प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य

कँडी :-  सीलोनमधील हें अर्वाचीन शहर एका सरोवराच्या कांठीं वसलें आहे.  समुद्रसपाटीपासून त्याची उंची १७१८ फूट असून कोलंबोच्या वायव्येस सुमारें ७५ मैलांवर हें आहे.  'कंड-उड' (डोंगरावर) या प्रादेशिक नांवावरून कँडी हें नांव पडलें.  याचें सिंहली नांव सेंकड-गल-नुबर असें आहे.  याच्या भोंवती दोन हजारांपासून चार हजार फूट उंचीचे पर्वत आहेत.  १५९२-१७९८ पर्यंत सिलोनच्या राजांचे येथें वास्तव्य असे.  त्या काळांत सिलोनचें राज्य अगदीं मोडकळीला आलें होतें.  तामिळ, पोर्तुगीज, डच आणि शेवटीं इंग्रज या परकीय शत्रूंबरोबर झगडा चालू असतां राजकुळांतहि गादीवर बसण्यासंबंधी भांडणें सुरू होतींच.  हे प्रतिस्पर्धी गादीचे हक्कदार सिंहली रक्ताचे नसून दक्षिण हिंदुस्थानी व नांवाला बौद्ध पण खरेखरे हिंदू असे होते.  त्यांनीं या शहरांत चार हिंदू देवळें बांधिलीं.

चार हिंदू देवळांखेरीज दोन लहान विहार आहेत.  त्यांचीं नांवें असागीरिया आणि मलवत्तेविहार अशीं आहेत.  यांपैकी कोणत्या तरी एका विहारांतून दीक्ष मिळाल्याशिवाय कोणालाहि बौद्ध धर्मांत शिरतां येत नाहीं असा सिंहली कायदा आहे.  दलदा मलिगांव या लहानशा सुंदर इमारतींत बुद्धाचा दांत ठेवला आहे असें सांगतात.  या दांताविषयीं चमत्कारिक कथा आहेत.  १३ व्या शतकांत धम्मकित्तीनें याच्यावर एक काव्य केलें आहे.  त्यावरून पाहतां इ.स. ४ थ्या शतकांत हा दांत सिलोनमध्यें आणला.  व तो दाढावंश हें काव्य रचण्याच्या काळापर्यंत त्या ठिकाणीं होता.  टेनेंटनें दिलेल्या पोर्तुगीज माहितीप्रमाणें पाहतां असे समजतें कीं, पोर्तुगिजांनीं हा दांत काबीज करून त्याची पूड केली व ती पूड गोव्याच्या बंदरांत फेंकून दिली.  सिंहली लोक म्हणतात पोर्तुगिजांनीं ज्याची पूड केली तो दांत येथील नसून तामीळ देशांतील जाफना येथें त्यांनां सांपडलेला एक हिंदू दांत होय.  तेव्हां सध्यां कँडी येथों असलेला दांत धम्मकित्तीमध्यें उल्लेखिलेलाच दांत आहे यांत संशय नाहीं.

नॉक्सनें कँडीची कांहीं माहिती दिली नाहीं; पण १७९२ मध्यें जॉन पीबस जेव्हां त्या ठिकाणीं गेला होता.  त्या वेळची माहिती त्यानें सविस्तर लिहून ठेवली आहे.  (अकाऊंट ऑफ मि. पिबसेज मिशन टू दि कँडी किंग) त्या वेळी कँडी शहरामध्यें दोन मोठाले रस्ते व अनेक गल्ल्या होत्या.  कांहीं थोड्या घरांवर कौलें असत.  रात्रीं रस्त्यांत उजेड नसे, पण ८ च्या सुमारास रस्त्यांत एक घंटा वाजविण्यांत येई.  त्या वेळेपुढें हातांत मोठा दिवा घेतल्याशिवाय कोणालाहि बाहेर फिरण्याची परवानगी नसे.  राजवाडा कसा तरी बांधलेला असून त्याच्यापुढें एक लहान बगीचा असे.  जे. फोर्ब्से यानें वरील म्हणण्यास दुजोरा दिला आहे.  (एलेव्हेन ईयर्स इन सिलोन -१८२७-३८ लंडन, १८४१ भा. १. पा. २९९-३०१).  पण त्याच्या काळीं पीबसनें न उल्लेखिलेलें सरोवर बांधलें गेलें होतें.  पुढें तीस वर्षांनीं लिहितांना जे. ई. टेनेंट यानें अर्वाचीन व यूरोपियन कँडी शहराचें वर्णन केले आहे (सीलोन, लंडन १८५९).  हल्ली या लहानशा भरभराटीच्या शहरांत २५००० लोकवस्ती असून रेल्वेस्टेशन व डोंगर सपाटीवर अनेक बंगले तेथें दिसतात.

१६ व्या शतकांत हें शहर पोर्तुगीजांच्या ताब्यांत होतें.  तें १७६३ मध्यें डच लोकांनीं काबीज केलें.  पण दोन्ही वेळी तेथील राजांनीं परकीय सत्ता झुगारून दिली.  १८०३ मध्यें हें ठिकाण ब्रिटिशांच्या ताब्यांत आलें.  पण पुढें बंडाळी होऊन १८१५ व तेथील राजाला पदच्युत करण्यांत आलें.  व ब्रिटिश सत्ता कायम केली गेली.  तेथला गव्हर्नर व सर विल्यम ग्रेगरी यानें प्राचीन कँडीमधील प्रेक्षणीय स्थळांचा जीर्णोद्धार केला व कांहीं नवीन इमारती बांधल्या.  तेथून तीन मैलांवर पेरॅडेनिया येथें रॉयल बोटॅनिकल गार्डन्स नांवाची वनस्पतीसंशोधनाकरितां एक बाग आहे.  कँडी शहरांत पाणीपुरवठा व विजेची रोषनाई झाली आहे.  ख्रिस्ती मिशनरी मंडळें धर्मप्रसाराचें काम जारीनें करीत आहेत.  या शहराची लो. सं. (१९११) २९४५१ होती.  पावसाची सरासरी ८१॥ इंच आहे.

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .