प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य

कँटन - (खरें नांव क्वांगचौफु) हें शहर चीन देशांतील क्वांगटुंग प्रांतांत पर्लनदीच्या पूर्व तीरावर असून मोठ्या लोकसंख्येचें व्यापारी शहर आहे.  कँटनशहरच्या कांहीं भागाभोंवती कोट आहे.  त्याचा परिघ ६ मैल आहे.  पूर्वेकडून पश्चिम टोंकाकडे जाणारी एक भिंत कँटन शहरांतून जात असून ती शहराचे दोन भाग करते.  उत्तरेकडील भाग मोठा असून जुना आहे.  दक्षिणेकडील भाग लहान असून नवा आहे.

शहरांत एकंदर ६०० रस्ते असून ते लांब, सरळ व अरुंद आहेत.  लोकांच्या चालीरीती व सरकारचें दुर्लक्ष इत्यादि गोष्टींचा विचार केला तरी कँटन शहराची व्यवस्था चांगली असून, एकंदरींत हें शहर स्वच्छ आहे असें म्हणावें लागतें.  घरें लहान असतात.  क्वचितच दुमजलीं घरें दृष्टीस पडतात.  जगांतील कोणत्याहि भागांत तयार झालेल्या गोष्टी येथें मिळतात.  येथील व्यापारी हुषार, मेहनती व आदरशील आहेत.

कँटन येथें बर्‍याच इमारती व देवळें आहेत.  परंतु विशेष वाखाणण्यासारखें असें कांहींच नाहीं.  येथें दोन भव्य मंदिरें आहेत.  त्यांपैकीं एकाचें नांव क्वांगटा असें आहे.  येथें एक मशीद आहे व ती दहाव्या शतकांत कँटनला येणार्‍या अरबी दर्यावर्दी लोकांनीं बांधलेली आहे.  दुसरें मंदीर तेराव्या शतकांत बांधिलें असावें असा तर्क आहे.  कँटन शहरांतील सर्वांत मोठें असें एक बुद्ध मंदीर होनान येथें आहे.  त्याला चिनी भाषेंत हैच्वांग्झे असें म्हणतात.  याच्या खेरीज दुसरी महत्त्वाची देवळें म्हणजे पांचशें देवांचें देऊळ व 'दीर्घायुष्यदायक' देऊळ हीं होत.  या देवळांसमोरील भागांत बहुतेक भिकारी, निरुद्योगी व आळशी लोकांचा भरणा असतो.  मूर्ति मुख्य भागांत असते व तिच्यापुढें नेहमीं दीप ठेविलेला असतो.

सरकारी अधिकार्‍यांचे बंगले जुन्या भागांत आहेत.  गव्हर्नरजनरलचें राहण्याचें ठिकाण नव्या भागांत होतें.  परंतु १८५६ सालीं तोफांच्या मार्‍यांत त्याचा नाश झाला.  कमांडर इन चीफचा बंगला जुन्या शहरांत आहे.  सर्व कँटनशहरांत तो प्रेक्षणीय आहे असें म्हणतात.

कँटन व कलकत्ता एकाच अक्षांशाजवळ आहेत, तरी पण कँटन बरेंच थंड आहे.  मेपासून आक्टोबरपर्यंत कायतो उन्हाळा असतो.  बाकी सर्व वर्षभर हवा थंड असते.  येथें साथीचे रोग क्वचितच् होतात.

केप ऑफ गुडहोपच्या मार्गानें चीन व युरोप यांमध्यें दळणवळण प्रथमतः १५१७त सुरू झालें.  त्या वेळेस पोर्तुगालच्या एमॅनयुएल राजानें आपला परराष्ट्रीय वकील आठ जहाजांसह चीन देशास पाठविला.  त्यास चीनच्या बादशहानें कँटन येथें व्यापार करण्याची परवानगी दिली.  एलिझाबेथ राणीच्या वेळेस इंग्लिशांनीं कँटन येथे वखार स्थापन करून व्यापार करण्याचा घाट घातला.  परंतु त्यांचा प्रयत्‍न फसला.  इ.स. १६३४ त इंग्रजांचीं कांहीं जहाजें कँटनला आलीं.  परंतु पोर्तुगीज लोकांच्या विश्वासघातकी कृत्यामुळें बेबनाव होऊन युद्ध होण्याच्या बेतांत होतें.  पण मोठ्या मुष्किलीनें तह झाला.  १६८५ नंतर बादशहानें यूरोपियन राष्ट्रांनां कँटनशीं व्यापार करण्याची परवानगी दिली.  पुढें ईस्ट इंडिया कंपनी एकत्रित आल्यानंतर बादशहानें एक फर्मान काढिलें.  त्याप्रमाणें परराष्ट्रीय व्यापार फक्त कँटन बंदराशींच होऊं लागला.

चहाचा प्रचार प्रथमतः इंग्लंड देशांत १६६७ सालीं सुरू झाला.  १६८९ त दर पौंडाला ५ शिलिंग याप्रमाणें जकात बसविली.  या वेळेपासून १८३४ पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनीचा कँटनशीं व्यापाराचाच मक्ता होता.  कंपनीचा मक्ता संपल्यावर देखील स्थानिक अधिकार्‍यांचे जुलूम चालू होते.  त्यामुळें १८३९ सालीं ग्रेटब्रिटननें युद्ध पुकारलें.  खंडणीच्या कबुलीवर तह झाला.  परंतु दक्षिण चीन देशांत युद्ध चालू राहिलें व त्याचा शेवट १८४२ सालीं नानकिंगच्या तहानें झाला.  या तहानें शांघाय, निंगपो, फ्युचौ आणि अमॉय या बंदरांशीं व्यापार करण्याची परवानगी इतर देशाच्या लोकांनां मिळाली.  शिवाय कँटन शहरांत जाण्याची मोकळीक देखील या तहानें दिली.  ही शेवटची अट चिनी लोकांनीं पाळली नाहीं.  अर्थात या कारणानें व दुसर्‍या पुष्कळ कारणांनीं १८५६ सालीं पुन्हा युद्ध पुकारण्यांत आलें.  लगेच कांहीं चिनी लोकांच्या टोळीनें परराष्ट्रीय वखारी लुटल्या व जाळपोळ करून पुष्कळ नुकसान केलें.

या सर्व तंट्यांत यूरोपियनांकडे मुळींच दोष नव्हता असें मात्र नाहीं.  उलट त्यांनींच मतलबासाठीं अरेरावी चालविली होती.  ग्रेटब्रिटनच्या प्रतिनिधींची जुलुमी कृत्यें या लढाईला कारणीभूत झाली असें व्हि. स्मिथ देखील म्हणतो (दि ऑक्स. इंडिया. १९२०. पान ७११).

एक वर्षानंतर सर चार्लस् स्ट्रॉबेन्झी यानें हल्ला करून कँटन शहर घेतलें.  १८६१ पर्यंत ह्या शहरांत फ्रेंच व इंग्लिश फौजा असून राज्यकारभार दोन इंग्रज व एक फ्रेंच मिळून एका मंडळाच्या देखरेखीखालीं होत असे.  सैन्य गेल्यानंतर सर्व देशच्या लोकांनां व्यापार करण्यास कँटन खुलें करण्यांत आले.

तह झाल्यानंतर परराष्ट्रीय व्यापार्‍यांनां राहण्यासाठी म्हणून एक वसाहत स्थापन केली.  तिचा ४/५ खर्च ब्रिटिश सरकारनें व बाकीचा फ्रेंच सरकारनें सोसला.  या वसाहतीचें नांव शामाएन असें आहे.  या ठिकाणीं घाऊक व्यापारी, मुख्य व्यापारी व दलाल राहतात.

येथील लोकसंख्या (१९१७) सुमारें ९००००० आहे.  परकीय लोक सुमारें ४०० आहेत.  कँटन हें क्वांग्टूंग व क्वांग्सी येथील प्रांताचें मुख्य ठिकाण आहे.  येथील मुख्य अधिकारी गव्हर्नर जनरल अथवा व्हॉइसराय असतो व ह्याचा दर्जा नानकिंगच्या खालोखाल साम्राज्यांत महत्त्वाचा आहे.  १८८९ सालीं बांधलेली एक टांकसाळ येथें आहे.  तींत तांब्याचें व इतर हलकें नाणें पाडतात.

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .