प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य
        
कालिंजर (१) - संयुक्तप्रांत.  बांदा जिल्हा.  गिर्वाण तहशिलींतील एक गांव आणि किल्ला.  उत्तर अक्षांश २५ १' व पूर्व रेखांश ८० २९'.  लोकसंख्या (१९०१) ३०१५.  समुद्रसपाटीपासून उंची १२०३ फूट. बुंदेलखंडांतील हा एक अति प्राचीन किल्ला होय.  सत्ययुगांत रत्‍नकूट, त्रेतायुगांत महागिरी व द्वापारयुगांत पिंगालु अशा निरनिराळ्या नांवांनीं याविषयींचा उल्लेख आढळतो.  हल्लींचें कालिंजर हेंहि नांव प्राचीन असून महाभारतांत याच नांवानें याचा उल्लेख आलेला आहे.  टॉलेमीनें टमसि या नांवानें याचा उल्लेख केला आहे.  शिवपुराणांत नऊ उत्कलांपैकी हा एक आहे असें म्हटलें आहे.  हल्लीं यास कालंजर असेंहि नांव आहे.  कारण येथें कालंजराचें (जो कालास वृद्धत्व आणतो तो 'शिव') देऊळ आहे.  एकंदरींत शैवांचें हें फार प्राचीन स्थळ असून चंदेल राजाच्या दंतकथेंतील मूळपुरूष चंद्रब्रिम अथवा वर्मा यानें यास तटबंदी केली, अशाविषयी या प्रांतांत दंतकथा प्रचलित आहेत.
    
महाभारतामध्यें हें एक मोठें प्रसिद्ध शहर आहे असें वर्णिलें असून येथील देवतलावांत जो कोणी स्नान करील त्यास हजार गाई दान दिल्याचें पुण्य लागेल असें या स्थानाचें महात्म्य वर्णिलें आहे.  डोंगरावर इतस्ततः असलेल्या व पवित्र मानलेल्या जागांवरील शिलालेख किल्ल्याच्या दरवाजावरील शिलालेखांपेक्षां अधिक जुने आहेत.  त्यारून किल्ला बांधण्यापूर्वी या डोंगरावर हिंदु देवळें होतीं हें स्पष्ट आहे.  त्याचप्रमाणें तटाला जे कांही खोदकाम केलेले दगड उपयोगांत आणलेले दिसतात, ते पूर्वीच्या कामांचे काढून तेथें लवले आहेत असें दिसतें.  सातव्या शतकांत केदारनाथ यानें हें शहर वसविलें असें फेरिस्ता म्हणतो.  लाहोरचा राजा जयपाळ यानें इ.स. ९७८ साली गझनीवर जी यशस्वी स्वारी केली तींत कालिंजराचा राजा त्यास मदत करण्याकरतां होता असें मुसुलमान इतिहासकारांनी नमूद करून ठेविलें आहे.  गिझनीच्या महंमुदानें हिंदुस्थानावर जी चौथी स्वारी केली तिला इ.स. १००८ सालीं आनंदपाल यानें पेशावर येथें विरोध केला.  त्यावेळी झालेल्या लढाईंत कालिंजरचा राजा हजर होता.  इ.स.१०२१ साली कालिंजरचा चंदेल राजा गंग अथवा नंद यानें कनोजच्या राजाचा पराभव केला.  इ.स. १०२३ त गिझनीच्या महंमुदानें कालिंजरच्या किल्ल्यास वेढा दिला होता.  परंतु लवकरच दोघांनी तह केला. इ.स. ११८२च्या सुमारास दिल्लीचा चव्हाण वंशांतील राजा पृथ्वीराज यानें चंदेल्यांचा पराजय केला, त्यावेळी त्यांनी महोबा येथून आपलें राज्यकारभाराचें ठाणें उचलून कालिंजर येथें आणलें.  इ.स.१२०३ साली महंमद घोरीचा सेनापति कुतुबुद्दीन यानें कालिंजर सर केलें व हिंदुदेवळें भ्रष्ट केलीं.  परंतु या वेळीं मुसुलमानांची सत्ता या भागावर फार दिवस टिकली नाही.  कारण इ.स. १२३४ व पुन्हां १२५१ साली कालिंजरावर मुसुलमानांनी स्वार्‍या केल्या होत्या असा उल्लेख सापडतो.  इ.स. १२४७ साली सुलतान नासिरुद्दीन महंमदनें कालिंजरच्या आसपासचा प्रदेश जिंकला.  परंतु कालिंजरचा किल्ला चंदेल्याकडे निदान तेराव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत तरी होता, हें इ.स. १२४७ नंतरच्या तेथें सांपडलेल्या शिलालेखांवरून स्पष्ट दिसतें.
    
यानंतर इ.स. १५३० साली कालिंजरचा उल्लेख इतिहासांत येतो.  हुमायुनानें या सालापासून पंधरा वर्षे हा किल्ला घेण्याच्या प्रयत्‍न केला.  इ.स. १५४५ साली शीरशहा या किल्ल्यावर चाल करून आला.  त्या वेढ्यांत किल्ल्यावर गोळे सोडीत असतां एक गोळा उलट फिरून शीरशहा ज्या ठिकाणी उभा होता त्या ठिकाणी फुटला व तेथें असलेल्या दारूने एकदम पेट घेतला, त्यांतच शीरशहाचें अंग भाजले व त्याचमुळें दुसर्‍या दिवशी तो प्राणास मुकला.  परंतु त्याच्या अगोदर किल्ल्यावर हल्ला करण्याचा त्यानें हुकूम दिला होता.  किल्ला सर झाला व शीरशहाचा पुत्र जलालखान यानें किल्ल्यांत आपणांस तख्ताभिषेक करून घेतला व 'इस्लामशहा' असें नाव धारण केलें.  इ.स १५६९ साली मज्नूनखानानें अकबराच्या वतीनें किल्ल्यावर हल्ला केला व अखेरीस त्यास तो शरण आला.  अकबराच्या कारकीर्दीत हें एका 'सरकाराचें ' मुख्य ठिकाण असून तें राजा बिरबल याच्या जहागिरींत मोडत होतें.  यापुढें हा भाग बुंदेल्यांच्या ताब्यांत गेला (बांदा जिल्हा पहा).  छत्रसालच्या मृत्यूनंतर पन्नाचा हरदेव शाह याच्याकडे आला.  याच्याच वंशजाकडे बरेच दिवस हा किल्ला असून पुढें त्यांनी त्यांच्या आश्रितांपैकी कैम जी नांवाच्या घराण्यास दिला.
    
मराठ्यांच्या काळांत अल्लीबहाबदुरानें दोन वर्षे वेढा देऊन हा किल्ला सर करण्याचा यत्‍न केला.  परंतु त्यास यश प्राप्ति झाली नाही.  ब्रिटिशांचा अमंल या भागांत सुरू झाल्यावर कैम जी घराण्याचा वंशज दर्यासिंग याचा किल्ल्यावरील हक्क कायम केला; परंतु तो ब्रिटिशांच्या विरुद्ध कारस्थान करूं लागल्यामुळें किल्ल्यावर ब्रिटिशांनी हल्ला चढविला.  हल्ल्यांत किल्ला पडला नाहीं, पण लवकरच दर्यासिंग शरण आला; त्यावेळीं किल्ल्याच्या मोबदला सपाट प्रदेशावरील तितकाच मुलुख देऊन किल्ला ब्रिटिशांनी आपणांकडे ठेविला. इ.स. १८५७ च्या बंडांत ब्रिटिश सैन्याच्या एका तुकडीनें किल्ल्यावर बंदोबस्त ठेविला होता, त्यावेळी पन्नाच्या राजानें त्यास मदत केली होती.  इ.स.१८६६ सालीं हा किल्ला निकामी करण्यांत आला.
    
किल्ल्याचा वरील परिघ ४।५ मैलांचा असून तटबंदी अगदीं कड्यापासून आहे.  किल्ल्यास आंत जातांना पायर्‍या असून सात दरवाजे लागतात.  पैकीं कांही वर निरनिराळ्या वेळचे शिलालेख आहेत.  वर खडकांत खोदलेली तळीं, कांही देवळें व इतस्ततः पडलेले शिलालेख पुष्कळ दिसतात.  येथील नीलकंठाचें देऊळ अद्यापि सुस्थितींत आहे.  तसेंच येथें पुष्कळ लेणी असून, त्यांपैकी कांहीवर शिलालेख आहेत (कनिंगहॅम - आर्किआलॉजिकल सर्व्हे, रिपोर्ट पु. २१; जर्नल आशिया सोसायटी, बंगाल पु. १७ स्मिथ; वैद्य)
    
(२) राजपुताना.  बांसवाडा संस्थानांतील एक खेडें उ.अ. २३२१' व पू.रे. ७४१९'.  येथें पूर्वी मोठा व्यापार चालत असे .  परंतु या भागावर मराठ्यांच्या स्वार्‍या होऊ लागल्यामुळें याचें महत्व कमी झालें.  येथें एक पडकें जैन मंदिर असून त्याचें वर्णन हेबरनें केलें आहे.

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .