प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य  
       
कापू - मद्रास, हैद्राबाद व ब्रह्मदेश या प्रांतांतून यांची वस्ती आहे.  एकंदर लो.सं. (१९११) ३३६१६२१.  मद्रास इलाख्यांत कापू अथवा रेड्डी यांची मोठी जात असून तिची लोकसंख्या अडीच लक्षांवर आहे.  तेलगू प्रांतांत हे लोक जमीनदारी करतात.  समाजांत ह्यांचा दर्जा ब्राह्मणांच्या खालोखाल असतो.  शेती हेंच कापूंचे मुख्य उपजीविकासाधन असून त्यांची रहाणी व घरें स्वच्छ असतात.  व त्यांच्या स्त्रिया सुवर्णालंकार वापरतात.  कापू म्हणजे पहारेकरी व रेड्डी म्हणजे राजा असा अर्थ आहे.  कापू अथवा रेड्डी हें एक द्रविड राष्ट्र होतें.  चालुक्यांनीं त्यांचा मोड केला तरी इ.स. १३२३ त ग्यासुद्दिन तघलखानें वारंगळच्या प्रतापरुद्राला बंदिवान केल्यानंतर बरीच जमीनदार कापू कुटुंबें अस्तित्वांत आलीं.  कापू जातीच्या मुख्य पोटजाति १४ आहेत त्या मदुरा तिनेवेल्ली वगैरे भागांत आढळतात.  अयोध्या, बलिजा, भूमंची, देसूर, गंडिकोट्टइ, गाझूला, कम्मापुरी, मोरसा, नेराटी, नेरवाटी अथवा नेराडु, ओरांगटी, पाकनाटी, पल्ले, पंटा, पेडागंटी या यांच्या मुख्य जाती असून, पोकानाड, वेलानाटी व येरलाम या ब्राह्मणापासून झालेल्या जाती आहेत.  येरलाम यांच्या लग्नाकरितां ब्राह्मण लागत नाहीं.  ते होम करीत नाहीत.  व विघ्नेश्वराचें पूजनहि करीत नाहींत.
    
दक्षिणअर्काट व सालेम येथील पंटा रेड्डींचे लग्नविधी ब्राह्मणांच्या समारंभाप्रमाणेंच दिसतात.  तेलगू देशांत थोडी निराळी चाल आहे.  वरपक्ष हा वधूच्या घरी थाटाने लग्ननिश्चयाकरिता जातो त्यावेळी वधू विघ्नेश्वराची पूजा करीत असते. लग्नाच्या दिवशी मोठी मिरवणूक काढतात व व्याही परस्परांस पानसुपारी देतात. त्यावेळी वरपक्ष पुरोहित व धोबी बरोबर घेऊन वधुला आणण्यास जातो. एक केणींच्या झाडाचा घुसळ खांब घरांत रोवतात.  व कांहीं कापू मिवरणुकीनें धोब्याच्या घरी धोर्णं (तोरण) व गंगाप्रतिमा या आणण्यास जातात.  सोनार व कुंभार यांकडेहि ते जातात.  कुंकुमाक्षता, उत्तरयिबद्ध वधुवरांवर फेकतात.  नंतर वस्तर्‍यानें वधूच्या पायाच्या नखांस स्पर्श करण्याच्या न्हाव्याचा मान असतो.  वधूवर देवांस जातात त्यावेळीं त्यांना बाशिंग बांधलेले असते.  वराजवळ नेहमी भाट (भत्राझू) असतो.  त्याप्रमाणे वधूबरोबरहि एक भोगस्त्री (मुरळी) असते.  कापू लोकांच्या लग्नांत अंतरपाट, कंकणसमारंभ, अरूंधतिदर्शन, मेजवान्या, नालगू समारंभ, रुसणें, नागवळी समारंभ, ब्राह्मणद्वारां कलशपूजन इत्यादि सर्व प्रकार आढळतात.  पंटाकापूंच्या लग्नांत गंगेची प्रतिमा, बकरें व कावड हीं सर्व देवळाकडे मिरवणुकीनें नेतात.  त्यावेळी धोबी हा स्त्रीचें रूप घेऊन मिरवणुकींत नाचतो.  त्याच्यामध्यें कंकण सुटल्याबरोबर लग्नसमारंभ संपतो.  तामीळ देशच्या पंटा-रेड्डी लोकांत लग्नाच्या पूर्वी तीन दिवस गंगेची मिरवणूक काढतात.
    
तिनवेल्लीच्या रड्डी लोकांत १६ किंवा २० वर्षांच्या मुलीचें पांच सहा वर्षांच्या मुलांबरोबर लग्न करतात व मुलगा वयांत येईपर्यंत त्याची बायको वृद्ध होते.  पण त्याच्या बायकोस जी मुलें होतात ती त्याचींच मानलीं जातात. नंतर या वयांत आलेल्या मुलासहि इतर कोणा मुलाच्या बायकोपासून मुलें होतात.  मारावण, कल्लण, अगमुदैप्यन वगैरे इतर जातीचें अनुकरण करून ही चाल या रड्डी लोकांत पडली आहे.  १८९१ च्या सेन्सस रिपोर्टांत पंटा कापूमध्ये बहुभर्तृत्वाची चाल असल्याची माहिति आपणास मिळाली असें स्टुअर्टनें म्हटलें आहे.  यानाडीरेड्डी लोकांत स्त्रीनें मृतपतीच्या भावाशीं लग्न करण्याची चाल आहे.  बल्लारी कर्नूल व नेलोर मधील मोटाटी व पेडा कापूंमध्यें जावयास दत्तक घेण्याची चाल आहे; व औरस पुत्राप्रमाणेंच त्याचा वारसाहक्कहि असतो.  कर्नूल मॅन्युअलमध्ये (१८८६) म्हटल्याप्रमाणें पट्टिकोंड्याचे पकानाडू व रामलकोटा तालुक्यांतील पकानाडू या जातींत विधवेला त्याच जातीचा दुसरा पति करण्याची मुभा असते; पण सुवासिनीप्रमाणें बांगड्या व ताली घालण्याची तिला परवानगी नसते.  या पुनर्विवाहाच्या सवलतीचा नैतिकदृष्ट्या बराच दुरुपयोगहि होतो.  पेडाकंटी कापू स्त्रिया ताली व चोळी घालीत नाहींत.
    
तेलगु देशातील कापूंमध्यें जे मृतासंबंधीं संस्कारविधी आहेत ते कामा व बालिजा जातींच्या विधींप्रमाणेंच आहेत. मृताच्या मुलाऐवजीं एक न्हावी ह्या मृतशरीरास तीन प्रदक्षिणा घालतो व जल सिंचून घट फोडतो भरतो नंतर तीन दिवसांनीं तो न्हावी मृताची रक्षा भस्तो.  पूजेचें सामान धोबी आणतो; नंतर त्या ठिकाणीं पूजा करून अस्थी काशीस नेण्याकरितां गोळा करतात.
    
कापू लोक धर्मानें वैष्णव व शैव असून यल्लाम्मा, नागरपम्मा, पुतलाम्मा, अंकम्मा, मुनेश्वर, पोलेरम्मा व देशम्मा इत्यादि देवतांची ते पूजा करतात.  मुनेश्वर व देशम्मा यांनां भात अर्पितात व पोलेरम्मास रेडा सोडतात.  भाद्रपद पौर्णिमेस शेतकरी लोक वरुणाला संतुष्ट करण्याकरितां जोकुमार समारंभ करतात.  स्त्रिया भिक्षा व फुलें मागून आणतात व कांजी तयार करून शेतांत शिंपडतात.  नंतर कुंभाराकडे जाऊन एक मातीची मनुष्याकृति तयार करून तिचें नांव जोकुमार उर्फ पावसाचा देव असें ठेवितात व त्याची पूजा करतात.  ही मूर्ति कधीं लहानमोठी असते व नग्नहि असते.  जोकुमारची पालखी काढून अभद्र गाणीं म्हटली जातात.  या प्रकारानें पाऊस पडतो अशी त्यांची कल्पना असते.  कापू स्त्रियांत दुसरी एक धार्मिक कल्पना आढळते.  जेव्हां अवर्षण पडतें तेव्हां एक बेडूक पंख्यास बांधून तो मिरवीत घरोघर भिक्षा मागत फिरतात.  घराची मालकीण त्या बेडकावर पाणी ओतते व भिक्षा घालते.  जोकुमाराचे विविध प्रकार व हा प्रकार यामुळें अत्यंत जलवृष्टि होईल अशी कापू स्त्रीपुरूपांची श्रद्धा असते (थर्स्टन).
    
वर्‍हाड मध्यप्रांत - येथील कापूंनां कापेवार म्हणतात.  लो.सं. (१९११) १८४८९.  चंद्रपूर व वर्‍हाडांत यांची वस्ती आहे.  यांच्या मुलीचीं लग्ने १० व्या वर्षांपूर्वीच झाली पाहिजेत नाहीतर आईबापांस वाळीत टाकतात व जातींत येण्यास कांही प्रायश्वित्त घ्यावें लागतें.  पण गोदावरी तीरावरील कोणत्याहि क्षेत्रांत मुलीचें लग्न केलें तर कांही हरकत नाही.  वधू लग्नाकरितां वराच्या घरी जाते.  लग्नाच्या चौथ्या रात्रीं वर नांगराचे सर्व भाग डोक्यावर घेतो व वधू आपल्या डोकीवर फडक्यांत बांधलेली शिदोरी घेते, वधूवरांच्या कपड्यांची गाठ बांधतात; वर मंडपाच्या शेवटी जाऊन बैलाच्या पराणीनें जमीन खोदतो; त्यांत सरकी व जोंधळे टाकतो.  वधूच्या डोक्यावरील शिदोरी सर्व लोक खातात व सरकी व जोंधळे पेरलेल्या जागी हात धुतात.  चांदा जिल्ह्यांत हे लोक दगडाचें खोंदीव काम करणारे आहेत.  चांद्याचा कोट व किल्ला बांधण्याकरितां यांच्या पूर्वजांस चांद्यास आणिलें.  हे लोक कपाळावर एक टिंब गोंदवितात.  (रसेल व हिरालाल).

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .