प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग बारावा : खतें - ग्वेर्नसे    

गणपति राजे- वरंगळ येथील बाराव्या व तेराव्या शतकांत राज्य करणाऱ्या राजवंशास काकतीय अथवा गणपति राजे असें नांव आहे. त्यांच्याबद्दलची थोडीशी माहिती 'काकतीय' या शब्दाखालीं ज्ञानकोशाच्या दहाव्य भागांत पहावी. तिच्याशिवाय जास्त माहिती येथें देतों.

या घराण्याबद्दल साग्र व खरी माहिती फारशी उपलब्ध नाहीं; आहे ती शिलालेखे व मुसुलमानी बखरींवरून काढली आहे. डॉ. वॉकर यांच्या यादींत जीं नांवें आलीं आहेत त्यांचा मेळ इतर ठिकाणीं आढळणाऱ्या नांवांशीं बसत नाहीं. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणें या वंशांतील मूळपुरुषानें (बेट्टराज?) चोळदेश जिंकून सीलोनराजकन्येशीं लग्न लाविलें. याचा मुलगा वेडा झाला तेव्हां याच्या दोघां नातवांनीं राज्य केलें. त्यांची राजधानी गोदावरीकांठी नांदड येथें होती.

पुढें बराच काळपर्यंतची माहिती सांपडत नाहीं. मात्र खंदार (निजामशाहींतील) येथें एक राजवंश नांदत असल्याचें समजतें. याच वंशांतील प्रोलराज होय. या प्रोलला मूळपुरुष धरून डॉ. वॉकरनें दहा पुरुष दिले आहेत.

रे. टेलर यानें कांही बखरी तपासून व शुद्ध करून छापल्या आहेत, त्यांतहि निःसंदिग्ध अशी माहिती सांपडत नाहीं. त्याचप्रमाणें प्रिन्सेप याचीहि यादी या कामांत निरुपयोगी आहे.

अनुमकोंड शिलालेखावरून प्रोल याचा बाप त्रिभुवनमल्ल नांवाचा होता असे समजतें. यापेक्षां त्याची जास्त माहिती आढळत नाहीं. अनुमकोंड येथें प्रोल याच्या पूर्वीचे आठ राजे राज्य करीत होते. प्रोल यानें ती राजधानी बदलून वरंगळ शहर वसवून तेथें राजधानी केली. दंतकथेवरून समजतें कीं, प्रोल हा लहानपणीं गादीवर बसला. पुढें त्यानें ओढ्याप्रांताच्या गजपति राजांचा पराभव केला. शेवटीं हा आपल्या मुलाच्या हातून चुकीनें मारला गेला. याच्या वेळेस म्हैसूरकर शांतघराण्यांतील जगदेवानें अनुमकोंडयावर स्वारी केली होती, पण ता निष्फळ झाली. याचा पुत्र रुद्र किंवा प्रतापरुद्र (पहिला) होय. तो फार बलिष्ठ होता. अनुमकोंड्याचा शिलालेख ११६२) याच्या कारकीर्दीतील आहे; त्यांत तैलप (तिसरा) याच्या मृत्यूचा उल्लेख असून गणपति राजांनीं मिळविलेल्या विजयाचें वर्णन आहे. रुद्र याचा मुलगा गणपति पहिला होय. बर्नेल म्हणतो कीं, चोलांपासून गणपतीनें १२२८ च्या सुमारास कलिंगदेश काबीज केला. या गणपति देवाची राणी रुद्रम्मा ही प्रख्यात होऊन गेली. नवऱ्याच्या पश्चात तिनें मोठया हुषारीनें ३८ वर्षे सुयंत्रित राज्य चालविलें. इच्या कारकीर्दीच्या शेवटीं कृष्णाकांठी मोतुपल्ली गांवीं मार्कोपोलो हा प्रवासी आला होता. तो इच्याबद्दल पुढीलप्रमाणें म्हणतो. ''हिनें पतीच्या पश्चात् त्यांच्या पेक्षांहि जास्त उत्तम रीतीनें सुमारें ३९ वर्षे राज्य चालविलें. तिच्या राज्यांत न्याय, समता व शांतता हीं नांदत असत व त्यामुळें हल्लींच्या इतर राजांपेक्षां हिच्यावर हिच्या प्रजेचें प्रेम जास्त आहे.’’ हिला मुलगा नव्हता म्हणून तिनें आपल्या मुलीच्या मुलास गादीवर बसविलें; त्याचें नांव दुसरा प्रतापरुद्र. हा त्याच्या वेळच्या राजांमध्यें बलिष्ठ होता. याच्याच कारकीर्दीत मलिक काफूर हा वरंगळवर चालून आला (१३०९); पण त्या स्वारींत त्यास अपयश आलें. तेव्हां त्यानें थोडयाच दिवसांनीं दुसरी स्वारी करून प्रताप रुद्रास अल्लाउद्दीन खिलजीचा मांडलिक बनविलें. या स्वारींत मलिक काफूर नसून मलीक खुश्रु होता असें अमीर खुश्रूच्या बखरींत म्हटलें आहे. या वेळीं वरंगळास प्रथम एक मातीचा १२५४६ यार्ड घेराचा तट असून त्याच्या आंत दुसरा दगडी तट होता. शहरांत अग्निपूजक बौद्ध (जैन) होते असें एका बखरींत लिहिलेलें आहे. पुढें खिलजीघराणें जाऊन तघलख घराणें दिल्लीस स्थापन होण्याच्या गडबडींत वरंगळच्या वरील प्रतापरुद्रानें देवगिरीकर राजांशीं सख्य करून दिल्लीकरांचें वर्चस्व झुगारून दिलें (१३२२). पुढें दिल्लीकरानें उलुघबेगास वरंगळावर पाठविलें परंतु त्याचा हिंदूंनीं पराभव केला; परंतु पुन्हां मुसुलमानांनीं दुसरी स्वारी केली व प्रतापरुद्रास कैद केलें आणि वरंगळ घेतलें. पुढें प्रतापरुद्राचा मुलगा कृष्ण यानें हिंदूंची उठवणी करून मुसुलमानांनां देशाबाहेर हांकलून दिलें (१३४४). पुढें महमंदशहा बहामनीनें वरंगळावर स्वारी करून खंडणी घेतली. (१३५८). या लढाईंत कृष्णदेवाचा पुत्र विनायक उर्फ नागदेव हा हजर होता. त्यानंतर नागदेव हा राजा असतांना (१३७१) बहामनी राजानें त्याच्यावर स्वारी करून व त्याचा क्रूरपणें वध करून वेलंपट्टम् किल्ला घेतला. परंतु हिंदूंनीं बहामनी सैन्याच्या पिछाडीवर सारखे हल्ले करून २/३ सैन्य कापून काढले. नागदेवाचा पुत्र (गणपतिदेव दुसरा) यानें पुढें राज्य केलें. त्यानें बहामनीविरुद्ध दिल्लीकराकडे मदत मागितली होती; परंतु ती मिळाली नाहीं. पुढें या दोघांत तह होऊन त्यांच्या हद्दी ठरल्या गेल्या. शेवटीं अहमदशाह बहामनीनें वरंगळवर स्वारी करून तेथील राजास (याचें नांव आढळत नाहीं)मारिलें (१४२४). येथपर्यंतच या राजांची माहिती आढळते. यांची वंशावळ सीवेलच्या साऊथ इंडियन डिन्यास्टिज् ग्रंथांत पुढीलप्रमाणें दिली आहे ः- मूळ त्रिभुवनमल्ल, त्याचा मुलगा प्रोल किंवा प्रोली; याची राणी मुप्पमादेवी. यांचा पुत्र पहिला प्रतापरुद्र, याचा पुत्र पहिला गणपतिदेव, याची राणी रुद्रम्म. (१२५७-९५). रुद्रम्माच्या मुलीचा मुलगा दुसरा प्रताम रुद्र (१२९५-१३२३). त्याचा पुत्र कृष्ण व त्याचा पुत्र विनायक किंवा नागदेव.

[स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट ऑफ वरंगळ, १८४९; म्यांकेझी मॅन्सक्रिप्ट्स ३२; मद्रास जर्नल १०; जर्नल बॉम्बे ब्रँच रॉ. ए. सो. १०; इंडियन अँटिक्वरी १८८२, १०; साऊथ इंडियन पॅलिओग्राफी; इलियट. व्हॉ. ३; फेरिस्ता व्हॉ. १].

   

खंड १२ : खते - ग्वेर्नसे  

  खतें

  खत्तर

  खत्री

  खत्री, बाबू कार्तिक प्रसाद
  खनिखोदनशास्त्र
  खनिजविज्ञान
  खनियाधान
  खन्ना
  खन्सा
  खंबायत
  खंभलाव
  खंभाल
  खंभालिय
  खमटी डोंगर
  खम्ममेट्ट
  खर
  खर प्रांत
  खरकपूर
  खरगपूर
  खरगा
  खरगोण
  खरतरगच्छ
  खरबूज
  खरर
  खरसावान
  खरार
  खरे, वासुदेव वामन शास्त्री
  खरोष्ट्र
  खरोष्ठ ॠषि
  खर्जी
  खर्डी
  खर्डे
  खलीफ
  खलील इब्न अहमद
  खलीलाबाद
  खवास
  खसखस
  खळ
  खाकी
  खागा
  खाच्रोड
  खाटिक
  खाडववन
  खांडवा
  खांडिया
  खादिजा
  खांदेरी 
  खान
  खानखानान
  खानगड
  खानगा डोग्रान
  खानगी
  खान जहान
  खान जहान कोकलताश
  खान जहान लोदी
  खान झादा
  खानदेश जिल्हा
  खानपूर
  खानाकुल
  खानापूर
  खानापूरकर विनायक पांडुरंग
  खानुआ
  खानेसुमारी
  खापा
  खामगांव
  खायबर
  खारगवान
  खार पाडणें
  खारल
  खारवा
  खाराघोडा
  खारान
  खारिया
  खार्टुम
  खालपा
  खालसा
  खालसादिवाण
  खाल्डिया
  खाल्डून
  खासगीवाले
  खासपूर
  खासी
  खासी आणि जैंटिया डोंगर
  खिचिंग
  खिजदिया
  खिप्रो
  खिरणी-रायण
  खिरपई
  खिरा
  खिलचीपूर
  खिलजी
  खिलजी घराणें
  खिलात
  खिळिगिला
  खीवा
  खुइखदान संस्थान
  खुझदार
  खुटगांव
  खुंटी
  खुतबा
  खुताहन
  खुदागंज
  खुदियन
  खुरासणी
  खुरिया
  खुर्जा
  खुर्दा
  खुर्दादभाई
  खुलदाबाद
  खुलना
  खुशतर
  खुशाब
  खुश्रुशेट मोदी
  खुश्रू अमीर
  खुश्रू सुलतान
  खेक्रा
  खेज्री
  खेड
  खेड ब्रह्म
  खेडा
  खेतूर
  खेत्री
  खेमकरन
  खेम सावंत
  खेराली
  खेरालु
  खेरावाड
  खेरी
  खेळ
  खेळोजी भोंसले
  खैर
  खैरपूर, तहशील
  खैरपूर शहर
  खैरपूर संस्थान
  खैरवार
  खैरागड
  खैरागली
  खैराबाद
  खैरी
  खैरीमूरत
  खैरुद्दिन
  खोकंद
  खोखार
  खोखो
  खोजा
  खोत
  खों जात
  खोंडमाल्स
  खोंडमीर
  खोत
  खोतान
  खोनोम
  खोम्माण
  खोरेमाबाद
  खोलापूर
  खोलेश्वर
  खोल्म
  खोवई
  ख्रिश्चिआना
  ख्रिस्त येशू
  ख्रिस्तीशक
  ख्रैस्त्य
 
  गख्खर
  गंग घराणें
  गंगटोक
  गंगपूर
  गंगवाडी
  गंगा
  गंगा कालवा
  गगाखेर
  गंगाझरी
  गंगाधर
  गंगाधर कवि
  गंगाधरशास्त्री पटवर्धन
  गंगाधर सरस्वती
  गंगापूर
  गंगालूर
  गंगावती
  गंगाव पेटा
  गंगावन
  गंगासागर
  गंगै कोन्डपुरम्
  गंगोत्री
  गंगोह
  गजकर्ण
  गजपती
  गजपतीनगरम्
  गजबाहु
  गंजम, जिल्हा
  गजेंद्रगड
  गझनी
  गझनी घराणें
  गटापर्चा
  गंडकी मोठी
  गडचिरोळी
  गंडमाळा व अपची
  गडवाल
  गडशंकर
  गडहिंग्लज
  गंडा
  गंडिकोट
  गडिया पहाड
  गढमुक्तेश्वर
  गढवाल जिल्हा
  गढाकोटा
  गढी इक्तीआरखान
  गढी यासीन
  गढीवाल
  गढेमंडळ
  गणदेवी
  गणपत कृष्णाजी
  गणपति नागराज
  गणपति राजे
  गणसत्ताक राज्य
  गणितशास्त्र
  गणेश किंवा गणपति
  गणेशचतुर्थी
  गणेश दैवज्ञ
  गणेशपुराण
  गणेश वेदांती
  गणोजी शिर्के
  गंतूर
  गदग
  गदरिया
  गदाधरपंत प्रतिनिधी
  गदी
  गद्दी
  गंधक
  गंधका
  गंधकाम्ल
  गंधकिलाम्ल
  गंधकिसल (सल्फोनल)
  गंधमादन
  गंधमाळी
  गंधर्व
  गंधर्वगड किल्ला
  गधाड
  गधाली
  गधिया
  गधुला
  गंधोल
  गँबिया
  गँबिया नदी
  गॅम्बेटा, लीऑन
  गमाजी मुतालिक
  गय
  गया जिल्हा
  गरमल
  गरमली
  गरमूर
  गरवा
  गॅरिक, डेव्हिड
  गॅरिबाल्डि, गियुसेपे
  गरुड
  गरुडपक्षी
  गरुडपुराण
  गरुडस्तंभ
  गॅरेट्ट
  गरोठ
  गरोडा
  गरौथा
  गरौली
  गर्ग
  गर्गोव्हिआ
  गर्दभील
  गर्भधारण
  गर्भविज्ञान
  गर्भाधान संस्कार
  गऱ्हा
  गऱ्हार्ट
  गलगनाथ
  गलगली
  गलग्रंथिदाह
  गॅलॉट्झ
  गॅलिपोली
  गॅलिली
  गॅलिलीओ गॅलिली
  गॅलिलीचा उपसागर
  गॅलिशिया
  गॅले
  गॅलेशिया
  गल्ल
  गॅल्वे
  गवंडी
  गवत
  गवती चहा
  गवररा
  गवळी
  गवा
  गवार
  गव्हला
  गहरवार घराणें
  गहाणाचा कायदा
  गहूं
  गहोइ
  गळिताचीं धान्यें
  गळूं (विद्रधि)
  गाई व म्हशी
  गागाभट्ट व त्याचें घराणें
  गांगेयदेव
  गाग्रा
  गाग्रौन
  गाजर
  गांजा व भांग
  गाजीउद्दीनखान
  गाजीउद्दीन हैदर
  गाझा
  गाझिआबाद
  गाझीपूर
  गाझीपूर तहशील
  गॉटिंजेन
  गाडरवाडा
  गाणपत्य
  गात्रसंकोचन
  गात्रोपघात
  गॉथ लोक
  गॉथिक वाङ्मय
  गांधार देश
  गांधारी
  गाधि
  गानिगा
  गाबत
  गाबती
  गाम वक्कल
  गायकवाड
  गायत्री
  गार पगारी
  गारफील्ड जेम्स अब्रॅम
  गारिसपूर
  गारुडी
  गारुलिया
  गारो टेंकड्या
  गारोडी
  गार्गी
  गार्डा
  गार्डिनर, सॅम्युएल रासन
  गॉल
  गालगुंड
  गालव
  गालापागास बेटें
  गालिचे
  गावड
  गाविलगड
  गाळणा
  गिगासारण
  गिधिया
  गिधौर
  गिनी
  गिबन एडवर्ड
  गिब्ज
  गिब्स जोसिआ विलिअर्ड
  गिरनार
  गिरसप्पा
  गिरसप्पा धबधबा
  गिरिधर राजा बहादुर
  गिरिधर रामदासी
  गिरिया
  गिरिव्रज
  गिरिष्क
  गिरीदीह
  गिलगांव जमीनदारी
  गिलजित
  गिलबर्ड विल्यम
  गीझो
  गीता
  गुइमे
  गुगेरा
  गुग्गुळाचे झाड
  गुंज
  गुजर
  गुजरखान
  गुजराणवाला, जिल्हा
  गुजराथ
  गुजराथ प्रांत
  गुजराथी वाड्.मय
  गुंजीकर, रामचंद्र भिकाजी
  गुंटकल
  गुडघेमोडीचा ताप (डेंग्यु)
  गुंडलुपेठ
  गुंडा
  गुडियात्तम तालुका
  गुडीवाडा
  गुडूर
  गुणवंत गड
  गुणाढय
  गुणि
  गुणुपुर
  गुणे, पांडुरंग दामोदर
  गुत्त
  गुत्तल
  गुत्ती (गुटी)
  गुंथली
  गुंदिआली
  गुना
  गुन्नौर
  गुप्त घराणें
  गुब्बी
  गुमला पोटविभाग
  गुमसूर तालुका
  गुरखा
  गुरगांव
  गुरमतकाल
  गुरव
  गुरु (ग्रह)
  गुरु
  गुरुकुल
  गुरुंग जात
  गुरुगोविंद
  गुरुत्वाकर्षण
  गुरुदासपूर
  गुरुहा
  गुर्दा
  गुर्रमकोंडा
  गुलछबू
  गुलतुरा
  गुलबाशी
  गुलबुर्गा
  गुलाब
  गुलामकादर
  गुलामगिरी
  गुलाम घराणें
  गुलाल
  गुलावथी
  गुल्म
  गुस्टाव्हस तिसरा
  गुह
  गुहिलोट
  गुळदगुड
  गुळवेल
  गूटी
  गूदलूर
  गूळ
  गृहस्थाश्रम
  गृह्यसूत्रें
  गेज्जीहळ्ळी
  गेडी
  गेबर
  गेरु-माटरगांव
  गेल्झॅक जोसेफ लुई
  गेवरई
  गेवर्धा जमीनदारी
  गेस्लर हेन्रिश
  गेळ
  गैबीनाथ
  गोएटे
  गोकर्ण
  गोकर्णी
  गोकाक
  गोकुळ
  गोकुळ जाट
  गोकुळाष्टमी
  गोखरु
  गोखले, गोपाळ कृष्ण
  गोखले घराणें
  गोखले, बापू
  गोखले रास्ते
  गोगलगाय
  गोगुंडा
  गोग्रा
  गोघा
  गोचीड
  गोझो
  गोंड
  गोंड-उमरी
  गोंड-गोवारी
  गोडबोले, कृष्णशास्त्री
  गोडबोले, परशुरामतात्या
  गोंडल संस्थान
  गोंडा
  गोंडार
  गोत्रें
  गोथा
  गोंद
  गोंदणे
  गोदावरी जिल्हा
  गोदावरी नदी
  गोंधळी
  गोध्रा
  गोप
  गोपथ ब्राह्मण
  गोपालगंज
  गोपालपूर
  गोपिकाबाई पेशवें
  गोंपिचेट्टिपालैयम
  गोपीचंद
  गोपीनाथ दीक्षित ओक
  गोपीनाथपंत बोकील
  गोमंतक
  गोमती
  गोमल घाट
  गोमाटी
  गोमेद (अगेट)
  गोरखचिंच
  गोरखनाथ
  गोरखपुर
  गोरखमठी
  गोरक्षण
  गोराकुंभार
  गोराडू
  गोराण
  गोरी बिदनूर
  गोरी
  गोर्डियम
  गोलपाडा
  गोलमापक
  गोला
  गोलाघाट
  गोलुंदो
  गोलेर
  गोल्ड कोस्ट
  गोल्ड-स्टकर, प्रोफेसर
  गोल्डस्मिथ ऑलिव्हर
  गोंवर
  गोवर्धन
  गोवर्धन-गंगापूर
  गोवर्धन गिरी
  गोवर्धन पर्वत
  गोवर्धन ब्राम्हण
  गोवर्धनाचार्य
  गोंवळकोंडा
  गोविंद कवि
  गोविंदगड
  गोविंद ठक्कुर
  गोविंदपंत बुंदेले
  गोविंदपुर
  गोविंदराव काळे
  गोवें
  गोशीर्ष
  गोसावी
  गोसावीनंदन
  गोहद
  गोहान
  गोहिलवाड
  गोळकोंडा
  गोळिहळ्ळी
  गोळे, महादेव शिवराम
  गौड(गौर)
  गौडपादाचार्य
  गौड ब्राह्मण
  गौतम
  गौतमधर्मसूत्र
  गौतमपुरा
  गौरा-बऱ्हाज
  गौरी
  गौरीपूर
  गौरीशंकर उदयाशंकर
  गौरीशंकर पर्वत
  गौरीहार
  गौहत्ता
  ग्मेलिन
  ग्यासबेग
  ग्योबिंगाक
  ग्रँट डफ
  ग्रँट, रॉबर्ट
  ग्रंथप्रकाशनाचा मालकी हक्क
  ग्रंथिरोग
  ग्रॅफाइट
  ग्रह
  ग्रहण
  ग्रहविप्र (गणक)
  ग्रॉडनो
  ग्रानाइट
  ग्राहाभ
  ग्रीन जॉन रिचर्ड
  ग्रीन थॉमस हिल
  ग्रीन रॉबर्ट
  ग्रीनलंड
  ग्रीस
  ग्रुव्ह, सर विल्यम् राबर्ट
  ग्रे, इलिशा
  ग्रे कॅनॉल
  ग्रेटनाग्रीन
  ग्रेटब्रिटन
  ग्रे थॉमस
  ग्रेनाडा
  ग्रेनाडाईन्स
  ग्रोट जॉर्ज
  ग्लॅडस्टन जॉन हॉल
  ग्लॅडस्टन विल्यम इवर्ट
  ग्लॅसर
  ग्लाबर
  ग्लासगो
  ग्लिसरिन
  ग्लूस्टर
  ग्वा
  ग्वाटेमाला
  ग्वाडलक्विव्हर नदी
  ग्वाडा
  ग्वाडेलोपी
  ग्वादर
  ग्वाम
  ग्वायना
  ग्वायना बॅकोआ
  ग्वाल्हेर
  ग्विडो
  ग्वोच्चिआर्डीनी फ्रान्सिस्को
  ग्वीलोटीन किंवा गीलोटीन
  ग्वेनेव्हीअर
  ग्वेरिक, आटोव्हान
  ग्वेर्नसे
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .