प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य
 
काथर वाणी - वाण्यांतील ही एक पोटजात आहे.  यांनां कंथार, कथार अशीहि इतर नांवें आहेत.  काशीस कंथार नांवाचे बनिया आहेत, परंतु त्यांचा व काथर वाण्यांचा कांही संबंध नाही असें ते म्हणतात.  यांची एकंदर लोकसंख्या अजमासें ३५०० असून त्यांपैकी २५०० लोक मोगलाईत औरंगाबाद जिल्ह्यांमधील भोकरदन व कन्नड या दोन तालुक्यांत राहतात. पूर्वखानदेशांत ९०० लोक असून ते मुख्यतः जळगांव गांवी व त्याच्या आसपास १५ ते २० कोसांच्या अंतरावरील गांवी राहतात. बाकीचे १००/१५० लोक नाशिक जिल्ह्यांत बागलाणांत कळवण, आभोणें वगैरे गांवात आहेत.  यांच्यांत पंचायत (जातगंगा) असते.  एका गांवच्या पंचायतीचा निकाल इतर गांवाच्या पंचायती मानतात.  पंचायतीनां अध्यक्ष नसतो.  गांवातील सभ्य व प्रतिष्ठित (याच जातीची) माणसें तींत नेमतात.  श्रीमंत असल्यास ही पंचगिरी त्याच्या वंशांत चालूच असते.  पंचायतीची स्थावर सार्वजनिक मालमत्ता नाही.  पंचायतीचा कर नसतो.  फक्त लग्न, मोहतूर या प्रसंगी पंचायत कांही रु. घेते.  लग्नाची रक्कम ठराविक असते तशी मोहतराची नसते.  पंचायती आपले निवाडे लिहून वगैरे ठेवीत नाहीत.  त्यांचा निकाल अमान्य करणारास वाळींत टाकतात.  त्याच्याशी इतरांचा अन्नोदकव्यवहार तर होत नाहीच, परंतु त्याच्या घरी मर्तिक झाल्यास त्यावेळींहि कोणी त्याच्या घरी पुढील क्रियेसाठी जात नाहीत.  यामुळें पंचायतीचा मान बराच राहतो.  अपराध्याची दंड व प्रायश्चित यांवर सुटका होते.  या (अंमलबजाणीच्या) कामी सरकारी मदत घेत नाहीत.  वाण्यांपैकी नेवे, चितोडे, लाडसक्के आणि लिंगायत यांच्या शिवाय चार पोटजाती आहेत.  परंतु त्यांचा व काथरवाण्यांचा संबंध नाही.  हे ब्राह्मणाशिवाय कोणाच्याहि हातचें अन्न खात नाहीत.  परंतु कुणबी, फुलमाळी, परदेशी, मारवाडी ब्राह्मण, गुजराथी ब्राह्मण, गुजर, भाटे (ठक्कर), नेवे, लाडसक्के व चितोडे यांच्या हातचें हे पाणी पितात.  यांच्या जातीत पोटजाती नाहींत.  लग्ने व मोहतुरादि कार्ये (खानदेशांत) यजुर्वेदी भिक्षुकांकडून करतात.  वागनिश्चय, प्रायश्चित घेणे वगैरे बाबतींत भिक्षुकांचा सल्ला घेतांत.  बाकी पंचायतीचे निकाल जातच अंमलांत आणते.  पंचायतीत प्रत्येक घरांतील घरच्या प्रमुख माणसास स्थान मिळतें.  बहुमताप्रमाणें निकाल लागतो.  जातीबद्दल सर्वसामान्य प्रश्न असल्यास जिल्ह्यांतील आसपासच्या सर्व गांवांतील प्रत्येक घरांतील एक एक प्रमुख माणूस जिल्ह्यांतील प्रमुख गांवी बोलावून सभा भरवून बहुमतानें निर्णय लावतात.  त्यावेळी प्रत्येक माणसास आपले म्हणणें पंचापुढे  ठेवण्यास सवड असते.  पंचांचा नेक किंवा लागा (दंड) न देणें, सोयरीकसंबंध मोडणें, फारकती (नवर्‍याबायकोच्या), ब्राह्मण व जात याविरहित इतरांच्या हातचें अन्न खाणें वगैरे प्रश्न पंचायतीपुढें येतात.  हे आपणांस चातुर्वर्ण्यसंस्थेंतील वैश्य म्हणवितात.  यांच्याबद्दलचे जातिविषयक जुने कागदपत्र उपलब्ध नाहीत.  यांचे मूळचें स्थान उत्तरहिंदुस्थान.  तिकडून हे गुजराथेंत आले व नंतर महाराष्ट्रांत यांची वस्ती ३०० /४०० वर्षांच्या आधींची आहे.  हल्लीं यांची भाषा मराठीच झाली आहे.  क्वचित गुजराथी शब्द व लकबा भाषणांत येतात.  अलीकडे यांची स्थलांतरेंहि फारशी झालेली नाहीत.  व्यापारानिमित्त जी झाली ती फारच थोडी व १०५ कोसांच्या आंतच या जातीचे भाट (मांगटे) मध्यहिंदुस्थानांतील आहेत असें म्हणतात व ते यांच्यांत मोहतुराची चाल पडल्यापासून महाराष्ट्रांत येत नाहीत.  आचार, पोषाख वगैरे हल्लीच्या दिवसांस अनुसरून असतो.  हे मद्यमांसनिवृत्त आहेत. यांच्यांत पुनर्विवाह (मोहतुरा) ची चाल आहे.  पहिल्या घरचे नातेवाईक नसल्यास बाईच्या पहिल्या घरच्या मुलांस मोहतुराचा नवरा बाळगतो व त्यांची लग्नकार्ये करतो.  यांच्यांत मोठी कर्तृत्ववान अशी माणसें झाली नाहींत असें दिसतें. यांची बुद्धि आपल्या व्यवसायाच्या पलीकडे अद्यापि गेली नाही.  यांचा मुख्य व्यवसाय वाणसवदा व सावकारीचा, मोठेजमीनदार कोणी नाहीत.  यांच्यांत शिक्षण फार बेताचें (हिशेब ठेवणें व लिहितांवाचतां येणें) आहे, जास्ती शिक्षण घेण्याची अपेक्षा नाही.  बालविवाह रूढ आहे.  मुलीचें ७ ते ८ व मुलाचें १० ते १२ वर्षांतच लग्न होतें.  लग्नापूर्वी ५/५ वर्षे (क्वचित तान्हेपणीहि) सोयरीक (वाडनिश्चय) होते.  मोहतुराच्या वेळी विधवेच्या भाऊबंदास कांही रक्कम देतात.  मोहतुरास ५०/७५ व लग्नास ७००/८०० रु.  खर्च म्हणजे शिकस्त झाली.  पैशाच्या बाबतींत हे लोक चिक्कू आहेत.  घाटावरचे (मोंगलाईतील) व खानदेशांतील यांच्यांत लग्नें क्वचित होतात.  हे अगदी जवळच्या गांवांतूनच सोयरीकी करतात.  सरकारी नोकरी हे लोक फारशी करीत नाहीत.  मोगलाईत यांच्यापेकी कांही जणांनां पाटिलकीची वतनें आहेत. (रामचंद्र वेडु जळगांवकर व सदाशिव नागेश वाणी जळगांवकर यांनी पाठविलेल्या व इतर माहितीवरून).

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .