प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग तेरावा : घ - जलपैगुरी

चामखीळ ( चर्मकील ) - ह्या रोगांत साध्या त्वचेवर किंवा श्लेष्मल त्वचेवर मांसार्बुदासारखा विस्फोट अगर ग्रंथि ( गांठी ) उत्पन्न होतात. ह्यापैकीं कांहीं तर्‍हा मुलांच्या किंवा तरूण माणसांच्या हातांवर आढळतात. व त्या सपाट असतात; दुसरे लोंबत्या जातींचे चामखीळ नाजूक कातडीच्या मुलांनां हनुवटीवर अगर मानेच्या ठिकाणीं किंवा मोठ्या माणसांनां डोक्यावर होतात. ते झाले म्हणजे एखाद्या पिकाप्रमाणें एकदम बरेचसे होतात व एकदम नाहींसेहि होतात. हे येण्याची प्रवृत्ति कांहीं कांहीं कुटुंबांत नैसर्गिक असते. मोठेपणी चामखीळ होण्याचें कारण हातावर अगर बोटावर वरचेवर होणारें घर्षण मग तें कितीका अल्प असेना हें होय. कसाईखान्यांतील लोक व नेहमीं प्रेतव्यवच्छेदन करणार्‍या लोकांच्या मनगटावर व बोटांच्या पेरांवरहि हे बरेच वेळां आढळतात व त्यांपैकीं काहीं क्षयजंतुजन्य ग्रंथी असतात. धुराडीं झाडणारे लोक, कोळशाच्या कारखान्यांतील मजूर किंवा रॉकेलाच्या खाणींत काम करणार्‍यांनां हे पुष्कळ होतात. व त्याचें पर्यवसान कॅन्सरग्रंथि होण्यामध्यें होतें. नाक, ओठ, जीभ व इतर जागीं मोठ्या वयाच्या माणसांनां या गांठी होतात व त्यांपैकीं कित्येकांचे वरीलप्रमाणें कॅन्सर ग्रंथींत रूपांतर कालांतरानें होतें. म्हातारपणीं खांद्यावर अगर कोणाच्या पाठीवरहि रींद व चपटे चामखील असतात; व त्यांचाहि शेवट वरीलप्रमाणें दु:खपर्यवसायी होतो. यावरून चाळीस वर्षांच्या वयापेक्षां जास्त उमरीच्या माणसांनां असें झालें असतां तें कॅन्सरच असावें हें ध्यानांत ठेवून तदनुरूप रोग्याची चिकित्सा करण्यास ठीक पडतें. परम्याचे दाहामुळें किंवा उपदंशाच्या संसर्गानें अशा ग्रंथी गुह्येंद्रियावर व इतर जागीं होतात.

चामखिळाच्या रचनेकडे लक्ष दिल्यास तो बरा होण्यास अवघड कां जातो हें लक्षांत येईल. सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांचें प्रथम एक जाळें अगर गांठ बनून तिच्या भोंवतालीं तंतुमय वेष्टण असतें व त्यावर कोंड्यासारखे त्वचेचे पापुदरे असतात. जोंवर चामखील नवीन व कोंवळा असतो तोंवर तो मऊ व गुळगुळीत दिसतो. पण घर्षण झालें कीं तो चरतो. चपट्या चामखिळांत रक्तवाहिन्यांचा सपाट व समांतर असा झुबका असतो. पण लोंबत्या चामखिळांत प्रथम एकच रक्तवाहिनी मधोमध बुंधाप्रमाणें असते व सर्व बाजूंनीं भोंवताली तिला शाखा असतात. हे चामखीळ मान व हनुवटी यांवर असतातच पण श्लेष्मावरणत्वचेंतहि ते होतात. त्यांत रक्ताचा पुरवठा भरपूर असल्यामुळें चाकूनें खरडून काढलें तरी पुन: वाढतात कारण शाखा त्वचेच्या सपाटीबरोबर जरी कापल्या तरी मधल्या धमनींतून रक्तप्रवाह चालू रहातो. म्हणून कातरीनें हे चामखीळ जरी कातरले किंवा चाकूनें खरडले तरी या रक्तवाहिन्यास तापल्या तारेनें अगर दुसर्‍या एखाद्या ज्वलनाप्रमाणें चटका देणारें औषध लावावें. किंवा तीव्रतेनें आकुंचन करणारें औषध लावावें. चामखिळाभोंवतालीं लवचिक ताणलेलें बंधन घट्ट बांधणें हाहि एक उपाय आहे. तीव्र अ‍ॅसेटिक अ‍ॅसिड किंवा कॅर्बालिक अ‍ॅसिड त्या जागीं जपून लावावें. आयर्न परक्लोराईड हें असेंच लावण्यास उपयोगी आहे. काडीखार ( सिल्व्हर नैटेट ) लावल्यानें मागून काळा डाग पडतो. अशा गुणधर्माचे झाडपाले ( ह्यांचा रस ) आपल्या देशांत असण्याचा संभव आहे. हीं औषधें लावून चामखीळ लहान होऊन गळतो. क्षयजंतुजन्य अगर क्यान्सर जातीचा चामखीळ आमूल खरडून त्या जागीं कॅरबालिक अ‍ॅसिड लावावें.

   

खंड १३ : घ - जलपैगुरी  

 

 

 

  घंटय्याकवि
  घटोत्कच
  घटोत्कच लेणीं
  घड्याळ
  घनी
  घनौर
  घांट
  घाटगे
  घाटाळ
  घातमपूर
  घानची
  घायपात
  घारगड किल्ला
  घारघोडा
  घारापुरी
  घाशीराम कोतवाल
  घांसदाणा
  घासी
  घिरथ
  घिसाडी
  घुगुस
  घुंड
  घुबड
  घुराम
  घेरिया
  घेवडा
  घोटकी
  घोडबंदर
  घोडा
  घोडाघांट
  घोडाबारी
  घोडासर
  घोडें
  घोडेघांस
  घोरपड
  घोरपडी
  घोरपडे
  घोरी घराणें
  घोशी
  घोसाळे
  घोसी
  घोळ
 
 
  चउमू
  चकमा
  चकला रोषनाबाद
  चकवाल
  चकिया
  चक्कियर
  चक्कीनोआरो
  चक्रपाणि
  चक्रवर्ती
  चक्राप्पा
  चंगनाचेरी
  चंगर
  चच, चचनामा
  चचान
  चटया
  चडार
  चंडी
  चतुरमहाल
  चतुर साबाजी
  चतुरसिंग
  चतुर्थ
  चत्रा
  चॅथॅम
  चंदगड
  चंद घराणे
  चंदन
  चंदभाट
  चंदरभान
  चंदावरकर, नारायण गणेश
  चंदासाहेब
  चंदीपुर
  चंदेरी
  चंदेल्ल
  चंदौली
  चंदौसी
  चंद्र
  चंद्रकोना
  चंद्रगिरी
  चंद्रगुप्त
  चंद्रगोमिन्
  चंद्रनगर
  चंद्रभागा
  चंद्रहास
  चंद्रावती अथवा चंद्रावली
  चन्नगिरी
  चन्नपट्टण
  चन्नबसव
  चन्नरायपट्टण
  चंपा
  चंपानेर
  चपारण
  चंपावत
  चंपाषष्ठी
  चंबळा नदी
  चबा संस्थान
  चमारडी
  चरक
  चरखा
  चरखारी
  चरणदासी
  चरणव्यूह
  चरबी
  चरबीचें झाड
  चरी
  चर्मण्वती
  चलत-चित्रें
  चलन
  चल्लाकेरे
  चवळी
  चहा
  चक्षुर्मंनु
  चाकण
  चाकवत
  चागई
  चांगदेव
  चांगभकार
  चांगा केशवदास
  चाघताइखान
  चांचेगिरी
  चाचो
  चांडोद
  चाणक्य
  चातुर्मास्य
  चातुर्मास्य याग
  चातुर्वर्ण्य
  चात्सु
  चादचा
  चांदपूर
  चांदबिबी
  चांदभाट
  चांदला
  चांदवड
  चांदा
  चांदूर
  चांदूर बाजार
  चांद्रायण
  चानन शानन
  चानस्मा
  चानाल
  चानोड
  चाप्रा
  चाफळ
  चाबुआ
  चांभार
  चाम
  चामखीळ
  चामन
  चामराजनगर
  चामुंड
  चामुर्शी
  चार
  चारखा
  चारण
  चारदुआरं
  चारसद
  चारा
  चारीकार
  चार्टिझम
  चार्लंमांट, अर्ल ऑफ
  चार्वाक
  चालुक्य घराणें
  चालसिस
  चावडा
  चावंद
  चास-कमान
  चॉसर
  चासा
  चाहमान उर्फ चौहान
  चाळिसगांव
  चिक
  चिकंजी
  चिकबळ्ळापूर
  चिकाकोल
  चिकोडी
  चिक्कणर्ति
  चिक्केरूर
  चिक्टीआबर
  चिक्नायकन्हळ्ळी
  चिक्मगळूर
  चिखलदरा
  चिखली
  चिंगलपट
  चिंच
  चिचगड, जमीनदारी
  चिंचलीगदड
  चिंचवड
  चिचेवाडा
  चिंचौली
  चिंच्यु
  चिटणीस
  चितलनगर जमीनदारी
  चितळ
  चितळदुर्ग
  चिताकुल
  चिंतामणी
  चिंतामणी कवि
  चिंतामणी रघुनाथाचार्य
  चितारी
  चिति
  चितोड
  चित्तगांग
  चित्तगांग डोंगराळ प्रदेश
  चित्ता
  चित्तूर
  चित्फिरोझपूर
  चित्रकला
  चित्रकाव्य
  चित्रकूट
  चित्रकोट
  चित्रगुप्त
  चित्ररथ
  चित्रसंग्रहालयें
  चित्रळ
  चित्रांगदा
  चित्रावाव
  चिदंबर दीक्षित
  चिदंबरम्
  चिंदविन
  चिंदविन नदी
  चिदानंद स्वामी
  चिनडोंगर
  चिनमुलगुंद
  चिन लोक
  चिनसुरा
  चिनाब
  चिनीमाती किंवा केओलिन
  चिन्नविरन्ना
  चिन्नूर
  चिन्योत
  चिपळूण
  चिपळूणकर, कृष्णशास्त्री
  चिपळूणकर, विष्णुशास्त्री
  चिफू
  चिमणाजीआप्पा
  चिमणाजी दामोदर
  चिमणी
  चिरक्कल
  चिराबा
  चिलखत-वेदकालांतहि
  चिलिअनवाला
  चिली
  चिल्का सरोवर
  चिस्ती
  चीझी, अॅंटोनें लिओनार्ड डि
  चीन
  चीनी
  चीपुरुपल्ले
  चीर
  चीराल
  चुका
  चुकचि
  चुटिया
  चुडा
  चुडा संस्थान
  चुडेश्वर
  चुना
  चुनार
  चुंबकजन्य विद्युद्यंत्र
  चुंबकत्व
  चुंबकीय दृकशास्त्र
  चुंबन
  चुमल्हारी
  चुरू
  चूडामण
  चेकोस्लोव्हेकिया
  चेंगीझखान
  चेचेंझे
  चेटवई
  चेट्टी
  चेदूब बेट
  चेंबर्स रॉबर्ट
  चेयूर
  चेर घराणें
  चेरात
  चेरापुंजी
  चेरिअल
  चेरुमन
  चेरो
  चेर्रा
  चेल
  चेसेलडेन, विल्यम
  चेस्टरफील्ड
  चेस्टरफील्ड फिलिफ
  चैतन्य
  चैतसिंग
  चैत्य
  चैन
  चैबासा
  चोखामेळा
  चोवो
  चोडवरम
  चोध्रा
  चोपडे
  चोपदार
  चोबारी
  चोंभा
  चोरांग्ल
  चोरासी
  चोरी
  चोल
  चोल घराणें व चोल साम्राज्य
  चोवीस परगणा जिल्हा
  चौंगू
  चौघाट
  चौथाई, चौथ
  चौधरी
  चौबे जहागीर
  चौल
  चौलमुग्रा
  च्यवन
 
  छछरौली
  छट्टू
  छतारी
  छत्तरपूर
  छत्तिसगड विभाग
  छत्रपूर तहशील
  छत्रसाल
  छत्रे, केरो लक्ष्मण
  छत्रे, विष्णु मोरेश्वर
  छत्रे, सदाशिव काशीनाथ
  छंद:शास्त्र
  छप्पन देशचे राजे
  छप्रौली
  छब्रा
  छलाल
  छात
  छापखाना
  छापिआ
  छाप्री
  छायाचित्रपेटिका
  छाल
  छालिअर
  छिंद, लल्ल
  छिंदवाडा
  छिंपा
  छिब्रामऊ तहसील
  छुईखदान
  छुटिया
  छोटा उदेपूर
  छोटानागपूर
  छोटी साद्री
 
  जकात
  जॅक्सन अॅंड्र
  जॅक्सन व्हिल्ले शहर
  जखमा
  जगजीवनदास
  जगत्याल
  जगदलपूर
  जगदीशपूर
  जगन्नाथ
  जगन्नाथपंडित
  जगन्नाथपुरी
  जगन्नाथ शंकरशेट, मुर्कुटे
  जंगम
  जगय्या पेटा
  जंगल
  जंगल महाल
  जगलूर
  जगाध्री
  जग्रांव
  जंगीपूर
  जघाशूल
  जंजिरा
  जझिया
  जटलंड
  जटामांसि
  जटायु
  जटासूर
  जठरदाह
  जठरव्रण
  जडजीवघाद
  जडद्रव्य
  जडभरत
  जडवाद
  जडान्नविषबाधा
  जडावाचें काम
  जत
  जतिंग रामेश्वर
  जंतुजन्य रोग
  जतोई
  जत्रा
  जंदिआल गुरु
  जंदिआला
  जंदोला
  जनक
  जनजसवंत
  जननेंद्रियांचे गुप्तरोग
  जनमेजय
  जनस्थान
  जनाबाई
  जनार्दनस्वामी
  जनावरें
  जनीजनार्दन
  जपान
  जपानी वार्निस
  जबलपुर
  जंबुकेश्वरस्
  जंबुद्वीप
  जबूसर
  जमखिंडी
  जमदग्नि
  जमरुड
  जमाखर्च
  जमाबंदी
  जमालखान
  जमालपुर
  जमिकुंता
  जमीन
  जमीनदार व कुळें
  जमीनमहसूल
  जमुई
  जमेका
  जमेसाबाद
  जम्नोत्री
  जम्मलमडुगु
  जम्मू
  जयगड
  जयचंद
  जयदेव
  जयद्रथ
  जयनगर
  जयपाल
  जयपूर
  जयपुर जमीनदारी
  जयपुर संस्थान
  जयमल्ल
  जयरथ शृंगार
  जयरामस्वामी
  जयरामात्मज
  जयविजय
  जयसिंह
  जर उतणें
  जरतार
  जरत्कारु
  जरदाळू
  जरा
  जरासंघ
  जरीपटका
  जर्मन सिल्व्हर
  जर्मनी
  जलंगी
  जलजन्य विद्युतशक्ति
  जलघा
  जलपैगुरी

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .