प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य  
       
कान्यकुब्ज, ब्राह्मण - उत्तर हिंदुस्थानांतील ब्राह्मणांची ही एक शाखा असून तिचा अंतर्भाव पंचगौड ब्राह्मणांत होतो.  फरूकाबाद जिल्ह्यांतील प्राचीन कान्यकुब्ज उर्फ कनोज शहरावरून त्यांनां हें नांव पडलें.
    
कनौजिया ब्राह्मणांची जातिविषयक घटना मोठी गुंतागुंतीची आहे.  त्यांनां षट्कुल असेंहि म्हणतात.  यासंबंधी त्यांचा एक संकेत आहे.  तो 'काक, सास, उभा' हा होय.  या संकेताचा अर्थ का म्हणजे कात्यायन गोत्री ब्राह्मण, क म्हणजे कश्यप गोत्री, सा म्हणजे शांडिल्य गोत्री, स म्हणजे संकृत, उ म्हणजे उपमन्यु आणि भा म्हणजे भारद्वजगोत्री ब्राह्मण असा आहे.  याप्रमाणें या मूळ सहा कुलांतील हे लोकच अस्सल कनौजिया ब्राह्मण होत.
    
षट्कुल कनौजियांमध्यें लग्नाच्या कांही विशिष्ट चाली आहेत.  भिन्नगोत्र असेल तर पहिल्या बायकोच्या कुटुंबांतील माणसाबरोबर दुसर्‍या बायकोच्या मुलांनां विवाह करतां येतो.  अदलाबदलीची अथवा साटेलोटे करण्याची पद्धतीहि त्यांच्यामध्यें रूढ आहे.  दोन पुरूषांनां परस्परांच्या बहिणींची लग्नानें अदलाबदल करतां येते.  वधू एकदा परगोत्रांत गेली कीं उभय कुटुंबांनां पांच पिढ्यापर्यंत परस्परांत लग्नें करतां येत नाहीत.  षटकुल नवर्‍यास प्रथम त्याच षट्कुल जातीच्या मुलीशीं लग्न करतां येतें; परंतु दुसरें लग्न करण्याचा प्रसंग आल्यास त्याला पंचादरी नांवाच्या हलक्या जातींतील वधूचेंच पाणिग्रहण करावें लागतें.  षटकुल कान्यकुब्जांत एकविवाहव्रत रूढ आहे.  ते लोक पुनर्विवाह करीत नाहींत.
    
षट्कुलाखालोखाल पंचादरी व त्यांच्या खालीं धाकार अशा जाती आहेत.  पंचादरी लोकांचें मूळ षट्कुलापासून आहे असें म्हणतात.  शुद्ध पंचादरी व धाकारांशी संबंध असलेले पंचादरी असे त्यांचे दोन भाग आहेत.  धाकार ही एक हलकी जात असून ते लोक कृषिकर्म करतात.  परंतु धाकार व पंचादरी यांच्यात विवाहहि होतात.  'भुलनी है की पंचादरी' म्हणून धाकारांपेक्षांहि एक कनिष्ठ जात आहे;  पण त्यांचे कुलहि षट्कुलांतच आढळतें.  भुलनी है कनौजियांचा मूळ संबंध एक शतकापूर्वी होऊन गेलेल्या सीतलप्रसाद त्रिवेदी नांवांच्या दरवडेखोराकडे पोचतो अशी एक दंतकथा आहे.  बालाकीशुक्ल म्हणून षट्कुलामध्यें आणखी एक वर्ग आहे.  हे लोक सुरापान करतात व 'छिन्नमस्तका' नांवाच्या देवीची उपासना करतात.  षटकुलापैकी, ही एक प्रतिष्ठित जात समजली जाते व मद्यपानामुळें त्यांचा दर्जा कमी समजला जात नाही.  षटकुल कुटुंबांशीं यांचीं लग्नेंहि होतात.  ज्याच्या मुळें 'बालाकीशुक्ल' हें नांव पडले असा बाला नांवाचा एक देवीचा उपासक होता.  तो कोणालाहि लवून नमस्कार करीत नसे; हें पाहून तो नदीकडे स्नानार्थ जात असतांना काही कनौजिया ब्राह्मण त्याजवर थुंकले; परंतु बालानें एका दगडास नमन करतांच तो भंग पावला.  हा चमत्कार पाहून ब्राह्मण ओशाळले व त्यास श्रेष्ठ मानूं लागले.
    
यांच्या जातींत निरनिराळ्या पोटजातींचा सामाजिक दर्जा निरनिराळा असतो व त्याप्रमाणें त्यांस उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ म्हणतात.  सर्वांत उच्च जातीस महत्तर हें नांव असून त्यांचे उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ असे तीन वर्ग आहेत.  याखालची जात म्हणजे गोहिया असून तिचेहि उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ असे तीन वर्ग आहेत.  सर्वांत खालची जात म्हणजे धाकार ही होय; पण त्यांच्यांतहि उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ असे भेद आहेतच.  या सर्व जातींत ज्ञातिविवाह रूढ आहेत.  स्वतःच्या जातीपेक्षा हलक्या जातींत मुलगी दिल्यानें मुलींच्या बापाचा सामाजिक दर्जा कमी होतो.  महत्तर उत्तम, महत्तर मध्यम, महत्तर निकृष्ट; गोहिया उत्तम, गोहिया मध्यम, गोहिया निकृष्ट; धाकार उत्तम, धाकार मध्यम, धाकर निकृष्ट, धाकार उत्तम, येणेप्रमाणें या जातींची परंपरा आढळून येते.
    
उपाध्येपणाशिवाय कृषिकर्म, शिपाईगिरी व नोकरी इत्यादि धंदे कनौजिया बाह्मण करतात.  सर्वारियापेक्षां कनौजिया ब्राह्मण जरा कमी हेकेखोर असतो व आपल्या दर्जाबद्दल त्याच्या विपरीत कल्पना नसतात.  सर्वारिया लोक आपली शेती; कुणब्याकडून करवितात परंतु कनौजिया ब्राह्मण नांगर स्वतःच हातीं धरितात.  परंतु दोन्ही जाती कृषिकर्म करितात हें खरें आहे.  हे लढवय्येहि आहेत.  बंगालमध्यें पांडे रेजिमेंट म्हणून कनौजियांची एक स्वतंत्र तुकडीच होती.

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .