प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य
            
कार्वेटिनगर, जमीनदारी - मद्रास इलाख्यांत उत्तर अर्काट जिल्ह्या तील प्राचीन जमीनदारी. क्षे.फ. ९४६ चौ.मै हीत ६६७ खेडी असून एकदंर लो.सं. (१९०१) ३,४१,२४० आहे.  आग्नेय भागाखेरीज सर्व मुलुख डोंगराळ असून त्यांतून पुष्कळ लहान लहान नद्या वहातात.  पैकी सदाशिवकोण नांवाच्या दरीतून जाणार्‍या प्रवाहाकांठचा प्रदेश फार रमणीय आहे.  जमीनदारीतील मुख्य नद्यांनां नदीकांठच्या गांवाची नांवें दिलेली आहेत.  उ.नारायणवनम, नगरि व तिरूत्तनि.  येथील जमीन सुपीक आहे.  कृत्रिम नीळ निघाल्यापासून नैसर्गिक निळीचा खप कमी झाला; तरी येथें अद्याप निळीची लागवड बरीच होते.  जमीनदारीचें वार्षीक उत्पन्न ६ व ७ लक्ष रूपये यांच्या दरम्यान आहे.  पत्तुर स्टेशनपासून ७ मैलांवर कार्वेटीनगर हें जमीनदारीचें मुख्य ठिकाण आहे.  व येथेंच जमीनदार (याला राजा असा किताब आहे.) राहतो.
    
इ.स.आठव्या किंवा नवव्या शतकाच्या सुमारास गोदावरीच्या मुखाजवळील पीठापुरम येथून साल्वरेड्डी कुळांतील पुरुषांनी येऊन कार्वेटीनगरम येथील जमीनदारी मिळविली अशी माहिती तेथील एका स्थानिक विश्वसनीय अशा इतिहासावरून मिळते.यांच्यापैकी साल्वनरसा रेड्डी नांवाच्या पुरूषानें शेवटचा पूर्व चालुक्यवंशांतील राजा विक्रमादित्य (इ.स.१०१६-१०२३ - सर वॉल्टर इलिअट यांनी इ.स ९३० हा दिलेला सन 'सेवेल' याच्या मतें चूक आहे.) याची मर्जी संपादन केली व त्यानें त्याला तिरूपतीच्या भोंवतालच्या प्रदेशावरील अधिकारी नेमलें.  तेथें साल्वनरसा रेड्डी यानें नरसापुरम नांवाचें गांव वसविलें.  याची वंशावळ पुढें दिल्याप्रमाणें सांपडते.

साल्वनरसा रेड्डि
पहिला राजा (सुमारे इ.स. १०२०)

x x x

साल्व वेंकटपति नायडु

साल्व भीम नायडु

साल्वनरसिंह नायडु

साल्व भुजंगनायडु

    
शाली श. ११५२ (इ.स. १२३०) मध्यें चोलराजा राजराज यानें वेंकटपति नायडु याच्याकडे फक्त २४ गांवें ठेविली; पण पुढील चार पिढ्यांमध्यें चोल राजांची सत्ता कमी कमी होत गेली व वेंकपतीचा मुलगा भीम व त्याचा नरसिंह व त्याचा भुजंग यांनी कार्वेटिनगर घराण्याचें वैभव वाढविलें.  शाली श. १२३६ (इ.स. १३१४) मध्यें या घराण्यांतील मुलगी, कोंडवीडुरेड्डी घराण्याचा मूळपुरूष प्रोलि अथवा प्रोलेयरेड्डी यास दिली.  भीम नायडूनें आपली जहागीर वाढविली होती.  नारसिंहानें चेरा (?) राजा कीर्तिवर्मा यास मदत केली व तो स्वतंत्र बनला.  त्यानें मोठ्या दक्षतेने ३५ वर्षे राज्य केलें.  भुजंगाचा पश्चिम चालुक्यराजा सोमेश्वरानें पराभव करून त्याला कल्याणीस नेऊन कैदेंत ठेविलें.  तेथें तो कैदेंतच मेला.  यानंतर लवकरच हें विजयानगरच्या सत्तेखाली गेलें.  पुढें दोनशे वर्षांनी यांचा वंश खुंटला व हल्लीचें बोम्म राझु घराणें यांच्या जागी आलें  रेड्डीवंशांतील शेवटचा पुरूष शेषाचलरेड्डी हा होता.  त्यानें आपल्या कुळाचें नांव पुढें चालविलें पाहिजे अशी अट घातली.  त्यामुळें हल्लीचे जमीनदार हें आपल्याला साल्व हें उपपद लावितात.
    
नरसारेड्डी यास चालुक्य राजानें चालुक्यांचा शिक्का व त्यांचें सूकरचिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती.  हल्लींचे जमीनदार हें मानाचें चिन्ह अद्याप वापरीत असतात.
    
मि.कॉक्स यानें बोम्म राझू घराण्याची पुढीलप्रमाणें हकीकत दिली आहे.  उत्तरसरकार प्रांतांतील एका कुळांतील पुरूष गेड्डमिखराझू व बोप्पा राझू हे दक्षिणेंत प्रवास करीत करीत आले व त्यांनी एका लुटारूंच्या टोळीस हांकून दिलें.  ही बातमी कार्वेटिनगरच्या जमीनदारास लागून त्यानें त्यांस बोलाविलें.  त्यांनी जमीनदाराची चाकरी पत्करली.  त्यांपैकी मखराझू हा मुख्य दिवाण झाला व पुढें त्याच्या मालकाचा वंश खुंटल्यामुळें तोच जमीनदारीचा मालक झाला व बोप्पाराझू त्याचा मुख्य दिवाण झाला.  हल्लींचे जमीनदार याचे वंशज आहेत.  ते आपणास शुद्ध क्षत्रिय समजतात.  (सर वॉल्टर इजियट न्युमिसम्याटिक ग्लानींग्ज; मद्रास जर्नल व्हा. ७; २०; सिवेलडिनस्टिज ऑफ साऊथ इंडिया; म्यानुएल नॉर्थ अर्काट).

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .