प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य   
         
कॉरेली, मेरी - (१८६४-१९२४) या प्रसिद्ध आंग्ल कादंबरीलेखिकेचा जन्म इटालियन बाप व स्कॉटिश आई याच्या पोटीं सन १८६४ मध्यें झाला.  ती लहान असतांनाच प्रसिद्ध पद्यलेखक व वर्तमानपत्रकार चार्लस मॅके यानें तिला दत्तक घेतलें होतें.  मॅकेच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा एरिक यानें तिचें पालन केलें.  चार्लस मॅके हा स्वतः गवई असल्यामुळें, आपल्या कृतककन्येनेंहि गायन शिकावें व गवयाचा धंदा करावा असें त्याच्या मनांत होतें.  यासाठीं त्यानें एका फ्रेंच कॉन्व्हेंट (मठ) मध्यें तिला संगीतशिक्षणासाठी ठेवलें.  लहानपणींच तिला गाण्याच्या चालीवर पद्यें रचण्याचा नाद असे व तिनें तशीं पुष्कळ पद्येंहि केलीं होतीं पण पद्यरचनेपक्षां तिचा वर्तमानपत्रकारांच्या धंद्याकडे ओढा होता व तिनें आपल्या बापाच्या व त्याच्या इतर व्यवसायबंधूंच्या पत्रांतून आपले लेख लिहिण्यास सुरूवात केली होती.  अकरा, बारा वर्षे वयाला होण्यापूर्वीच स्कॉट, थॅकरे, डिकन्स इत्यादि कादंबरीकारांच्या कादंबर्‍या तिनें वाचून टाकल्या होत्या.  शेले, बायरन व कीटस या प्रसिद्ध आंग्लकवींच्या कविताचेंहि तिनें अध्ययन केलें.  बायबल व शेक्सपियर यांवर तिची फार भक्ति होती व तिच्या कादंबर्‍यांमध्यें गूढ व अद्‍भत कल्पनांची जी छटा दिसून येते त्याचें कारण तिचा बायबलचा खोल अभ्यास होय असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.  
    
सन १८८६ मध्यें तिनें 'ए रोमान्स ऑफ टू वर्ल्डस' ही पहिली कादंबरी प्रसिद्ध केली.  या कादंबरींत तिचा अद्‍भतावर सारा भर आहे.  या कादंबरीवर पुष्कळच प्रतिकूल चर्चा प्रसिद्ध झाली.  पण तिनें तिकडे लक्ष्य न देतां आपला कादंबरीलेखनाचा व्यवसाय मरेतोंपर्यत अव्याहत चालू ठेवला.  या कादंबरीवर जरी विरूद्ध अभिप्राय पडले होते तरी तिचा खप पुष्कळच झाला व त्यामुळें अशाच धर्तीच्या कादंबर्‍या लिहिण्याचें तिनें मनावर घेतलें.  १८८७ सालीं तिनें 'थेल्मा' नांवाची कादंबरी लिहिली.  यानंतर 'अर्डाथ' (१८८९), 'दि सोल ऑफ लिलिथ' (१८९२), 'बॅराब्बास' (१८९३), 'दि सॉरोज ऑफ सेटन' (१८९५), 'दि माइटी अॅटम' (१८९६), 'दि मास्टर ख्रिश्चन' (१९००).  'टेंपोरल पॉवर' (१९०२), 'व्हेंडेट्टा 'झिस्का', 'लव्ह लॅंड, दि फिलॉसॉफर' इत्यादि कादंबर्‍या लिहिल्या.  यांतल्या त्यांत, 'थेल्मा', 'टेंपोरल पॉवर'.  सॉरोज ऑफ सेटन' या तिच्या कादंबर्‍या फार प्रसिद्ध आहेत.  आपल्या कादंबर्‍यांनां चित्ताकर्षक नांवें देण्यांत ती पटाइत होती.  प्रत्येक कादंबरींत कोणत्या  तरी तत्वाचें उद्घाटन करावयाचें असा तिचा क्रम असे.  जगताचें आदिकरण 'प्रचंड मरमाणू' नसून, कोणी तरी अतर्क्य शक्तीचा परमेश्वर आहे हें तत्व 'माइटी अॅटम' या कादंबरीत तिनें विशद रीतीनें मांडलें आहे.  'वर्मवुड' ही कादंबरी दारुपासून किती अनर्थ होतात हें दाखविण्यासाठी लिहिली आहे.  धर्माची समाजाला किती आवश्यकता आहे याचें सुंदर चित्र 'मास्टर ख्रिश्चन' या कादंबरीत तिनें रेखाटलेलें आढळतें.
    
वाङ्‌मयदृष्ट्या मेरी कॉरेलीच्या कादंबर्‍यांनां पहिल्या दर्जाचें स्थान मिळणार नाहीं हें खरें; पण तिच्या कादंबर्‍यांनां जितकी लोकप्रियता मिळाली तितकी फारच थोड्या लेखकांनां मिळाली असें म्हटल्यास वावगें होणार नाही.  व्हिक्टोरिया महाराणीला तिच्या कादंबर्‍या फार आवडत असत, व या समजुतीमुळें पुष्कळ लोक तिच्या कादंबर्‍या विकत घेऊन वाचीत असत असें म्हणतात.  इंग्लंडमधील बराचसा समाज तिच्या कादंबर्‍यांचा तिटकारा करीत असे.  तथापि तिनें या गोष्टीची बिलकुल पर्वा न करतां तत्कालीन इंग्लिश समाजांतील व्यंगें चव्हाट्यावर मांडण्याचा सपाटा चालविला.  ग्लॅडस्टन, टेनिसन यांच्याकडून तिनें शाबासकी मिळविली.  तिची भाषा आवेशयुक्त पण सुंदर असे.  बुद्धीची कल्पकता व अद्‍भुताची आवड हे गुण तिच्या कादंबर्‍यांत मुख्यत्वेंकरून दिसून येतात.
    
आपल्या आयुष्याचे शेवटचे दिवस तिनें शेक्सपियरच्या निवासामुळें पवित्र झालेल्या 'स्ट्रॅटफोर्ड ऑन अॅव्हन' या ठिकाणीं घालविले.  तत्कालीन स्त्रीसमाजांत तिला फार मान मिळत असे.  गरीब लोकांच्याविषयीं तिला फार कळकळ वाटत असे व तिच्या कादंबर्‍यांत ही कळकळ जागोजागी व्यक्त होते.  ती १९२४ च्या एप्रिल महिन्याच्या २१ साव्या तारखेस वारली.

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .