प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य
        
कावीळ - कावीळ झाली असतां रोग्याची त्वचा व डोळे इत्यादि ठिकाणची गुलाबी श्लेष्मल त्वचा पिवळी होते. यकृतांत पित्त नेहमी उत्पन्न होतें व त्यांत पीत रंगाचा एक पदार्थ असतो.  हें पित्त आंतड्यांत वाहून नेणारी नाडी अगर नलिका असून तिच्या शाखा व उपशाखा असतात.  यांत दाह व सूज रोगकारणपरत्वें उत्पन्न झाली असतां पित्ताच्या अभिसरणास अवरोध होऊन हें सांचलेले पित्त यकृतरक्त वाहिन्यांत शिरून सर्व शरीरांत पसरतें व त्यामुळें शरीरवर्ण हळदीप्रमाणें अगर कमी अधिक प्रमाणांत पिवळा होतो.  येणेप्रमाणें झालेल्या काविळीमध्यें डोळ्यांतील पांढरा भाग पिवळा दिसतो.  रोग जुनाट झाल्यावर हा सर्व ठिकाणचा रंग वाढत जाऊन शेवटी काळसर हिरवट अगर पिंगट पिंवळा दिसतो.  पित्ताभिसरण रक्तांत होऊं लागल्यामुळें लघवीमध्यें पिवळा रंग येतो व पित्ताचें कमी अधीक प्रमाण असेल त्या मानानें लघवीहि कमी अगर अगदी हळदीप्रमाणे पिंवळी होते;  ती इतकी कीं तींत पांढरा कपडा अगर कागदाचा तुकडा टाकला असतां तो पिवळा दिसतो ! क्वचित प्रसंगी घाम व स्त्रीरोग्याचे दूध यांसहि पिवळेपणा आलेला पहाण्यांत येतो.  अश्रू, जठररस वगैरे अन्य प्रवाही रस मात्र पिवळे होत नाहीत.  रोग्याची विष्ठा पांढरी अगर मातट रंगाची होते.  तिचा नेहमींचा पिवळा रंग नाहीसा होतो.  कारण पित्तनलिकेंत अवरोध उत्पन्न झाल्यामुळें आंतड्यांतील अन्न पचन होत असलेल्या अन्नरसांत ते पित्त मिसळूं शकत नाही.  पित्तामध्यें वसामय अन्नपाचक व जंतुनाशक धर्म असल्यामुळें त्याच्या अभावी मळ पीतवर्णहीन व दुर्गंधिमय होतो हें उघड आहे.  रोग्यास मलावरोध तरी होतो अगर तो मळ कुजल्यामुळें अतिसार तरी होतो. रक्तामध्ये पित्ताभिसरण होऊं लागल्यामुळे नाडी अति सावकाश चालते; अंगास कंडू सुटते व त्यामुळें लाल डाग, गांधी वगैरे अंगावर उठतात.  तोंड कडू होणें, अपचन, स्निग्धपदार्थ न पचणें व न आवडणें, ग्लानि, थकवा, सुस्ती, आळस, घेरी, चक्कर, चिरडखोर स्वभाव, औदासिन्य हीं लक्षणें होतात.  रोग जुनाट झाल्यास अग्निमांद्यामुळें रोगी कृश होत जातो.  गुंगी, झांपड ही अधिक वाढतात.  रक्तापित्ताचे लाल डाग त्वचेवर दिसतात.  कांही कारणामुळें रक्तस्त्राव सुरू झाला असतां तो लवकर थांबत नाही.  असाध्य स्थितीमध्यें वायु होऊन रोगी बडबडणें, त्यास झटके येणें ही लक्षणें होतात.  
    
वरील प्रकारच्या काविळीमध्यें पित्तनलिकेत अवरोध कसा होतो व त्याचे परिणाम काय होतात हें सांगितलेंच आहे.  परंतु पित्तनलिकेच्या सूक्ष्मदर्शक यंत्रगोचर अतिसूक्ष्म अशा शाखांमध्येंहि कांही रोगांत दाह, सूज व अवरोध उत्पन्न होतो आणि या नळ्यांत अवरोध असतां मुख्य पित्त नलिकांवाटे पित्त आंतड्यांत पडून अन्नपचन व मलशुद्धि होणार नाही हे उघडच आहे.  अशा प्रकारची अवस्था अनेक जंतुजन्य रोग, विषमज्वर, सप्‍तदिन पुनरावर्तीज्वर, पित्तज्वर या व इतर रोगांमध्यें व सांथीच्या दुखण्यांत व नंतर उत्पन्न होते.  शिवाय फास्फरस, सोमल व सुरमा यांचे दीर्घकाळपर्यंत सूक्ष्म परमाणू पोटांत जाऊनहि हा रोग होतो.  हे पदार्थ कांही धंद्यांत व कारखान्यांत वापरतात व तेथील कामकरी व वर्गामध्यें अशी दीर्घकालीन कावीळप्रधान विषबाधा उत्पन्न होते.
    
येणेंप्रमाणें मोठ्या पित्तवाहिन्या व सूक्ष्मदर्शकगोचर अतिसूक्ष्म पित्तवाहिन्या यांत हें रोगलक्षण ज्या कारणांनी उत्पन्न होतें ती कारणे पुष्कळच आहेत व त्यापैकी मुख्य कारणे वर सांगितली.  जीं थोडी कारणें अद्याप राहिली आहेत त्यांचा नामनिर्मेश व स्थल निर्देश पुढें लिहिल्याप्रमाणें आहे.
    
(१) मोठ्या पित्तवाहिन्यांत सुजेनें अवरोध पुढील रोगामध्यें होतो :- पित्ताश्मरी म्हणजे पित्ताचे खडे बनणे; जंत व कृमी अगर कुपथ्याहारामुळें झालेलें अग्निमांद्य, जागरणें व श्रम; गर्भाशय, मळाच्या गांठी अण्डाशयग्रंथि व उदरांतील होणारे इतर गुल्म व ग्रंथिरोग, गळवें इत्यादिकांचा दाब पित्तनलिकेवर पडणें.  
    
(२) अतिसूक्ष्म पित्तवाहिन्यांतील अवरोधाचीं राहिलेली कारणे : - हिंवताप, अपरिमित व दीर्घकालीन मद्यसेवन यामुळें होणारी यकृतवृद्धि, पार्‍याचा विषार, सर्पदंश, विषबाधा, फुप्फुसदाह, यकृतसंकोचनरोग, क्यान्सर (व्रण) ग्रंथि या रोगांत कावीळ होते.  कांही रासायनिक पदार्थ पोटांत देऊन कावीळ उत्पन्न करितां येते.  या सूक्ष्मनलिकेंत पित्तावरोध असलाच तर फार अल्प असतो व कधीं तर नुसत्या डोळ्यांस दिसेल इतकाहि तो नसतो.  अशा वेळी कावीळ का व्हावी हें कोडेंच आहे.  मोठ्या नलिकेत थोडा अगर फार अवरोध झाला असतां कावीळ उत्पन्न होणें कसे साहजिक आहे हें वर सांगितलेंच आहे.  नूतन उपजलेल्या बालकामध्यें एक दोन आठवडे टिकणारी कावीळ कधीं कधीं होते व ती आपोआप बरी होते.
    
यावरून अनेकविध रुग्णस्थितीचें कावीळ हें एक रोगलक्षण समजणें युक्त आहे.  काविळीला स्वतंत्र राग कल्पून तीवर ठराविक उपचार न करतां ती होण्याच्या कारणांची परीक्षा करवून त्या कारणानुसार औषधयोजना करतात.  वरीलपैकी कोणत्या तरी कारणानें यकृत बिघडल्याचें कावीळ हें एक लक्षण होय.  ज्याप्रमाणें यकृत, मूत्रपिंड अगर हृदय बिघडल्याचें चिन्ह जलोदर हें आहे तद्वत कावीळ हें यकृतरोगसूचक लक्षण आहे असें हल्ली समजतात.
    
आयुर्वेदीय निदान - पांडुरोग्याने पित्तकर पदार्थ खाल्ले असतां ते कोठा व रक्तादिधातु आणि त्वचा यांतील पित्त, रक्त व मांस यांस जाळून कावीळ उत्पन्न करितात.  हीत डोळे, लघ्वी, त्वचा, नखें, तोंड व मळ ही पिवळी होतात, दाह होतो, अन्न पचत नाही,  तहान लागते, बेडकासारखी कांती होते आणि इंद्रियें दुर्बल होतात.  ज्याचें पित्त वाढलें आहे अशा मनुष्यास पांडुरोगावांचूनहि कावीळ होते.  काविळीची हयगय केली असतां तींत फार सूज येते.  हीस कुंभकामला म्हणतात.  ही कष्टसाध्य असते.  
    
कावीळ झालेल्या रोग्यास फार सूज आली असतां अथवा लघ्वी, मळ, ही काळी किंवा पिवळी झाली असतां  व तोंड, डोळे, हीं लाल झालीं असतां, ओकारीतून रक्त पडत असतां तो रोग असाध्य समजावा.
    
आंगाची आग, अरुची, तहान, पोट फुगणें, झांपड, मोह आणी ज्याचा अग्नी मंद झाला आहे आणि जो बेशुद्ध आहे त्याचा कावीळ रोग असाध्य समजावा.
    
चिकित्सा - काविळीवर जी चिकित्सा करावयाची ती पित्तनाशक असून पांडुरोगास अविरूद्ध अशी असावी.  हळद व आवळकाठी यांचें अंजन करावें.
    
ज्या कावीळ झालेल्या रोग्यास वाटलेल्या तिळांसारखे शौचास होतें  त्याच्या पित्ताचा मार्ग कफानें बंद झालेला असतो.  म्हणून त्यास कफनाशक औषधें देऊन त्याचे पित्त बसवावे.  रुक्ष, थंड, जड व मधुर पदार्थ खाणें व्यायाम व वायूचा अवरोध यांनी कुपित होऊन कफाशीं मिसळलेला वायु जेव्हां पित्तास बाहेर टाकतो तेव्हां मनुष्याचे डोळे, लघ्वी व त्वचा ही पिवळी होतात.  पोटांत अवष्टंभ होऊन गुडगुड शब्द होतो आणि हृदय जड होणें, अशक्तपणा, अग्निमांद्य बरगड्यांत वेदना, उचकी, दमा, अरूचि व ताप हे विकार उत्पन्न करून तो कुपित वायु हळुहळु शाखांतील अल्प पित्तांतहि मिसळतो.  त्यास मांसरस, मुळे व कुळिथाचें काट, याच्याबरोबर अतिशय आंबट, तीक्ष्ण, खारट, व उष्ण असे पदार्थ खाऊं घालणें प्रशस्त आहे.  यापासून पित्त स्वस्थानीं म्हणजे आंतड्यांत येऊन मळास रंग येतो.
    
कुंभकामलेवर एक महिनापर्यंत शिलाजीत, सुवर्णमाक्षिक किंवा रौप्यभस्म गोमूत्रांतून द्यावें (चरक;वाग्भट; योगरत्‍नाकार)

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .