल्ले
  चीर
  चीराल
  चुका
  चुकचि
  चुटिया
  चुडा
  चुडा संस्थान
  चुडेश्वर
  चुना
  चुनार
  चुंबकजन्य विद्युद्यंत्र
  चुंबकत्व
  चुंबकीय दृकशास्त्र
  चुंबन
  चुमल्हारी
  चुरू
  चूडामण
  चेकोस्लोव्हेकिया
  चेंगीझखान
  चेचेंझे
  चेटवई
  चेट्टी
  चेदूब बेट
  चेंबर्स रॉबर्ट
  चेयूर
  चेर घराणें
  चेरात
  चेरापुंजी
  चेरिअल
  चेरुमन
  चेरो
  चेर्रा
  चेल
  चेसेलडेन, विल्यम
  चेस्टरफील्ड
  चेस्टरफील्ड फिलिफ
  चैतन्य
  चैतसिंग
  चैत्य
  चैन
  चैबासा
  चोखामेळा
  चोवो
  चोडवरम
  चोध्रा
  चोपडे
  चोपदार
  चोबारी
  चोंभा
  चोरांग्ल
  चोरासी
  चोरी
  चोल
  चोल घराणें व चोल साम्राज्य
  चोवीस परगणा जिल्हा
  चौंगू
  चौघाट
  चौथाई, चौथ
  चौधरी
  चौबे जहागीर
  चौल
  चौलमुग्रा
  च्यवन
 
  छछरौली
  छट्टू
  छतारी
  छत्तरपूर
  छत्तिसगड विभाग
  छत्रपूर तहशील
  छत्रसाल
  छत्रे, केरो लक्ष्मण
  छत्रे, विष्णु मोरेश्वर
  छत्रे, सदाशिव काशीनाथ
  छंद:शास्त्र
  छप्पन देशचे राजे
  छप्रौली
  छब्रा
  छलाल
  छात
  छापखाना
  छापिआ
  छाप्री
  छायाचित्रपेटिका
  छाल
  छालिअर
  छिंद, लल्ल
  छिंदवाडा
  छिंपा
  छिब्रामऊ तहसील
  छुईखदान
  छुटिया
  छोटा उदेपूर
  छोटानागपूर
  छोटी साद्री
 
  जकात
  जॅक्सन अॅंड्र
  जॅक्सन व्हिल्ले शहर
  जखमा
  जगजीवनदास
  जगत्याल
  जगदलपूर
  जगदीशपूर
  जगन्नाथ
  जगन्नाथपंडित
  जगन्नाथपुरी
  जगन्नाथ शंकरशेट, मुर्कुटे
  जंगम
  जगय्या पेटा
  जंगल
  जंगल महाल
  जगलूर
  जगाध्री
  जग्रांव
  जंगीपूर
  जघाशूल
  जंजिरा
  जझिया
  जटलंड
  जटामांसि
  जटायु
  जटासूर
  जठरदाह
  जठरव्रण
  जडजीवघाद
  जडद्रव्य
  जडभरत
  जडवाद
  जडान्नविषबाधा
  जडावाचें काम
  जत
  जतिंग रामेश्वर
  जंतुजन्य रोग
  जतोई
  जत्रा
  जंदिआल गुरु
  जंदिआला
  जंदोला
  जनक
  जनजसवंत
  जननेंद्रियांचे गुप्तरोग
  जनमेजय
  जनस्थान
  जनाबाई
  जनार्दनस्वामी
  जनावरें
  जनीजनार्दन
  जपान
  जपानी वार्निस
  जबलपुर
  जंबुकेश्वरस्
  जंबुद्वीप
  जबूसर
  जमखिंडी
  जमदग्नि
  जमरुड
  जमाखर्च
  जमाबंदी
  जमालखान
  जमालपुर
  जमिकुंता
  जमीन
  जमीनदार व कुळें
  जमीनमहसूल
  जमुई
  जमेका
  जमेसाबाद
  जम्नोत्री
  जम्मलमडुगु
  जम्मू
  जयगड
  जयचंद
  जयदेव
  जयद्रथ
  जयनगर
  जयपाल
  जयपूर
  जयपुर जमीनदारी
  जयपुर संस्थान
  जयमल्ल
  जयरथ शृंगार
  जयरामस्वामी
  जयरामात्मज
  जयविजय
  जयसिंह
  जर उतणें
  जरतार
  जरत्कारु
  जरदाळू
  जरा
  जरासंघ
  जरीपटका
  जर्मन सिल्व्हर
  जर्मनी
  जलंगी
  जलजन्य विद्युतशक्ति
  जलघा
  जलपैगुरी

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .