प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य   
     
कानडा दक्षिण - मद्रास इलाख्यांतील उत्तरेकडचा एक जिल्हा.  उत्तरअक्षांश १२० ७' ते १३० ५९' व पूर्व रेखांश ७४० ३४' ते ७५० ४५'.  क्षेत्रफळ ४०२१ चौरस मैल. दख्खनच्या दक्षिणभागांत ज्या ठिकाणी काळी जमीन आहे त्या भागास कन्नड (काळा प्रदेश) असें कानडी भाषेंतील नांव आहे.  उत्तरेस मुंबई इलाखा; पूर्वेस म्हैसूर आणि कूर्ग, दक्षिणेस कूर्ग आणि मलबार; पश्चिमेस अरबी समुद्र ह्या मर्यादा होत.
    
परशुरामानें समुद्रापासून ही जमीन मिळविली अशी दंतकथा आहे.  भूस्तरशास्त्रदृष्ट्या देखील या भागावर पूर्वी समुद्र होता असें स्पष्ट दिसतें.  या भागांत नद्या पुष्कळ आहेत परंतु त्यांची लांबी नाही.  पावसाळ्यांत या नद्यांनां पूर येतो.  परंतु उन्हाळ्यांत त्या जवळ जवळ कोरड्याच पडतात.  भूस्तरशास्त्र दृष्ट्या या भागाची योग्य पहाणी अद्यापि झाली नाही.  पावसाची सरासरी १४५ इंच आहे.  नारळ, सुपारी, आंबे, फणस ही झाडें विपुल आहेत.  विड्यांची पानें, केळी, हळद, मिरच्या वगैरे बागाइती पिकें या भागांत होतात.
    
वन्य प्राणी - वाघ, चित्ता, गवा, सांबर इत्यादि.  येथील हवा दमट असते.  उन्हाळ्यांत नेहमी हिंवतापाची सांथ उद्‍भवते.  पाऊस जरी पुष्कळ पडतो तरी नद्यांची पात्रें खोल असल्यामुळें या जिल्ह्यांत पुरानें फारसें नुकसान होत नाही.  
    
इतिहास - दक्षिण कानड्याचा पूर्वेतिहास फारसा उपलब्ध नाही.  कांचीच्या पल्लवांच्या राज्यांत हा भाग मोडत होता असें शिलालेखांवरून दिसते.  कांची हें अर्वाचीन चिंगलपूट जिल्ह्यांतील कांजीवरम होय.  या पल्लवांची राजधानी वातापी मुंबई इलाख्यांतील विजापुर जिल्ह्यांतील बदामी नांवाचें शहर होतें.  यानंतर उत्तर कानड्यांतील बनवासी येथील कदंबांचें राज्य या भागावर होतें.  सहाव्या शतकाच्या सुमारास चालुक्यांचा अंमल सुरू झाला.  आठव्या शतकांत कदंब राजा मयूरवर्मा यानें चालुक्यांस या भागांतून हांकलून दिलें.  याच्या वंशजांनी राष्ट्रकूट व नंतर कल्याणीचे पश्चिमेकडील चालुक्य यांचे मांडलिक म्हणून राज्य केले असें दिसतें.  बाराव्या शतकाच्या सुमारास द्वारसमुद्राच्या म्हैसुरांतील अर्वाचीन हळेबिड - होयसल बल्लाळांनी हा प्रदेश पादाक्रांत केला.  परंतु यांच्यांत आणि देवगिरी - निजाम राज्यांतील दौलताबाद-येथील यादवांच्या मध्यें आपसांत सारख्या लढाया होत असत.  पुढें चवदाव्या शतकांत मुसुलमानांनीं या होयसल बल्लाळांची व यादवांची सत्ता उलथून पाडली.  त्यावेळी त्या भागांतील स्थानिक राजे बहुतांशी स्वतंत्र झाले.  चौदाव्या शतकाच्या पूर्वार्धांत हा जिल्हा विजयानगरच्या राज्यांत होता.  पंधराव्या शतकांत पोर्तुगीज लोक पश्चिम किनार्‍यावर वसाहत करूं लागले.  व. इ.स. १४९८ सालीं वास्को डि गामा हा उडिपिपासून कांही अंतरावर असलेल्या एका बेटावर येऊन उतरला होता.  इ.स. १५६५ साली तालीकोटच्या लढाईत विजयानगरचे राज्य लयास गेल्यावर स्थानिक जैन राज्यांस स्वातंत्र्य प्राप्‍त झाले.  परंतु सतराव्या शतकाच्या आरंभी इक्वेरीचा लिंगायत राजा वेंकटप्पा नाईक यानें या सर्व राजांस जिंकले व सुमारें १५०-२०० वर्षे इक्वेरीच्या राजांचाच अधिकार या भागावर चालत होता.  यावेळी त्यांची राजधानी बेदनुर होते.

    
इ. स. १७३७ साली ब्रिटिशांचा संबंध या भागाशी प्रथम आला.  इ. स. १७६३ सालीं हैदरअल्लीनें बेदनूरचें राज्य खालसा केलें व मंगलोर हें आपलें आरमारी हालचाल करण्याचें ठिकाण केलें.  इ. स. १७७८ सालीं इंग्लिशांनीं मंगलोर काबीज केलें.  परंतु हैदरचा मोर्चा या भागाकडे वळल्यामुळें त्यांस मंगलोर सोडावें लागलें.  इ. स. १७८० सालीं पुन्हां हैदराशीं लढाई सुरु झाली.  त्यावेळी ब्रिटिशांनी प्रथम बराच भाग काबीज केला.  परंतु टिपूनें त्या प्रांतावर स्वारी केली त्यावेळी इंग्लिशांच्या सेनापतीस शस्त्रें खालीं ठेवून त्याच्या हस्तगत व्हावें लागलें.  या लढाईंत या प्रांतांतील नेटिव्ह ख्रिश्चन लोक इंग्लिशांस गुप्‍तपणें मदत करतात असा संशय आला.  त्यावरुन त्यानें सर्व ख्रिश्चनांस हद्दपार करुन म्हैसूर येथें पाठविलें व त्या सर्वांस मुसुलमान धर्माची दीक्षा दिली.  टिपू इ. स. १७९९ साली लढांईत मरण पावल्यावर या प्रांताचें लुटालुटीमुळें अत्यंत नुकसान झालें.  त्या सालीं जो तह झाला त्यांत हा भाग ब्रिटिशांकडे आला.  इ. स. १८३४ सालीं कुर्ग खालसा करण्यांत आलें.  त्यावेळी त्यांतील कांही भाग या जिल्ह्यांत घालण्यांत आला.  इ. स. १८६२ सालीं कुंडपुर तालुक्याचा उत्तरेकडील भाग मुंबई इलाख्यांत घालण्यांत आला.
    
ज्या भागांवर जैनांचें बरींच वर्षे स्वामित्व होतें त्या भागांत म्हणजे करकळ, मुडबिद्रि आणि येणूर वगैरे ठिकाणीं जैनांचे अवशेष पुष्कळ आहेत.  हे अवशेष तीन प्रकारचे आहेत.  ( १ ) बेटें-यांत मोठमोठ्या मूर्ती असून त्यांच्या भोंवती एक भींत असते. ( २ ) बस्ति-जैन देवळें.  ( ३ ) स्तंभ.
    
उंबराच्या झाडाखालीं पुष्कळ जुनाट दगडी सर्पाकृति दिसतात.  या भागांतील हिंदु देवळें फारशी मोठीं नाहींत.
या जिल्ह्याचे पांच तालुके आहेत.  कुंडपुर,  कासरगोड, मंगलोर, उडिपि व उप्पिनंगडि.  या जिल्ह्यांतच हिंदी महासागरांतील अमिनदिवि बेटांचा अंतर्भाव होतो.
दक्षिण कानडांतील बहुतेक प्रदेश डोंगराळ व जंगलमय आहे.  या कारणामुळें जरी या जिल्ह्यांत दुष्काळ पडत नाहींत तरी दर चौरस मैली लोकसंख्येचें प्रमाण बरेंच कमी आहे.  
लोकसंख्या ( १९२१ )  १२४७३६८ होती.  एकंदर लोकवस्तींत शेंकडा ८१ हिंदु, शेंकडा ११ मुसुलमान, शेंकडा ७ ख्रिश्चन आणि शेंकडा १ जैन यांची वस्ती आहे.  
या जिल्ह्यांत तुलु, मल्याळम्, कानडी, कोंकणी या भाषा मुख्यत्वेंकरुन बोलतात.  शेंकडा ७५ लोकांचा निर्वाह शेतीवर चालतो.     
मु ख्य पी क - भात, सुपारी व नारळ यांच्या बागा यांत पुष्कळ आहेत.  या जिल्ह्यांत एकंदर ६६२ चौरस मैल जंगल असून पैकी ४०८ चौरस मैल ' संरक्षित ' आहे.  पुर्वी येथील जंगली लोक ' कुमरी ' ची लागवड करीत असत.  परंतु यामुळें जंगलाचें अपरिमित नुकसान होतें म्हणून सरकारनें इ. स. १८६० सालापासून ही चाल बंद केली आहे.
    
मडकी व कौलें करण्यायोग्य माती या जिल्ह्यांत बर्‍याच ठिकाणी आढळते.  मंगलोर येथील कौलांचा कारखाना सर्वत्र प्रसिद्ध आहेच.  या कारखान्यासाठी माती नेत्रावती नदीच्या कांठावरील घेतात.  सोनें व गार्नेट हे खनिज पदार्थ एक दोन ठिकाणीं सांपडतात.  परंतु या दृष्टीनें या जिल्ह्याची पाहणी अद्यापि झाली नाहीं.
    
या जिल्ह्यांत कौलांचे कारखाने असून त्या कामावर पुष्कळ लोक लागलेले आहेत.  त्याप्रमाणें काथ्याचे दोरहि मोठ्या प्रमाणावर तयार होतात.  किनार्‍यावर मासे खारवण्याचा धंदा चालत असून मासे खारवणें ह्यास सरकारचा कर माफ आहे.  येथून काफी, कौलें, नारळ, सुपारी, तांदुळ खारलेली मासळी, इमारती लांकूड व मसाल्याचीं द्रव्यें इत्यादी माल बाहेर जातो.  मंगलोर हें या भागांतील प्रमुख बंदर असून येथून बहुतेक व्यापाराची ने आण होते.  म्हैसूर संस्थानांतून चंदन आणून उडिपी तालुक्यांत त्याचें तेल काढतात.
  
इ. स. १९०७ सालापासून मंगलोरपर्यंत एक रेल्वेचा फांटा गेल्यामुळें मलबार व इतर मद्रास इलाखा यांतील दळणवळण बरेंच सुलभ झालें आहे.   
येथें पाऊस भरपूर पडत असल्यामुळें दुष्काळाचा उपद्रव या जिल्ह्यास कधीं होत नाहीं.  जमीनमहसून सुमारें २८ लाख रुपये आहे; व इतर १८ लाख आहे.

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .