प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य  

कातिया - मुख्य वस्ती वर्‍हाड-मध्यप्रांत व मध्यहिंदुस्थान येथें १९११ च्या खानेसुमारीत यांची संख्या ४१९९७ होती. पैकी वर्‍हाड-मध्यप्रांतांत ४१३११ कातिया होते.  नर्मदा खोर्‍यांतील सातपुड्यांतील चिल्ह्यांतून सूत कातणार्‍या व गांवांची रखवालदारी करणार्‍या लोकांची ही जात आहे. यांची गणती महार व कोरी लोकांमधून झाली आहे असें वाटते.  मध्यप्रांतांत कोठें कोठें यांस रजपूत म्हणतात.

यांच्या कुलांची व उपवर्गांची बरींच नांवें यांच्या राहण्याच्या ठिकाणावरून पडली आहेत. उदा. पथारी, मंडला, गधेलवाल.  यांच्यांत सुमारें ५० भिन्न वर्गविवाही कुळें आहेत.  त्यांनां नावें स्थानांपासून, पशूंपासून व झाडांपासूनच मिळाली आहेत व या कुलांपैकी कांही कुलांत आणखीहि पोटभेद झाले आहेत.  उदा. नागोतिया कुळाचे हिरात नाग.  भारोवर नाग, कोसम करिया व हजारी नाग असे भेद आहेत.  ह्या उपवर्गांत लग्नसंबंध होत नाही असें हे लोक जरी सांगतात तरी तो होत असावा असें वाटतें.  कोसम करिया कुळाचे लोक विवाहप्रसंगीच नागाची पूजा करतात.  झिगोरिया, घागर भरिया, व डोंगरिया या नांवांचे वर्गहि आहेत.

आपल्या किंवा आपल्या आईच्या व आजीच्या कुलांतली मुलगी बायको करूं नये असा नियम आहे.  मुलींची लग्ने ८ ते १२ वर्षांच्या आंत होतात.  नऊ रूपये वधूशुल्क द्यावें लागते.  विधुरांस १८ रुपये द्यावे लागतात.  सजातीयाबरोबर व्यभिचार केलेल्या कुमारिकेचें लग्न तिच्या प्रियकराबरोबर पुनर्विवाहविधीनें करतात.  विवाहानंतर वधूची आई व इतर बायका सर्वांसमोर नृत्य करतात.  विवाहपद्धति म्हणजे लग्नस्तंभाभोंवती प्रदक्षिणा घालण्याची पद्धत उत्तरेकडील पद्धतीसारखीच असते.  लग्न झाल्यावर वधू माहेरी येते व गर्भाधानविधि करून मग नवर्‍याकडे राहण्यास जाते.  लग्न व गर्भाधान यांच्या दरम्यान नवरा मेला तर त्याच्या धाकट्या भावानें किंवा कोणत्याहि भावानें अथवा तिर्‍याइताने सुद्धा तिचें गर्भाधान करून तिला न्यावें म्हणजे ती त्याची बायको समजली जाते.  अशा बायकांस गोन्हायी बायको म्हणतात व विवाहानें झालेल्या बायकोस व्याहता बायको म्हणतात विधवांनां कोणाबरोबरहि लग्न करतां येते.  प्रथम वरास जर विधवेबरोबरच लग्न करावयाचें असलें तर रूईच्या झाडाबरोबर प्रथम लग्न करतात.  नवराबायकोचे पटलें नाही तर जातिपंचाइती समोर दोघांनी दोन काड्या घेऊन मोडून फेंकल्या म्हणजे विवाहसंबंध मोडतो.

हे लोक सोय व ऐपतीप्रमाणें प्रेतें पुरतात किंवा जाळतात.  मृताचा मुख्य नातलग त्यास उद्देशून म्हणतो की ''अमुक अमुक दिवशीं तू स्वर्गांतल्या संत मंडळीत प्रवेश करशील व मग तुला आपल्या कुटुंबाच्या मंडळीस कोणत्याहि प्रकारचा त्रास देतां कामा नये.'' त्याचा आत्मा एका मडक्यांत झाकण घालून आणतात व अखेरचा विधि करण्याच्या दिवशी एका ओट्यावर तें मडकें ठेवतात व त्याला हार व फुलें घालतात.  जवळच तांदुळाचा लहान ढीग करून त्यावर एक लवंग लोंबती बांधतात.  तेथें गाणी म्हणतात व भजन झाल्यावर मडक्याचें झांकण उघडून मृताच्या आत्म्यास सर्व समाजांत आणतात.  वेगानें गाणी म्हणतात व भजन चालवितात.  तांदुळाच्या ढिगावर बांधलेली लवंग मागेपुढे हेलकावे खाऊं लागते.  मग कांदा, कोंबडीची पिलें व डुकर तेथें आणून चिरडतात व ती लवंग तांदुळाच्या ढिगाला शिवली म्हणजे मयताचा आत्मा स्वर्गातील संतमंडळांत शिरला असें समजून मग त्याच्याबद्दल कोणताच विधि कधीहि करीत नाहीत.

हे लग्नाचा मुहूर्त ठरविण्यास व मुलांची नावें ठेवण्यास ब्राह्मणांस बोलावतात.  पहिल्या नांवानें ते काही दिवस मुलास हाक मारतात व त्याचें नांव बदललें म्हणजे त्याचें लग्न होतें असें समजून दुसर्‍या नांवानें हांक मारूं लागतात.  अविवाहित मुली दोन्ही हातांत कांचेच्या बांगड्या घालतात.  पण विवाहांत बायका उजव्या हातांत गोट व डाव्या हातात कांचेच्या बांगड्या घालतात.  मुलींनां एकदां लहानपणी व एकदां लग्न झाल्यावर गोंदतात.  यांचा धंदा आजकाल अर्धातच बुडत चालला आहे.  कांपैकी कांही लोक मालगुजार बनले आहेत.  कांही शेती करतात व कांही शेतीवर मजूरी करतात व कांही रखवालदारी करतात.

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .