प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य

कॅव्हेंडिश हेनरी -  हा इंग्रज पदार्थविज्ञान व रसायन शास्त्रज्ञ नाइस येथें आक्टोबर १७३१ त जन्मला  १७४२ त हॅक्नी येथें हा प्रथम शाळेंत गेला; व १७४९ त केंब्रीज विश्वविद्यालयांत गेला, पण त्यानें पदवी मिळविली नाही.  तो चाळीस वर्षांचा होईपर्यंत त्याला बापाकडून थोडे पैसे मिळत असत, परंतु पुढें त्याला बापाची सर्व दौलत मिळून तो अंति श्रीमंत मनुष्य झाला.  तो क्लॅफॅम कॉमन येथें रहात असे.  त्याचें पुस्तकालय सोहो येथें होतें.  याची पुस्तकालयासंबंधीं इतकी टापटीप असे कीं तो नोंद केल्याशिवाय स्वतःहि वाचावयास पुस्तक घेत नसे.  राजसंस्थांच्या (रॉयल सोसायटीच्या) सभांस तो नेहमीं हजर असे व १७६० त तो तिचा सभासद झाला.  तो दर गुरुवारीं त्या सभासदांबरोबर भोजन करण्यास जात असे.  तो विशेषतः आपल्या सोबत्यांची संगति टाळीत असे.  तो आपल्या नात्यागोत्याच्या माणसांकडेहि फारसा जात नसे.  त्याच्या जेवणाकरितां तो टेबलावर चिट्ठी लिहून ठेवीत असे व नोकरांपैकीं स्त्रीवर्गाला त्याच्या समोर न येण्याची सक्त ताकीद असे.  तो उंच व सडपातळ होता. तो बोलतांना फार अडखळत असे व त्याची भीति व संकोचयुक्त मुद्रा हास्यास्पद दिसे.  तो जन्मभवर अविवाहित राहिला.  क्लॅफॅम येथें २४ फेब्रुवारी १८१० मध्यें त्याचें देहावसान झालें.  त्यावेळीं त्याजवळ ८००० पौंड वर्षासनाची स्थावर इस्टेट, ७,००,००० पौंड रोकड व ५०,००० पौंड ठेव इतकी संपत्ति होती.  

१७६४ त त्यानें शास्त्रीय शोध लावण्यास सुरुवात केली.  प्रथम यानें ताल (अर्सेनिक) उपधातूवर प्रयोग केले.  उज्ज वायू हें एक स्वतंत्र मूल द्रव्य आहे हें यानेंच प्रथम दाखविलें.  १७६६ त यानें रॉयल सोसायटीस ही गोष्ट पत्रद्वारां कळविली.  कर्बद्विप्राणिदाचेंहि यानें सूक्ष्म निरीक्षण केलें.  हवा प्रमाण धरून (हवा = १) या वायूचें त्यानें वि. गुरुत्व ठरविलें.  निरनिराळ्या द्रवांत हे वायू किती द्रवतात हेंहि त्यानेंच ठरविलें.  हवेंत एकनवमांश कर्बद्विप्राणिद झाला असतां ती जीवनास निरुपयोगी होते, व आंबलेल्या व सडलेल्या पदार्थांतून निघणारा वायु कर्बद्विप्राणिदच होय हें यानें दाखविलें.  तसेंच यानें विद्युच्छास्त्रांतहि पुष्कळ शोध लावले.  परंतु ते त्याच्या मरणानंतर जेम्स क्लार्क मॅक्सवेल यानें ''ना. हेनरी कव्हेंडिश यांचे विद्युत्संबंधीं शोध'' या नांवानें प्रसिद्ध केले.

१७७७ पासून त्यानें पुन्हां हवेसंबंधी शोध चालू केले व १७८३ साली नवें वायुमापनयंत्र (यूडिओमीटर) तयार केलें; व हवेची घटना नियमित असते हेंहि त्यानें दाखविलें.  त्यानें ६० दिवस हवेचें पृथक्करण करून असें दाखविलें कीं, प्राण व नत्रवायू हे ठराविक प्रमाणांत हवेंत असतात.  १७८४ त त्यानें लिहिलेल्या पत्रकांत पाण्याची संयुक्त घटना व नत्राम्लाची घटना हे दोन विषय आहेत.  दोन भाग उज्ज व पांच भाग साधी हवा एका नळींत भरून त्यांत विद्युतस्फुल्लिंग पाडला असतां त्यास असें आढळलें कीं, हवेचें स्थितिस्थापकत्व कमी होऊन नळीच्या आंत दंवासारखें तुषार लागलेले होते.  दुसर्‍या वेळेत त्यानें उज्ज व प्राणवायू नळीत भरून स्फुल्लिंग पाडला.  पण तेथेंहि नत्राम्ल तयार झाला.  याचें कारण त्यानें असें ठरविलें की, नळींत नत्रवायु असला पाहिजे.  याप्रमाणें त्यानें प्रयोग करून असें दाखविलें कीं १/१२० भाग वगळून बाकीचा नत्रवायु व प्राणवायु यांचा संयोग होऊन नत्राम्ल तयार होऊं शकतो.  हा १/१२० हिस्सा अर्ग (अर्गान) नांवाचा निराळाच वायू आहे हें त्यानंतर १०० वर्षांनी सिद्ध झालें.

त्याचें उष्णता या विषयाकडे प्रथमपासून लक्ष होतें व त्यानें आपले निबंध ताबडतोब प्रसिद्ध केले असते तर त्याला अनुद्भूत व विशिष्ट उष्णता यासंबंधी शोध लावण्याचें श्रेय जोसेफ ब्लॅक याच्या ऐवजीं मिळालें असतें.  १७८६ मध्यें त्यानें एक निबंध प्रसिद्ध केला.  त्यांत तो म्हणतो कीं, उष्णता हा जड पदार्थ (मटीरिअल सब्स्टन्स) नसून ती पदार्थांच्या अंतस्थ गतीचें बाह्यद्योतक आहे.  

पृथ्वीचें विशिष्टगुरुत्व ठरविणें हा त्याचा महत्वाचा शोध होय.  पाण्याचें वि. गु. १ धरल्यास पृथ्वीचें वि. गु. ५.४४८ आहे असें त्यानें २९ प्रयोगांची सरासरी काढून दाखविले.  त्याला भूस्तरशास्त्राचाहि नाद असे व त्यानें त्याकरितां सर्व इंग्लंडभर कित्येक वेळां प्रवास केला होता.  जार्ज विल्सन यानें कॅव्हिंडिशचें चरित्र लिहिलें आहे.  त्याची यंत्रें लंडन येथील रॉयल इन्स्टिट्यूटमध्यें ठेवलेली आहेत; व केंब्रीज विश्वविद्यालयाला जोडून त्याच्या नांवानें एक रसायनशाळा बांधली आहे.

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .