प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य

कलिंग -  कलिंग राज्य हें हिंदुस्थानांतील फार प्राचीन राज्यांपैकी पूर्वेकडील एक राज्य होतें.  ॠग्वेदामध्यें जरी कलिंगाचा स्पष्ट उल्लेख नाहीं तरी त्यांत कक्षीवान ॠषीचा उल्लेख आढळतो.  हा कक्षीवान कलिंग देशच्या राणीच्या दासीचा मुलगा होता (ॠ. १.१२५ सा. भा.).  सर्व जुन्या बखरी व इतिहासामधून या देशाचें नांव आढळतें.  महाभारतांत या देशाचें नांव आर्यावर्ताच्या ईशान्येस येतें.  त्यावेळीं याची राजधानी राजपुर व राजे चित्रांगद व भनुमंत होते.  इंद्रप्रस्थाच्या नैर्ऋत्येस हा देश होता.  यांत अमरकंटक पर्वत येतो असा रामायणांत उल्लेख आहे.  बृहत्संहितेंत याचा देशवाचक, लोकवाचक, राजवाचक असा उल्लेख असून येथें हिरे सांपडत असें म्हटलें आहे.  अर्जुन कलिंगांतील तीर्थयात्रेस गेला होता.  सहदेवानें दिग्विजयांत येथें प्रवेश केला होता.  येथील राजानें धर्मास कारभार दिला होता.  कर्णानेंहि येथें स्वारी केली होती व श्रीकृष्णानेंहि येथें स्वारी केली होती.  दुर्योधनाच्या सैन्यांत येथील राजा ससैन्य होता.  हें सैन्य म्हणजे गजदळ असे व सारें गजदळ भीमानें (त्याचा राजा श्रुतायु व भगदत्त) यांच्यासह ठार केल्याचा उल्लेख भारतात आला आहे.  कलिंगांध्र असा आंध्रांचाहि उल्लेख येतो.  परशुरामानें कलिंग जिंकला होता.  येथील क्षत्रिय पुढें शूद्र बनून दुर्धर्मी झाले.  द्रौपदीस्वयंवरांत कलिंगराज होता.

बुद्धाच्या शरीरस्थ वस्तूंची वांटणी झाल्यावेळी कलिंग देशचा राजा ब्रह्मदत्त याच्या वांटणीस एक डाव्या बाजूचा दांत आला अशी एक बौद्ध दंतकथा आहे.  वेस्संतर जातक वगैरे जातकांमध्ये कलिंग देशाचा उल्लेख आहे.  अशोकानें आपला एक शिलालेख या देशामध्यें तेथील रहिवाश्यांच्या सुधारणेकरतां खोदला आहे.  यावरून अशोकाच्या कालीं (ख्रि.पू. २५०) हा देश बर्‍याच महत्वाचा होता असें स्पष्ट होतें.  प्लिनि यानें या देशाचें कलिंग, मध्यकलिंग व महाकलिंग असे (त्रिकलिंग - तिलंगण) तीन भाग दिले आहेत.  हैहय घराण्यांच्या शिलालेखांत त्रिकलिंगाचा उल्लेख येतो,  तसाच ऐर राजाच्या खंडगिरीच्या शिलालेखांतहि येतो.  परंतु या देशाच्या राजांची नांवें तेथील बखरी वगैरे ग्रंथांशिवाय कोठेंच आढळत नाहींत.  त्यामुळें त्यांवर फारसा विश्वास ठेवतां येत नाहीं.

डॉ. राजेन्द्रलाल मित्र यांनीं ओरिसामधील गुहेंत सांपडलेले पाली भाषेंतील लाट लिपीत लिहिलेले कांहीं शिलालेख प्रसिद्ध केले आहेत.  त्यामध्यें वीर राजा, विधुकराजा, ऐरराजा अशीं नांवें आढळतात.  पैकीं, ऐरराजा यानें कलिंग देशचा राजा नन्द यास जिंकून त्याचें राज्य घेतलें असावें.  मित्र म्हणतात कीं. हा नन्दराजा म्हणजे काशी राजाच्या नंतर गादीवर बसलेला त्याचा पुत्र आणि ब्रह्मगुप्‍त याचा नातू सुनन्द हा असावा; किंवा तो मगध देशांतील नऊ नंदापैकीं एक असावा.  ऐन याचा काल ख्रि. पू. चवथें शतक हा आहे.

मि. डब्ल्यू टेलर यानीं किगेदि येथें सांपडलेला कलिंग देशचा राजा इन्द्रवर्मा याचा एक ताम्रपट प्रसिद्ध केला आहे.  तो आठव्या किंवा नवव्या शतकांतील असावा.  या राजाचे दुसरे दोन शिलालेख प्रसिद्ध आहेत.  यांचे काल या घराण्याचें वर्ष १२८ व १४६ हे आहेत.  वरील ताम्रपटाचें वर्ष ९१ असून त्यावरून इन्द्रवर्मा यानें फार वर्षे राज्य केलें असावें अथवा या नांवाचे दोन राजे असावें असें दिसतें.  कलिंग लोक हे जलमार्गानें दूर देशांशीं व्यापार करीत.  कलिंगचे गंगराजे हे म्हैसूरच्या गंगराजाचेच भाऊबंद आहेत असें म्हणतात.  गंगाची राजधानी गंजम जिल्ह्यातील मुखलिंगम् ही होती.  दंतपुर, सिंहपूर, कोरिंगा, राजमहेंद्री, श्रीकालोल हींहि राजधानींचीं नावें असावीं असें म्हणतात.

अशोक कालीन कलिंग -  कलिंग देश हा महानदी व गोदावरी आणि पूर्वघाट व समुद्र यांमधील देश होय.  हा ओरिसाच्या दक्षिणेस येतो.  अशोकानें दिग्विजय करितांना हा कलिंग देश ख्रि. पू. २६१ या वर्षी काबीज केला.  आणि तोसली या गांवीं कलिंग प्रांताचा त्याचा सुभेदार राहिला.  या प्रांतांत त्यानें दोन शिलाशासनें कोरलीं आहेत.  त्यावरून या प्रांताचा राज्यकारभार चालविण्यास त्याला फार त्रास झाला असें वाटतें.  अधिकारी हुकुमाची तामिली करीत नसत.  या कलिंग युद्धामुळेंच अशोकाचें मन धर्माकडे फार वळलें.  कांहींचें म्हणणें आहे कीं ही मोहीम म्हणजे जगाच्या इतिहांसातील एक महत्वाची गोष्ट होय.  या मोहीमींतील दुःखें, दीड लक्ष कैद्यांचे हाल व एक लक्ष मेलेल्या लोकांच्या आप्तांचा शोक याचा जबरदस्त परिणाम अशोकाच्या मनावर झाला व त्याची साक्ष या वरील शिलालेखांत दिसते.  या मोहिमेमुळें अशोक बौद्धधर्मानुयायी झाला (ज्ञा. को. भा. ४.५. पृ. २२४ पहा)

अशोकाच्या मृत्यूनंतर थोड्याच दिवसांत कलिंग देश स्वतंत्र झाला.  एक तर मुख्य राजधानीपासून तो फार लांब होता व दुसरें तिकडील सुभेदार हे स्वतंत्र होण्याची हांव धरूं लागले.  अशा वेळीं म्हणजे ख्रि. पू. २५६ च्या सुमारास कलिंग येथील चेत या राजवंशाच्या ताब्यांत आला.  त्या वंशांतील प्रख्यात राजा खारवेल महामेघवाहन होता.  हा जैनधर्मी होता.  याचा एक शिलालेख उदयगिरी येथें आहे.  त्यांत नन्दराजाचा उल्लेख आला आहे.  याच नन्दवंशाचा उच्छेद करून मौर्य घराणें पुढें आलें.  वरील शिलालेखांत या खारवेलाच्या वंशाची व त्याची स्वतःची हकीकत आहे.  परंतु शिलालेख खराब झाल्यानें ती दुर्बोध आहे.  यानें आपल्या राजशकाच्या २ र्‍या वर्षी शातकर्णी (आंध्र) राजावर स्वारी केली होती.  पांचव्या वर्षी नंदराजानें बांधलेला व १०३ वर्षे नादुरुस्त असलेला एक बंधारा दुरुस्त केला.  नंदान्त जर ख्रि. पू. ३२२ धरला तर खारवेलाचा काल ३२२-१०३ म्हणजे ख्रि. पू. २१९ येतो.  या वेळीं शातकर्णी राजा होता.  यावरून शातकर्णीचा पराभव ख्रि. पू. २१८ त येतो.  खारवेल याचा वंश चेत नांवाचा असून त्यांतील हा तिसरा राजा होय.  हा ९ वर्षे युवराज असून २४ व्या वर्षी महाराज झाला.  बंधारा बांधणें व मगधराजाचा पराभव करणें या गोष्टी यानें ख्रि. पू. २१५ मध्यें केल्या.  पुढें (ख्रि. पू. २१२) त्यानें मगधराजाला मांडलिकच बनवलें.  याचे नांव बहुधा शालिशुक पाश्चिममौर्य (२२३-२११ ख्रि. पू.) असावें.  त्यानें अनेक जयस्तंभ (२०६ ख्रि. पू.) उभारले असावे.  यानंतर, याची अगर याच्या पुढील वंशाची माहिती आढळत नाहीं.  पुढें बहुधा वेंगीकर चालुक्यांच्या ताब्यांत हा प्रदेश गेला असावा (७५०).  ह्युएनत्संगाच्यावेळीं याची फार दैना झाली होती.  लोकसंख्या कमी झाली असून सर्वत्र जंगल माजलें होतें.  पूर्वी लोकवस्ती इतकी दाट होती कीं, चालतांना लोकांचे एकमेकांस खांदे घासले जात व त्यांच्या रथाचे आंख एकमेकांत गुंतत असें म्हणतात.  हा देश साधूच्या शापानें उध्वस्त झाला अशी एक दंतकथा आहे.  यानंतर इ.स. ९९० मध्यें प्रख्यात राजराज चोल यानें कलिंग जिंकल्याचा उल्लेख आढळतो.  याबद्दल महेंद्रगिरीवर एक जयस्तंभ उभारलेला आढळतो.  या चोलाकडे एक शतक राहून, पुढें चालुक्य-चोल-वंशी पहिला कुलोत्तुंग याने कलिंग जिंकून घेतला (इ.स. १०८०).  पुढें तो बहामनी व कुतुबशाही, मोंगल, निजाम व इंग्रज यांच्या हातीं क्रमाक्रमानें आला असावा.  (द.हिं. प्रा. घ; अॅं. ओ; म. भा; अय्यर - प्रा. हिं; वैद्य; स्मिथ; इं. ग्या. ४; वा. रामायण अ. कां; बृ. सं. अ. ५, ९, १०, १६, १७, ३२ वगैरे; इं. अॅं. भा. २०; प्रा. भू. व.)

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .