प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग बारावा : खतें - ग्वेर्नसे  
    
गाझीपूर जिल्हा:- संयुक्त प्रांत. बनारस विभागामध्यें हा जिल्हा आहे. क्षेत्रफळ १३३९ चौ.मैल. या जिल्ह्यांत डोंगर अथवा टेंकड्याहि नाहींत. याच्या मधून गंगा जाते. नदीच्या दोन्ही बाजूंस विस्तीर्ण सपाट जमीन आहे. तथापि उंच व सखल मैदान असे भाग दोन्ही बाजूंस आहेत. बहुतेक सर्व जमीन शेतीखाली आहे. वस्तीहि फारच दाट आहे. त्यामुळें या भागाला जंगली जनावरें बहुतेक नाहींतच. गर्द जंगलेहि फारशीं नाहींत. बहुतेक झाडें आंबा, बांबू व इतर नेहमींचीं फळझाडें वगैरे आहेत. पाउस साधारणतः ४० इंच पडतो. लहान लहान नद्यांचे प्रवाह बरेच आहेत. गोमती, मंगाई व छोटी शरयू या जरा मोठया नद्या आहेत. जिल्ह्यांत खडकाळ जमीन नाहींच. सर्व जमीन गंगेच्या गाळाची बनलेली आहेत.

हा जिल्हा पूर्वी गुप्तांच्या मगध साम्राज्यांत होता. याचा सविस्तर प्राचीन इतिहास सांपडत नाहीं. प्रसिद्ध चिनी प्रवाशी ह्यूएनत्संग यानें या जिल्ह्यांतील जमीन सुपीक व बहुतेक लागवडीखालीं असल्याचें लिहिलें आहे. ११९४ मध्यें गुलाम घराण्याचा पहिला राजा कुतुबुद्दीन यानें बिहार वगैरे सर्व मुलुख, कनोज येथें जयचंद राजाचा पराभव करून जिंकला. १३३० मध्यें मसाऊद गाझी यानें गाधीपूरच्या राजाचा खून केला व शहराचें नांव गाझिपूर केलें. १३९४-१४७६ मध्यें शकीं घराण्याचा येथें अंमल होता. त्यानंतर मोंगल साम्राज्य येथ वर पसरलें. मध्यंतरी शीरशहा सूर या अफगाणांचा अंमल होता. अकबरानें त्याचा समावेश सुभा अलाहाबादमध्यें केला होता. १७२२ त सादतखान हा अयोध्येचा नबाव म्हणून स्वतंत्रपणेंच कारभार पहात होता. त्यानें अबदुल्ला नबाब नांवाचा एक गाझीपूर येथें सुभा नेमला. पुढें राजा बळवंतसिंग (बनारस) यानें हा भाग बळकावला. याच बळवंत सिंगाला इंग्रजांनीं त्याचें राज्य त्याच्या दासीपुत्राला देण्यास भाग पाडलें व जेव्हां चेतसिंग पैसे देण्यास असमर्थ झाला व स्वतंत्र होण्याचा प्रयत्न करूं लागला तेव्हां वॉरन हेस्टिंग्जनें त्याला गादीवरून काढून टाकलें. १७७५ मध्येंच बनारस प्रांत इंग्रजांच्या अधिकाराखालीं आला.

१८५७ च्या गडबडींत हाहि जिल्हा सामील झाला होता. पण फारशी दंगल या बाजूला झाली नाहीं. जिल्ह्यांत प्राचीन महत्वाचीं स्थानें व वस्तू बऱ्याच आहेत. त्या बौद्धांच्या व हिंदूंच्या वेळच्या आहेत. भिशी येथें गुप्तांचा शिलालेख व शिक्कामोर्तब सांपडले आहे व पहालादपूर (प्रल्हादपूर) येथें एक शिलालेख सांपडला आहे.

या जिल्ह्याची लोकसंख्या (१९२१) ८३२२८९. यांत २५४९ खेंडी व शहरें आहेत. १९११ साली ८३९७२५ लोकांपैकी २५३०२ लोकांनां लिहितां येत होतें. शेंकडा ९० हिंदु व १० मुसुलमान आहेत. भाषा विहारीची पोटभाषा भोजपुरी. शेंकडा ७१ लोक शेतीवर ६ सामान्य मजुरीवर रहातात. जिल्ह्यांत सर्व प्रकारची जमीन आढळते.

या जिल्ह्यांत कंकर फार सांपडतो. त्याचा उपयोग रस्त्यांवरील खडीकडे करतात. सोरा व सज्जीखार हीं काढतात. उद्योगधंदे फारसे नाहींत. साखर तयार करतात व जाडाभरडा कापड होतो; अफू व अत्तरें गाझीपूरांत होतात. निर्यात माल साखर, कांतडी अफू, अत्तरें व क्वचित धान्य. आयात माल कपडा, सूत, कापूस, मीठ, मसाला, धातु सामान. बंगाल-नॉर्थ वेस्टने व इतर रेल्वे-मुळें घोग्राच्या पलीकडचा आणि दुआबमधला व्यापार तिकडून होऊं लागला. सैदापूर, झमानिआ व गाझीपूर हीं व्यापाराचीं मुख्य ठिकाणें आहेत. व्यापाराचा ओघ रेल्वेकडे स्वाभिकच जात आहे. गाझीपूर जिल्ह्यांत रेल्वेलाईन बरीच आहे. ईस्ट इंडियन रेल्वे, प्रॉव्हिन्शिअल रेल्वे व बंगाल-नॉर्थवेस्टर्नच्या दोन शाखा यांतून जातात. ५७६ मैल सडकेपैकी ९५ मैल पक्की आहे. या जिल्ह्याला दुष्काळाची बाधा फारशी झालेली नाहीं. १८७३ व १८७८ सालीं बराच दुष्काळ पडसा होता. पण लोक दुष्काळी कामावर आले नाहींत. १८९४ त अतिवृष्टि व १८९५-९६ त अनावृष्टि यांनीं भाव चढले होते. १८९७ सालीं पिकं फारच चांगली आलीं व शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला. शिवाय येथून पुष्कळ लोक नेहमी मजुरीकरितां बाहेर प्रांतीं जातात.

त ह शी ल- हा तालुका माझीपूर जिल्ह्यांतला आहे. याच नांवाचा तालुका फत्तेपूर जिल्ह्यांतहि आहे. याचें क्षेत्रफळ ३९५ चौ. मै. लो. सं. (१९११) २४६८५१. ८४७ खेडीं व एक शहर आहे. साऱ्यांचे उत्पन्न २६६००० व इतर कर ४९००० रु. येथल्या इतकी दाट वस्ती जिल्ह्यांतील दुसऱ्या तालुक्यांत नाही. ४।५ नद्या या तालुक्यांतून वहातात. तांदुळाचें पीक मुख्य आहे. ओसाड जमीनींतून सज्जीखार बराच सांपडतो. २३६ मैल जमीनीपैकीं १४३ मैलांना पाणी-पुरवठा होतो. पैकी ९/१० विहिरींनीं व बाकीचें तलावांनी पुरवलें जातें.

श ह र- गाझीपूर जिल्हा व तालुका याचें मुख्य ठिकाण. दंतकथेवरून हें शहर राजा गाधी यानें गाधीपूर या नांवानें वसविलें. व १३३० च्या सुमारास मसाउद मलिक उससादात गाझी यानें पूर्वीच्या राजास पराभूत करून याला गाझीपूर बनवलें. या जुनाट शहराचा विस्तार २ ते ३ मैलांचाच आहे. जुनाट तट व इमारती आणि मशिदी कांही पडीत व कांहीं शाबूद आहेत. लॉर्ड कॉर्नवालिसचें थडगें येथेंच आहे. अफूचें सरकारी मुख्य ठिकाण हेंच आहे व सर्व ठिकाणाहून अफूचें कच्चें पीक येथें येतें.

चीनकरितां व मध्यप्रांत, संयुक्तप्रांत वगैरेकरतां लागणारी अफू, डॉक्टर व सरकारी दवाखाने याकरतां मॉर्फिआ वगैरे येथें तयार होतात. चीनमध्यें येथली अफू बनासरची अफू म्हणून प्रसिद्ध आहे. अफूशिवाय अत्तरें करण्याचा धंदा मुख्य आहे. अफूच्या कामावर हंगामाप्रमाणें ५०० पासून ३५०० पर्यंत माणसें काम करतात. येथें १८६७ पासून म्यु. कमेटी आहे. येथें १४ शाळा आहेत.

   

खंड १२ : खते - ग्वेर्नसे  

  खतें

  खत्तर

  खत्री

  खत्री, बाबू कार्तिक प्रसाद
  खनिखोदनशास्त्र
  खनिजविज्ञान
  खनियाधान
  खन्ना
  खन्सा
  खंबायत
  खंभलाव
  खंभाल
  खंभालिय
  खमटी डोंगर
  खम्ममेट्ट
  खर
  खर प्रांत
  खरकपूर
  खरगपूर
  खरगा
  खरगोण
  खरतरगच्छ
  खरबूज
  खरर
  खरसावान
  खरार
  खरे, वासुदेव वामन शास्त्री
  खरोष्ट्र
  खरोष्ठ ॠषि
  खर्जी
  खर्डी
  खर्डे
  खलीफ
  खलील इब्न अहमद
  खलीलाबाद
  खवास
  खसखस
  खळ
  खाकी
  खागा
  खाच्रोड
  खाटिक
  खाडववन
  खांडवा
  खांडिया
  खादिजा
  खांदेरी 
  खान
  खानखानान
  खानगड
  खानगा डोग्रान
  खानगी
  खान जहान
  खान जहान कोकलताश
  खान जहान लोदी
  खान झादा
  खानदेश जिल्हा
  खानपूर
  खानाकुल
  खानापूर
  खानापूरकर विनायक पांडुरंग
  खानुआ
  खानेसुमारी
  खापा
  खामगांव
  खायबर
  खारगवान
  खार पाडणें
  खारल
  खारवा
  खाराघोडा
  खारान
  खारिया
  खार्टुम
  खालपा
  खालसा
  खालसादिवाण
  खाल्डिया
  खाल्डून
  खासगीवाले
  खासपूर
  खासी
  खासी आणि जैंटिया डोंगर
  खिचिंग
  खिजदिया
  खिप्रो
  खिरणी-रायण
  खिरपई
  खिरा
  खिलचीपूर
  खिलजी
  खिलजी घराणें
  खिलात
  खिळिगिला
  खीवा
  खुइखदान संस्थान
  खुझदार
  खुटगांव
  खुंटी
  खुतबा
  खुताहन
  खुदागंज
  खुदियन
  खुरासणी
  खुरिया
  खुर्जा
  खुर्दा
  खुर्दादभाई
  खुलदाबाद
  खुलना
  खुशतर
  खुशाब
  खुश्रुशेट मोदी
  खुश्रू अमीर
  खुश्रू सुलतान
  खेक्रा
  खेज्री
  खेड
  खेड ब्रह्म
  खेडा
  खेतूर
  खेत्री
  खेमकरन
  खेम सावंत
  खेराली
  खेरालु
  खेरावाड
  खेरी
  खेळ
  खेळोजी भोंसले
  खैर
  खैरपूर, तहशील
  खैरपूर शहर
  खैरपूर संस्थान
  खैरवार
  खैरागड
  खैरागली
  खैराबाद
  खैरी
  खैरीमूरत
  खैरुद्दिन
  खोकंद
  खोखार
  खोखो
  खोजा
  खोत
  खों जात
  खोंडमाल्स
  खोंडमीर
  खोत
  खोतान
  खोनोम
  खोम्माण
  खोरेमाबाद
  खोलापूर
  खोलेश्वर
  खोल्म
  खोवई
  ख्रिश्चिआना
  ख्रिस्त येशू
  ख्रिस्तीशक
  ख्रैस्त्य
 
  गख्खर
  गंग घराणें
  गंगटोक
  गंगपूर
  गंगवाडी
  गंगा
  गंगा कालवा
  गगाखेर
  गंगाझरी
  गंगाधर
  गंगाधर कवि
  गंगाधरशास्त्री पटवर्धन
  गंगाधर सरस्वती
  गंगापूर
  गंगालूर
  गंगावती
  गंगाव पेटा
  गंगावन
  गंगासागर
  गंगै कोन्डपुरम्
  गंगोत्री
  गंगोह
  गजकर्ण
  गजपती
  गजपतीनगरम्
  गजबाहु
  गंजम, जिल्हा
  गजेंद्रगड
  गझनी
  गझनी घराणें
  गटापर्चा
  गंडकी मोठी
  गडचिरोळी
  गंडमाळा व अपची
  गडवाल
  गडशंकर
  गडहिंग्लज
  गंडा
  गंडिकोट
  गडिया पहाड
  गढमुक्तेश्वर
  गढवाल जिल्हा
  गढाकोटा
  गढी इक्तीआरखान
  गढी यासीन
  गढीवाल
  गढेमंडळ
  गणदेवी
  गणपत कृष्णाजी
  गणपति नागराज
  गणपति राजे
  गणसत्ताक राज्य
  गणितशास्त्र
  गणेश किंवा गणपति
  गणेशचतुर्थी
  गणेश दैवज्ञ
  गणेशपुराण
  गणेश वेदांती
  गणोजी शिर्के
  गंतूर
  गदग
  गदरिया
  गदाधरपंत प्रतिनिधी
  गदी
  गद्दी
  गंधक
  गंधका
  गंधकाम्ल
  गंधकिलाम्ल
  गंधकिसल (सल्फोनल)
  गंधमादन
  गंधमाळी
  गंधर्व
  गंधर्वगड किल्ला
  गधाड
  गधाली
  गधिया
  गधुला
  गंधोल
  गँबिया
  गँबिया नदी
  गॅम्बेटा, लीऑन
  गमाजी मुतालिक
  गय
  गया जिल्हा
  गरमल
  गरमली
  गरमूर
  गरवा
  गॅरिक, डेव्हिड
  गॅरिबाल्डि, गियुसेपे
  गरुड
  गरुडपक्षी
  गरुडपुराण
  गरुडस्तंभ
  गॅरेट्ट
  गरोठ
  गरोडा
  गरौथा
  गरौली
  गर्ग
  गर्गोव्हिआ
  गर्दभील
  गर्भधारण
  गर्भविज्ञान
  गर्भाधान संस्कार
  गऱ्हा
  गऱ्हार्ट
  गलगनाथ
  गलगली
  गलग्रंथिदाह
  गॅलॉट्झ
  गॅलिपोली
  गॅलिली
  गॅलिलीओ गॅलिली
  गॅलिलीचा उपसागर
  गॅलिशिया
  गॅले
  गॅलेशिया
  गल्ल
  गॅल्वे
  गवंडी
  गवत
  गवती चहा
  गवररा
  गवळी
  गवा
  गवार
  गव्हला
  गहरवार घराणें
  गहाणाचा कायदा
  गहूं
  गहोइ
  गळिताचीं धान्यें
  गळूं (विद्रधि)
  गाई व म्हशी
  गागाभट्ट व त्याचें घराणें
  गांगेयदेव
  गाग्रा
  गाग्रौन
  गाजर
  गांजा व भांग
  गाजीउद्दीनखान
  गाजीउद्दीन हैदर
  गाझा
  गाझिआबाद
  गाझीपूर
  गाझीपूर तहशील
  गॉटिंजेन
  गाडरवाडा
  गाणपत्य
  गात्रसंकोचन
  गात्रोपघात
  गॉथ लोक
  गॉथिक वाङ्मय
  गांधार देश
  गांधारी
  गाधि
  गानिगा
  गाबत
  गाबती
  गाम वक्कल
  गायकवाड
  गायत्री
  गार पगारी
  गारफील्ड जेम्स अब्रॅम
  गारिसपूर
  गारुडी
  गारुलिया
  गारो टेंकड्या
  गारोडी
  गार्गी
  गार्डा
  गार्डिनर, सॅम्युएल रासन
  गॉल
  गालगुंड
  गालव
  गालापागास बेटें
  गालिचे
  गावड
  गाविलगड
  गाळणा
  गिगासारण
  गिधिया
  गिधौर
  गिनी
  गिबन एडवर्ड
  गिब्ज
  गिब्स जोसिआ विलिअर्ड
  गिरनार
  गिरसप्पा
  गिरसप्पा धबधबा
  गिरिधर राजा बहादुर
  गिरिधर रामदासी
  गिरिया
  गिरिव्रज
  गिरिष्क
  गिरीदीह
  गिलगांव जमीनदारी
  गिलजित
  गिलबर्ड विल्यम
  गीझो
  गीता
  गुइमे
  गुगेरा
  गुग्गुळाचे झाड
  गुंज
  गुजर
  गुजरखान
  गुजराणवाला, जिल्हा
  गुजराथ
  गुजराथ प्रांत
  गुजराथी वाड्.मय
  गुंजीकर, रामचंद्र भिकाजी
  गुंटकल
  गुडघेमोडीचा ताप (डेंग्यु)
  गुंडलुपेठ
  गुंडा
  गुडियात्तम तालुका
  गुडीवाडा
  गुडूर
  गुणवंत गड
  गुणाढय
  गुणि
  गुणुपुर
  गुणे, पांडुरंग दामोदर
  गुत्त
  गुत्तल
  गुत्ती (गुटी)
  गुंथली
  गुंदिआली
  गुना
  गुन्नौर
  गुप्त घराणें
  गुब्बी
  गुमला पोटविभाग
  गुमसूर तालुका
  गुरखा
  गुरगांव
  गुरमतकाल
  गुरव
  गुरु (ग्रह)
  गुरु
  गुरुकुल
  गुरुंग जात
  गुरुगोविंद
  गुरुत्वाकर्षण
  गुरुदासपूर
  गुरुहा
  गुर्दा
  गुर्रमकोंडा
  गुलछबू
  गुलतुरा
  गुलबाशी
  गुलबुर्गा
  गुलाब
  गुलामकादर
  गुलामगिरी
  गुलाम घराणें
  गुलाल
  गुलावथी
  गुल्म
  गुस्टाव्हस तिसरा
  गुह
  गुहिलोट
  गुळदगुड
  गुळवेल
  गूटी
  गूदलूर
  गूळ
  गृहस्थाश्रम
  गृह्यसूत्रें
  गेज्जीहळ्ळी
  गेडी
  गेबर
  गेरु-माटरगांव
  गेल्झॅक जोसेफ लुई
  गेवरई
  गेवर्धा जमीनदारी
  गेस्लर हेन्रिश
  गेळ
  गैबीनाथ
  गोएटे
  गोकर्ण
  गोकर्णी
  गोकाक
  गोकुळ
  गोकुळ जाट
  गोकुळाष्टमी
  गोखरु
  गोखले, गोपाळ कृष्ण
  गोखले घराणें
  गोखले, बापू
  गोखले रास्ते
  गोगलगाय
  गोगुंडा
  गोग्रा
  गोघा
  गोचीड
  गोझो
  गोंड
  गोंड-उमरी
  गोंड-गोवारी
  गोडबोले, कृष्णशास्त्री
  गोडबोले, परशुरामतात्या
  गोंडल संस्थान
  गोंडा
  गोंडार
  गोत्रें
  गोथा
  गोंद
  गोंदणे
  गोदावरी जिल्हा
  गोदावरी नदी
  गोंधळी
  गोध्रा
  गोप
  गोपथ ब्राह्मण
  गोपालगंज
  गोपालपूर
  गोपिकाबाई पेशवें
  गोंपिचेट्टिपालैयम
  गोपीचंद
  गोपीनाथ दीक्षित ओक
  गोपीनाथपंत बोकील
  गोमंतक
  गोमती
  गोमल घाट
  गोमाटी
  गोमेद (अगेट)
  गोरखचिंच
  गोरखनाथ
  गोरखपुर
  गोरखमठी
  गोरक्षण
  गोराकुंभार
  गोराडू
  गोराण
  गोरी बिदनूर
  गोरी
  गोर्डियम
  गोलपाडा
  गोलमापक
  गोला
  गोलाघाट
  गोलुंदो
  गोलेर
  गोल्ड कोस्ट
  गोल्ड-स्टकर, प्रोफेसर
  गोल्डस्मिथ ऑलिव्हर
  गोंवर
  गोवर्धन
  गोवर्धन-गंगापूर
  गोवर्धन गिरी
  गोवर्धन पर्वत
  गोवर्धन ब्राम्हण
  गोवर्धनाचार्य
  गोंवळकोंडा
  गोविंद कवि
  गोविंदगड
  गोविंद ठक्कुर
  गोविंदपंत बुंदेले
  गोविंदपुर
  गोविंदराव काळे
  गोवें
  गोशीर्ष
  गोसावी
  गोसावीनंदन
  गोहद
  गोहान
  गोहिलवाड
  गोळकोंडा
  गोळिहळ्ळी
  गोळे, महादेव शिवराम
  गौड(गौर)
  गौडपादाचार्य
  गौड ब्राह्मण
  गौतम
  गौतमधर्मसूत्र
  गौतमपुरा
  गौरा-बऱ्हाज
  गौरी
  गौरीपूर
  गौरीशंकर उदयाशंकर
  गौरीशंकर पर्वत
  गौरीहार
  गौहत्ता
  ग्मेलिन
  ग्यासबेग
  ग्योबिंगाक
  ग्रँट डफ
  ग्रँट, रॉबर्ट
  ग्रंथप्रकाशनाचा मालकी हक्क
  ग्रंथिरोग
  ग्रॅफाइट
  ग्रह
  ग्रहण
  ग्रहविप्र (गणक)
  ग्रॉडनो
  ग्रानाइट
  ग्राहाभ
  ग्रीन जॉन रिचर्ड
  ग्रीन थॉमस हिल
  ग्रीन रॉबर्ट
  ग्रीनलंड
  ग्रीस
  ग्रुव्ह, सर विल्यम् राबर्ट
  ग्रे, इलिशा
  ग्रे कॅनॉल
  ग्रेटनाग्रीन
  ग्रेटब्रिटन
  ग्रे थॉमस
  ग्रेनाडा
  ग्रेनाडाईन्स
  ग्रोट जॉर्ज
  ग्लॅडस्टन जॉन हॉल
  ग्लॅडस्टन विल्यम इवर्ट
  ग्लॅसर
  ग्लाबर
  ग्लासगो
  ग्लिसरिन
  ग्लूस्टर
  ग्वा
  ग्वाटेमाला
  ग्वाडलक्विव्हर नदी
  ग्वाडा
  ग्वाडेलोपी
  ग्वादर
  ग्वाम
  ग्वायना
  ग्वायना बॅकोआ
  ग्वाल्हेर
  ग्विडो
  ग्वोच्चिआर्डीनी फ्रान्सिस्को
  ग्वीलोटीन किंवा गीलोटीन
  ग्वेनेव्हीअर
  ग्वेरिक, आटोव्हान
  ग्वेर्नसे
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .