प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य
        
काल्पी, तहशील - संयुक्त प्रांत जालौन जिल्ह्याची पूर्वेकडील तहशील.  क्षेत्रफळ ४०५ चौरस मैल.  उत्तर- अक्षांश २५ ५३' ते २६ २२' व पूर्व रेखांश ७९ २५' ते ७९ ५२'.  या तहशिलींत मोठें गांव काल्पी व १५९ खेडी आहेत.  लोकसंख्या (१९०१) ७९,९४४ इ.स. १९०३-४ सालीं जमीनमहसूल १,५५,००० रु. पैकी कर २५००० रु. होता. इ.स. १८९९-१९०० साली १५८ चौरस मैल जमीन लागवडीखाली असून पैकी फक्त ९ चौ.मैल. बागाइती होती.
    
गांव - संयुक्तप्रांत जालौन जिल्हा.  काल्पी तहशिलींचें मुख्य ठिकाण.  उत्तर अक्षांश २६० ८' व पूर्व रेखांश ७९० ४५' हें यमुना नदीच्या तीरावर असून जी.आय.पी. रेल्वेचें स्टेशन आहे.  लोकसंख्या (१९११) १०५६८.
    
काल्पीस पूर्वी मोठा साखरेचा व्यापार चाले.  १८५८ च्या बंडांत जेव्हां काल्पीस हिंदूंचा मोड झाला तेव्हां इंग्रज शिपायांनी काल्पी लुटून साखर रस्त्यावर ओतली ! त्यामुळें सर्व  रस्ते साखरेचे दिसत होते (गोडसे कृत 'माझा प्रवास' पा. १४३).  शहराच्या पश्चिमेस चौर्‍यांशीं घुमटाचें मैदान आहे.  चौदाव्या शतकांत कोणी बासदेवानें काल्पी गांव वसविला अशी दंतकथा आहे.  इ.स. ११९६ साली कुतुबुद्दीनाच्या हातांत हें गांव गेलें व त्याच वेळेपासून तें मुसुलमानांच्या ताब्यांतील महत्वाचा किल्ला झालें.  पंधराव्या शतकांत जोनपूरच्या इब्राहिमशहानें काल्पी सर करण्याचा दोनदां निष्फळ प्रयत्‍न केला.  इ.स. १४३५ सालीं माळव्याच्या हुशंग शहानें हें ठिकाण काबीज केले.  नंतर काही वर्षांनी इब्राहिमशहाच्या मागून गादीवर बसलेल्या महमुदास तेथील सुभेदारास त्रास देण्याकरितां म्हणून या शहराचा ताबा घेऊं दिला.  महमुदानें शहर लुटलें व माळव्याच्या बादशहास तें परत देण्याचें प्रथम नाकारलें.  पुढें दोघांचा आपसांत कांही तह झाल्यानें तें प्रकरण मिटलें.  जोनपूरची पातशाही व दिल्लीची पातशाही यांच्यात ज्या लढाया झाल्या त्यांत काल्पी येथें इ.स. १४७७ सालीं मोठी लढाई झाली व तींत जोनपूरच्या बादशहाचा पराभव झाला व तो कनोज येथे पळून गेला.  तेथेंहि त्याचा पराजय झाला व जोनपूर पातशाही नष्ट  झाली.  इ.स. १५२६ सालीं बाबरास पानिपत येथें जय मिळाला, तेव्हां चितोडचा राणा व अफगाण यांनी बाबराचा मार्ग अडविण्याकरितां काल्पी हस्तगत केली.  त्यावेळीं हें सैन्य आग्र्यावर चालून जात असतां बाबरानें फत्तेपूर शिक्री येथें त्याचा पराजय केला.  इ.स. १५२७ साली हुमायूननें काल्पी शहर सर केलें.  ते मोंगलांकडे इ.स. १५४० साली शीरशहानें कनोज येथें त्यांचा पराजय करीपर्यंत होतें.  यानंतर या ठिकाणी अफगाणांच्या व मोगलांच्या पुष्कळ झटापटी झाल्या व अफगाणांचा अखेरीस पराजय होऊन मोंगलास जय मिळाला.  अकबराच्या कारकीर्दीत काल्पी गांव एका सरकाराचें (प्रांत) मुख्य ठिकाण असून त्यांत हल्ली असलेल्या इटावा, कानपूर, आणि हमीरपूर या जिल्ह्यांतील भाग व ग्वाल्हेर संस्थानांतील कांही भाग मोडत होते.
    
ज्यावेळी मराठ्यांनी बुंदेलखंडाचा कांही भाग जिंकला त्यावेळी काल्पी हें त्या भागावरील सुभेदाराचें मुख्य ठिकाण होतें.  इ.स. १७९८ साली काल्पी गांव ब्रिटिशांनी सर केला होता.  परंतु लवकरच त्यांनी त्या गांवावरील आपला ताबा सोडला.  पुन्हां इ.स. १८०३ साली ब्रिटिशांनी हा गांव जिंकून तो हिंमतबहाद्दरास बहाल केला.  हिमतबहाद्दर दुसर्‍याच वर्षी मरण पावला व इनाम खालसा करण्यांत येऊन हा गांव जालौनचा गोविंदराव यास देण्यांत आला.  त्यानें इ.स. १८०६ सालीं या गांवाच्या मोबदला दुसरा मुलूख दिल्यामुळें हा गांव ब्रिटिशांकडे आला.  इ.स. १८५८ साली येथें झांशीच्या राणीवर व तिच्या पक्षांतील लोकांवर ब्रिटिशांनी मोठा जय मिळविला.
    
हा गांव बराच प्राचीन असल्यामुळें येथें पुष्कळ जुन्या इमारती आहेत.  नदीकांठावर एका पडक्या किल्ल्याचे अवशेष दिसत असून त्या भागांत हल्ली एकच इमारत शाबूद आहे.  मराठ्यांच्या वेळी या इमारतींत खजिना ठेवीत असत असें म्हणतात.
    
येथें इ.स. १८६८ सालीं म्युनिसिपालिटी स्थापन झाली.  इ.स. १९०३-४ साली तिचें उत्पन्न १४००० रूपये असून खर्च तितकाच होता.  येथें कापूस व धान्य यांचा व्यापार बराच चालतो.

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .