प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य

कॅनन व कॅननाइट - कॅनन व कॅननाईट या भूगोल व जातिविषयक संज्ञा अनेक निरनिराळ्या भागांनां व लोकांनां लाविलेल्या आढळतात.  याचें कारण असें आहे कीं, कॅननाईट संज्ञा असलेले लोक फार देशांतर करीत.  भूमध्यसमुद्रकिनारा, जॉर्डन नदीचें खोरें, फिनिशिया, फिलिस्टिया या प्रांतांतील लोकांनां ही संज्ञा लावीत असत.  फिनिशियन लोक आपल्या देशाला कॅनन म्हणून असें आगस्टाईन म्हणतो.  ग्रीक लेखकांच्या आधारावरून असें कळतें कीं फिनिशियाला केना असें म्हणत.  हा केनन अथवा कॅननचा संक्षेप असावा.  ईजिप्शियन लोकांना देखील कॅनन नांव पसंत होतें.

''कॅनन म्हणजे कॅननाईट लोकांचा देश असें समजण्यास कांहीं हरकत नाहीं' (पिंक्लेअर).  जुन्या करारांत कॅनन हा हॅथच्या चार मुलांपैकीं एक होता.  असें आहे.  अलीकडे असें असें सुचविण्यांत आलें आहे कीं, हॅम म्हणजे थरहॅम अथवा यरहॅम-एलचा संक्षेप होय व कॅनन हें अरबी नांव आहे.  एवढें खरें आहे कीं इ.स. पूर्वी ४००० च्या सुमारास अरबस्तानांतून सेमेटिक लोकांची लाट निघून तिनें बाबिलोनिया व साधारणतः सीरिया व पॅलेस्टाईन यांनां व्यापिलें.  त्याचप्रमाणें इ.स. पूर्वी २८०० व २६०० च्या दरम्यान दुसरी लाट निघाली व तिनें पहिले देश व्यापून शिवाय ईजिप्‍तहि व्यापिला.  यानंतर प्रसिद्ध साम्राज्य संस्थापक खमुरब्बी (ख्रि.पू. २२६७-२२१३) याचें नांव ऐकू येतें.  याच्या नावांचा प्रथम भाग व कॅननच्या बापाचें नांव हॅम अथवा खाम हीं दोन्हीं एकच आहेत.  यावरून खम्मुरबी हें नांव आरबी असावें.

फिनिशियन लोक हे सेमिटिक लोकांच्या दुसर्‍या लाटेबरोबर आले होते.  म्हणून ते आपल्या देशाला कॅनन म्हणत.  शिवाय पहिल्या कॅननाईट लोकांनां मागाहून येणार्‍या लोकांनीं समुद्रकिनार्‍याकडे हांकून दिलें.  त्यांनीं फिनिशियांत वसाहत केली.  व ते व्यापारांत इतके प्रसिद्ध झाले की कॅननाईट म्हणजे व्यापारी ही संज्ञा प्रचारांत आली.  यांच्या मागून येणार्‍या लोकांनां बहुधा अमोराईट म्हणत असावे.

अमोराईट हें नांव जुन्या करारांत कांहीं ठिकाणीं प्रामुख्यानें दिलें आहे.  एका ठिकाणीं तर अमोराईट व कॅननाईट हीं दोन्हीं नांवें एकाच अर्थानें दिलीं आहेत.  दुसर्‍या अरबी देशांतराच्या प्रथमार्धांत फिनियशिन व अमोराईट आले.  दुसरा अर्थ येण्यापूर्वीच सीरिया व पॅलेस्टाईन ही ईजिप्‍तच्या अमलाखालीं आलीं.  तिसरा थोथमेस व दुसरा ओमन होटेप याच्या अंमलाखालीं सीरियन व कॅननाईट लोक राजनिष्ठ राहिले.  तिसर्‍या आमेन होटेपच्या वेळेस व त्याच्या नंतर बंडें वगैरे बरींच झाली.

सीरियांत हट्टी अथवा हिटाईट लोकांच्या स्वार्‍या तिसर्‍या आमेन होटेपच्या वेळेस सुरू झाल्या.  दुसरी अरेबी देशांतराची लाट सुरू झाल्यापासून ईजिप्शियन लोकांचा आशियांतील अंमल कमी होऊ लागला.  याच सुमारास सागा (लुटारू) अथवा हार्बशी यांच्या स्वार्‍यांचा उल्लेख केला आहे.  हे लोक म्हणजे इस्त्रायल, मोआबाईंट, अमोनाईट व एडीमाईट हे होत.  सध्यां याविषयी नवीन माहिती ज्यावरून मिळते अशी पांच साधनें आहेत :- पॅलेस्टाईन येथें सांपडलेले अवशेष, बाबिलोनी व ईजिप्शिय अंकित लेख, जुना करार व फोनिशियन धर्म, प्राणी, लहान मुलें व मोठीं माणसें यांनां बली देण्याची चाल असावी असें संशोधित अवशेषांवरून दिसतें.  संगिताचें द्योतक जीं कांहीं वाद्यें आढळलीं तीं कॅनानईट लोकांचा रसिक स्वभाव व्यक्त करितात.  हे लोक दुष्प्रभावाच्या प्रतिकारार्थ ताईत वापरीत.  उपाध्याय व उपाध्यायिनी देवस्थानांतून असत.  पुढील काळच्या हिब्रू इतिहासांत जे पैगंबर दिसतात तसे त्यांच्यातहि होते.  यांचा धर्म सेमाईट व महंमदाच्या अगोदरचे अरब या लोकांच्या धर्मासारखा असावा.  एल, वाल, अमय वगैरे देव यांच्यांत होते.  पितृपूजा व सृष्टिपूजाहि दिसतात.  कांहीं बाबिलोनी व ईजिप्‍ती देवता कॅननाईट लोकांत आहेत.

(संदर्भग्रंथ - पेटॉन - दि अर्ली हिस्टरी ऑफ सीरिया ऍंड पॅलेस्टाईन; ब्लिस् मॅकॅलिस्टर-एक्सकॅव्हेशन्स इन् पॅलेस्टाईन डयूरिंग दि ईयर्स १८९८-१९००; कुक-दि रिलिजन ऑफ एन्शंट पॅलेस्टाईन.)

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .