प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य   
     
कापालिक - एक पाशुपत शैव पंथ. रामानुजानें यांचे पुढीलप्रमाणें वर्णन केलें आहे.  ज्याला सहा मुद्रिकांचें रहस्य समजलें व त्याच्या योजनेंत जो कुशल आहे तो योनीच्या ठिकाणी अधिष्ठित झालेल्या लिंगात्म्यामध्यें तल्लिन होऊन श्रेष्ठ सुखाप्रद पोहोंचतो असें कापालिक समजतात.  एक माळ, एक अलंकार, एक कुंडल, एक चूडामणि, राख व यज्ञोपवीत या त्या सहा मुद्रिका होत.  शंकरदिग्विजयांत (अध्याय १५) आचार्य व कापालिक यांमधील भांडण दाखविलें आहे.  योगसाधनामुळें यांची हालचाल फारच जलद होते.  भवभूतीच्या मालतीमाधवांत कापालिकांचें मुख्य स्थान श्रीशैल असल्याचें समजतें.  कपालकुंडला मालतीला पळवून कराला चांमुडेपुढें बळी म्हणून ठेविते.  शिवाचें अत्युग्र स्वरूप जो भैरव व त्याची स्त्री चंडिका यांच्या गळ्यांत तर रुंडमाळा असून मद्यमांसाचा या कापालिकांच्या देवतांनां नैवेद्य लागतो.  कालामुख हा कापालिकांचा पुढारलेला वर्ग आहे.  शिवपुराणांत यांनां महाव्रतधर म्हटलें आहे.  नरकपालांत जेवणें, चिताभस्म फांसणें यांसारख्या अघोर गोष्टी महाव्रतांत येतात.  नाशकास कापालेश्वराच्या देवळांत या पंथाचे जोगी आढळतात.  इ.स.६३९ च्या सुमारास होऊन गेलेला दुसरा पुलकेशीचा पुतण्या जो नागवर्धन त्याच्या एका ताम्रपटांत इगतपुरीजवळचें एक खेडें कापालेश्वराची उपासना होण्यासाठी व महाव्रतींचा चरितार्थ चालण्यासाठीं दिलें असल्याची नोंद आहे.
    
कृष्णमिश्रकृत प्रबोधचंद्रोदय नांवाच्या उपदेशपर दृश्य काव्यांत कापालिक शैवांचा उल्लेख आहे.  १०५० ते १११६ च्या दरम्यान कृष्णमिश्रानें हें नाटक चंदेलवंशी कीर्तिवर्मन राजाकरितां लिहिलें आहे.  वरील नाटकाच्या पांचव्या अंकात खर्‍या धर्माच्या लाटेपुढें अखिल मिथ्याधर्म उध्वस्त झाले असें दर्शविलें आहे.  त्यांतील एक जो कापालिक शैव पंथ त्यानें दुबळ्या लोकांनीं गजबजलेल्या आभीर, मालव व पांचाल इत्यादि देशांचा गुप्‍तपणानें आश्रय केल्याचें दाखविलें आहे.  तिसर्‍या अंकांत परिचित विदूषक आढळत नाही, तरी भिन्नधर्मीय जातींच्या उपाध्यायांचीं सोंगें दाखविली आहेत उदाहरणार्थ :-
    
कापालिक (इकडे तिकडे हिंडून) :- ''मानवांच्या हाडांची माळ हेंच माझें भूषण आहे.  मी स्मशानांत रहातों.  मनुष्यांच्या कवटींतून मी अन्न ग्रहण करतों.  जादूच्या अंजनानें स्वच्छ झालेल्या माझ्या दृष्टीला असें आढळून येतें की, जगत व ईश्वर हे एकसमयावच्छेदेंकरून एक व भिन्न आहेत.
    
त्याच्या धर्म व मोक्षाची कल्पना यासंबंधीं एका जैन यतीनें त्याला पृच्छा करतांच तो कापालिक खालीलप्रमाणें आपल्या उपासनेचें निवेदन करतो :- ''आम्ही मांस, अस्थि, मज्जा व मेद यांचे अग्नीमध्यें हवी देतों.  ब्राह्मणाच्या कवटीच्या पात्रांतून आम्हीं सुरापान करितों व नरयज्ञ करून महादेव व भैरव यांची आम्हीं उपासना करतो.  नुत्तेफ्च कापलेल्या गळ्यांतून येणारे लाल रक्ताचे लोट किती तरी रमणीय दिसत आहेत.''
    
हें ऐकून भिक्षू म्हणतो :- हे बुद्धा, केवढी ही अघोर उपासना ! तसेंच जैन यति म्हणतोः- अरे अर्हत, अर्हत ! या बिचार्‍यास एखाद्या भयंकर भुतानें फसविलें आहे रे !
    
नंतर शिवावर छद्माचा आरोप केल्यामुळें क्रुद्ध होऊन तो कापालिक तरवार उपसून त्या दोघांवर धांवून जातो.  भिक्षू व जैन यती भयानें मागें सरतात व त्याची क्षमा मागतात.  तेव्हां तरवार म्यानांत घालून तो पुन्हां आपल्या धर्माचें विवरण करूं लागतो.  ''विषयेंद्रियांशिवाय सुख संभवत नाहीं, व सुखशून्य अध्यात्मिक अवस्था हा मोक्ष होऊं शकत नाहीं.  शिवस्वरुप होऊन पार्वतीसम स्त्रियेला जो प्रेमानें आलिंगतो तोच मुक्त पुरूष होय.''
    
कामासक्त पुरूष मुक्त कसा होईल अशी त्या दोघांनींहि नम्रपणें शंका प्रदर्शित केल्यावर कापालिक आपल्या धर्माचें स्मरण करतो व तो धर्मच एखाद्या उतशृंखल स्त्रीयेसारख्या कापालिनीचें रूप घेऊन अवतीर्ण होतो.  कापालिक त्या दोघांनांहि धरण्यास तिला आज्ञा करतो नंतर ती कापालिनी एकमागून एक अशी त्या दोघांनांहि आलिगन देते.  ते आनंदाचे उदगार कसे काढतात व स्वधर्म सोडून कापालिक धर्माचा ते कसा स्वीकार करतात व कापालिकास गुरू करून दारू पीत पीत ते दोघे भैरवपंथाची कशी दीक्षा घेतात इत्यादि हकीगतीचें, गांवढळ विनोदाचें वर्णन उपर्युक्त नाटकांत करण्यांत आलें आहे.  बुद्धस्वामीकृत बृहत्कथा श्लोकसंग्रहांत कापालिकाचा उल्लेख आढळून येतो.  (विंटरनिझ्झः भांडारकर (शैविझम इ.) फर्कुहर - रिलिजिअस लिटरेचर ऑफ इंडिया.)

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .