प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग आठवा : आफ्रिका ते इक्ष्चाकु

ऑरेंज घराणें - हें शार्लमन बादशहाच्या वेळेपासून अस्तित्त्वात आहे. या घराण्याचा मूळपुरुष ८ व्या शतकांतील विल्यम. लीकॉर्नेट हा होय. या घराण्याचें राज्य सध्यां फ्रेंचाच्या ताब्यांत असलेल्या ऑरेंज जिल्ह्यावर होतें. ११७४ त हा वेर्ट्रांड ही बॉक्स याच्या ताब्यांत गेला. पुढें येथें १३९३ मध्यें कलॉन्स (शलॉन्स) घराणें राज्य करूं लागलें. या घराण्यांतील राजे येणेप्रमाणेः - पहिला जॉन (१३९३-१४१८); पहिला लुई (१४१८-१४६३); आठवा विल्यम (१४६३-१४७५); दुसरा जॉन (१४७५-१५०२); फिलबर्ट (१५०२-१५३०).

फिलबर्ट हा पांचव्या चार्लसच्या फार मर्जीतला होता. हा मेल्यावर याला पुत्र नसल्यामुळें या घराण्याचें राज्य त्याच्या बहिणीच्या रेने नांवाच्या मुलाकडे गेलें. १५४४ त रेने मरण पावल्यावर या घराण्याचें राज्य त्याचा चुलतभाऊ नासोडिलेनबर्गचा कौंट विल्यम याचा मुलगा विल्यम याचे ताब्यांत गेलें. याची जर्मनीमध्येंहि जहागीर होती. हाच पुढें प्रसिध्दीस आलेला विल्यम सायलेंट होय. १५७४ त याचा खून झाल्यावर याचा ज्येष्ठ मुलगा फिलीप विल्यम हा गादीवर आला. याला दुसरा फिलीप म्हणत असत. १६२८ त याच्या मरणोत्तर याचा भाऊ मॉरीस हा गादीवर बसला. याची उत्तम सेनापतींत गणना होती. हा १६२५ त मरण पावला व याच्यानंतर विल्यम सायलेंटच्या चवथ्या बायकोपासून झालेला फ्रेडरिक हेनरी सिंहासनारूढ झाला. हा मोठा शूर असून राजकार्य धुरंदर होता. पुढें हा मेल्यावर १६४७ त याचा मुलगा विल्यम हा राज्यपदारूढ झाला. याचा विवाह १६४१ त इंग्लंडची राजकन्या मेरी इच्याशीं झाला होता. यानंतर १६५० त याचा मुलगा तिसरा विल्यम हा गादीवर आला, याच्या कारकीर्दीत नेदर्लंडांतील संयुक्त प्रांतांत मोठी राज्यक्रांति झाली व १६७२ त या राज्यक्रांतीचा प्रतिकार करण्याचा यानें पुढाकार घेतला. पुढें फ्रान्सचा राजा चवदावा लुई यानें ऑरेंज घराण्याचा ऑरेंज प्रांत काबीज केला त्यानंतर विल्यम यानें १६७७ इंग्लंडच्या दुसऱ्या जेम्सची कन्या मेरी इच्याशीं विवाह केला व सन १८८८ त इंग्लंडमध्यें राज्यक्रांति झाली असतां लोकांच्या मदतीनें दुसऱ्या जेम्सला हांकून देऊन आपण इंग्लंडचा राजा झाला. हा तिसरा विल्यम या नांवानें प्रसिध्द आहे. हा १७०२ या वर्षी मेला. पुढें याला संतान नसल्यामुळें याची पदवी जॉन फ्रीसो यास मिळून हा चवथा विल्यम झाला. याच्यानंतर पांचवा व सहावा विल्यम अशीं याचीं दोन मुलें गादीवर आलीं. सहावा विल्यम हा १८१५ त नेदर्लंडचा राजा झाला. व आपणास पहिला विल्यम म्हणवूं लागला. [ए. ब्रि.]

   

खंड ८ : आफ्रिका ते इक्ष्चाकु  

  आफ्रिका

  आफ्रिडा

  आंब

  आबई
  आंबगांव, जमीनदारी
  आंबगाव, तहशिल
  आंबगांव, परगणा
  आंबगांव
  आबदारखानां
  आंबरण
  आंबा
  आबाजी कृष्ण शेलूकर
  आबाजी विश्वनाथ प्रभू
  आबाजी सोनदेव
  आंबेगांव
  आब्ब्वादीद
  आब्बास
  आवास अल्ली
  आब्बास बिन-अल्ली शिखानी
  आब्बास मिर्झा
  आब्बासीद
  आभीर
  आमगांव
  ऑमडरमन
  आमला
  आमलीयार
  आमातिसार
  आमारा
  आमांश
  आमील
  आमोद
  आमोनिया
  आयटन
  आयर्टन्, विलिअम् एडवर्डस्
  आयर्लंड
  आयर्व्हिंग वाशिंग्टन
  आयर्व्हिंग सर हेनरी
  आयर्व्हिन विल्यम
  आयला भास्कर
  आयव्हरी कोस्ट
  आयसिंग्लास
  आयसौरिआ
  आयस्लंड
  आयान
  आयावेज
  आयु
  आयुर्वेद
  आयेषा
  आयोडीन
  आयोनियन तत्त्वज्ञान
  आयोनियन बेटें
  आयोनियन लोक
  आयोनिया
  आरंग
  आरण्यकें
  आरमार
  आरमोरी
  आरल
  आरसा
  आरसिबिडी
  आराकान
  आराध्य ब्राह्मण
  आरामबाग
  आराराट
  आरारूट
  आरास
  आरिओस्टो
  आरिस्टाटल
  आरिस्टोफिनिज
  आरू द्वीपसमूह
  आरे
  ऑरेंज शहर
  ऑरेंज घराणें
  ऑरेंज नदी
  ऑरेंजफ्रीस्टेट
  आरोग्यविज्ञान शास्त्र
  आर्कलगूड
  आर्केंजल
  आर्कोनम्
  आर्ड्रे
  आर्ताल
  आर्निका
  आर्मगांव
  आर्मूर, तालुका
  आर्मेंटेरिस
  आर्मेनिया
  आर्य
  आर्य (जात)
  आर्यक
  आर्यदीक्षित
  आर्यन्
  आर्यन
  आर्यप्पत्तर
  आर्यभट
  आर्यरक्षित
  आर्यवैद्यक
  आर्यशूर
  आर्यसमाज
  आर्यावर्त
  आर्लेकट्टी
  आर्लेश्वर
  आर्वी
  आर्ष्टिषेण
  आर्सीकेरे
  आर्सेनिक
  आलकरी
  आलंड बेटें
  आलबाका
  आलमपूर
  आलवखाव
  आलवार तिरुनगरी
  आलसेस-लारेन
  आलाजुएला
  आलिंथस
  ऑलिंपस
  ऑलिंपिआ
  ऑलिव्ह
  ऑलिव्हज टेकडी
  ऑलिस
  आलुप
  आलूर
  आलें (सुंठ)
  आलेवाही
  आल्फ्रेड दि ग्रेट
  आल्बर्ट
  आल्व्हा फरनॅन्डो आव्हॅरझ डी टोलेरा-डयुक
  आवण
  आवंतीभाषा
  आंवळी
  आवाळू
  आविक्षित
  आव्हा
  आशिया
  आशिया मायनर
  आशौच
  आश्रम
  आश्वलायन
  आसड
  आसंदी
  आसन
  आसस
  आसाम
  आसुंदी
  आसेगांव
  आस्का
  आस्काबाद
  ऑस्टरलीइझ
  ऑस्टिन जॉन
  आस्टिन जेन
  ऑस्टिया
  ऑस्टेंड
  ऑस्टेंड कंपनी
  आस्ट्राखान
  ऑस्ट्रिया
  आस्ट्रिया हंगेरी
  ऑस्ट्रेलिया
  आस्ट्रेलेशिया
  आस्तीक
  आस्बोर्न
  आस्त्रोनि
  आहवनीय
  आहवमल्ल
  आहाव
  आहिताग्नि
  आहोम
  आळंद
  आळंदी
  आळवार
 
  इकबालखान
  इक्केरी
  इक्वेडोर
  इगतपुरी
  इंगर
  इंगरसॉल, रॉबर्टग्रीन
  इंगलगुंडी
  इगलास
  इंगलेश्वर
  इंग्रजी वाङ्मय
  इंग्लंड
  इंग्लिश कायदेपध्दति
  इंग्लिश बाजार
  इचलकरंजी
  इच्छापुरम
  इच्छामती
  इच्छावर
  इंजाराम
  इंझवार
  इझावा
  इंटरलेकन
  इटली
  इटालियन वाङमय
  इटा
  इटारसी
  इटावा
  इटैयापुरम
  इटो, हिरोबुमी प्रिन्स
  इडमिडे
  इडा किंवा इला
  इडास
  इडाहो
  इंडियन
  इंडियन टेरिटरी
  इंडियन रिझरव्हेशन
  इंडियाना
  इडुमिया
  इंडोचीन (फ्रेंच)
  इतखेड
  इतवाद
  इतिमादपूर
  इतिहासशास्त्र
  इत्रिया-गधाला
  इत्सिंग
  इंथ लोक
  इथिओपिया
  इथिल (एथिल)
  इथिल अल्कहल
  इथिलिन (क२उ४)
  इंदरपत
  इंदापूर
  इंदाव
  इंदावग्यी
  इंदिन
  इंदी
  इंदूर संस्थान
  इंदूर सेसिडेन्सी
  इदैयन
  इन्दोरी
  इन्द्र
  इंद्रकील
  इंद्रगिरी किल्ला
  इंद्रजव
  इंद्रजित
  इंद्रद्युम्न
  इंद्रधनुष्य
  इंद्रनंदिन
  इंद्रप्रस्थ
  इंद्रभूति
  इंद्राणी
  इंद्रावणी
  इंद्रावती नदी
  इंद्रियविज्ञानशास्त्र
  इद्रिसा
  इंद्रोतःशौनक
  इध्मजिव्ह
  इध्मवाह
  इनाम
  इंपे, सर एलिजा
  इंफाल
  इन्फल्युएंझा
  इन्व्हर्नेस
  इन्व्हररी
  इन्सीन
  इब नदी
  इबादी पंथ
  इब्न गॅबिरोल
  इब्नतुफैल
  इब्नबतूता
  इब्न हझम
  इब्राहिम कुतुब्शहा
  इब्राहिमखान गारदी
  इब्राहिम शाहा
  इब्रो नदी
  इब्लिस
  इमर्सन राल्फवाल्डो
  इमादशाही
  इमाम
  इरकद
  इरलिग
  इराक
  इराण
  इरावती
  इरावती नदी
  इरावान
  इरावती विभाग
  इरिंजालकुड
  इरिट्रिआ
  इरुल
  इरेक
  इर्कुटस्क
  इलकल
  इलयतु
  इलाम
  इलाम बाझार
  इलावृत्त
  इलिअट्
  इलियान
  इलियड
  इलियाटिक पंथ
  इलीरिया
  इलुबन
  इलेश्र्वरोपाध्याय
  इल्वल
  इव्हँगोरॉड
  इसब
  इसबगोल
  इसाखेल
  इसागड
  इसिस
  इस्टर
  इस्टालिफ
  इष्टुर फांकडा
  इस्पहान
  इस्माइल हाजी मौलवी-महंमद
  इस्मालिया
  इस्त्रायल राष्ट्रधर्म
  इस्लाम नगर
  इस्लामपूर
  इस्लामाबाद
  इक्ष्वाकु
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .