प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य
 
काटमांडू (काष्टमंडप) -  नेपाळची राजधानी उ. अ. २७ ४२' व पू. रे. ८५ ३६'.  हें शहर विष्णुमती नदीच्या पूर्व किनार्‍यावर तिच्याशीं होणार्‍या बाग (वाक्) मतीच्या संगमाजवळ वसलें असून बेंगाल अॅंड नार्थ-वेस्टर्न रेल्वेवरील रक्षनल स्टेशनापासून ७२ मैल दूर आहे.  स्टेशनावर काटमांडूला जाण्याकरितां टांगे मिळतात.  हें नेपाळमधील सर्वांत मोठें शहर आहे.  येथील लोकसंख्या सुमारें ८०००० आहे.  येथील बहुतेक रहिवासी नेवार आहेत व त्यांपैकीं दोन तृतीयांश बुद्धधर्मी आहेत.

शहरांत जी थोडी मुसुलमान वस्ती आहे ती एका भागांत स्वतंत्र रहाते.  या मोहोल्याच्या बाहेर त्यांनां ताबुताची किंवा कसलीहि मिरवणूक काढतां येत नाहीं.  हें शहर इ.स. ७२३ मध्यें राजा गुणकामदेव यानें वसविलें असें म्हणतात.  

मंजुश्री नांवाच्या बुद्धधर्मी साधूच्या नांवावरून या शहरास प्राचीनकाळी मंजुपाटण असें म्हणत असत.  मिंदेशी, कांतीपूर, काठमांडू किंवा काटमांडू अशीं दुसरीं नांवें आहेत.  ज्या ठिकाणीं हें शहर वसलें आहे त्या ठिकाणीं पूर्वी एक मोठें तळें होतें व मंजुश्री साधू यानें तरवारीनें एक धरण खणलें व पाण्यास जाण्यास वाव दिली अशी दंतकथा आहे.

या शहराचा आकार वांकडा तिकडा आहे.  हिंदू लोक म्हणतात कीं, देवीच्या खड्गासारखा आहे, व बुद्धलोक म्हणतात कीं तो मंजूश्रीच्या तरवारीसाखा आहे.  

शहराच्या मध्यभागीं असलेल्या 'काटमांडू' - (हिंदी काट - लांकूड व मांडुआ - इमारत).  लांकडी इमारत - नांवाच्या राजवाड्यावरून शहराला हें नांव पडलें असें सांगतात.  हा राजवाडा राजा लछमनसिंग मल यानें भिक्षूंच्या उतरण्याच्या सोयीकरितां १५९६ सालीं बांधला.  १७६९ च्या गुरख्यांच्या स्वारीपूर्वी काटमांडू ही नेवार राजांची राजधानी होती.

शहरांत बरींच देवळें आहेत.  पैकी मोठी म्हणजे तलेजू किंवा तल्लिजू (तुळशी भवानी) देवीचें होय.  ही देवी व गोरखनाथ साधु राजघराण्याच्या रक्षक देवता होत.  पुष्कळ देवळांतील मूर्तिशिल्प अश्लील आहे.  दुष्ट देवता व भुतें यांपासून असलीं चित्रें रक्षण करतात असा समज दिसतो.  बौद्धांचींही पुष्कळ देवळें आहेत.  महाकालासारखीं देवळें हिंदू व बौद्ध या दोघांनांहि पूज्य वाटतात.  पुराणवस्तुसंशोधनास या ठिकाणीं बराच वाव आहे; पण स्थानिक सरकार या कामीं फारशी मदत करीत नाहीं, तर उलट अडथळाच करतें.  शहरांतील कांहीं रस्ते गाड्यांच्या रहदारीस अगदींच अरुंद असून फारच अस्वच्छ आहेत.  रस्त्यांच्या बाजूच्या इमारती ३-४ मजली असून माणसांनीं गजबजलेल्या आहेत.  बहुतेक रस्ते ''टोल'' नांवाच्या चतुष्कोणाकृति फरसबंदी केलेल्या उघड्या जागांकडे जाणारे आहेत.  येथें किरकोळ वस्तूंचे बाजार भरतात.

येथील सर्वांत मोठी व महत्वाची इमारत म्हणजे 'दरबार' अथवा ''राजवाडा होय.  या राजवाड्याच्या वायव्येस ''कोट'' नांवाची एक इमारत आहे.  १८४६ सालीं सर जंग बहादुर यानें याच इमारतींत देशांतील बहुतेक पुढार्‍यांची कत्तल करून राज्य बळकावलें.  'दरबार' अथवा 'राजवाडा' याचा उपयोग कचेर्‍या भरविण्याकडे होतो.  कारण राजा प्रधान व इतर सरदार वगैरे गांवाबाहेर पाश्चात्यांच्या पद्धतीस अनुसरून बंगले बांधून रहातात.  

काटमांडू जरी आंतून गचाळ असलें तरी एकंदरींत प्रेक्षणीय आहे.  याचें कारण असें आहे कीं येथील बांधकाम चीन देशांतील कामाच्या धर्तीवर आहे.  येथील देवळें बुद्धांच्या देवळांसारखीं कित्येक मजले उंच व कोरीव काम, चित्रें वगैरेंनीं भूषविलेली आहेत.

१८९२ सालीं येथें पाण्याचा पुरवठा करण्यांत आला व अलीकडे ड्रेनेजचें कामहि सुरू झालें आहे.  पुरुषांचें व बायकांचें, बीर इस्पितळ आणि आणि चंद्र इस्पितळ अशीं तीन इस्पितळें शहरांत आहेत.  दरबार, हायस्कूल, ट्रेनिंग स्कूल व कांहीं प्राथमिक शाळा असून एक वैद्यकशाळा आहे.  एक मोफत वाचनालयहि आहे.  

शहराच्या उत्तरेस सुमारें २ मैलांवर पशुपतिनाथाचें मंदिर आहे.  हें मंदिर तीन मजली उंच असून सोन्याच्या पत्र्यानें मढविलेले पांच उंच कळस त्यावर आहेत.  दरवर्षी माघशिवरात्रीस मोठी यात्रा जमते.  

येथें ब्रिटिश सरकारचा एक रेसिडेंट (प्रतिनिधी) आहे.  गांवाबाहेर एक मैलावर रेसिडेन्सी बांधली आहे.  

रेसिडेन्सीच्या आवारांत रेसिडेंटच्या देखरेखीखालीं एक ब्रिटिश पोस्टऑफीस आहे.

(राईट - हिस्टरी ऑफ नेपाळ.  ओल्डफील्ड - स्केचेस फ्रॉम नेपाळ.  ओलीफंट - ए जर्नी टु काटमांडू.  ब्राऊन-पिक्चरस नेपाळ.  सिलव्हन लेव्ही - ला नेपाळ).

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .